Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Wdrażanie pakietów zbiorczych aktualizacji i zarządzanie nimi w programie VMM

Jyothi Suri|Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Virtual Machine Manager

W tym artykule zawarto informacje o sposobie instalowania, weryfikowania i usuwania pakietów zbiorczych aktualizacji w programie System Center 2016 Virtual Machine Manager (VMM).

Uwaga

Pakiety zbiorcze aktualizacji zostaną zainstalowane automatycznie, jeśli dla opcji Aktualizacje firmy Microsoft wybrano ustawienie Aktualizacje automatyczne. W przeciwnym razie można zainstalować je ręcznie.

Uzyskiwanie i instalowanie pakietów zbiorczych aktualizacji

W poniższych sekcjach zawarto informacje na temat uzyskiwania i instalowania pakietów zbiorczych aktualizacji ręcznie za pomocą usługi Aktualizacje firmy Microsoft, Centrum pobierania Microsoft i za pomocą wiersza polecenia programu VMM.

Tworzenie kopii zapasowej bazy danych programu VMM

 1. W konsoli programu VMM kliknij przycisk Ustawienia.
 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Kopia zapasowa.
 3. Na stronie kopii zapasowej programu VMM w polu tekstowym Ścieżka określ lokalizację pliku kopii zapasowej, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga

Upewnij się, że zadanie zostało ukończone. W przeciwnym wypadku postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w komunikacie o błędzie, a następnie ponów operację tworzenia kopii zapasowej.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Tworzenie kopii zapasowej bazy danych programu VMM

Instalowanie pakietów zbiorczych aktualizacji za pomocą usługi Aktualizacje firmy Microsoft

Wykonaj poniższe kroki na komputerze, na którym został zainstalowany składnik VMM i mają być jeszcze zainstalowane najnowsze aktualizacje:

 1. W obszarze Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia kliknij przycisk Windows Update.
 2. W oknie Windows Update kliknij pozycję Sprawdź w trybie online aktualizacje z usługi Microsoft Update.
 3. Kliknij pozycję Dostępne są ważne aktualizacje.
 4. Wybierz pakiet zbiorczy aktualizacji, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje, aby zainstalować pakiet aktualizacji.

Instalowanie pakietów zbiorczych aktualizacji z witryny Centrum pobierania Microsoft

Aby ręcznie pobrać pakiety zbiorcze aktualizacji z witryny Centrum pobierania Microsoft, odwiedź witrynę Centrum pobierania Microsoft, wyszukaj żądaną aktualizację KB i ręcznie pobierz pakiety zbiorcze aktualizacji.

Instalowanie pakietów zbiorczych aktualizacji za pomocą wiersza polecenia

Aby ręcznie zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji za pośrednictwem wiersza polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, uruchom następujące polecenie:

msiexec.exe/update < nazwa_pakietu >

Uwaga

W miejsce symbolu zastępczego < nazwa_pakietu > wprowadź rzeczywistą nazwę pakietu.

Na przykład aby zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla serwera programu System Center 2016 Virtual Machine Manager (KB3209586), uruchom następujące polecenie:

msiexec.exe/update kb3209586_VMMserver_amd64.msp

Uwaga

Dla określonej wersji pakietu zbiorczego aktualizacji może zaistnieć potrzeba wykonania dodatkowych kroków instalacyjnych. Sprawdź przewodnik pakietu zbiorczego aktualizacji w bazie wiedzy, aby mieć gwarancję, że zostaną wykonane wszystkie czynności instalacyjne.

Sprawdzanie instalacji pakietu zbiorczego aktualizacji

Aby sprawdzić, czy pakiet zbiorczy aktualizacji został pomyślnie zainstalowany, użyj poniższej procedury:

 1. W obszarze Panel sterowania > Programy i funkcje > Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 2. Należy sprawdzić, czy po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji został utworzony wpis aktualizacji.

  Na przykład aktualizacja serwerowa pakietu zbiorczego aktualizacji 2 została wydana jako aktualizacja 3209586. Po pomyślnym zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji powinien on być widoczny w oknie „Wyświetl zainstalowane aktualizacje”.

 3. Sprawdź, czy wersja pliku binarnego ma poprawny numer kompilacji.

 4. Numer kompilacji określonego pakietu zbiorczego można sprawdzić w poniższej witrynie sieci Web:

  Lista numerów kompilacji dla programu VMM

Uwaga

Nie wszystkie pliki binarne mają numer bieżącej kompilacji pakietu zbiorczego aktualizacji. Jednak jeśli nie masz plików binarnych z podanym numerem kompilacji pakietu zbiorczego aktualizacji, prawdopodobnie pakiet zbiorczy aktualizacji nie zostanie pomyślnie zainstalowany.

Usuwanie pakietu zbiorczego aktualizacji

Ważne
 1. Nie zaleca się usuwania pakietów zbiorczych aktualizacji. Przed usunięciem sprawdź wszystkie dostępne opcje pozwalające uniknąć dezinstalacji. Można również skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft, aby upewnić się, że dezinstalacja jest naprawdę konieczna.
 2. Zaleca się utworzenie kopii zapasowej bazy danych programu VMM przed podjęciem próby usunięcia pakietu zbiorczego aktualizacji.
 3. Po jego usunięciu pliki binarne programu VMM zostaną przywrócone do ich starszych wersji. Jednak nie zostanie przywrócona poprzednia wersja bazy danych programu VMM.
 4. Jeśli na serwerze są zainstalowane jakieś poprawki, przed rozpoczęciem usuwania należy zastąpić plik binarny poprawki oficjalnym plikiem binarnym pakietu zbiorczego aktualizacji.

Usuwanie pakietu zbiorczego aktualizacji za pomocą Panelu sterowania

 1. Przejdź do pozycji Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje.
  Aby uzyskać szybki dostęp, wpisz appwiz.cpl w oknie Uruchom. Zostanie otwarte okno Programy i funkcje w Panelu sterowania.
 2. Kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 3. Znajdź aktualizację, którą chcesz usunąć, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj.

Usuwanie pakietu zbiorczego aktualizacji za pomocą wiersza polecenia

Uwaga

Aby można było usunąć aktualizację za pomocą wiersza polecenia, muszą być dostępne następujące dwa globalnie unikatowe identyfikatory (GUID):

 • Identyfikator GUID produktu RTM
 • Identyfikator GUID poprawki

Identyfikatory GUID produktu RTM

 • Serwer środowiska SCVMM: {EBC28D9B-9565-46F3-A248-E26F07F81A98}
 • Admin Console amd64 dla środowiska SCVMM: {B703D43A-ABF6-4A36-84CC-00D77FF8570B}
 • Admin Console i386 dla środowiska SCVMM: {F5D46892-E1BD-4E0A-BD6E-DAA1900BA786}
 • Guest Agent amd64 dla środowiska SCVMM: {3E71E1FB-AF93-4110-A8EB-973132A3B16B}
 • Guest Agent i386 dla środowiska SCVMM: {57D2C983-23BF-4840-B784-BDDAC2DC932B}

Identyfikator GUID poprawki

Aby znaleźć identyfikator GUID poprawki, kliknij prawym przyciskiem myszy aktualizację, wybierz pozycję Właściwości na karcie Szczegóły, a następnie wybierz numer poprawki. To jest identyfikator GUID poprawki.

Jeśli znasz już identyfikator GUID produktu RTM i identyfikator GUID poprawki, uruchom następujące polecenie, aby usunąć aktualizację:

Msiexec /I {< Identyfikator GUID produktu RTM >} MSIPATCHREMOVE={< Identyfikator GUID poprawki >}

Sprawdzenie usunięcia pakietu zbiorczego aktualizacji

Aby sprawdzić, czy pakiet zbiorczy aktualizacji został pomyślnie odinstalowany, użyj poniższej procedury:

 1. Sprawdź, czy aktualizacja została usunięta z okna Programy i funkcje.

 2. Sprawdź, czy pliki binarne zostały pomyślnie przywrócone. Aby to zrobić, przejdź do katalogu instalacyjnego programu VMM i sprawdź, czy nie ma tam żadnego pliku binarnego, którego wersja kompilacji odpowiada wersji odinstalowanego pakietu zbiorczego aktualizacji.

Uwaga

Przy odinstalowywaniu aktualizacji serwera i konsoli z serwera programu VMM kolejność dezinstalacji nie jest ważna.

Przywracanie kopii zapasowej bazy danych w programie VMM

Uwaga
 1. Kopię zapasową bazy danych można utworzyć w dowolnym momencie. Jednak baza danych może zostać przywrócona tylko po odinstalowaniu najnowszego pakietu zbiorczego aktualizacji z serwera. Po odinstalowaniu starszego pakietu zbiorczego aktualizacji nie ma potrzeby przywracania bazy danych programu VMM.

 2. Należy pamiętać o przywróceniu kopii zapasowej bazy danych utworzonej przed zainstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje dotyczące sposobu przywracania kopii zapasowej bazy danych można znaleźć w tym artykule.

Zadania wykonywane po przywróceniu

Ta sekcja obowiązuje tylko w przypadku dodawania hosta lub serwera biblioteki po utworzeniu kopii zapasowej bazy danych i przed odinstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji.

Po odzyskaniu bazy danych programu VMM należy wykonać następujące czynności:

 • Usuń wszystkie hosty, które zostały usunięte z programu VMM po utworzeniu ostatniej kopii zapasowej.
 • Jeśli host został usunięty po utworzeniu ostatniej kopii zapasowej, będzie on miał stan Wymaga uwagi w konsoli programu VMM. Każdy serwer wirtualny na tym hoście będzie miał stan Host nie odpowiada.
 • Usuń maszyny wirtualne, które zostały usunięte z programu VMM po utworzeniu ostatniej kopii zapasowej. Jeśli host ma maszynę wirtualną, która została usunięta po utworzeniu ostatniej kopii zapasowej, maszyna wirtualna będzie miała stan Brak w konsoli programu VMM.
 • Dodaj wszystkie hosty, które zostały dodane do programu VMM po utworzeniu ostatniej kopii zapasowej.
 • Jeśli baza danych programu VMM została przywrócona na innym komputerze, należy ponownie skojarzyć hosty, które mają stan Odmowa dostępu w konsoli programu VMM.

  Komputer jest uznawany za inny, jeśli ma inny identyfikator zabezpieczeń (SID). Na przykład w przypadku ponownej instalacji systemu operacyjnego na komputerze będzie on miał inny identyfikator SID nawet w przypadku używania tej samej nazwy komputera.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat zadań wykonywanych po przywróceniu, zobacz ten artykuł.

Uwaga

Należy wykonać te kroki w przypadku innych zasobów sieci szkieletowej, takich jak dostawcy magazynu, serwery biblioteki itp. dodawanych po utworzeniu kopii zapasowej bazy danych.

© 2017 Microsoft