Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Dodawanie szablonów usług do biblioteki programu VMM

Rayne Wiselman|Ostatnia aktualizacja: 16.11.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Virtual Machine Manager

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o szablonach usług w bibliotece programu 2016 System Center — Virtual Machine Manager (VMM).

Szablony usług grupują maszyny wirtualne w celu udostępnienia aplikacji. Zawierają one informacje dotyczące usługi, w tym o maszynach wirtualnych, które są wdrażane jako część usługi, aplikacjach zainstalowanych na maszynach wirtualnych i ustawieniach sieciowych, które mają być używane. Do szablonu usługi możesz dodać szablony maszyn wirtualnych, ustawienia sieciowe, aplikacje i magazyn.

Szablony usług mogą być jedno- lub wielowarstwowe:

 • Usługa jednowarstwowa zawiera jedną maszynę wirtualną używaną jako określona aplikacja.
 • Usługa wielowarstwowa zawiera wiele maszyn wirtualnych. Możesz na przykład utworzyć usługę trójwarstwową zawierającą warstwę zaplecza, gdzie działa baza danych programu SQL Server, warstwę środkową, gdzie działa program Business Server, oraz trzecią warstwę, gdzie działa interfejs sieci Web frontonu.
 • Warstwy mogą być dodawane na podstawie kopii istniejącego szablonu maszyny wirtualnej (który można dostosować) lub wirtualnego dysku twardego w bibliotece.

Szablony usług możesz konfigurować przy użyciu narzędzia Service Template Designer programu VMM.

Przed rozpoczęciem

Szablony usług możesz tworzyć, jeśli masz uprawnienia administratora delegowanego lub administratora programu VMM albo masz konto użytkownika samoobsługi z włączoną opcją Autor.

Tworzenie szablonu usługi

 1. Kliknij pozycję Biblioteka > Tworzenie > Utwórz szablon usługi.
 2. W pozycji Nowy szablon usługi > Nazwa określ nazwę szablonu. W obszarze Wersja wskaż wersję szablonu.
 3. W celu skonfigurowania warstwy za pomocą wstępnie zdefiniowanych szablonów kliknij obciążenie projektanta i wybierz wstępnie skonfigurowany wzorzec warstwy (pusty, 1, 2 lub 3 warstwy). Kliknij przycisk Zapisz i sprawdź poprawność, aby zapisać szablon. Po utworzeniu szablonu możesz kliknąć jego obiekt, aby zmodyfikować jego nazwę, wersję wydania lub użytkowników/role, które mogą mieć do niego dostęp.
 4. Gdy warstwa jest wyświetlana w obszarze roboczym, przeciągnij do niej szablon maszyny wirtualnej. Właściwości szablonu maszyny wirtualnej są stosowane do warstwy. Pamiętaj, że to nie powoduje nawiązania połączenia między warstwą i szablonem. Zmiana właściwości szablonu nie modyfikuje właściwości warstwy.

  UWAGA: Możesz też kliknąć przycisk Dodaj warstwę maszyny, aby ręcznie dodać warstwę. Spowoduje to otwarcie kreatora tworzenia szablonu warstwy maszyny. W obszarze Wybierz źródło wybierz źródło warstwy. Możesz użyć dokładnej kopii istniejącego szablonu maszyny wirtualnej lub dostosować istniejący szablon maszyny wirtualnej. Kliknij pozycję Przeglądaj, aby wybrać szablon lub dysk twardy. W obszarze Dodatkowe właściwości skonfiguruj właściwości warstwy opisane w następnym kroku.

 5. Możesz kliknąć warstwę, aby uzyskać dostęp do okienka szczegółów projektanta. Kliknij pozycję Wyświetl wszystkie właściwości, aby zmodyfikować wszystkie właściwości w ramach jednego widoku. Oto co można zmodyfikować po wybraniu wyświetlenia wszystkich:

  • W obszarze Ogólne określ:

   • Kolejność, w której warstwy są wdrażane i obsługiwane. Jeśli na przykład potrzebujesz, aby warstwa bazy danych działała w celu uruchomienia aplikacji sieci Web frontonu, warstwę bazy danych należy ustawić jako 1.
   • To, czy chcesz mieć możliwość dodawania dodatkowych maszyn wirtualnych do warstwy w celu jej skalowania (można skalować do 5 wystąpień maszyny wirtualnej w warstwie).
   • Więcej niż jedną domenę uaktualnienia, aby zminimalizować przestoje usługi podczas aktualizowania warstwy. Program VMM zaktualizuje maszyny wirtualne w warstwie zgodnie z ich domenami uaktualnienia. Program VMM uaktualnia w tym czasie domeny uaktualnienia. Wyłącza to maszyny wirtualne w domenie, aktualizuje je, przestawia w tryb online i przenosi do następnej domeny, aby zmniejszyć wpływ.
   • Tworzenie zbioru dostępności dla warstwy. Zbiór dostępności pomaga maszynom wirtualnym w usłudze pozostać dostępnymi podczas konserwacji. Program VMM próbuje oddzielić maszyny wirtualne w tym samym zestawie dostępności, umieszczając je na osobnych hostach.
  • W obszarze Konfigurowanie sprzętu zobaczysz ustawienia sprzętu dla skojarzonego szablonu maszyny wirtualnej. Możesz wybrać alternatywny profil sprzętu lub ręcznie skonfigurować ustawienia sprzętu. Dowiedz się więcej.

  • W obszarze Konfiguruj system operacyjny zobaczysz ustawienia systemu operacyjnego dla skojarzonego szablonu maszyny wirtualnej. Możesz wybrać alternatywny profil gościa systemu operacyjnego lub ręcznie skonfigurować ustawienia. Dowiedz się więcej.
  • W obszarze Konfiguracja aplikacji lub Konfiguracja serwera SQL możesz wybrać profil aplikacji/serwera SQL lub skonfigurować ustawienia dla nowego profilu. Dowiedz się więcej o profilach aplikacji i serwera SQL.

Dodawanie sieci maszyn wirtualnych do szablonu usługi

Musisz skonfigurować ustawienia sieciowe dla warstwy, łącząc karty warstwy z co najmniej jedną siecią maszyn wirtualnych. W tym celu dodaj składnik sieci logicznej, a następnie połącz go z kartą za pomocą narzędzia Łącznik.

 1. W programie Service Template Designer kliknij pozycje Składniki szablonu usługi > Dodaj sieć maszyn wirtualnych.
 2. Gdy sieć zostanie wyświetlona jako składnik, połącz ją z odpowiednią kartą sieciową za pomocą narzędzia Łącznik.

Następne kroki

Konfigurowanie równoważenia obciążenia dla warstwy usług

© 2017 Microsoft