Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Wyświetlanie urządzeń sieciowych i danych w programie Operations Manager

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Operations Manager

Po odnalezieniu przez program System Center Operations Manager urządzeń sieciowych można wyświetlić informacje na ich temat, korzystając z poniższych procedur.

Ważne

Aby wyświetlić widoki pulpitu nawigacyjnego, należy otworzyć konsolę Operacje jako administrator programu Operations Manager.

W tym temacie opisano następujące widoki‏:

 • Widok pulpitu nawigacyjnego podsumowania sieci

 • Widok pulpitu nawigacyjnego węzła sieci

 • Widok pulpitu nawigacyjnego interfejsu sieciowego

 • Pulpit nawigacyjny sąsiedztwa w sieci

Widok pulpitu nawigacyjnego podsumowania sieci

Widok pulpitu nawigacyjnego podsumowania sieci prezentuje ważne dane dotyczące węzłów i interfejsów sieci. Węzłem może być dowolne urządzenie podłączone do sieci. Węzłami mogą być przełączniki, routery, zapory, moduły równoważenia obciążenia lub jakiekolwiek inne urządzenia sieciowe. Interfejs to element fizyczny (np. port), dzięki któremu nawiązywane są połączenia sieciowe.

Użyj widoku pulpitu nawigacyjnego podsumowania sieci, aby wyświetlić następujące informacje:

 • Węzły o najwolniejszej odpowiedzi (ping ICMP)

 • Węzły o największym wykorzystaniu procesora

 • Interfejsy o największym wykorzystaniu

 • Interfejsy o największej liczbie błędów wysyłania

 • Interfejsy o największej liczbie błędów odbioru

 • Węzły o największej liczbie alertów

 • Interfejsy o największej liczbie alertów

W widoku pulpitu nawigacyjnego podsumowania sieci można wybrać nazwę określonego węzła lub interfejsu, a następnie w okienku Zadania wybrać powiązane zadania, takie jak uruchomienie widoku pulpitu nawigacyjnego węzła sieci lub widoku pulpitu nawigacyjnego interfejsu sieciowego.

Aby otworzyć widok pulpitu nawigacyjnego podsumowania sieci

 1. Otwórz konsolę Operacje, a następnie wybierz obszar roboczy Monitorowanie.

 2. Rozwiń węzeł Monitorowanie sieci.

 3. Kliknij pozycję Pulpit nawigacyjny podsumowania sieci.

Widok pulpitu nawigacyjnego węzła sieci

Węzłem może być dowolne urządzenie podłączone do sieci. Węzłami mogą być przełączniki, routery, zapory, moduły równoważenia obciążenia lub jakiekolwiek inne urządzenia sieciowe. Użyj widoku pulpitu nawigacyjnego węzła sieci, aby wyświetlić następujące informacje:

 • Widok sąsiedztwa węzła

 • Statystyka dostępności węzła w ciągu ostatnich 24 godzin, 48 godzin, 7 dni lub 30 dni

  Uwaga

  Okresy nieobjęte monitorowaniem są uwzględniane w statystyce dostępności jako okresy dostępności.

 • Właściwości węzła

 • Średni czas odpowiedzi węzła

 • Użycie procesora przez węzeł w ciągu ostatnich 24 godzin

 • Bieżąca kondycja interfejsów w węźle

 • Alerty wygenerowane przez ten węzeł

 • Szczegóły alertu

Aby otworzyć widok pulpitu nawigacyjnego węzła sieci

 1. Otwórz konsolę Operacje, a następnie wybierz obszar roboczy Monitorowanie.

 2. Rozwiń węzeł Monitorowanie sieci.

 3. Kliknij widok dla odpowiedniego węzła, na przykład Przełączniki.

 4. Wybierz węzeł.

 5. W okienku Zadania wybierz pozycję Pulpit nawigacyjny węzła sieci.

Widok pulpitu nawigacyjnego interfejsu sieciowego

Interfejs to element fizyczny (np. port), dzięki któremu nawiązywane są połączenia sieciowe. Domyślnie program Operations Manager będzie monitorował tylko te porty, które są połączone z innym monitorowanym urządzeniem. Porty, które nie są połączone, nie będą monitorowane. Użyj widoku pulpitu nawigacyjnego interfejsu sieciowego, aby wyświetlić następujące informacje:

 • Liczba bajtów wysłanych i otrzymanych w ciągu ostatnich 24 godzin

 • Liczba pakietów wysłanych i otrzymanych w ciągu ostatnich 24 godzin

 • Właściwości interfejsu

 • Błędy i odrzucenia dotyczące wysyłania i odbioru z ostatnich 24 godzin

 • Procent użycia interfejsu sieciowego

 • Alerty wygenerowane przez ten interfejs

 • Szczegóły alertu

Aby otworzyć widok pulpitu nawigacyjnego interfejsu sieciowego

 1. Otwórz konsolę Operacje, a następnie wybierz obszar roboczy Monitorowanie.

 2. Rozwiń węzeł Monitorowanie sieci.

 3. Kliknij widok dla odpowiedniego węzła, na przykład Przełączniki.

 4. Wybierz węzeł.

 5. W okienku Zadania wybierz pozycję Pulpit nawigacyjny węzła sieci.

 6. W sekcji Kondycja interfejsów w tym węźle kliknij interfejs, a następnie w okienku Zadania wybierz pozycję Pulpit nawigacyjny interfejsu sieciowego.

Pulpit nawigacyjny sąsiedztwa w sieci

Użyj pulpitu nawigacyjnego sąsiedztwa w sieci w celu wyświetlenia diagramu węzła oraz wszystkich połączonych z nim węzłów i komputerów agentów. W widoku pulpitu nawigacyjnego sąsiedztwa w sieci wyświetlany jest jeden „przeskok” lub poziom połączenia. Można jednak skonfigurować widok, w którym będzie wyświetlanych maksymalnie pięć poziomów połączenia. Na diagramie wyświetlana jest kondycja węzłów oraz kondycja połączeń między węzłami.

Widok sąsiedztwa przedstawia relacje między urządzeniami sieciowymi oraz komputerami z systemem Windows i innymi podłączonymi do nich urządzeniami sieciowymi. Istotą takiej logiki jest ukazanie powiązania między kartą sieciową w komputerze agenta a podłączonym do niej urządzeniem sieciowym. Z tego względu, karta sieciowa musi zostać odnaleziona przez wystąpieniem takiego skojarzenia. Aby wyświetlić odnalezione karty sieciowe, można utworzyć nowy widok lub użyć widoku Odnalezione zapasy w celu przejrzenia listy wystąpień klasy Karta sieciowa komputera.

Uwaga

Ponieważ urządzenia korzystające z warstwy 1 OSI, takie jak koncentratory, nie mają adresów MAC, nie będą one połączone z komputerami na pulpicie nawigacyjnym sąsiedztwa w sieci. Widok sąsiedztwa będzie przedstawiał jedynie połączenia między urządzeniami warstwy 1 a urządzeniami warstw 2 lub 3.

Uwaga

Na pulpicie nawigacyjnym sąsiedztwa w sieci karty sieciowe korzystające z funkcji tworzenia zespołu kart interfejsu sieciowego nie zostaną zidentyfikowane jako „należące do zespołu”.

Uwaga

Maszyny wirtualne są skojarzone z tym samym urządzeniem sieciowym co ich host. W tej wersji programu Operations Manager nie są przedstawiane relacje między dwoma komputerami.

Uwaga

Program Operations Manager nie wyświetla na pulpicie nawigacyjnym sąsiedztwa w sieci urządzeń z systemami UNIX i Linux.

Aby otworzyć widok sąsiedztwa w sieci

 1. Otwórz konsolę Operacje, a następnie wybierz obszar roboczy Monitorowanie.

 2. Rozwiń węzeł Monitorowanie sieci.

 3. Kliknij widok stanu węzła, na przykład Urządzenia sieciowe.

 4. W okienku Zadania kliknij pozycję Pulpit nawigacyjny sąsiedztwa.

Możliwości dostępne w widoku sąsiedztwa:

 • Wybierz węzeł lub połączenie, aby wyświetlić jego szczegóły w widoku Szczegóły.

 • Zmień poziomy połączenia do wyświetlenia na diagramie, wybierając nową wartość w polu Przeskoki na pasku narzędzi.

 • Aby oprócz urządzeń sieciowych uwzględnić w widoku komputery agentów, zaznacz pole wyboru Pokaż komputery.

 • Wybierz węzeł w widoku sąsiedztwa. W okienku Zadania kliknij opcję, aby uruchomić pulpit nawigacyjny węzła sieci.

 • Aby zmienić centralne urządzenie widoku, wybierz jakieś urządzenie, a następnie kliknij przycisk Widok sąsiedztwa.

Następne kroki

© 2017 Microsoft