Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Planowanie rozmieszczenia serwera wykazu globalnego

Bill Mathers|Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Umieszczanie wykazu globalnego wymaga planowania z wyjątkiem, jeśli masz lasu jedną domeną. W lesie jednej domeny należy skonfigurować wszystkie kontrolery domeny jako serwery wykazu globalnego. Ponieważ każdy kontroler domeny przechowuje partycji katalogu tylko domeny w lesie, konfigurowanie każdego kontrolera domeny jako serwera wykazu globalnego nie wymaga żadnych dodatkowego miejsca na dysku, użycie procesora CPU lub ruch związany z replikacją. W lesie jednej domeny wszystkich kontrolerów domeny działać jako serwery wirtualne wykazu globalnego. oznacza to ich można wszystkie odpowiedzi na wszelkie uwierzytelniania lub żądania obsługi. Ten stan specjalne dla jednej domeny lasów jest celowe. Żądania uwierzytelniania nie wymagają skontaktowanie się z serwerem wykazu globalnego, jak w przypadku wielu domen, a użytkownik może być członkiem grupy uniwersalnej, który znajduje się w innej domenie. Jednak tylko kontrolery domeny, które są oznaczone jako serwerów wykazu globalnego może odpowiadać na zapytania dotyczące wykazu globalnego na port 3268 wykazu globalnego. W celu ułatwienia administracji w tym scenariuszu i zapewnić spójne odpowiedzi, wyznaczanie wszystkie kontrolery domeny jako serwery wykazu globalnego eliminuje kwestią, o której domeny kontrolerów mogą odpowiadać na zapytania dotyczące wykazu globalnego. W szczególności ilekroć użytkownika używa Start\Search\For osób lub Znajdź drukarki lub rozwija grup uniwersalnych, te żądania są kierowane tylko do wykazu globalnego.

W lasach wiele domen serwerów wykazu globalnego ułatwienia żądania logowania użytkownika i wyszukiwania całego lasu. Na poniższej ilustracji przedstawiono sposób określania lokalizacji, które wymagają serwerów wykazu globalnego.

Planowanie rozmieszczenia gc

W większości przypadków zaleca się obejmują wykazu globalnego, po zainstalowaniu nowych kontrolerów domeny. Stosuje się następujące wyjątki:

  • Ograniczona przepustowość: W lokalizacjach zdalnych, jeśli rozległej łącze sieci (rozległej WAN) między lokacją zdalną a lokacją Centrum jest ograniczona, można użyć buforowanie członkostwa grupy uniwersalnej ze zdalnej witryny do zaspokojenia potrzeb logowania użytkowników w witrynie.

  • Niezgodność z rolą wzorca operacji infrastruktury: nie należy umieszczać wykazu globalnego na kontrolerze domeny, który obsługuje rolę wzorca operacji infrastruktury w domenie, chyba że wszystkie kontrolery domeny w domenie są serwerów wykazu globalnego lub las ma tylko jedną domenę.

Dodawanie serwerów wykazu globalnego na podstawie wymagań aplikacji

Niektóre aplikacje, takie jak Microsoft Exchange, usługi kolejkowania komunikatów (MSMQ) i aplikacji za pomocą modelu DCOM nie dostarczania odpowiednich odpowiedzi przez łącza WAN ukryty i w związku z tym konieczne infrastruktury wykazu globalnego wysokiej dostępności, zapewnienie niskiej związane z kwerendami. Ustal, czy w lokalizacji lub czy lokalizacje wymagają programu Microsoft Exchange Server są uruchomione wszystkie aplikacje, które niskiej wydajności w przypadku powolnego łącza sieci WAN. Lokalizacje uwzględnienia aplikacji, które nie dostarczaj odpowiednie odpowiedzi przez łącze WAN, należy umieścić w lokalizacji, aby zmniejszyć związane z kwerendami serwera wykazu globalnego.

Uwaga

Read-only kontrolery domeny (RODC) może być pomyślnie podwyższony do stanu serwera wykazu globalnego. Jednak niektóre aplikacje korzystające z katalogu nie może obsługiwać RODC jako serwera wykazu globalnego. Na przykład nie została zainstalowana wersja programu Microsoft Exchange Server używa kontrolery RODC. Jednak program Microsoft Exchange Server działa w środowiskach, które obejmują kontrolery RODC, tak długo, jak istnieją kontrolery domeny z możliwością zapisu. Exchange Server 2007 ignoruje skutecznie kontrolery RODC. Exchange Server 2003 ignoruje także kontrolery RODC w warunkach domyślne, gdzie składniki programu Exchange automatycznie Wykryj dostępnych kontrolerów domeny. Nie wprowadzono żadnych zmian do programu Exchange Server 2003 ma ona o serwerach katalogów tylko do odczytu. Dlatego próby wymusić usług programu Exchange Server 2003 i narzędzi zarządzania kontrolery RODC może spowodować nieprzewidywalne zachowanie.

Dodawanie serwerów wykazu globalnego dla dużej liczby użytkowników

Rozmieszczenie serwerów wykazu globalnego we wszystkich lokalizacjach, które zawierają więcej niż 100 użytkowników, aby ograniczyć przeciążenia sieci łącza sieci WAN i aby zapobiec utracie produktywność w razie awarii łącza sieci WAN.

Przy użyciu przepustowości wysokiej dostępności

Nie trzeba umieszczać wykazu globalnego w lokalizacji, która nie zawiera aplikacji, które wymagają serwera wykazu globalnego, obejmuje mniej niż 100 użytkowników i również jest podłączony do innej lokalizacji, która zawiera serwera wykazu globalnego przez łącze sieci WAN, która jest dostępna dla usług domenowych w usłudze Active Directory (AD DS) 100 procent. W takim przypadku użytkownicy mogą korzystać z serwera wykazu globalnego przez łącze WAN.

Użytkowników mobilnych, należy skontaktować się z serwerów wykazu globalnego, gdy zalogują się po raz pierwszy w dowolnym miejscu. Jeśli czas logowania za pośrednictwem łącza sieci WAN jest nieodpowiednia, należy umieścić wykazu globalnego w lokalizacji, która jest kontrolowane przez dużą liczbę użytkowników mobilnych.

Włączanie buforowania członkostwa grup uniwersalnych

Dla lokalizacji, która zawiera mniej niż 100 użytkowników i które nie mają dużej liczby mobilny użytkowników lub aplikacji, które wymagają serwera wykazu globalnego można wdrożyć kontrolery domeny z systemem Windows Server 2008 i włączyć buforowanie członkostwa grup uniwersalnych. Upewnij się, że serwery wykazu globalnego nie są więcej niż jeden przeskok replikacji z kontrolera domeny, na których buforowanie członkostwa grupy uniwersalnej jest włączona, dzięki czemu mogą być odświeżane informacje grup uniwersalnych w pamięci podręcznej. Aby uzyskać informacje na temat sposobu universal działa buforowanie grupy, zobacz jak globalnego katalogu działa (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=107063).

Arkusz pomocne w dokumentowanie których planuje się umieścić serwerów wykazu globalnego i kontrolery domeny przy użyciu grup uniwersalnych włączone buforowanie, zobacz zadania pomocy dla systemu Windows Server 2003 Deployment Kit (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102558), Pobierz Job Aids Designing and Deploying Directory and Security Services.zip, a następnie otwórz (DSSTOPO_4.doc) rozmieszczenia kontrolerów domeny. Zapoznaj się z informacjami o lokalizacji, w których należy umieścić serwerów wykazu globalnego, podczas wdrażania domeny głównej lasu i domen regionalnych.

© 2017 Microsoft