Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Typy widoków w programie Operations Manager

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Operations Manager

Każdy typ widoku w programie System Center 2016 — Operations Manager prezentuje inny aspekt danych monitorowania. Zgodnie z poniższym obrazem każdy typ widoku ma inną ikonę.

Ikony skojarzone z poszczególnymi typami widoków

Typ widoku alertów

Widok alertów zawiera alerty spełniające określone kryteria, takie jak ważność alertu, stan rozwiązywania lub alerty przypisane do użytkownika. Informacje dotyczące tworzenia widoku alertów znajdują się w sekcji Jak utworzyć widok alertów.

Przykładowy widok alertów

Typ widoku zdarzeń

Widok zdarzeń wysyła kwerendy do dzienników zdarzeń i wyświetla zdarzenia na podstawie kryteriów określonych we właściwościach. Informacje dotyczące tworzenia widoku zdarzeń znajdują się w sekcji Jak utworzyć widok zdarzeń.

Przykładowy widok zdarzeń

Typ widoku stanu

Widok stanu zawiera relacje między składnikami, komputerami i grupami komputerów. Informacje dotyczące tworzenia widoku stanu znajdują się w sekcji Jak utworzyć widok stanu.

Przykładowy widok stanu aplikacji rozproszonej

Typ widoku wydajności

W widoku wydajności można dostosować sposób wyświetlania danych dotyczących wydajności, zebranych z obiektów wydajności i liczników. Umożliwia również wyświetlanie jednocześnie historycznych i bieżących danych operacyjnych. Aby wyświetlić dane z zasady na wykresie w okienku wyników, należy wybrać w okienku szczegółów opcję Pokaż. Informacje dotyczące tworzenia widoku wydajności znajdują się w sekcji Jak utworzyć widok wydajności.

Przykładowy widok wydajności

Typ widoku diagramu

Widok diagramu zawiera graficzne przedstawienie zestawu zarządzanych obiektów i relacji między nimi. Informacje dotyczące tworzenia widoku diagramu znajdują się w sekcji Jak utworzyć widok diagramu.

Przykładowy widok diagramu

Typ widoku stanu zadania

Widok stanu zadania zawiera zadania spełniające kryteria określone we właściwościach, np. tylko zadania obejmujące określone typy obiektów. Informacje dotyczące tworzenia widoku stanu zadania znajdują się w sekcji Jak utworzyć widok stanu zadania.

Okno wyboru w widoku stanu zadania

Uwaga

Użytkownicy należący do roli Operator tylko do odczytu nie mogą wyświetlać ani uruchamiać zadań. W związku z tym, gdy widok stanu zadania zostanie otwarty przy użyciu konta Operator tylko do odczytu, nie będzie zawierał żadnych zadań.

Typ widoku strony sieci Web

Widok strony sieci Web wyświetla stronę sieci Web w osobnym oknie konsoli Operacje. Informacje dotyczące tworzenia widoku strony sieci Web znajdują się w sekcji Jak utworzyć widok strony sieci Web.

Przykładowy widok strony sieci Web

Typ widoku podsumowania zastąpień

Widok podsumowania zastąpień można utworzyć tylko w obszarze Mój obszar roboczy.

W widoku podsumowania zastąpień można wyświetlić wszystkie zastąpienia zasad i monitorów. Widok ten może służyć do zapieczętowanych i niezapieczętowanych pakietów administracyjnych. Można dostosować ten widok, grupując pozycje przy użyciu wielu nagłówków kolumn. Informacje dotyczące tworzenia widoku podsumowania zastąpień znajdują się w sekcji Jak utworzyć widok podsumowania zastąpień.

Przykładowy widok podsumowania przesłonięć

Typ widoku pulpitu nawigacyjnego

Za pomocą widoku pulpitu nawigacyjnego można prezentować wiele typów danych w ramach jednego widoku.

Ważne

Gdy widok pulpitu nawigacyjnego zawiera dane z bazy danych magazynu danych, operatorzy mogą wyświetlać dane, do których nie mieliby dostępu w widokach zawierających dane z operacyjnej bazy danych.

Przykładowy widok pulpitu nawigacyjnego

Informacje dotyczące tworzenia widoku pulpitu nawigacyjnego znajdują się w sekcji Jak utworzyć widok pulpitu nawigacyjnego.

Następne kroki

© 2017 Microsoft