Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Korzystanie z konsoli Operacje

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Operations Manager

W programie System Center 2016 — Operations Manager konsola Operacje jest podstawowym interfejsem do interakcji ze zgłaszanymi danymi operacyjnymi oraz do wykonywania zmian konfiguracji i zarządzania w grupie zarządzania. W konsoli jest pięć obszarów roboczych:

  • Obszar roboczy Monitorowanie, który jest podstawowym obszarem roboczym dla operatorów. Obszar roboczy Monitorowanie jest zasadniczo taki sam w konsoli Operacje i w konsoli sieci Web.

  • Obszar roboczy Tworzenie umożliwia tworzenie nowych scenariuszy monitorowania lub zmianę istniejących, tworzenie lub modyfikowanie grup do określania zakresu, definiowanie wartości docelowych poziomu usługi na potrzeby mierzenia dostępności usług oraz wysyłania raportów jej dotyczących oraz innych zadań tworzenia.

  • Obszar roboczy Raportowanie zapewnia rozbudowane możliwości raportowania, w tym wiele bibliotek raportów, które można wybierać w celu wyświetlania historycznych danych operacyjnych z magazynu danych raportowania i dostosować do określonych wymagań.

  • Obszar roboczy Administracja, który służy do konfiguracji grupy zarządzania do zarządzania m.in. takimi zadaniami jak wdrażanie agentów, odnajdywanie urządzeń sieciowych, zabezpieczenia oparte na rolach.

  • Mój obszar roboczy zapewnia prywatną przestrzeń w konsoli Operacje i konsoli sieci Web, którą można dostosować do wyświetlania danych operacyjnych spełniających potrzeby danego użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z Mojego obszaru roboczego, zobacz temat Korzystanie z Mojego obszaru roboczego

Korzystanie z obszaru roboczego Monitorowanie

Po otwarciu obszaru roboczego Monitorowanie wyświetlany jest przegląd, w którym podsumowywana jest kondycja aplikacji rozproszonych i komputerów oraz obiekty znajdujące się w trybie konserwacji, tak jak pokazano na poniższej ilustracji.

Omówienie monitorowania podsumowujące stan alertu

W przeglądzie Stan i alerty kliknij dowolną liczbę, aby wyświetlić widok szczegółowy. Przykładowo po kliknięciu liczby wyświetlanej dla Trybu konserwacji zostanie otwarty widok stanu wszystkich komputerów w trybie konserwacji.

Stany kondycji, których podsumowanie jest pokazywane w przeglądzie, nie mówią wszystkiego o tym, co dzieje się w środowisku. Warto również przejrzeć wygenerowane alerty. W okienku nawigacji kliknij pozycję Aktywne alerty, aby wyświetlić wszystkie alerty. Więcej informacji o obsłudze alertów znajduje się w temacie Zarządzanie alertami.

W obszarze roboczym Monitorowanie istnieje wiele widoków i pulpitów nawigacyjnych, które umożliwiają wyświetlanie stanu usług informatycznych. Aby uzyskać informacje o poszczególnych widokach, zobacz temat Standardowe widoki w programie Operations Manager. Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z pulpitów nawigacyjnych, zobacz temat Jak tworzyć widoki i określać ich zakresy w programie Operations Manager. Opcje wyświetlania widoku można zmienić i zapisać go jako widok spersonalizowany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz How to Personalize a View in Operations Manager (Jak personalizować widok w programie Operations Manager).

Podczas pracy z programem Operations Manager użytkownik może stwierdzić, że konkretnych widoków używa częściej niż innych. Istnieje możliwość utworzenia dostosowanego obszaru roboczego, w którym wyświetlane będą ulubione widoki i wyszukiwania. Więcej informacji znajduje się w temacie Korzystanie z Mojego obszaru roboczego w programie Operations Manager.

Korzystanie z obszaru roboczego Tworzenie

Opcje dostępne w obszarze roboczym Tworzenie pozwalają tworzyć nowe scenariusze monitorowania. Może to mieć na celu zmianę lub dodanie funkcji monitorowania w istniejącym pakiecie administracyjnym lub utworzenie nowego pakietu administracyjnego dla aplikacji, jeśli go nie ma.

Tworzenie zostało szczegółowo opisane w publikacji Tworzenie w programie System Center 2012 — Operations Manager. W poniższych rozdziałach opisano różne opcje dostępne w obszarze roboczym Tworzenie.

Szablony pakietów administracyjnych

Szablony pakietów administracyjnych umożliwiają łatwe tworzenie kompletnych scenariuszy monitorowania. Po zakończeniu pracy kreatora szablon pakietu administracyjnego tworzy monitory, zasady, a nawet klasy do zaimplementowania konkretnego scenariusza. Znajomość utworzonych elementów pakietu administracyjnego nie jest konieczna, ponieważ w celu przeprowadzenia konfiguracji można nadal używać szablonu. Szablon wprowadzi wszelkie potrzebne modyfikacje podstawowych elementów.

SzablonOpis
Źródło danych OLE DBMonitorowanie dostępności i wydajność bazy danych. Kwerendy próbne można wykonywać z jednego węzła obserwatora lub kilku węzłów.
Monitorowanie procesówMonitorowanie dostępności i wydajności danego procesu lub sprawdzanie, czy niepożądany proces nie jest uruchomiony.
Port TCPMonitorowanie dostępności aplikacji nasłuchującej na określonym porcie TCP. Testy można wykonywać z jednego węzła obserwatora lub kilku węzłów.
Plik dziennika systemu UNIX/LinuxMonitorowanie plików dziennika systemu UNIX lub Linux pod kątem konkretnego wpisu dziennika na określonym komputerze lub grupie komputerów.
Usługa systemu UNIX/LinuxMonitorowanie dostępności usługi na komputerze lub grupie komputerów z systemem UNIX lub Linux.
Usługa systemu WindowsMonitorowanie dostępności i wydajności usługi uruchomionej na co najmniej jednym komputerze z systemem Windows.

Aplikacje rozproszone

Aplikacje rozproszone umożliwiają grupowanie razem wielu składników, które są częścią pojedynczej aplikacji. Kondycja każdego uwzględnionego obiektu służy do obliczenia ogólnej kondycji samej aplikacji. Ta kondycja może służyć do obsługi alertów, widoków i raportów.

Grupy

Grupy zawierają określony zestaw zarządzanych obiektów. Są one używane do widoków zakresów, raportów i niektórych scenariuszy monitorowania. Istnieje możliwość podania kryteriów w celu automatycznego wypełnienia grup na podstawie właściwości obiektów lub dodania określonych obiektów do grupy. Można tworzyć nowe grupy oraz edytować istniejące. Można również wyświetlać bieżących członków grupy. Po utworzeniu grupy można używać jej w obszarze roboczym Monitorowanie do określania zakresu widoków, w obszarze roboczym Raportowanie do określania zakresu raportów lub w obszarze roboczym Tworzenie do zastąpień, szablonów pakietów administracyjnych lub obiektów na poziomie usługi.

Obiekty pakietu administracyjnego

Sekcja Obiekty pakietu administracyjnego zapewnia dostęp do różnych dostępnych elementów. W zależności od rodzaju obiektu można tworzyć nowe obiekty oraz edytować lub wyświetlać już istniejące.

ObiektOpis
AtrybutyAtrybut jest właściwością klasy w pakiecie administracyjnym. Można dodawać dodatkowe atrybuty w celu zbierania dodatkowych informacji o zarządzanych obiektach. Te atrybuty mogą być używane do obsługi członkostwa grupy lub mogą mieć do nich dostęp monitory albo reguły.
MonitoryMonitory są przepływami pracy uruchomionymi na agencie i określającymi bieżącą kondycję obiektu. Każdy monitor korzysta z określonego źródła danych w postaci dziennika zdarzeń, danych wydajności lub skryptu w celu zbierania informacji.

W konsoli Operacje można tworzyć nowe monitory i edytować istniejące monitory dla konkretnych scenariuszy monitorowania, które sprostają wymaganiom większości użytkowników. Bardziej złożone monitory muszą być tworzone i modyfikowane przy użyciu konsoli Tworzenie.
Wykrycia obiektówOdnalezienia obiektów są przepływami pracy uruchomionymi na agencie i odnajdującymi obiekty do zarządzania.

W konsoli Operacje nie można tworzyć nowych wykryć obiektów. Istniejące wykrycia obiektów można wyświetlić w pakietach administracyjnych i używać zastąpień w celu modyfikacji obsługiwanej przez nie częstotliwości oraz potencjalnie innych parametrów.
ZastąpieniaZastąpienia służą do zmiany parametrów w przepływach pracy, w tym monitorów, reguł i wykryć.

Zastąpienia są tworzone z poziomu strony właściwości przepływu pracy, którego dotyczą. Ta opcja umożliwia wyświetlanie i modyfikowanie istniejących zastąpień.
RegułyZasady są przepływami pracy uruchomionymi na agencie, które tworzą alerty, zbierają informacje do analizy i raportowania lub uruchamiają polecenia w harmonogramie. Każda reguła korzysta z określonego źródła danych w postaci dziennika zdarzeń, danych wydajności lub skryptu w celu zbierania informacji.

W konsoli Operacje można tworzyć nowe zasady i edytować istniejące zasady dla konkretnych scenariuszy monitorowania, co pozwala sprostać wymaganiom większości użytkowników. Bardziej złożone zasady muszą być tworzone i modyfikowane przy użyciu konsoli Tworzenie.
Śledzenie poziomu usługŚledzenie poziomu usług umożliwia porównanie dostępności obiektów zarządzanych z określonym obiektem.

Ta opcja umożliwia tworzenie nowych Celów poziomu usługi oraz edytowanie istniejących celów poziomu usługi.
ZadaniaZadania są przepływami pracy uruchamianymi po wysłaniu odpowiedniego żądania w konsoli Operacje. Zadania agenta są uruchamiane na jednym lub kilku komputerach agenta. Zadania konsoli są uruchamiane na stacji roboczej konsoli Operacje.

W konsoli Operacje można tworzyć nowe zadania i edytować istniejące zadania dla konkretnych scenariuszy monitorowania, co pozwala sprostać wymaganiom większości użytkowników. Bardziej złożone zadania muszą być tworzone i modyfikowane przy użyciu konsoli Tworzenie.
WidokiWidoki umożliwiają wyświetlanie zarządzanych obiektów i zebranych danych w konsoli Operacje.

Widoki są tworzone i modyfikowane w obszarze roboczym Monitorowanie. Ta opcja umożliwia wyświetlenie istniejących widoków dostępnych dla każdej klasy docelowej.

Korzystanie z obszaru roboczego Raportowanie

Program Operations Manager zapewnia rozbudowane możliwości raportowania, w tym wiele bibliotek raportów, które można wybierać w celu dostosowania raportów do swoich specyficznych wymagań. Raporty wykonują kwerendę do bazy danych magazynu danych i zwracają wyniki w czytelnym formacie.

Ważne

Aby uruchamiać raporty, użytkownicy muszą być członkami roli operatora raportów.

Raportowanie

Raportowanie w obszarze roboczym Raportowanie zawiera wszystkie raporty zainstalowane wraz z programem Operations Manager, jak również raporty uwzględnione w zaimportowanych pakietach administracyjnych.

Biblioteka raportów zawiera raporty ogólne (na przykład raporty dostępności i zmian konfiguracji). Raporty ogólne nie mają określonego kontekstu. Kontekst raportu jest definiowany w nagłówku parametru znajdującym się u góry okna Raport.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania biblioteki raportów, zobacz temat Korzystanie z raportów w programie Operations Manager.

Utworzone raporty

Utworzone raporty bazują na istniejących raportach pochodzących z biblioteki raportów. Raport jest konfigurowany za pomocą wstępnie wypełnionych parametrów, a następnie udostępniany innym użytkownikom.

Po uruchomieniu raportu kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Publikuj w celu opublikowania raportu ze skonfigurowanymi parametrami w widoku Utworzone raporty.

Ulubione raporty

Skonfigurowane raporty można zapisać w widoku Ulubione raporty, aby zapewnić ich stałą dostępność i zaoszczędzić czas w przypadku ponownego konfigurowania często uruchamianego raportu.

Po uruchomieniu raportu kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Zapisz w ulubionych w celu zapisania raportu.

Zaplanowane raporty

Można zaplanować jednokrotne lub cykliczne uruchamianie skonfigurowanych raportów.

Po uruchomieniu raportu kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Harmonogram w celu skonfigurowania subskrypcji raportu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Jak konfigurować i modyfikować harmonogramy raportów.

Korzystanie z obszaru roboczego Administracja

W konsoli Operacje programu System Center 2016 — Operations Manager obszar roboczy Administracja jest podstawowym obszarem roboczym dla administratorów. Obszar roboczy Administracja służy do konfigurowania grupy zarządzania i zarządzanych przez nią obiektów.

Po pierwszym otwarciu obszaru roboczego Administracja lub kliknięciu pozycji Administracja w okienku nawigacji zostanie otwarte okno Omówienie administrowania zawierające linki do zadań dla każdego wymaganego lub opcjonalnego kroku konfiguracji, który nie został jeszcze ukończony.

Poniższe rozdziały zawierają opis różnych opcji w obszarze roboczym Administracja i łącza do bardziej szczegółowych informacji o zadaniu lub opcji.

Podłączone grupy zarządzania

Grupy zarządzania można połączyć, aby umożliwić przekazywanie alertów i innych danych monitorowania z dołączonej grupy zarządzania do lokalnej grupy zarządzania. Zadania można zainicjować z lokalnej grupy zarządzania tak, aby działały na obiektach zarządzanych dołączonej grupy zarządzania.

Aby dołączyć grupę zarządzania lub edytować właściwości dołączonej grupy zarządzania, należy użyć opcji Podłączone grupy zarządzania w obszarze roboczym Administracja.

Więcej informacji znajduje się w temacie Łączenie grup zarządzania w programie Operations Manager.

Zarządzanie urządzeniami

Opcja Zarządzanie urządzeniami w obszarze roboczym Administracja umożliwia skonfigurowanie konkretnych serwerów zarządzania, komputerów zarządzanych z wykorzystaniem agentów, komputerów zarządzanych bez wykorzystania agentów, serwerów z systemem UNIX i serwerów z systemem Linux. Poniższa tabela zawiera podsumowanie zastosowań elementów opcji Zarządzanie urządzeniami oraz łącza do bardziej szczegółowych informacji.

ElementUżywanieWięcej informacji
Zarządzane z wykorzystaniem agentówDo modyfikacji konfiguracji komputerów zarządzanych przez agentów, na przykład:

- Zmiany podstawowego serwera zarządzania dla komputerów zarządzanych przez agentów.
- Naprawy instalacji agenta.
- Odinstalowania agenta.
- Zastąpienia ustawień pulsu agenta grupy zarządzania dla określonego agenta. Puls jest to okresowy impuls z agenta do jego serwera zarządzania.
- Konfigurowania komputera zarządzanego przez agenta jako serwera proxy dla komputerów zarządzanych bez agenta.
- Zarządzanie odnajdywaniem i agentami
- Monitorowanie bez agentów w programie Operations Manager
Zarządzane bez wykorzystania agentówAby zmienić agenta proxy dla komputera zarządzanego bez agenta. Agentem proxy może być dowolny komputer zarządzany przez agenta w grupie zarządzania skonfigurowanej do bycia serwerem proxy.Monitorowanie bez agentów w programie Operations Manager
Serwery zarządzaniaDo modyfikacji konfiguracji serwerów zarządzania, na przykład:

- Zastąpienia ustawienia awarii pulsu grupy zarządzania i skonfigurowania liczby brakujących pulsów, na którą serwer zarządzania będzie zezwalał dla agenta, zanim zmieni stan odpowiedniego komputera na krytyczny.
- Zastąpienia ustawienia Instalacje ręczne agentów grupy zarządzania i skonfigurowania serwera zarządzania do odrzucania lub umieszczania w widoku Oczekujące na zarządzanie agentów instalowanych za pomocą pliku MOMAgent.msi.
- Konfigurowania serwera zarządzania jako serwera proxy dla komputerów zarządzanych bez wykorzystania agentów.
- Konfigurowania ustawień internetowego serwera proxy dla serwera zarządzania.
- Jak działa puls w programie Operations Manager
- Zarządzanie odnajdywaniem i agentami
- Monitorowanie bez agentów w programie Operations Manager
- Konfigurowanie ustawień internetowego serwera proxy dla serwera zarządzania programu Operations Manager 2016 w Przewodniku wdrażania
Oczekujące na zarządzanieDo zatwierdzania lub odrzucania agenta zainstalowanego za pomocą pliku MOMagent.msi, jeśli grupa zarządzania agenta jest skonfigurowana za pomocą opcji Przejrzyj nowe instalacje agentów w widoku oczekujących operacji zarządzania, ale nie opcji Automatycznie zatwierdzaj nowych agentów zainstalowanych ręcznie. Dla tego elementu są wyświetlani agenci oczekujący na zatwierdzenie.Przetwarzanie ręcznych instalacji agentów
Serwery systemu UNIX/LinuxDo modyfikacji konfiguracji serwerów systemu UNIX i Linux zarządzanych przez agentów.- Zarządzanie odnajdywaniem i agentami
- Monitorowanie komputerów z systemami UNIX i Linux przy użyciu programu Operations Manager

Pakiety administracyjne

W przypadku wybrania opcji Pakiety administracyjne w obszarze roboczym Administracja zostanie wyświetlona lista wszystkich pakietów administracyjnych zaimportowanych do grupy zarządzania. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy oddzielnego pakietu administracyjnego w okienku wyników można wyświetlić jego właściwości, usunąć je lub wyeksportować dowolne dostosowania do innej grupy zarządzania. Łącz w okienku zadań można użyć do tworzenia, importowania i pobierania pakietów administracyjnych.

Więcej informacji znajduje się w temacie Używanie pakietów administracyjnych.

Operations Management Suite

Pakietu Operations Management Suite można użyć w obszarze roboczym Administracja w celu konfiguracji grupy zarządzania do połączenia oraz integracji z obszarem roboczym pakietu OMS. Umożliwia to zbieranie danych z systemów zarządzanych przez agentów w grupie zarządzania oraz ich dalszą analizę w usłudze Log Analytics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat integrowania i konfigurowania programu Operations Manager za pomocą usługi Log Analytics, zobacz temat Connect Operations Manager to Log Analytics (Łączenie programu Operations Manager z usługą Log Analytics).

Zarządzanie siecią

Opcji Zarządzanie siecią w obszarze roboczym Administracja można użyć do odnajdywania urządzeń sieciowych i zarządzanych odnalezionych urządzeń sieciowych. Poniższa tabela zawiera podsumowanie zastosowań elementów opcji Zarządzanie siecią oraz łącza do bardziej szczegółowych informacji.

ElementUżywanieWięcej informacji
Reguły odnajdywania- Do tworzenia zasad odnajdywania urządzeń sieciowych
- Do modyfikowania istniejących zasad odnajdywania
Jak wykryć urządzenia sieciowe w programie Operations Manager
Urządzenia siecioweWyświetlanie właściwości odnalezionych urządzeń sieciowychMonitorowanie sieci za pomocą programu Operations Manager
Urządzenia sieciowe oczekujące na zarządzaniePonawianie próby lub odrzucanie odnalezionych urządzeń sieciowych oczekujących na zarządzanieJak wykryć urządzenia sieciowe w programie Operations Manager

Powiadomienia

Powiadomienia automatycznie generują komunikaty lub uruchamiają polecenia, gdy w monitorowanym systemie zostanie zgłoszony alert. Domyślnie powiadomienia dla alertów nie są skonfigurowane. Aby użytkownicy programu Operations Manager byli natychmiast informowani o wygenerowaniu alertu, należy skonfigurować kanał powiadomień, dodać subskrybentów, a następnie utworzyć powiadomienie.

W elemencie Powiadomienia w obszarze roboczym Administracja można tworzyć kanały, subskrybentów i subskrypcje oraz modyfikować utworzone kanały, subskrybentów i subskrypcje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Subskrybowanie powiadomień o alertach.

Łączniki produktu

Łączniki produktu służą do synchronizacji danych programu Operations Manager z innymi systemami zarządzania, takimi jak systemy monitorujące komputery z systemami innymi niż Windows lub tworzące rekordy zdarzeń. Łączniki produktu mogą integrować wdrożenie programu Operations Manager z inną platformą zarządzania lub dołączać inne systemy zarządzania do pełnego rozwiązania zarządzania programu Operations Manager. Wszystkie łączniki produktu zintegrowane z programem Operations Manager będą wyświetlane w tej sekcji obszaru roboczego Administracja.

Podczas instalowania programu Operations Manager instalowane są dwa wewnętrzne łączniki produktu. Są one używane przez program Operations Manager.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Łączenie programu Operations Manager z innymi systemami zarządzania.

Konfiguracja Uruchom jako

Opcji Konfiguracja Uruchom jako w obszarze roboczym Administracja można użyć do zarządzania kontami i profilami Uruchom jako. W poniższej tabeli znajduje się podsumowanie zastosowań elementów opcji Konfiguracja Uruchom jako oraz linki do bardziej szczegółowych informacji.

ElementUżywanieWięcej informacji
KontaDo modyfikacji poświadczeń i rozpowszechniania kont Uruchom jako.Zarządzanie dostępem w programie Operations Manager
ProfileDo dodawania, edytowania i usuwania kont Uruchom jako skojarzonych z profilem Uruchom jako.Zarządzanie dostępem w programie Operations Manager

Zabezpieczenia

W programie System Center 2016 — Operations Manager takie operacje, jak rozwiązywanie alertów, uruchamianie zadań, zastępowanie monitorów, wyświetlanie alertów, wyświetlanie zdarzeń itd., zostały zgrupowane jako role użytkownika, przy czym każda rola użytkownika reprezentuje określoną funkcję służbową. Zabezpieczenia oparte na rolach umożliwiają ograniczenie uprawnień, które mają użytkownicy do różnych aspektów programu Operations Manager. W sekcji Zabezpieczenia w obszarze roboczym Administracja można dodawać i usuwać użytkowników z określonych ról użytkownika. Można również modyfikować właściwości tworzonych ról użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Implementowanie ról użytkownika.

Ustawienia

Poniższa tabela zawiera podsumowanie ustawień, którymi można zarządzać w sekcji Ustawienia w obszarze roboczym Administracja.

ElementUżywanieWięcej informacji
Puls agentaAgenci generują puls w określonych odstępach czasu w celu zapewnienia, że działają prawidłowo. Odstęp czasu można regulować.Jak działa puls w programie Operations Manager
Alerty- Do konfiguracji stanów rozwiązania alertu.
- Do konfiguracji automatycznego rozwiązywania alertu.
- Jak ustawić stany rozwiązywania alertu
- Jak skonfigurować automatyczne rozwiązywanie alertu
Pielęgnacja bazy danychDo konfigurowania czasu, przez jaki różne typy danych powinny być zachowywane w operacyjnej bazie danych.Konserwacja programu Operations Manager
Ochrona prywatnościDo modyfikacji ustawień następujących programów:

- Program poprawy jakości obsługi klienta
- Raportowanie danych operacyjnych
- Raportowanie błędów
Wysyłanie danych do firmy Microsoft w Przewodniku wdrażania
RaportowanieKonfigurowanie ścieżki dla serwera raportowania.Korzystanie z obszaru roboczego Raportowanie w programie Operations Manager
Adresy internetoweWyznaczanie adresów internetowych dla konsoli sieci Web i dostępu do wiedzy firmowej online.Nawiązywanie połączenia z konsolą Operacje i konsolą sieci Web
Puls serweraKonfigurowanie liczby brakujących pulsów, po której serwer zarządzania wyśle polecenie ping do komputera zarządzanego przez agenta.Jak działa puls w programie Operations Manager
Bezpieczeństwo serweraOkreśla sposób, w jaki serwer zarządzania powinien obsługiwać ręcznie zainstalowanych agentów.Przetwarzanie ręcznych instalacji agentów

Następne kroki

© 2017 Microsoft