Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Wdrażanie klastra hiperzbieżnego za pomocą funkcji Bezpośrednie miejsca do magazynowania w programie VMM

Rayne Wiselman|Ostatnia aktualizacja: 21.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Virtual Machine Manager

W tym artykule opisano sposób konfigurowania funkcji Bezpośrednie miejsca do magazynowania (S2D) w sieci szkieletowej programu System Center 2016 — Virtual Machine Manager (VMM).

Klaster hiperzbieżny można wdrożyć na kilka sposobów, tak samo jak w przypadku dowolnego innego klastra funkcji Hyper-V:

 • Włączenie funkcji Bezpośrednie miejsca do magazynowania w klastrze funkcji Hyper-V obecnie zarządzanym w sieci szkieletowej programu VMM.
 • Dodanie istniejącego klastra funkcji Hyper-V do sieci szkieletowej programu VMM z włączoną funkcją Bezpośrednie miejsca do magazynowania lub bez niej.
 • Aprowizowanie klastra funkcji Hyper-V i włączenie funkcji Bezpośrednie miejsca do magazynowania z istniejących hostów funkcji Hyper-V.
 • Aprowizowanie klastra funkcji Hyper-V z włączoną funkcją Bezpośrednie miejsca do magazynowania z serwerów bez systemu operacyjnego.
 • Obecnie nie można włączyć funkcji Bezpośrednie miejsca do magazynowania we wdrożeniu hiperzbieżnym w klastrze funkcji Hyper-V wdrożonym z komputerów bez oprogramowania działających z systemem operacyjnym Nano.

Przed rozpoczęciem

 • Upewnij się, że używasz programu VMM 2016.
 • Na hostach funkcji Hyper-V klastra powinien działać system Windows Server 2016 wraz z zainstalowaną rolą funkcji Hyper-V skonfigurowaną tak, aby hostowała maszyny wirtualne.
 • Przed włączeniem funkcji Bezpośrednie miejsca do magazynowania należy skonfigurować sieci hostów będących węzłami w klastrze.
 • W przypadku wdrożenia hiperzbieżnego funkcję Bezpośrednie miejsca do magazynowania można włączyć podczas dodawania istniejącego klastra funkcji Hyper-V do sieci szkieletowej programu VMM lub podczas tworzenia klastra z autonomicznych hostów funkcji Hyper-V w sieci szkieletowej programu VMM. Obecnie nie można włączyć funkcji Bezpośrednie miejsca do magazynowania na klastrze funkcji Hyper-V wdrożonym z komputerów bez oprogramowania działających z systemem operacyjnym Nano.

Wdrożenie hiperzbieżne

W topologii hiperzbieżności magazyn i obliczenia działają na tym samym klastrze. Oto czynności, jakie należy wykonać:

 1. Utwórz klaster funkcji Hyper-V w sieci szkieletowej programu VMM i włącz funkcję Bezpośrednie miejsca do magazynowania w klastrze Hyper-V. Jeśli natomiast masz już klaster funkcji Bezpośrednie miejsca do magazynowania skonfigurowany poza programem VMM, możesz dodać go do sieci szkieletowej programu VMM.
 2. Skonfiguruj sieci w klastrze. Dowiedz się więcej.
 3. Zmodyfikuj pulę magazynów, a następnie utwórz udostępnione woluminy klastra (CSV)
 4. Wdróż maszyny wirtualne w klastrze.

Konfigurowanie klastra funkcji Hyper-V i włączanie funkcji Bezpośrednie miejsca do magazynowania

 1. Kliknij pozycję Zasoby sieci szkieletowej > Utwórz > Klaster Hyper-V.
 2. W obszarze Konfiguracja ogólna określ nazwę klastra, wybierz grupę hostów, a następnie wybierz pozycję Włącz bezpośrednie miejsca do magazynowania.
 3. Pozostałe kroki są identyczne, jak w procedurze tworzenia klastra hostów funkcji Hyper-V za pomocą istniejącego serwera. Pamiętaj, że gdy jest włączona funkcja Bezpośrednie miejsca do magazynowania, należy zweryfikować klaster.

Podczas tworzenia klastra program VMM wykonuje następujące czynności:

 1. Na każdym hoście:
  • Zainstalowanie roli serwera plików.
  • Zainstalowanie funkcji klastrowania trybu failover.
  • Włączenie repliki magazynu i deduplikacji danych.
 2. Sprawdzanie poprawności konfiguracji klastra.
 3. Utworzenie klastra.
 4. Włączenie funkcji Bezpośrednie miejsca do magazynowania i utworzenie puli magazynów o takiej samej nazwie, jak podano w kreatorze.

Dodawanie istniejącego klastra funkcji Hyper-V z włączoną funkcją Bezpośrednie miejsca do magazynowania

Jeśli masz już klaster hiperzbieżności, możesz dodać go do sieci szkieletowej programu VMM.

 1. Kliknij pozycję Maszyny wirtualne i usługi, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wszystkie hosty i wybierz polecenie Dodaj hosty i klastry Hyper-V.
 2. Jeśli klaster nie znajduje się w domenie programu VMM, wybierz pozycję Komputer z systemem Windows Server znajduje się w niezaufanej domenie usługi Active Directory.
 3. Określ klaster, a następnie podaj konto Uruchom jako. Spowoduje to dodanie klastra hostów do programu VMM.

Zarządzanie pulami i tworzenie udostępnionych woluminów klastra (CSV)

 1. Kliknij pozycję Sieć szkieletowa > Magazyn > Macierze, kliknij prawym przyciskiem myszy klaster funkcji Bezpośrednie miejsca do magazynowania i wybierz polecenie Zarządzaj pulą. Jeśli jest taka konieczność, zmień nazwę puli utworzonej domyślnie.
 2. Aby utworzyć wolumin, kliknij prawym przyciskiem myszy klaster i wybierz pozycje Właściwości > Udostępnione woluminy.
 3. W obszarze Kreator tworzenia woluminu > Pojemność możesz określić rozmiar woluminu, system plików, odporność i opcje warstw magazynu. Dysk wirtualny zostanie utworzony automatycznie podczas tworzenia woluminu.

Jeśli używasz programu PowerShell, pula i warstwa magazynowania są tworzone automatycznie za pomocą opcji Enable-ClusterS2D autoconfig=true.

Wdrażanie maszyn wirtualnych

Maszyny wirtualne można wdrażać bezpośrednio w klastrze hiperzbieżności. Ich wirtualne dyski twarde są umieszczane w tworzonych woluminach. Tworzenie i wdrażanie tych maszyn wirtualnych przebiega tak samo jak w przypadku każdej innej maszyny wirtualnej.

Wdrożenie rozagregowane

We wdrożeniu rozagregowanym obliczenia i magazyn działają w oddzielnych środowiskach. Składnik magazynu jest zbudowany za pomocą serwera plików skalowalnego w poziomie oraz funkcji Bezpośrednie miejsca do magazynowania w celu zapewnienia skalowalnego niezależnie repozytorium magazynów dla maszyn wirtualnych i aplikacji. Oto czynności, jakie należy wykonać:

Konfigurowanie klastra serwera plików skalowalnego w poziomie i włączanie funkcji Bezpośrednie miejsca do magazynowania

 1. Kliknij pozycje Zasoby sieci szkieletowej > Utwórz > Klaster serwera plików.
 2. W obszarze Konfiguracja ogólna określ nazwę klastra, wybierz grupę hostów, a następnie wybierz pozycję Magazyn dołączony bezpośrednio do każdego węzła klastra (bezpośrednie miejsca do magazynowania).

  Tworzenie klastra bezpośrednich miejsc do magazynowania

 3. W obszarze Typ zasobu określ konto Uruchom jako z uprawnieniami administratora lokalnego dla serwerów, które chcesz dodać do klastra. Określ także, czy chcesz dodać istniejące serwery z systemem Windows lub maszyny bez systemu operacyjnego.

 4. W obszarze Węzły klastra zdefiniuj listę komputerów, które mają zostać dodane do klastra.
 5. Na stronie Podsumowanie potwierdź ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Jeśli chcesz dodać dodatkowe węzły do klastra serwera plików skalowalnego w poziomie, program VMM automatycznie wykrywa wszystkie dyski skojarzone z węzłem. Podczas modyfikowania puli magazynów i wybierania nowych dysków do dodania program VMM udostępnia te dyski hostom i maszynom wirtualnym, które korzystają z udziału obsługiwanego przez tę pulę. Więcej informacji na temat dodawania węzłów do serwera SOFS.

Dodaj istniejący klaster serwera plików skalowalnego w poziomie z włączoną funkcją Bezpośrednie miejsca do magazynowania

 1. Kliknij pozycję Sieć szkieletowa >Dodaj zasobyUrządzenia magazynujące
 2. W Kreatorze dodawania zasobów wybierz pozycję Serwer plików z systemem Windows
 3. W obszarze Zakres odnajdowania określ adres IP klastra lub w pełni kwalifikowaną nazwę domeny, podaj konto Uruchom jako z dostępem do klastra i w razie potrzeby zaznacz, że klaster znajduje się w innej domenie.
 4. W obszarze Urządzenie magazynujące wybierz serwer plików skalowalny w poziomie, który chcesz dodać do sieci szkieletowej programu VMM. Po dodaniu dostawcy należy tylko przypisać klasyfikację do puli.
 5. W obszarze Podsumowanie sprawdź ustawienia i ukończ pracę kreatora.

Zarządzanie pulami i tworzenie udostępnionych woluminów klastra (CSV)

 1. Po umieszczeniu klastra serwera plików skalowalnego w poziomie w sieci szkieletowej programu VMM kliknij prawym przyciskiem myszy Magazyn > Serwery plików > Zarządzaj pulami. Kliknij pozycję Nowa, aby utworzyć pulę.
 2. W Kreatorze nowej puli magazynu > Ogólne określ nazwę i klasyfikację puli.
 3. W obszarze Dyski fizyczne wybierz dyski wirtualne w celu utworzenia puli. Przeprowadź ponowne skanowanie i sprawdź, czy pula jest wyświetlana w obszarze Magazyn > Macierze.
 4. Teraz możesz utworzyć udziały plików z puli. Kliknij pozycję Utwórz udział plików.
 5. W Kreatorze tworzenia udziałów plików > Ogólne określ nazwę udziału i wybierz pulę, z której chcesz pobrać magazyn.
 6. W obszarze Pojemność określ ustawienia i rozmiar udziału.
 7. Sprawdź ustawienia w obszarze Podsumowanie. Po utworzeniu udziału nowy udostępniony wolumin klastra jest dodawany do puli magazynu.

Przydzielanie magazynu do funkcji Hyper-V

 1. W oknie właściwości funkcji Hyper-V > Magazyn określ ścieżkę udziału plików.
 2. Teraz możesz utworzyć maszyny wirtualne w tej ścieżce.
© 2017 Microsoft