Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Przewodniki środowiska klienta dotyczące systemu Windows Server 2016

Jason Gerend|Ostatnia aktualizacja: 24.10.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: system Windows Server 2016

Przewodniki środowiska klienta to seria wpisów w blogu przedstawiających wybrane nowe funkcje systemu Windows Server 2016, które nie zostały jeszcze opisane w oficjalnej dokumentacji w witrynie TechNet.

Jeśli jakaś nowa funkcja nie jest tutaj omówiona, prawdopodobnie została opisana w oficjalnej dokumentacji — aby uzyskać więcej informacji, zobacz Windows Server 2016 oraz Co nowego w systemie Windows Server 2016.

Zespoły inżynierów i specjalistów ds. opracowywania zawartości dotyczącej systemu Windows Server 2016 opracowały następujące przewodniki środowiska ułatwiające rozpoczęcie pracy z technologiami i funkcjami, które zostały udostępnione w systemie Windows Server 2016:

Technologie klastrów trybu failover

Zwiększona odporność maszyn wirtualnych na przejściowe awarie

We współczesnych środowiskach chmurowych przejściowe awarie zdarzają się częściej niż awarie sprzętowe. W takiej sytuacji agresywne reagowanie na przejściowe błędy może spowodować przestoje dłuższe od tych, którym ma zapobiegać. Z tego względu system Windows Server 2016 zapewnia zwiększoną odporność maszyn wirtualnych na przejściowe awarie komunikacji wewnątrz klastra obliczeniowego.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Increasing Resiliency of Virtual Machines in Windows Server 2016 (Zwiększanie odporności maszyn wirtualnych w systemie Windows Server 2016).

Ulepszenia związane z rozwiązywaniem problemów z klastrami trybu failover

W systemie Windows Server 2016 wprowadzono szereg ulepszeń w obszarze narzędzi i metod rozwiązywania problemów z klastrami trybu failover. Klaster trybu failover ma uruchomione dzienniki diagnostyczne na poszczególnych serwerach, co umożliwia dogłębne rozwiązywanie problemów bez konieczności ich odtwarzania. Dzienniki są cennym źródłem informacji dla pomocy technicznej firmy Microsoft, a także dla osób posiadających wiedzę specjalistyczną z zakresu rozwiązywania problemów z klastrami trybu failover.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Windows Server 2016 Failover Cluster Troubleshooting Enhancements - Cluster Log (Ulepszenia związane z rozwiązywaniem problemów z klastrem trybu failover w systemie Windows Server 2016 — dziennik klastra).

Klastry trybu failover z rozpoznawaniem lokacji

Węzły w klastrach rozproszonych mogą teraz być grupowane na podstawie ich lokalizacji fizycznej (lokacji). Rozpoznawanie lokacji przez klaster usprawnia kluczowe operacje realizowane w cyklu życia klastra, takie jak działanie w trybie failover, zasady umieszczania, przesyłanie pulsu klastra między węzłami i zachowanie kworum.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Site-aware Failover Clusters in Windows Server 2016 (Klastry trybu failover z rozpoznawaniem lokacji w systemie Windows Server 2016).

Klastry grup roboczych i klastry obejmujące wiele domen

W systemie Windows Server 2012 R2 i poprzednich wersjach można było utworzyć klaster tylko między węzłami członkowskimi przyłączonymi do tej samej domeny. W systemie Windows Server 2016 te utrudnienia zostały wyeliminowane i wprowadzono możliwość tworzenia klastra trybu failover bez zależności od usług Active Directory Domain Services. W związku z tym klastry trybu failover mogą teraz być tworzone jako klastry jednej domeny lub wielu domen bądź jako klastry grup roboczych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Workgroup and Multi-domain clusters in Windows Server 2016 (Klastry grup roboczych i klastry obejmujące wiele domen w systemie Windows Server 2016).

Technologie zarządzania

Konfiguracja żądanego stanu programu Windows PowerShell (DSC, Desired State Configuration) w pakiecie Windows Management Framework (WMF) 5

Pakiet Windows Management Framework 5 zawiera aktualizacje konfiguracji żądanego stanu programu Windows PowerShell (DSC), Windows Remote Management (WinRM) oraz instrumentacji zarządzania Windows (WMI, Windows Management Instrumentation).

Aby uzyskać więcej informacji na temat testowania funkcji DSC w pakiecie Windows Management Framework 5, zobacz serię wpisów w blogu w temacie Validate features of PowerShell Desired State Configuration (DSC) (Weryfikacja konfiguracji żądanego stanu [DSC] programu PowerShell). Aby pobrać pakiet, zobacz Windows Management Framework 5.0.

PackageManagement — ujednolicona funkcja zarządzania pakietami na potrzeby odnajdywania, instalowania i inwentaryzacji oprogramowania

Systemy Windows Server 2016 i Windows 10 zawierają nową funkcję PackageManagement (znaną wcześniej pod nazwą OneGet), która umożliwia specjalistom ds. IT lub DevOps automatyzację odnajdywania, instalowania i inwentaryzacji oprogramowania, lokalnie lub zdalnie, niezależnie od technologii instalatora i lokalizacji oprogramowania.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://github.com/OneGet/oneget/wiki.

Ulepszenia programu PowerShell ułatwiające zbieranie danych dowodowych i zapobieganie naruszeniom zabezpieczeń

Aby ułatwić pracę zespołu odpowiedzialnego za badanie systemów, których zabezpieczenia zostały naruszone — czasem nazywanego „zespołem niebieskim” — wprowadzono dodatkowe funkcje rejestrowania programu PowerShell i inne funkcje zbierania danych dowodowych, a także funkcje pomagające w ograniczaniu luk w skryptach, takie jak ograniczony program PowerShell i bezpieczne interfejsy API CodeGeneration.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz PowerShell hearts the Blue Team (PowerShell lubi zespół niebieski).

Technologie usług pulpitu zdalnego

Obsługa OpenGL dla wirtualnych procesorów graficznych z większą pamięcią wideo

System Windows Server 2016 zawiera funkcje poprawiające środowisko użytkowników końcowych infrastruktury pulpitu wirtualnego (VDI, Virtualized Desktop Infrastructure) systemu Windows w przypadku obciążeń aplikacji inżynieryjnych/projektowych wymagających obsługi interfejsów API OpenGL oraz wszystkich aplikacji graficznych (DX i OpenGL) wymagających większej ilości pamięci wideo.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz RemoteFX vGPU Updates in Windows Server Next (Aktualizacje funkcji RemoteFX dla wirtualnego procesora graficznego w systemie Windows Server Next) oraz Experience guide for Enabling OpenGL Support for vGPU in Server 2016 (Przewodnik środowiska dotyczący włączania obsługi biblioteki OpenGL dla wirtualnego procesora graficznego w systemie Server 2016).

Używanie bazy danych SQL Azure w środowisku wysokiej dostępności brokera połączeń usług pulpitu zdalnego

Po udostępnieniu systemu Windows Server 2016 wdrożenie usług pulpitu zdalnego o wysokiej dostępności umożliwia korzystanie z bazy danych SQL Azure na potrzeby brokerów połączeń usług pulpitu zdalnego w trybie wysokiej dostępności.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie bazy danych SQL Azure w środowisku wysokiej dostępności brokera połączeń usług pulpitu zdalnego.

© 2017 Microsoft