Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Tworzenie klastra gościa na podstawie szablonu usługi VMM

Rayne Wiselman|Ostatnia aktualizacja: 21.04.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Virtual Machine Manager

Zapoznaj się z tym artykułem, jeśli chcesz utworzyć klaster gościa (klaster trybu failover z co najmniej dwoma węzłami zawierającymi maszyny wirtualne) na podstawie szablonu usługi System Center 2016 — Virtual Machine Manager (VMM).

Usługi programu VMM grupują maszyny wirtualne w celu udostępnienia aplikacji. Szablony usług zawierają informacje dotyczące usługi w tych maszynach wirtualnych, które są wdrażane jako część usługi, aplikacji do zainstalowania na maszynach wirtualnych i konfiguracji sieci, które mają być używane. Do szablonu usługi możesz dodać szablony maszyn wirtualnych, ustawienia sieci, aplikacje i magazyn. Dowiedz się więcej

Do tworzenia klastra gościa możesz użyć szablonu usługi. Następnie można skonfigurować ten klaster do uruchamiania aplikacji, takich jak SQL Server.

Przed rozpoczęciem

 • Maszyny wirtualne w klastrze gościa można wdrożyć tylko w klastrach hostów z systemem Windows Server 2012 R2 lub nowszym. W przeciwnym razie wdrożenie zakończy się niepowodzeniem.
 • Do utworzenia klastra gościa konieczna będzie pewna liczba skryptów, w tym skrypt uruchamiany na pierwszej maszynie wirtualnej w klastrze oraz skrypt uruchamiany na innych maszynach wirtualnych, aby mogły one dołączyć do klastra. Ustawienia skryptu są określone w ustawieniach aplikacji szablonu usługi.
 • Aby skonfigurować udostępnione dyski dla klastra, użyj nowych plików VHDX. Nie używaj ponownie plików z poprzedniego klastra. Upewnij się, że pliki dysku twardego znajdują się w bibliotece programu VMM.
 • Określ pojedynczą ścieżkę w magazynie opartym na interfejsie SCSI, w którym wszystkie pliki VHDX klastra gościa zostaną umieszczone podczas wdrażania. Do kontrolowania umieszczania plików VHDX można użyć klasyfikacji magazynów, ale potrzebna będzie co najmniej jedna lokalizacja w klasyfikacji o pojemności pozwalającej pomieścić wszystkie pliki VHDX. Program VMM nie wdroży plików VHDX w wielu lokalizacjach.
 • Nawet w przypadku wdrażania wielu klastrów gościa przy użyciu tego samego szablonu usługi możesz podczas wdrażania wybrać różne lokalizacje plików VHDX. W tym celu musisz wdrożyć klastry gościa w grupie hostów, a nie w chmurze. Następnie podczas wdrażania określ pojedynczą ścieżkę dla wszystkich udostępnionych plików VHDX dla klastra. Zastępuje to lokalizację określoną w szablonie maszyny wirtualnej.
 • Utwórz plik wirtualnego dysku twardego z systemem operacyjnym (przygotowanym za pomocą programu Sysprep), który będzie używany przez maszyny wirtualne w klastrze gościa. Podczas tworzenia każdego węzła program VMM używa kopii pliku wirtualnego dysku twardego dla dysku systemowego danego węzła.

Określanie skryptów uruchamianych podczas tworzenia klastra gościa

 1. Skonfiguruj profil aplikacji.
 2. W obszarze Nowy profil aplikacji > Ogólne > Zgodność pozostaw włączone domyślne ustawienie Ogólne.
 3. W obszarze Konfiguracja aplikacji > Zgodność systemu operacyjnego wybierz co najmniej jedną wersję systemu operacyjnego serwera (nie wcześniejszego niż Windows Server 2012).
 4. Dodaj skrypty potrzebne do utworzenia pierwszego węzła klastra, a następnie dodania innych węzłów. Określ skrypty w następujący sposób:

  • W przypadku skryptu uruchamianego w pierwszym węźle klastra podczas jego tworzenia (a nie w innych węzłach) w polu Typ polecenia skryptu wybierz pozycję Utworzenie: pierwsza maszyna wirtualna.
  • W przypadku skryptu uruchamianego w pozostałych węzłach klastra podczas ich tworzenia (a nie w pierwszym węźle) w polu Typ polecenia skryptu wybierz pozycję Utworzenie: maszyny wirtualne po pierwszej.
  • Dla każdego skryptu określ nazwę pliku wykonywalnego i parametry uruchamiania skryptu oraz konto Uruchom jako.
  • Skonfiguruj inne ustawienia zgodnie z potrzebami, w tym czas pracy skryptu przed przekroczeniem limitu czasu, niepowodzenie i zasady ponownego uruchamiania.
  • Skrypt może zawierać ustawienia, które zostaną wprowadzone podczas konfigurowania usługi do wdrożenia. Aby sformatować ten typ ustawienia, wpisz parametr w polu Parametry w następującym formacie: @@ (na przykład wpisz @ClusterName@).
  • Przykład: skrypt FormCluster.exe uruchamiany przy użyciu programu Cmd.exe oraz parametrów /q i /c, jak również wymagający nazwy klastra, będzie programem wykonywalnym: Cmd.exe, parametry: /q/cFormCluster.cmd@ClusterName@
  • Możesz też dodać skrypty do usuwania klastrów w odpowiedniej kolejności. Typ polecenia skryptu to Usunięcie: maszyny wirtualne przed ostatnią lub Usunięcie: ostatnia maszyna wirtualna.
  • Możesz również dodać skrypt typu Przed instalacją, który będzie uruchamiany na pierwszej maszynie wirtualnej i na dalszych maszynach wirtualnych utworzonych jako część warstwy usługi.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i sprawdzić, czy profil został utworzony w obszarze Profile > Profile aplikacji. Profil zostanie wyświetlony w okienku Profile.

Tworzenie szablonu maszyny wirtualnej

Utwórz szablon maszyny wirtualnej, który zawiera ustawienia udostępnionego pliku VHDX. Plik VHDX zostanie wdrożony w udostępnionym magazynie z kanałami SCSI dostępnymi dla każdego węzła klastra w celu zapewnienia takiego samego dostępu do pliku dla każdego węzła.

 1. W bibliotece programu VMM sprawdź, czy istnieje wirtualny dysk twardy zawierający system operacyjny (utworzony za pomocą programu SysPrep), którego chcesz użyć dla maszyny wirtualnej w klastrze gościa. Nie może on być pusty.
 2. Utwórz szablon maszyny wirtualnej.
 3. W obszarze Kreator tworzenia szablonu maszyny wirtualnej > Wybierz źródło wybierz opcję Użyj istniejącego szablonu maszyny wirtualnej lub wirtualnego dysku twardego przechowywanego w bibliotece > Przeglądaj.
 4. W obszarze Wybierz źródło szablonu maszyny wirtualnej kliknij wirtualny dysk twardy, którego chcesz użyć.
 5. W obszarze Konfigurowanie sprzętu określ profil sprzętu lub ustawienia sprzętu.
 6. Aby skonfigurować klaster gościa pod kątem używania udostępnionego pliku VHDX, w obszarze Konfiguracja magistrali kliknij pozycję Karta SCSI 0, a następnie obok pozycji Nowy kliknij przycisk Dysk. Nowy dysk zostanie wyświetlony na liście w ramach karty SCSI. Wybierz dysk, a następnie wybierz opcję Udostępnij dysk na całej warstwie usług.
 7. Wyczyść pole Zawiera system operacyjny dla maszyny wirtualnej. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz plik VHDX, który program VMM ma wdrożyć w udostępnionym magazynie, a następnie kliknij przycisk OK. Powtórz tę czynność dla każdego dodatkowego węzła w klastrze. Za każdym razem dodawaj ten sam dysk, ale upewnij się, że kanał SCSI jest unikatowy dla każdego węzła.
 8. W obszarze Karty sieciowe wybierz kartę, a następnie wybierz pozycję Włącz adresy IP określone przez gościa. Umożliwi to węzłom (maszynom wirtualnym) w klastrze określenie adresów IP dla samego klastra i dla aplikacji skonfigurowanych do uruchamiania w klastrze.
 9. W obszarze Zaawansowane> Dostępność zaznacz pole wyboru Przydziel tej maszynie wirtualnej dużą dostępność. Kiedy to ustawienie jest włączone, maszyna wirtualna jest tworzona jako wystąpienie klastra w klastrze hostów, a więc w przypadku awarii jednego hosta maszyna wirtualna przejdzie w tryb pracy awaryjnej na innym hoście w klastrze.
 10. Kliknij pozycję Zarządzaj zbiorami dostępności > Utwórz. Utworzony zestaw dostępności będzie używany przez wszystkie węzły w klastrze gościa. Oznacza to, że program VMM będzie próbował zachować maszyny wirtualne na osobnych hostach, jeśli więc jeden host ulegnie awarii, maszyny wirtualne na innych hostach mogą udostępniać usługi.
 11. W obszarze Konfiguruj system operacyjny otwórz listę Profil systemu operacyjnego gościa i wybierz profil systemu operacyjnego gościa lub pozycję Utwórz nowe ustawienia dostosowania systemu operacyjnego Windows. Ten wybór decyduje o tym, czy wyświetlane są dodatkowe strony kreatora.

  • W obszarze Informacje o tożsamości > Nazwa komputera możesz udostępnić wzorzec do generowania nazw komputerów. Jeśli na przykład wprowadzisz wzorzec serwer####, tworzone nazwy komputerów będą miały postać serwer0001, serwer0002 itd. Korzystanie ze wzorca daje pewność, że nazwy komputerów generowane podczas dodawania kolejnych maszyn wirtualnych do usługi będą powiązane i identyfikowalne. Metody tej nie można używać do określenia nazwy komputera w połączeniu z parametrem monitu o podanie nazwy (@@). Można użyć jednej lub drugiej metody, ale nie obu naraz.
  • W obszarze Sieć możesz określić ustawienia usługi Active Directory, używając nazwy FQDN lub stosując znaki „at” (@) przed i za nazwą domeny, na przykład @Domain@. Jeśli znaki „at” (@) są używane w ten sposób, niezbędne informacje można wprowadzić podczas wdrażania maszyny wirtualnej jako części usługi. Nie jest do tego konieczna relacja zaufania między domeną, w której wdrażana jest usługa, a domeną serwera zarządzania programu VMM.
 12. Zakończ pracę kreatora, aby utworzyć szablon maszyny Wirtualnej.

Dołączanie szablonu maszyny wirtualnej do szablonu usługi

 1. Utwórz szablon usługi i dodaj szablon maszyny wirtualnej w warstwie odpowiedniego szablonu.
 2. Po zapisaniu i sprawdzeniu poprawności szablonu kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt warstwy w projektancie szablonów usług, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 3. W obszarze Konfiguracja aplikacji dodaj utworzony profil aplikacji. Podczas wdrażania usługi zostaną uruchomione skrypty w profilu aplikacji. Zapisz i sprawdź poprawność szablonu usługi.
 4. Ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy szablon usługi i wybierz pozycję Właściwości.
 5. W obszarze Ogólne wybierz pozycję Ta warstwa komputera może być skalowana w poziomie, a następnie określ wartości większe od 1 dla pozycji Domyślna liczba wystąpień i Maksymalna liczba wystąpień. Wartość maksymalna powinna być ustawiona jako mniejsza lub równa liczbie kanałów SCSI skonfigurowanej w szablonie maszyny wirtualnej. Domyślna liczba powinna być mniejsza niż wartość maksymalna.
 6. W pozycji Liczba domen uaktualnienia określ taką samą wartość jak w pozycji Maksymalna liczba wystąpień. Jeśli na przykład określisz liczby domyślną i maksymalną na równe 3, klaster gościa będzie zawierał trzy węzły. Liczbę domen uaktualnienia należy również ustawić na 3, aby aktualizacje były wykonywane w trzech etapach, po jednym węźle (maszynie wirtualnej) naraz. Spowoduje to pozostawienie co najmniej dwóch działających maszyn wirtualnych w klastrze gościa podczas zaplanowanej konserwacji.
 7. Zapisz i sprawdź poprawność szablonu usługi.

Po skonfigurowaniu klastra gościa możesz wdrożyć usługę.

© 2017 Microsoft