Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Zarządzanie programem VMM

Rayne Wiselman|Ostatnia aktualizacja: 15.11.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Virtual Machine Manager

Po zakończeniu instalacji programu System Center 2016 — Virtual Machine Manager (VMM) można rozpocząć konfigurowanie infrastruktury zarządzania.

Zarządzanie siecią szkieletową obliczeń programu VMM

 • Zarządzanie biblioteką programu VMM: biblioteka programu VMM składa się co najmniej z jednego udziału plików, który zawiera zasoby programu VMM. Interakcja z biblioteką może odbywać się przez dodawanie zasobów opartych na plikach (takich jak wirtualne dyski twarde), konfigurowanie udziałów udostępnionych w chmurze prywatnej, zapisanie maszyn wirtualnych, konfigurowanie szablonów i profilów (służących do aprowizowania maszyn wirtualnych i usług) i udostępnianie lokalizacji dla użytkowników samoobsługowych, aby mogli przekazywać swoje zasoby. Wprowadzenie.
 • Zarządzanie grupami hostów programu VMM: skonfiguruj grupy hostów programu VMM jako jednostki logiczne, aby zgrupować ze sobą hosty wirtualizacji. Następnie przydziel i skonfiguruj zasoby na poziomie grupy hostów. Wprowadzenie.
 • Zarządzanie hostami i klastrami funkcji Hyper-V: zarządzaj infrastrukturą funkcji Hyper-V w sieci szkieletowej obliczeń programu VMM. Możesz dodawać istniejące serwery (w tym Nano server) i w razie potrzeby aprowizować je przy użyciu roli funkcji Hyper-V. Możesz utworzyć klaster funkcji Hyper-V z istniejących autonomicznych hostów funkcji Hyper-V lub aprowizować hosta lub klaster funkcji Hyper-V od zera. Możesz też aktualizować klastry funkcji Hyper-V za pomocą uaktualnień stopniowych. Wprowadzenie.
 • Zarządzanie serwerami VMware: do sieci szkieletowej obliczeń programu VMM możesz dodawać należące do programu VMware serwery vCenter i hosty vSphere, a także zarządzać nimi. Możesz zarządzać codziennymi operacjami, łącznie z odnajdywaniem hostów i zarządzaniem nimi oraz aprowizacją maszyny wirtualnej. Wprowadzenie.
 • Zarządzanie serwerami infrastruktury: możesz dodawać serwery infrastruktury, które są używane przez program VMM do aprowizacji i przeprowadzania operacji sieciowych. Na przykład serwery PXE i serwery IPAM. Możesz również dodawać inne serwery, takie jak Active Directory, DNS i DHCP, dzięki czemu możliwe jest aktualizowanie wszystkich tych serwerów i zarządzanie nimi z tej samej lokalizacji. Wprowadzenie.

Zarządzanie siecią szkieletową sieci programu VMM

 • Zarządzanie sieciami logicznymi: utwórz sieci logiczne, które mapują na sieci fizyczne i je reprezentują. Przypisz ustawienia sieci logicznej, które odpowiadają zamapowanej sieci fizycznej. Wśród tych ustawień możesz wymienić typ sieci, skojarzone lokacje sieciowe i, jeśli ma to zastosowanie, pule statycznych adresów. Wprowadzenie.
 • Zarządzanie sieciami maszyn wirtualnych: sieci maszyn wirtualnych to abstrakcyjne obiekty, które działają jak interfejs sieci logicznych. Izolowana sieć logiczna może mieć wiele sieci maszyn wirtualnych skojarzonych z nią, co pozwala używać każdej sieci maszyny wirtualnej do innego celu. Wprowadzenie.
 • Zarządzanie bramami wirtualizacji sieci: używanie izolowanych sieci maszyny wirtualnej oznacza, że maszyny wirtualne w tej sieci mogą łączyć się tylko z komputerami w tej samej podsieci. Jeśli chcesz połączyć się z elementami spoza podsieci, skonfiguruj bramy wirtualizacji sieci. Dowiedz się więcej.
 • Zarządzanie profilami portów: ustaw profile portu pasma definiujące równoważenie obciążenia i tworzenie zespołu, a następnie zastosuj je do fizycznych kart sieciowych. Skonfiguruj profile portu wirtualnej karty sieciowej za pomocą takich funkcji, jak priorytet i ograniczenia przepustowości, a następnie zastosuj je do wirtualnych kart sieciowych. Wprowadzenie.
 • Zarządzanie przełącznikami logicznymi: przełączniki logiczne łączą ustawienia sieciowe, które można zastosować do kart sieciowych tak, aby na wielu hostach były spójne ustawienia kart. Skonfiguruj rozszerzenia przełączników wirtualnych, profile portów i klasyfikacje portów oraz zdefiniuj je w przełączniku logicznym. Wprowadzenie.
 • Zarządzanie SDN: możesz zdefiniować infrastrukturę oprogramowania Software Defined Network (SDN) w sieci szkieletowej sieci programu VMM. W ramach infrastruktury skonfiguruj kontrolera sieci, programowy moduł równoważenia obciążenia i bramę RAS.

Zarządzanie siecią szkieletową magazynu programu VMM

Program VMM pozwala zarządzać magazynem przypisanym do hostów wirtualnych, klastrów i maszyn wirtualnych. Dowiedz się więcej.

 • Zarządzanie klasyfikacjami magazynów: klasyfikacje magazynów oddzielają urządzenia magazynujące, dzięki czemu możesz zgrupować urządzenia o podobnej charakterystyce. Następnie możesz do hostów i klastrów przypisać klasyfikacje zamiast konkretnych urządzeń magazynujących. Wprowadzenie.
 • Dodawanie urządzeń magazynujących: aby zarządzać magazynem, należy go odnaleźć i dodać do sieci szkieletowej magazynu programu VMM. Wprowadzenie.
 • Przydzielanie magazynu do grupy hostów: po wykryciu i sklasyfikowaniu magazynu przypisz go do grupy hostów. Możesz przypisać całą pulę magazynów lub określoną jednostkę logiczną (LUN, Logical Unit Number). Wprowadzenie.
 • Konfigurowanie docelowego serwera iSCSI firmy Microsoft: docelowy serwer iSCSI firmy Microsoft to rola serwera, która umożliwia maszynie serwera z systemem Windows działanie jako urządzenie magazynujące. Możesz dodawać i zarządzać tym serwerem jako magazynem w sieci szkieletowej programu VMM. Wprowadzenie.
 • Konfigurowanie wirtualnego protokółu Fibre Channel: wirtualny protokół Fibre Channel zapewnia maszynom wirtualnym funkcji Hyper-V bezpośredni dostęp do magazynu sieci SAN Fibre Channel, dzięki czemu można wirtualizować aplikacje i obciążenia, które wymagają bezpośredniego dostępu do numerów jednostek logicznych (LUN) sieci SAN. Ponadto klastry trybu failover maszyn wirtualnych mogą uzyskiwać dostęp do macierzy sieci SAN Fibre Channel. Możesz dodać magazyn wirtualnego protokołu Fibre Channel do sieci szkieletowej programu VMM. Wprowadzenie.
 • Konfigurowanie magazynu plików: program VMM ma możliwość korzystania z magazynu plików, który obsługuje protokół SMB 3.0. Aby korzystać z udziałów plików magazynu, dodaj udziały plików do sieci szkieletowej programu VMM i przypisz je do hostów oraz klastrów funkcji Hyper-V. Wprowadzenie.
 • Konfigurowanie serwera SOFS: serwer plików skalowany w poziomie (SOFS) jest serwerem plików wdrożonym jako klaster aktywny/aktywny w oparciu o protokół SMB 3.0ת, który zapewnia stałą dostępność i przezroczysty tryb failover w przypadku awarii węzła. Klastry serwerów SOFS można dodawać do sieci szkieletowej programu VMM i zarządzać nimi. Wprowadzenie.
 • Konfigurowanie funkcji Bezpośrednie miejsca do magazynowania: funkcja Bezpośrednie miejsca do magazynowania umożliwia tworzenie wysoce dostępnych systemów magazynowania za pomocą magazynu lokalnego. Magazyn może być używany przez maszyny wirtualne na tym samym klastrze lub zostać wyeksportowany jako udział plików. Wprowadzenie.
 • Konfigurowanie Repliki magazynu: Replika magazynu umożliwia niezależną od magazynu, przeprowadzaną na poziomie bloku, synchroniczną replikację między klastrami lub serwerami na potrzeby przygotowania na awarię i odzyskiwania sprawności po jej wystąpieniu. Możesz użyć Repliki magazynu do replikacji danych klastra funkcji Hyper-V lub pliku danych w sieci szkieletowej programu VMM. Wprowadzenie.
© 2017 Microsoft