Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Wdrażanie serwera zarządzania programu VMM o wysokiej dostępności

Rayne Wiselman|Ostatnia aktualizacja: 24.11.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 Technical — Virtual Machine Manager

Ten artykuł opisuje kroki wdrażania serwera programu System Center 2016 — Virtual Machine Manager (VMM) o wysokiej dostępności.

Przed rozpoczęciem

 • Przeczytaj procedurę planowania dla wdrożenia o wysokiej dostępności.
 • W tej procedurze przyjęto założenie, że konfigurujesz pojedynczy klaster trybu failover z co najmniej dwoma serwerami plików.

Konfigurowanie klastra trybu failover

 1. Kliknij opcję Menedżer serwera > Zarządzanie > Dodaj role i funkcje.
 2. Na stronie Wybieranie typu instalacji kliknij opcję Instalacja oparta na rolach lub oparta na funkcjach.
 3. W pozycji Wybierz serwer docelowy kliknij serwer, który chcesz skonfigurować dla klastra trybu failover. Na stronie Wybierz funkcje kliknij Klaster trybu failover. Kliknij przycisk Dodaj funkcję, aby zainstalować narzędzia do zarządzania klastrem trybu failover.
 4. W oknie Potwierdź wybrane opcje instalacji kliknij przycisk Zainstaluj. Nie jest wymagane ponowne uruchomienie serwera.
 5. Powtórz kroki dla każdego serwera, który chcesz dodać jako węzeł w klastrze serwera plików.
 6. Gdy masz już co najmniej dwa węzły w klastrze, możesz uruchomić testy walidacji klastra (w klastrze muszą być co najmniej dwa węzły). Otwórz Menedżera klastra trybu failover i w obszarze Zarządzanie kliknij opcję Sprawdź poprawność konfiguracji.
 7. W oknie Wybierz serwery lub klaster określ nazwę NetBIOS lub nazwę FQDN dodawanego węzła i kliknij przycisk Dodaj. W oknie Opcje testowania kliknij przycisk Uruchom wszystkie testy (zalecane).
 8. W oknie Podsumowanie, jeśli testy zostały prawidłowo ukończone, kliknij przycisk Utwórz klaster teraz, używając zweryfikowanych węzłów. Kliknij przycisk Wyświetl raport, aby rozwiązać wszelkie problemy.
 9. W oknie Punkt dostępu dla administrowania klastrem określ nazwę klastra. Na przykład VMMLibrary. Po utworzeniu klastra ta nazwa zostanie zarejestrowana jako obiekt komputera klastra (CNO) w usłudze Active Directory. Jeśli określisz nazwę NetBIOS dla klastra, obiekt CNO jest tworzony w tej samej lokalizacji, w której przechowywane są obiekty komputera dla węzła klastra (domyślny kontener Komputery lub jednostka organizacyjna). Możesz określić inną lokalizację, dodając wyróżniającą się nazwę jednostki organizacyjnej. Na przykład CN=ClusterName, OU=Clusters, DC=Contoso.
 10. Jeśli serwer nie został skonfigurowany do używania protokołu DHCP, określ statyczny adres IP klastra. Wybierz każdą sieć, której chcesz użyć do zarządzania klastrem, a następnie wybierz adres IP w polu Adres. Jest to adres IP, który zostanie skojarzony z klastrem w systemie DNS.
 11. W oknie Potwierdzenie zweryfikuj ustawienia. Usuń zaznaczenie pola Dodaj wszystkie odpowiednie magazyny do klastra, jeśli chcesz skonfigurować magazyn później. Kliknij przycisk Dalej, aby utworzyć klaster.
 12. W oknie Podsumowanie potwierdź, że klaster został utworzony oraz że nazwa klastra pojawia się na liście w menedżerze klastrów trybu failover.

Instalowanie programu VMM na pierwszym węźle klastra

 1. W dowolnym utworzonym węźle klastra uruchom instalację programu VMM, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
 2. Program VMM wykrywa instalowanie w węźle klastra i zapyta, czy serwer programu VMM ma być serwerem wysokiej dostępności. Kliknij przycisk Tak.
 3. Na stronie Wybierz funkcje do zainstalowania wybierz serwer zarządzania programu VMM i konsolę programu VMM.
 4. Na stronie Informacje o rejestracji produktu określ szczegóły organizacyjne i klucz produktu.
 5. Na stronach Umowy licencyjnej oraz programu CEIP zaakceptuj Umowę licencyjną i określ, czy chcesz uczestniczyć w programie CEIP.
 6. Na stronie Lokalizacja instalacji zaakceptuj ustawienia domyślne.
 7. Na stronie Wymagania wstępne program VMM sprawdzi, czy wymagania wstępne zostały spełnione i zainstaluje brakujące składniki. Jeśli nie masz zainstalowanego zestawu Windows ADK, należy pobrać i zainstalować go.
 8. Na stronie Konfiguracja bazy danych określ bazę danych, które będzie używana dla programu VMM. Baza danych powinna być wysokiej dostępności i wdrożona w osobnym klastrze trybu failover. To okno dialogowe pojawia się, jeśli program VMM nie jest klastrowany, lub jeśli jest klastrowany, ale nie przy użyciu zawsze włączonych grup dostępności. Określ nazwę klastra.
 9. W obszarze Konfiguracja klastra określ nazwę klastra programu VMM, na przykład HAVMMM.
 10. Na stronie Konfiguruj konta usługi i rozproszone zarządzanie kluczami określ konto usługi i lokalizację klucza, które zostały utworzone wcześniej. Konta Uruchom jako programu VMM są przechowywane w postaci szyfrowanej w bazie danych programu VMM. Na potrzeby wdrożenia o wysokiej dostępności konieczne będzie uzyskanie dostępu do zaszyfrowanych kluczy z centralnej lokalizacji, więc należy utworzyć kontener rozproszonego zarządzania kluczami w usłudze Active Directory przed uruchomieniem Instalatora.
 11. W obszarze Konfiguracja portów zmodyfikuj ustawienia portów, jeśli jest to konieczne.
 12. Zakończ instalowanie programu VMM. W tej chwili nie można określić udziału biblioteki. We wdrożeniu o wysokiej dostępności można utworzyć udział biblioteki po zakończeniu instalacji.

Instalowanie programu VMM na drugim węźle klastra

 1. Uruchom instalatora i upewnij się, że chcesz dodać ten serwer jako węzeł do wdrożenia o wysokiej dostępności.
 2. W kreatorze należy określić hasło konta usługi. Nie trzeba określać innych informacji.
© 2017 Microsoft