Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Konfigurowanie optymalizacji dynamicznej i optymalizacji zużycia energii w sieci szkieletowej obliczeń programu VMM

Rayne Wiselman|Ostatnia aktualizacja: 15.11.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Virtual Machine Manager

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak włączyć optymalizację dynamiczną i optymalizację zużycia energii dla maszyn wirtualnych w sieci szkieletowej obliczeń programu System Center 2016 — Virtual Machine Manager (VMM). Artykuł zawiera omówienie funkcji, instrukcje dotyczące konfigurowania kontrolera BMC w celu optymalizacji zużycia energii oraz opis sposobu włączania i uruchamiania tych funkcji.

 • Optymalizacja dynamiczna. Za pomocą optymalizacji dynamicznej program VMM migruje na żywo maszyny wirtualne w ramach klastra hostów przy użyciu określonych ustawień w celu lepszego zrównoważenia obciążenia hostów i rozwiązania problemów dotyczących umieszczania maszyn wirtualnych.
 • Optymalizacja zużycia energii. Dzięki optymalizacji zużycia energii (dostępnej w ramach funkcji optymalizacji dynamicznej) można oszczędzać energię, wyłączając te hosty, bez których nadal będą spełnione wymagania dotyczące zasobów. Hosty te są włączane ponownie, gdy zajdzie taka potrzeba.

Program VMM obsługuje optymalizację dynamiczną i optymalizację zużycia energii w klastrach hostów Hyper-V oraz w klastrach hostów VMware obsługujących migrację na żywo w sieci szkieletowej programu VMM.

Przed rozpoczęciem

Optymalizacja dynamiczna

 • Optymalizację dynamiczną i optymalizację zużycia energii można skonfigurować w klastrach hostów obsługujących migrację na żywo.
 • Optymalizację dynamiczną można skonfigurować w grupie hostów, aby przeprowadzać migrację maszyn wirtualnych w ramach klastrów hostów z określoną częstotliwością i ekspansywnością. Ekspansywność określa wielkość nierównowagi obciążenia, która musi wystąpić, aby podczas optymalizacji dynamicznej została zainicjowana migracja.
 • Domyślnie maszyny wirtualne są migrowane co 10 minut ze średnią ekspansywnością. Podczas konfigurowania częstotliwości i ekspansywności optymalizacji dynamicznej administrator powinien wziąć pod uwagę koszt zasobów na potrzeby dodatkowych migracji w stosunku do korzyści z tytułu równoważenia obciążenia hostów należących do klastra. Domyślnie grupa hostów dziedziczy ustawienia optymalizacji dynamicznej ze swojej nadrzędnej grupy hostów.
 • Skonfigurowanie optymalizacji dynamicznej w grupie hostów bez klastra nie będzie mieć żadnego efektu.
 • Optymalizację dynamiczną można skonfigurować dla klastrów liczących co najmniej dwa węzły. Jeśli grupa hostów zawiera hosty autonomiczne lub klastry hostów nieobsługujące migracji na żywo, optymalizacja dynamiczna nie będzie przeprowadzana na tych hostach. Hosty będące w trybie konserwacji są również wykluczone z optymalizacji dynamicznej. Ponadto program VMM migruje wyłącznie maszyny wirtualne o dużej dostępności, które korzystają z magazynu udostępnionego. Jeśli klaster hostów zawiera maszyny wirtualne, które nie charakteryzują się dużą dostępnością, nie zostaną one objęte migracją podczas optymalizacji dynamicznej.
 • Aby przeprowadzić optymalizację dynamiczną na żądanie w odniesieniu do poszczególnych klastrów hostów, użyj akcji Optymalizuj hosty w obszarze roboczym Maszyny wirtualne i usługi. Optymalizację dynamiczną na żądanie można wykonać bez konfigurowania optymalizacji dynamicznej dotyczącej grup hostów. Po otrzymaniu żądania optymalizacji dynamicznej klastra hostów program VMM tworzy listę maszyn wirtualnych, które będą migrowane, w celu uzyskania zatwierdzenia od administratora.

Sprawiedliwe przydzielanie zasobów dla węzłów

Funkcja sprawiedliwego przydzielania zasobów dla węzłów została wprowadzona w systemie Windows Server 2016. Umożliwia ona ustalenie, które węzły klastra mają mniejsze obciążenie, i odpowiednie rozdzielenie maszyn wirtualnych między węzły w celu zrównoważenia obciążenia. Działa to podobnie do optymalizacji dynamicznej w programie VMM. Aby uniknąć potencjalnych problemów z wydajnością, funkcje optymalizacji dynamicznej i sprawiedliwego przydzielania zasobów dla węzłów nie powinny być włączone jednocześnie. Z tego względu program VMM wyłącza funkcję sprawiedliwego przydzielania zasobów dla węzłów we wszystkich klastrach grupy hostów, w których włączono automatyczną optymalizację dynamiczną. W przypadku włączenia funkcji sprawiedliwego przydzielania zasobów dla węzłów poza konsolą programu VMM program VMM wyłączy ją przy następnym odświeżaniu optymalizacji dynamicznej. Jeśli chcesz używać funkcji sprawiedliwego przydzielania zasobów dla węzłów, wyłącz optymalizację dynamiczną, a następnie ręcznie włącz sprawiedliwe przydzielanie zasobów dla węzłów.

Optymalizacja zużycia energii

 • W przypadku optymalizacji zużycia energii komputery muszą mieć kontroler zarządzania płytą główną (BMC, baseboard management controller), który umożliwia zarządzanie poza pasmem.
 • Dzięki optymalizacji zużycia energii klaster obsługuje kworum w przypadku niepowodzenia aktywnego węzła. W przypadku klastrów utworzonych poza programem VMM i dodanych do programu VMM optymalizacja zużycia energii wymaga więcej niż czterech węzłów. Można wyłączyć jeden węzeł spośród każdego dodatkowego jednego lub dwóch węzłów w klastrze. Przykład:
  • Jeden węzeł można wyłączyć w klastrze składającym się z pięciu lub sześciu węzłów.
  • Dwa węzły można wyłączyć w klastrze składającym się z siedmiu lub ośmiu węzłów.
  • Trzy węzły można wyłączyć w klastrze składającym się z dziewięciu lub dziesięciu węzłów.
 • Podczas tworzenia klastra program VMM tworzy dysk kworum używany w ramach modelu kworum. W przypadku klastrów utworzonych przez program VMM optymalizację zużycia energii można skonfigurować dla klastrów liczących więcej niż trzy węzły. To oznacza, że liczba wyłączonych węzłów może być następująca:
  • Jeden węzeł można wyłączyć w klastrze składającym się z czterech lub pięciu węzłów.
  • Dwa węzły można wyłączyć w klastrze składającym się z sześciu lub siedmiu węzłów.
  • Trzy węzły można wyłączyć w klastrze składającym się z ośmiu lub dziewięciu węzłów.

Konfigurowanie kontrolera BMC

W przypadku hostów z kontrolerem BMC obsługującym protokół IMPI 1.5/2.0, DCMI 1.0 lub SMASH 1.0 over WS-Management można skonfigurować ustawienia kontrolera BMC w następujący sposób:

 1. Utwórz konto Uruchom jako z uprawnieniami dostępu do kontrolera BMC na hoście.
 2. Kliknij pozycję Sieć szkieletowa > Serwery > Wszystkie hosty > host > Właściwości > Sprzęt > Zaawansowane > Ustawienie BMC.
 3. Aby włączyć zarządzanie w programie VMM, wybierz pozycję Ten komputer fizyczny został skonfigurowany do zarządzania poza pasmem (OOB).
 4. W obszarze Ten komputer obsługuje określonego dostawcę konfiguracji zarządzania energią poza pasmem (OOB) kliknij obsługiwany protokół zarządzania. Wpisz adres IP kontrolera BMC i zaakceptuj domyślny numer portu proponowany przez program VMM. Wybierz konto Uruchom jako i kliknij przycisk OK.

Włączanie optymalizacji dynamicznej i optymalizacji zużycia energii dla grupy hostów

 1. Kliknij pozycję Sieć szkieletowa > Serwery > Wszystkie hosty i wybierz grupę hostów, którą chcesz skonfigurować.
 2. Mając wybraną grupę hostów, kliknij pozycję Folder > grupę Właściwości > pozycję Właściwości.
 3. We właściwościach grupy hostów kliknij pozycję Optymalizacja dynamiczna.
 4. W obszarze Określanie ustawień optymalizacji dynamicznej wyczyść pole wyboru Użyj ustawień optymalizacji dynamicznej z nadrzędnej grupy hostów.
 5. W obszarze Ekspansywność wybierz pozycję Wysoka, Średnia lub Niska.

  Ekspansywność określa wielkość nierównowagi obciążenia maszyny wirtualnej na hostach, która musi wystąpić, aby podczas optymalizacji dynamicznej została zainicjowana migracja. Podczas konfigurowania częstotliwości i ekspansywności optymalizacji dynamicznej należy wziąć pod uwagę koszt zasobów na potrzeby dodatkowych migracji w stosunku do korzyści z tytułu równoważenia obciążenia hostów należących do klastra. Początkowo można przyjąć wartość domyślną: Średnia. Na podstawie obserwacji efektów optymalizacji dynamicznej w danym środowisku można zwiększyć stopień ekspansywności.

  Odpowiednie skonfigurowanie optymalizacji zużycia energii dla grupy hostów umożliwia oszczędzanie energii: program VMM może wyłączać hosty, jeśli nie są potrzebne, i włączać je ponownie, gdy zajdzie taka konieczność. Optymalizacja zużycia energii jest dostępna tylko wtedy, gdy maszyny wirtualne są migrowane automatycznie w celu zrównoważenia obciążenia.

 6. Aby okresowo uruchamiać optymalizację dynamiczną względem kwalifikujących się klastrów hostów w grupie hostów, wprowadź następujące ustawienia:

  1. Zaznacz pole wyboru Automatycznie migruj maszyny wirtualne, aby równoważyć obciążenie.
  2. W polu Częstotliwość określ częstotliwość uruchamiania optymalizacji dynamicznej. Można wprowadzić dowolną wartość z zakresu od 10 minut (częstotliwość domyślna) do 1440 minut ((24 godziny)).
 7. Aby włączyć optymalizację zużycia energii dla grupy hostów, zaznacz pole wyboru Włącz optymalizację zużycia energii. Kliknij ponownie przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Konfigurowanie ustawień optymalizacji zużycia energii

 1. W obszarze Sieć szkieletowa przejdź do grupy hostów i otwórz jej właściwości.
 2. Kliknij pozycję Optymalizacja dynamiczna > Określanie ustawień optymalizacji dynamicznej > Ustawienia.
 3. W obszarze Dostosuj harmonogram optymalizacji zużycia energii zmień ustawienia dowolnego z następujących zasobów: procesor CPU, pamięć, We/Wy dysku lub We/Wy sieci.
 4. W obszarze Harmonogram wybierz godziny przeprowadzania optymalizacji zużycia energii. Kliknij pole, aby włączyć optymalizację zużycia energii lub wyłączyć ją dla danej godziny. Program VMM zastosuje harmonogram zgodnie ze strefą czasowej hosta.

Uruchamianie optymalizacji dynamicznej na żądanie w klastrze hostów

Optymalizację dynamiczną można uruchomić na żądanie w klastrze hostów. w ramach klastra hostów. W tym celu nie trzeba konfigurować optymalizacji dynamicznej dla nadrzędnej grupy hostów.

 1. Otwórz pozycję Sieć szkieletowa > Serwery > Grupy hostów i przejdź do klastra hostów.
 2. Kliknij pozycję Folder > Optymalizacja > Optymalizuj hosty. Program VMM wykona przegląd optymalizacji dynamicznej, aby ustalić, czy można przeprowadzić migrację maszyn wirtualnych w celu zrównoważenia obciążenia w klastrze hostów. Jeśli migracja maszyn wirtualnych może zrównoważyć obciążenie, program VMM wyświetli listę maszyn wirtualnych, których migracja jest zalecana, oraz hosty bieżące i docelowe. Lista nie obejmuje hostów w trybie konserwacji w programie VMM ani maszyn wirtualnych, które nie mają wysokiej dostępności.
 3. Kliknij pozycję Migruj.

Włączanie i wyłączanie zasilania komputera w programie VMM

 1. Kliknij pozycję Sieć szkieletowa > Serwery > Wszystkie hosty > nazwa hosta.
 2. Na karcie Host w grupie Host kliknij pozycję Włącz lub Wyłącz. Informacje o zdarzeniach włączenia i wyłączenia zasilania można znaleźć w dziennikach kontrolera BMC (kliknij pozycję Sprzęt > Zaawansowane > Dzienniki składnika BMC).
© 2017 Microsoft