Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Konfigurowanie pul statycznych adresów IP w sieci szkieletowej programu VMM

Rayne Wiselman|Ostatnia aktualizacja: 15.11.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Virtual Machine Manager

W tym artykule opisano sposób konfigurowania pul statycznych adresów IP dla sieci logicznych i sieci maszyn wirtualnych w sieci szkieletowej sieci programu System Center 2016 — Virtual Machine Manager (VMM).

Podczas konfigurowania sieci logicznej należy skonfigurować pulę statycznych adresów IP, jeśli nie jest używany protokół DHCP. W niektórych sytuacjach należy utworzyć pule adresów IP tylko w sieci logicznej, a w innych konieczne jest utworzenie puli zarówno w sieci logicznej, jak i sieci maszyny wirtualnej:

 • Pula w sieci logicznej i sieci maszyny wirtualnej: jeśli sieć logiczna jest konfigurowana pod kątem wirtualizacji sieci, należy utworzyć pule adresów IP w sieci logicznej i sieci maszyny wirtualnej.
 • Pula tylko w sieci logicznej: jeśli jest używana sieć VLAN lub nie jest używana izolacja, można użyć protokołu DHCP lub utworzyć pule adresów IP tylko w sieci logicznej. Staną się one automatycznie dostępne w sieci maszyny wirtualnej.
 • Zaimportowane pule adresów: w przypadku korzystania z zewnętrznych sieci za pomocą konsoli dostawcy pule adresów IP zostaną zaimportowane od dostawcy i nie trzeba ich tworzyć w programie VMM.

Tworzenie puli statycznych adresów dla sieci logicznej

 1. W obszarze Sieci logiczne i pule adresów IP kliknij sieć logiczną, a następnie pozycję Narzędzia główne > Utwórz > Utwórz pulę adresów IP.
 2. W obszarze Kreator tworzenia puli statycznych adresów IP > Nazwa określ nazwę i opis. Upewnij się, że jest wskazana właściwa sieć logiczna.
 3. W obszarze Lokacja sieciowa wybierz istniejącą lokację i podsieć IP lub utwórz nową lokację.

  • W przypadku istniejącej lokacji wybierz lokację i podsieć IP, z której ma zostać utworzona pula.
  • W przypadku nowej lokacji określ jej nazwę, podsieć IP, która ma zostać przypisana do lokacji, oraz informacje o sieci VLAN, jeśli to konieczne. Wybierz grupy hostów, które mają dostęp do tej lokacji i sieć logiczną.
 4. Jeśli używasz wirtualizacji sieci, możesz użyć puli do obsługi multiemisji lub emisji. W tym celu kliknij pozycję Utwórz pulę adresów IP multiemisji i wybierz podsieć IP, której chcesz użyć. Aby użyć multiemisji lub emisji, pamiętaj o następujących kwestiach:

  • W sieci logicznej musi być włączona wirtualizacja sieci.
  • Ustawienie protokołu IP dla sieci maszyny wirtualnej musi być zgodne z ustawieniami protokołu IP dla bazowej sieci logicznej. Nie można wyświetlić ustawienia protokołu w konsoli programu VMM po jego utworzeniu. Aby je wyświetlić, należy uruchomić polecenie Get-SCVMMNEtwork -Name | Format -List Name, Isolation Type, PoolType.
  • Po ukończeniu konfiguracji tej funkcji pakiety multiemisji i emisji w sieci maszyny wirtualnej będą używać adresów IP z puli adresów IP multiemisji. Każda podsieć w sieci maszyny wirtualnej będzie korzystać z jednego adresu IP z puli multiemisji.
 5. W obszarze Zakres adresów IP wpisz adres początkowy i końcowy puli. Oba adresy muszą znajdować się w podsieci. W obszarze Adresy VIP i zarezerwowane adresy IP określ zakres adresów IP, które mają zostać zarezerwowane dla adresów VIP. Adresy VIP są używane podczas wdrażania usługi w warstwie usług z równoważeniem obciążenia. Program VMM automatycznie przypisuje adres VIP do modułu równoważenia obciążenia z zakresu zarezerwowanych adresów VIP.

 6. W obszarze Brama kliknij polecenie Wstaw, jeśli chcesz określić jedną lub więcej domyślnych bram oraz metrykę. Domyślny adres bramy musi należeć do tego samego zakresu podsieci co pula adresów IP, ale nie musi być częścią puli.
 7. W obszarze DNS określ informacje DNS, w tym serwery DNS, domyślny sufiks DNS dla połączenia oraz listę sufiksów wyszukiwania DNS.
 8. W obszarze WINS kliknij polecenie Wstaw, jeśli chcesz wprowadzić adres IP serwera WINS. Ponadto możesz zdecydować, czy włączyć system NetBIOS przez TCP/IP. Nie jest to zalecane, jeśli zakres adresów zawiera adresy publiczne.
 9. W obszarze Podsumowanie sprawdź ustawienia i kliknij pozycję Zakończ. Gdy zadanie ma wyświetlony stan Ukończono, sprawdź pulę w obszarze Sieci logiczne i pule adresów IP.

Konfigurowanie puli adresów IP w sieci maszyny wirtualnej

 1. Kliknij kartę Maszyny wirtualne i usługi > Sieci maszyn wirtualnych > Narzędzia główne > Pokaż > Sieci maszyn wirtualnych > Sieć maszyny wirtualnej.
 2. W obszarze Sieci maszyn wirtualnych i pule adresów IP kliknij sieć maszyny wirtualnej, a następnie kliknij kolejno pozycje Utwórz > Utwórz pulę adresów IP.
 3. W obszarze Kreator tworzenia puli statycznych adresów IP > Nazwa określ nazwę i opis. Upewnij się, że jest wskazana właściwa sieć logiczna. Sprawdź, czy wybrano prawidłową sieć maszyny wirtualnej i podsieć.
 4. W obszarze Zakres adresów IP wpisz adres początkowy i końcowy puli. W podsieci można utworzyć wiele pul adresów IP, ale zakresy nie mogą się nakładać. W obszarze Zarezerwowane adresy IP określ wszystkie zakresy, które mają zostać zarezerwowane do innych celów.
 5. W obszarze Brama kliknij polecenie Wstaw, jeśli chcesz określić jedną lub więcej domyślnych bram oraz metrykę. Domyślny adres bramy musi należeć do tego samego zakresu podsieci co pula adresów IP, ale nie musi być częścią puli.
 6. W obszarze DNS określ informacje DNS, w tym serwery DNS, domyślny sufiks DNS dla połączenia oraz listę sufiksów wyszukiwania DNS. W przypadku maszyn wirtualnych dołączanych do domeny usługi Active Directory zaleca się ustawienie sufiksu podstawowej domeny DNS przy użyciu zasad grupy. Dzięki temu w przypadku skonfigurowania maszyny wirtualnej z systemem Windows tak, aby rejestrowała swoje adresy IP przy użyciu sufiksu podstawowej domeny DNS, serwer DNS z systemem Windows będzie dynamicznie rejestrował adres IP. Ponadto używanie zasad grupy umożliwia utworzenie puli adresów IP obejmującej wiele domen. W takim przypadku nie określa się jednego sufiksu podstawowej domeny DNS.
 7. W obszarze WINS kliknij polecenie Wstaw, jeśli chcesz wprowadzić adres IP serwera WINS. Ponadto możesz zdecydować, czy włączyć system NetBIOS przez TCP/IP. Nie jest to zalecane, jeśli zakres adresów zawiera adresy publiczne.
 8. W obszarze Podsumowanie sprawdź ustawienia i kliknij pozycję Zakończ. Gdy zadanie ma wyświetlony stan Ukończono, sprawdź pulę w obszarze Sieci logiczne i pule adresów IP.

Zwalnianie nieaktywnych adresów z puli adresów statycznych

Nieaktywne adresy możesz zwolnić. Po zwolnieniu nieaktywnego adresu program VMM zwraca go do puli statycznych adresów IP lub adresów MAC i traktuje jako adres dostępny do ponownego przypisania. Adres jest uznawany za nieaktywny w następujących przypadkach:

 • Host, któremu przypisano statyczny adres IP w ramach procesu wdrażania na komputerze bez systemu operacyjnego, został usunięty ze środowiska zarządzania programu VMM. W przypadku usunięcia hosta wszystkie adresy IP i MAC, które były statycznie przypisane do maszyn wirtualnych na tym hoście, są również oznaczane jako nieaktywne.
 • Maszyna wirtualna przechodzi w stan Brak, ponieważ została usunięta poza programem VMM.
 1. Zwolnij adresy IP:

  • Aby zwolnić adresy w puli sieci logicznej, kliknij pozycję Sieci logiczne i pule adresów IP, rozwiń sieć logiczną, a następnie kliknij pulę adresów IP.
  • Aby zwolnić adresy w puli sieci maszyny wirtualnej, kliknij pozycję Sieci logiczne i pule adresów IP, rozwiń sieć maszyny wirtualnej, a następnie kliknij pulę adresów IP.
 2. Kliknij kolejno pozycje Narzędzia główne > Właściwości > dresy nieaktywne i wybierz nieaktywne adresy IP, które chcesz zwolnić.
© 2017 Microsoft