Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Zdalne zarządzanie hostów funkcji Hyper-V za pomocą Menedżera funkcji Hyper-V

Kathy Davies [MSFT]|Ostatnia aktualizacja: 14.04.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows 8.1

W tym artykule przedstawiono obsługiwane kombinacje hosty funkcji Hyper-V i wersje Menedżera funkcji Hyper-V i zawiera opis sposobu łączenia się zdalnych i lokalnych hosty funkcji Hyper-V, aby można było zarządzać nimi.

Menedżer funkcji Hyper-V umożliwia zarządzanie niewielką liczbę hostów funkcji Hyper-V, zarówno zdalnych i lokalnych. Jest instalowana, gdy można zainstalować narzędzia do zarządzania funkcją Hyper-V, co można zrobić za pomocą pełnej instalacji funkcji Hyper-V lub instalacji tylko narzędzia. Ten sposób instalacji tylko narzędzia służy narzędzia na komputerach, które nie spełniają wymagania sprzętowe do hosta funkcji Hyper-V. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sprzętu dla hostów funkcji Hyper-V, zobacz wymagania systemowe.

Jeśli Menedżer funkcji Hyper-V nie jest zainstalowana, zobacz instrukcje poniżej.

Obsługiwane kombinacje Menedżera funkcji Hyper-V i wersje hosta funkcji Hyper-V

W niektórych przypadkach można użyć inną wersję Menedżera funkcji Hyper-V niż wersja funkcji Hyper-V na hoście, jak pokazano w tabeli. Po wykonaniu tej czynności Menedżera funkcji Hyper-V udostępnia funkcje dostępne dla wersji funkcji Hyper-V na hoście, który zarządzasz. Na przykład jeśli używasz wersji Menedżera funkcji Hyper-V w systemie Windows Server 2012 R2, aby zdalnie zarządzać hosta funkcji Hyper-V w systemie Windows Server 2012, nie będzie mógł korzystać z funkcji dostępnych w systemie Windows Server 2012 R2 na tym hoście funkcji Hyper-V.

W poniższej tabeli przedstawiono, które wersje hosta funkcji Hyper-V można zarządzać z określoną wersję Menedżera funkcji Hyper-V. Obsługiwane tylko system operacyjny, który wersje są wymienione. Aby uzyskać szczegółowe informacje o stanie pomocy technicznej wersji określonego systemu operacyjnego, należy użyć cyklu technicznego dla produktu wyszukiwania znajdującego się na Policy Lifecycle Microsoft strony. Ogólnie rzecz biorąc starsze wersje Menedżera funkcji Hyper-V umożliwia zarządzanie tylko hoście funkcji Hyper-V, z tej samej wersji lub porównywalne wersji systemu Windows Server.

Wersja Menedżera funkcji Hyper-VWersja hosta funkcji Hyper-V
Windows 2016, Windows 10-Windows Server 2016 — wszystkich wersji i instalacji opcji, takich jak Nano Server i odpowiednia wersja serwera funkcji Hyper-V
-Windows Server 2012 R2 — wszystkich wersji i opcji instalacji i odpowiednia wersja serwera funkcji Hyper-V
-Windows Server 2012 — wszystkich wersji i opcji instalacji i odpowiednia wersja serwera funkcji Hyper-V
-Windows 10
-Windows 8.1
Windows Server 2012 R2, Windows 8.1-Windows Server 2012 R2 — wszystkich wersji i opcji instalacji i odpowiednia wersja serwera funkcji Hyper-V
-Windows Server 2012 — wszystkich wersji i opcji instalacji i odpowiednia wersja serwera funkcji Hyper-V
-Windows 8.1
Windows Server 2012-Windows Server 2012 — wszystkich wersji i opcji instalacji i odpowiednia wersja serwera funkcji Hyper-V
Dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2008 R2, Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1-Windows Server 2008 R2 — wszystkich wersji i opcji instalacji i odpowiednia wersja serwera funkcji Hyper-V
Windows Server 2008, Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2-Windows Server 2008 — wszystkich wersji i opcji instalacji i odpowiednia wersja serwera funkcji Hyper-V
Uwaga

Obsługa dodatkiem Service pack jest niedostępna dla systemu Windows 8 od 12 stycznia 2016. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz systemu Windows 8.1 — często zadawane pytania.

Połączyć się z hostem funkcji Hyper-V

Aby połączyć się z hostem funkcji Hyper-V w Menedżerze funkcji Hyper-V, kliknij prawym przyciskiem myszy Menedżera funkcji Hyper-V w lewym okienku, a następnie kliknij Połącz z serwerem.

Zarządzanie funkcji Hyper-V na komputerze lokalnym

Na liście w oknie Menedżera funkcji Hyper-V nie wszystkie komputery, które obsługi funkcji Hyper-V, do momentu dodania komputera, w tym na komputerze lokalnym. Aby to zrobić:

 1. W lewym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy Menedżera funkcji Hyper-V.
 2. Kliknij przycisk połączyć się serwerem.
 3. Z wybierz komputer, kliknij przycisk komputera lokalnego a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli nie możesz nawiązać połączenia:

 • Istnieje możliwość, że są zainstalowane narzędzia funkcji Hyper-V. Aby sprawdzić, czy platforma funkcji Hyper-V jest zainstalowana, poszukaj Usługa zarządzania maszynami wirtualnymi. (Otwórz aplikację usługi: kliknij Start, kliknij przycisk Rozpocznij wyszukiwanie wpisz services.msc, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli usługa zarządzania maszynami wirtualnymi nie ma na liście, należy zainstalować platformę funkcji Hyper-V, postępując zgodnie z instrukcjami w instalacji funkcji Hyper-V.)
 • Sprawdź, czy sprzęt spełnia wymagania. Zobacz wymagania systemowe.
 • Sprawdź, czy konto użytkownika należy do grupy Administratorzy lub grupy Administratorzy funkcji Hyper-V.

Zdalne zarządzanie hostów funkcji Hyper-V

Aby zarządzać zdalnym hosty funkcji Hyper-V, należy włączyć zdalne zarządzanie na komputerze lokalnym i hosta zdalnego.

W systemie Windows Server otwórz Menedżera serwera >lokalnego serwera>zdalnego zarządzania a następnie kliknij przycisk zezwolić na połączenia zdalne z tym komputerem.

Lub z obu systemów operacyjnych, Otwórz program Windows PowerShell jako Administrator i uruchom:

Enable-PSRemoting

Połączyć się z hostami w tej samej domenie

W systemie Windows 8.1 i starszych zdalne zarządzanie działa tylko wtedy, gdy host jest w tej samej domenie, a konto użytkownika lokalnego jest również na hoście zdalnym.

Aby dodać z hostem zdalnym funkcji Hyper-V do Menedżera funkcji Hyper-V, wybierz inny komputer w wybierz komputer dialog pole i wpisz w pełni kwalifikowaną nazwę domeny, nazwę NetBIOS lub nazwę hosta hosta zdalnego (FQDN).

Menedżer funkcji Hyper-V w systemie Windows Server 2016 i Windows 10 oferuje więcej rodzajów połączenia zdalnego niż w poprzednich wersjach, opisane w poniższych sekcjach.

Połącz się z hostem zdalnym 2016 systemu Windows lub Windows 10 jako inny użytkownik

Dzięki temu można połączyć się z hostem funkcji Hyper-V, jeśli nie są uruchomione na komputerze lokalnym jako użytkownik, który jest członkiem grupy Administratorzy funkcji Hyper-V lub grupy Administratorzy na hoście funkcji Hyper-V. Aby to zrobić:

 1. W lewym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy Menedżera funkcji Hyper-V.
 2. Kliknij przycisk połączyć się serwerem.
 3. Wybierz Połącz się jako inny użytkownik w wybierz komputer okno dialogowe.
 4. Wybierz Ustawianie użytkownika.
Uwaga

Ta opcja działa tylko dla systemu Windows Server 2016 lub Windows 10 zdalnego hostów.

Połączyć się z 2016 systemu Windows lub Windows 10 hostem zdalnym przy użyciu adresu IP

Aby to zrobić:

 1. W lewym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy Menedżera funkcji Hyper-V.
 2. Kliknij przycisk połączyć się serwerem.
 3. Wpisz adres IP do inny komputer pole tekstowe.
Uwaga

Ta opcja działa tylko dla systemu Windows Server 2016 lub Windows 10 zdalnego hostów.

Nawiązać 2016 systemu Windows lub Windows 10 hosta zdalnego spoza domeny lub nie ma domeny

Aby to zrobić:

 1. Na hoście funkcji Hyper-V, które mają być zarządzane Otwórz sesję środowiska Windows PowerShell jako Administrator.

 2. Tworzenie reguł zapory niezbędne dla stref sieci prywatnej:

 3. Aby zezwolić na dostęp zdalny na publiczny strefy, Włącz reguły zapory dla usługi WinRM i CredSSP:

  Enable-WSManCredSSP -Role server

  Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Enable-PSRemoting i Enable-WSManCredSSP.

Następnie należy skonfigurować na komputerze, którego użyjesz, aby zarządzać hosta funkcji Hyper-V.

 1. Otwórz sesję środowiska Windows PowerShell jako Administrator.
 2. Uruchom następujące polecenia:

  Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts -Value "fqdn-of-hyper-v-host"
  Enable-WSManCredSSP -Role client -DelegateComputer "fqdn-of-hyper-v-host"

 3. Może być również konieczne skonfigurować następujące zasady grupy:
  • Konfiguracja komputera>Szablony administracyjne>systemu>delegowanie poświadczeń>Zezwalaj na delegowanie świeżych poświadczeń przy użyciu uwierzytelniania NTLM-tylko do serwera
  • Kliknij przycisk włączyć i Dodaj wsman/fqdn o-funkcji hyper-v-host.
 4. Otwórz Menedżera funkcji Hyper-V.
 5. W lewym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy Menedżera funkcji Hyper-V.
 6. Kliknij przycisk połączyć się serwerem.
Uwaga

Ta opcja działa tylko dla systemu Windows Server 2016 lub Windows 10 zdalnego hostów.

Aby uzyskać szczegóły dotyczące polecenia cmdlet, zobacz Set-Item i Enable-WSManCredSSP.

Zainstaluj Menedżera funkcji Hyper-V

Za pomocą narzędzia interfejsu Użytkownika, należy wybrać jeden z systemem oeprating na komputerze, na którym będą uruchamiane Menedżera funkcji Hyper-V:

W systemie Windows Server otwórz Menedżera serwera >Zarządzaj>Dodaj role i funkcje. Przenieś do funkcje strony, a następnie rozwiń węzeł narzędzia administracji zdalnej serwera>narzędzia do administrowania rolami>narzędzi do zarządzania funkcją Hyper-V.

W systemie Windows, Menedżera funkcji Hyper-V jest dostępny na dowolnym systemie operacyjnym Windows, który zawiera funkcji Hyper-V.

 1. Na pulpicie systemu Windows kliknij przycisk Start, a następnie zacznij pisać programy i funkcje.
 2. W wynikach wyszukiwania, kliknij przycisk programy i funkcje.
 3. W lewym okienku kliknij Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows.
 4. Rozwiń folder funkcji Hyper-V i kliknij przycisk narzędzia do zarządzania funkcją Hyper-V.
 5. Aby zainstalować Menedżera funkcji Hyper-V, kliknij przycisk narzędzi do zarządzania funkcją Hyper-V. Jeśli chcesz także zainstalować moduł funkcji Hyper-V, kliknij tę opcję.

Za pomocą programu Windows PowerShell, uruchom następujące polecenia jako Administrator:

add-windowsfeature rsat-hyper-v-tools

Zobacz też

Instalowanie funkcji Hyper-V

© 2017 Microsoft