Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Uruchamianie uaktualnienia stopniowego klastra SOFS do systemu Windows Server 2016 w programie VMM

Rayne Wiselman|Ostatnia aktualizacja: 15.11.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Virtual Machine Manager

Uaktualnienie stopniowe klastra to nowa funkcja systemu Windows Server 2016. Umożliwia ona uaktualnianie systemu operacyjnego w węzłach klastra serwera plików skalowalnych w poziomie (SOFS) lub klastra funkcji Hyper-V z systemu Windows Server 2012 R2 do systemu Windows Server 2016 bez konieczności zatrzymywania obciążeń działających w węzłach. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących uaktualnienia stopniowego i jego architektury.

W tym artykule opisano sposób przeprowadzania uaktualniania stopniowego klastra SOFS zarządzanego w sieci szkieletowej programu System Center 2016 —Virtual Machine Manager (VMM). Zadania wykonywane podczas uaktualniania to:

 • Tworzenie szablonu: tworzenie szablonu konfiguracji węzła przez połączenie odpowiedniego profilu komputera fizycznego z ustawieniami konfiguracji węzła zgodnie ze szczegółowym informacjami podanymi w kreatorze uaktualniania.
 • Migrowanie obciążeń: migrowanie obciążeń z węzła bez przerywania operacji obciążenia.
 • Usuwanie węzła: przenoszenie węzła do trybu konserwacji i usuwanie go z klastra. Powoduje to usunięcie wszystkich agentów programu VMM, rozszerzeń przełączników wirtualnych i innych elementów z węzła.
 • Aprowizowanie węzła: aprowizowanie węzła z systemem Windows Server 2016 oraz jego konfigurowanie w zapisanym szablonie.
 • Zwracanie węzła do programu VMM. Przenoszenie węzła ponownie do funkcji zarządzania przez program VMM i instalowanie agenta programu VMM.
 • Zwracanie węzła do klastra. Dodawanie węzła z powrotem do klastra SOFS, wyłączanie trybu konserwacji oraz zwracanie do niego obciążeń maszyny wirtualnej.

Przed rozpoczęciem

 • Klaster musi być zarządzany przez program VMM.
 • Klaster musi być uruchomiony w systemie Windows Server 2012 R2.
 • Klaster musi spełniać wymagania dotyczące wdrożenia od zera. Jedynym wyjątkiem jest fakt, że profil komputera fizycznego nie musi zawierać szczegółowych informacji o konfiguracji dysku ani sieci. Podczas uaktualniania program VMM rejestruje konfigurację dysku i sieci węzła oraz używa tych informacji zamiast profilu komputera.
 • Możesz uaktualnić węzły, które pierwotnie nie zostały aprowizowane podczas wdrożenia od zera, jeśli te węzły spełniają wymagania dotyczące komputera bez systemu operacyjnego, na przykład zawierają kontroler BMC. Te informacje musisz podać w kreatorze uaktualniania.
 • Biblioteka programu VMM musi mieć wirtualny dysk twardy skonfigurowany z systemem Windows Server 2016.

Uruchamianie uaktualnienia

 1. Kliknij kolejno pozycje Sieć szkieletowa > Magazyn > Serwery plików. Kliknij prawym przyciskiem myszy serwer SOFS > Uaktualnij klaster.
 2. W kreatorze uaktualnienia kliknij pozycję Węzły, kliknij węzły do uaktualnienia lub wybierz pozycję Wybierz wszystkie. Następnie kliknij pozycję Profil komputera fizycznego i wybierz profil węzłów.
 3. W obszarze Konfiguracja składnika BMC wybierz konto Uruchom jako z uprawnieniami dostępu do kontrolera BMC lub utwórz nowe konto. W obszarze Protokół zarządzania poza pasmem kliknij protokół używany przez kontrolera BMC. Aby korzystać z interfejsu DCMI, kliknij pozycję IPMI. Interfejs DCMI jest obsługiwany, mimo że nie ma go na liście. Upewnij się, że lista zawiera prawidłowy port.
 4. W obszarze Dostosowanie wdrożenia przejrzyj węzły do uaktualnienia. Jeśli kreator nie mógł określić wszystkich ustawień, dla węzła jest wyświetlany alert Brakujące ustawienia. Jeśli na przykład węzeł nie został aprowizowany przy użyciu wdrożenia bez systemu operacyjnego ustawienia kontrolera BMC mogą być niekompletne. Podaj brakujące informacje.

  • Wprowadź adres IP kontrolera BMC, jeśli jest to wymagane. Możesz również zmienić nazwę węzła. Nie usuwaj zaznaczenia pola Pomiń sprawdzanie tej nazwy komputera w usłudze Active Directory, chyba że zmieniasz nazwę węzła i chcesz się upewnić, że nowa nazwa nie jest już używana.
  • W ramach konfiguracji karty sieciowej możesz określić adres MAC. Zrób to, jeśli konfigurujesz kartę zarządzania dla klastra i chcesz ją skonfigurować jako wirtualną kartę sieciową. To nie jest adres MAC kontrolera BMC. Jeśli chcesz określić statyczne ustawienia adresu IP dla karty, wybierz sieć logiczną i podsieć adresu IP, jeśli mają zastosowanie. Jeśli podsieć zawiera pulę adresów, możesz zaznaczyć pole Pobierz adres IP odpowiadający wybranej podsieci. W przeciwnym razie wpisz adres IP w sieci logicznej.
 5. W obszarze Podsumowanie kliknij pozycję Zakończ, aby rozpocząć uaktualnianie. Zakończenie pracy kreatora oznacza pomyślne uaktualnienie węzła. We wszystkich węzłach SOFS działa system Windows Server 2016. Kreator uaktualnia poziomu funkcjonalności klastra do systemu Windows Server 2016.

Jeśli z dowolnej przyczyny musisz zaktualizować poziom funkcjonalności serwera SOFS, który został uaktualniony poza programem VMM, możesz to zrobić, klikając prawym przyciskiem myszy pozycję Serwery plików > nazwa serwera SOFS > Aktualizuj wersję. Może to być konieczne, jeśli węzły SOFS zostały uaktualnione przed dodaniem ich do sieci szkieletowej programu VMM, ale serwer SOFS nadal działa jako klaster systemu Windows Server 2012 R2.

© 2017 Microsoft