Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Agregator Sil

Brentfor|Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2

Co to jest agregatora Sil?

Agregator rejestrowania spisu oprogramowania (SILA) odbiera, agreguje i tworzy podstawowe raporty o liczbie i typie oprogramowania korporacyjnego firmy Microsoft zainstalowane na serwerach Windows w centrum danych.

SILA jest oprogramowaniem instalowanym w systemie Windows Server, ale nie ma w instalacji systemu Windows Server. Aby zainstalować oprogramowanie, najpierw go bezpłatnie pobrać z Centrum pobierania systemu Windows: oprogramowanie Sila 1.0 dla systemu Windows Server

Rejestrowanie spisu oprogramowania framework służy do zmniejszania kosztów operacyjnych tworzenia ewidencji oprogramowania firmy Microsoft wdrożonego na wielu serwerach w środowisku INFORMATYCZNYM. Platforma składa się z dwóch składników, agregatora SIL i funkcji systemu Windows Server, wprowadzona w systemie Windows Server 2012 R2 rejestrowania spisu oprogramowania (SIL). To oprogramowanie Sila 1.0 zostanie zainstalowane na jednym serwerze i odbierać dane ewidencyjne od każdego systemu Windows Server skonfigurowane do przekazywania danych za pośrednictwem aplikacji SIL. Projekt pozwala administratorom centrów danych umożliwić SIL do głównych obrazów systemu Windows Server przeznaczonych do szerokiej dystrybucji we własnym środowisku. Ten pakiet oprogramowania jest docelowy punkt i przeznaczonych dla klientów chcących zainstalować ich lokalnie w celu łatwego rejestrowania danych ewidencyjnych wraz z upływem czasu. To oprogramowanie umożliwia również okresowe tworzenie podstawowych raportów ewidencyjnych w programie Microsoft Excel. Oprogramowanie Sila 1.0 raporty zawierają liczniki instalacji systemów Windows Server, System Center i SQL Server.

Ważne

Żadne dane nie są wysyłane do firmy Microsoft podczas korzystania z tego oprogramowania.

Dane SIL są zbierane wraz z upływem czasu

Po prawidłowym wdrożeniu przez agregator SIL będą dostępne następujące dane:

 • Instaluje unikatowy systemu Windows Server w centrum danych

 • NAZWA FQDN

 • Identyfikatory GUID

 • Liczba procesorów fizycznych i rdzeni

 • Liczba procesorów wirtualnych (w przypadku maszyn Wirtualnych)

 • Model i typ procesorów fizycznych

 • Jeśli włączono funkcję hyper Threading na procesorach fizycznych lub nie

 • Numer seryjny obudowy

 • Licznik limitu górnego oraz tożsamość, jednocześnie działających maszyn wirtualnych systemu Windows Server (Jeśli host uruchomiona funkcja hypervisor) na każdym hoście, wraz z upływem czasu

 • Licznik limitu górnego oraz nazwa hosta, na których równocześnie pracuje zarządzany (w obecności agenta programu System Center) systemu Windows Server z maszyn wirtualnych na każdym hoście, wraz z upływem czasu

 • Nazwa agentów System Center zainstalowanych na maszynach wirtualnych zliczanych przez zarządzany wysokiej-znaku wody

 • Liczba i lokalizacja instalacji programu SQL Server wraz z upływem czasu (tylko jednostki SKU i wersje, które wymagają licencji)

 • Lista programów zainstalowanych w Dodaj\/Usuń programy

Kogo jest przeznaczony program SIL?

 • Specjaliści IT, lub Administratorzy centrów danychposzukujący niedrogich metod zbierania danych spisu oprogramowania cenne, automatycznie, wraz z upływem czasu.

 • Dyrektorzy działu informatyki i Kontrolerzy finansowi, którzy muszą śledzić wykorzystywanie oprogramowania korporacyjnego firmy Microsoft w swoich organizacji IT wdrożeń.

Wprowadzenie

Wymagania wstępne

Rejestrowanie agregator (Sila) na co najmniej jednym serwerze przeznaczonym do agregacji i tworzenia raportów, na maszynie Wirtualnej lub sprzęcie fizycznym):

 • System Windows Server 2016

 • Windows Server 2012 R2 (Edycja Standard lub Datacenter)

 • Rola serwera IIS wraz z programem .net Framework 4.5, usługi WCF i Aktywacja HTTP — w tym samym drzewie zaznaczenia w Kreatora dodawania ról i funkcji.

 • Program SQL Server 2012 Sp2 Standard Edition lub SQL Server 2014 Standard Edition

 • 64-bit programu Microsoft Excel 2013 (Instalacja opcjonalna, niezbędny do tworzenia raportów)

 • Opcjonalnie: VMware PowerCLI 5.5.0.5836 (wymagane w środowiskach VMware)

Rejestrowania spisu oprogramowania (SIL) jest dostępne w wersjach systemu Windows Server z zainstalowane następujące aktualizacje:

 • Windows Server 2012 R2 (Edycja Standard lub Datacenter)

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2012 R2 KB3000850 (listopad 2014)

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2012 R2 KB3060681 (czerwiec 2015) (może być wyświetlana jako aktualizacja opcjonalna witrynie Windows Update)

Bezpieczeństwo i typy kont

Wymagania dotyczące certyfikatów

Programy SIL i Sila korzystają z certyfikatów SSL przy uwierzytelnianiu komunikacji. Standardowa implementacja będzie do instalowania agregatora SIL z jednym certyfikatem (serwer nazwa musi odpowiadać nazwie) w celu hostowania usługi sieci web otrzymującej dane ewidencyjne. Następnie Windows Server podlegające ewidencjonowaniu za pomocą funkcji SIL będą korzystać z innego certyfikatu klienta, przekazywaniu danych do agregatora SIL. Polecenia cmdlet programu PowerShell (Set-SilAggregator, poniżej) musi zostać użyte do dodania do listy agregatora SIL certyfikatów, dla których agregator będzie akceptować skojarzone dane palców. Agregator SIL kontynuuje przetwarzanie i wstawia go do swojej bazy danych, po uwierzytelnieniu każdego ładunku danych przy użyciu certyfikatu. Zobacz szczegóły poleceń cmdlet agregatora SIL sekcji, aby uzyskać szczegółowe informacje o sposobie działania.

Konfigurowanie kont sondowania

Podczas dodawania poświadczeń do agregatora SIL w celu umożliwienia operacji sondowania, należy użyć co najmniej uprzywilejowane konto. Również ze względów bezpieczeństwa nie można używać tych samych poświadczeń dla wszystkich lub nawet dużej liczby hostów w centrum danych lub innych wdrożeniach IT.

Na hoście systemu Windows Server, który ma zostać skonfigurowany do sondowania przez agregator SIL, aby uniknąć używania użytkownika do grupy Administratorzy należy wykonać następujące czynności, aby udzielić wystarczającego dostępu do konta użytkownika:

Aby skonfigurować konto sondowania
 1. Na hoście funkcji Hyper-V dla systemu Windows Server, którego chcesz przeprowadzać sondowanie z agregatora SIL, tworzenie konta użytkownika lokalnego za pomocą Zarządzanie komputerem w systemie Windows (należy wyczyścić pole wymuszające zmianę hasła przy pierwszym logowaniu).

 2. Dodaj tego użytkownika do użytkownicy zarządzania zdalnego grupy.

 3. Dodaj tego użytkownika do Administratorzy funkcji Hyper-V grupy.

 4. Otwórz WMIMgmt.msc z Start->Uruchom.

 5. Kliknij przycisk więcej akcji w akcje a wybierz właściwości.

 6. Kliknij przycisk zabezpieczeń.

 7. Wybierz nazw cimv2 w nazw widoku drzewa.

 8. Kliknij przycisk zabezpieczeń (przycisk).

 9. Dodaj użytkownicy zarządzania zdalnego grupy w formacie nazwa komputera\nazwa grupy

 10. Kliknij przycisk OK.

 11. Ponownie w oknie zabezpieczenia dla root\cimv2 wybierz użytkownicy zarządzania zdalnego.

 12. W sekcji uprawnień u dołu, upewnij się, że Włączanie zdalne jest zaznaczone.

 13. Kliknij przycisk Zastosuj a następnie kliknij przycisk OK.

 14. Kliknij przycisk OK w właściwości okna.

Instalowanie agregatora SIL

Istnieje kilka kwestii, które należy mieć pewność, że przed zainstalowaniem agregatora SIL w systemie Windows Server:

 • Masz ważny certyfikat SSL chcesz użyć do obsługi usługi sieci web to oprogramowanie.

  • Certyfikat powinien być w PFX format

  • Nazwa systemu Windows Server i nazwę certyfikatu powinna odpowiadać.

 • SQL Server Standard Edition jest zainstalowany, lub jest zainstalowany na serwerze zdalnym przeznaczonym dla tego oprogramowania.

  • Agregator SIL działa zarówno programu SQL Server 2012 z dodatkiem sp2, jak i SQL Server 2014. Nie trzeba wykonywać żadnych niestandardowych wyborów podczas instalacji programu SQL Server.

  • Konto używane do instalowania agregatora SIL musi być rolę administratora systemu SQL, aby można było utworzyć bazę danych podczas instalacji.

  • Konto używane do instalowania agregatora SIL powinno być dodane przez administratora w usłudze SQL Analysis Services przed zainstalowaniem agregatora SIL.

  • Po zainstalowaniu agenta programu SQL Server należy skonfigurować do automatycznego uruchamiania.

 • Rola serwera IIS jest dodawany wraz z programem .net Framework 4.5, usługi WCF i Aktywacja HTTP — w tym samym drzewie zaznaczenia w Kreatora dodawania ról i funkcji.

 • Jesteś rejestrowane się do serwera przy użyciu konta z uprawnieniami administracyjnymi na serwerze.

 • Jesteś rejestrowane się do serwera przy użyciu konta z uprawnieniami administratora systemu w programie SQL Server, jeśli konieczne jest uwierzytelnianie systemu Windows

  OR

  Jeśli konieczne jest uwierzytelnianie SQL, masz hasło do konta z uprawnieniami administratora SQL.

Aby zainstalować agregator Sil
 1. Kliknij dwukrotnie Setup.exe aby rozpocząć instalację.

 2. Kliknij przycisk dalej w oknie powitalnym.

 3. Jeśli akceptujesz umowy LICENCYJNEJ, zaznacz pole akceptacji umowy, a następnie kliknij przycisk dalej.

 4. W wybierz funkcje, wybierz opcję zainstalować oprogramowanie Sila i moduł raportowania, a następnie kliknij przycisk dalej.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania wyłącznie modułu raportowania, zobacz Publish-SilReportw obszarze szczegóły dotyczące polecenia Cmdlet agregatora SIL sekcji.

 5. Po zweryfikowaniu wszystkich wymagań wstępnych, kliknij przycisk dalej.

 6. W wybierz typ konta, wybierz opcję użytkownika lokalnego lub gMSA, w zależności od swoich preferencji.

  Wybór opcji konta użytkownika lokalnego spowoduje utworzenie użytkownika lokalnego z automatycznie wygenerowanym silnym hasłem. To konto będzie używane dla wszystkich usług agregatora SIL operacji i zadań na serwerze lokalnym. Użycie kont usług zarządzanych grupy (gMSA) jest zalecane, jeśli agregator jest częścią domeny usługi Active Directory (Windows Server 2012 lub nowszym). Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usługi zarządzane przez grupę, zobacz: omówienie kont usług zarządzanych grupy

  • Opcji konta gMSA należy użyć, jeśli planujesz uruchamianie bazy danych programu SQL Server na osobnym serwerze z agregatora SIL.

  • Nie zapomnij o ponownym uruchomieniu serwera po dodaniu konta komputera do usługi zarządzane przez grupę z włączoną grupy zabezpieczeń w usłudze Active Directory.

 7. W wybierz serwer SQL, wprowadź programu SQL Server, w którym zainstalowano wystąpienie serwera SQL lub localhost, jeśli jest zainstalowany na serwerze lokalnym.

  Obsługiwana jest tylko jeden agregator SIL pojedyncze wystąpienie serwera SQL.

 8. Wybierz typ uwierzytelniania, a następnie kliknij przycisk Sprawdź SQL.

 9. Kliknij przycisk dalej, a następnie w usługi Serwer szczegóły, wybierz numer portu lub pozostaw ustawienie domyślne.

 10. Przeglądaj w poszukiwaniu PFX lokalizację pliku, wpisz hasło dla pliku PFX, a następnie kliknij dalej.

 11. Na ekranie końcowym będzie wyświetlany postęp instalacji. Po pomyślnym ukończeniu kliknij Zakończ.

Odinstalowywanie agregatora SIL

Aby odinstalować agregator Sil
 1. Otwórz programu PowerShell jako administrator, a następnie wpiszStop-SilAggregator. Gdy monit ukaże się ponownie, agregator SIL została zatrzymana.

  Zgodnie z projektem agregator SIL rozpoczyna przetwarzanie plików po upływie 20 minut lub odebraniu 100 plików. W środowiskach o wysokiej skalowalności nigdy nie wystąpi w tym scenariuszu, ale w przypadku niskiej skalowalności niektórych plików może pozostać na przetworzenie przed zatrzymaniem agregatora może być. Użyj –Forceparametru, jeśli zachowanie tych plików i danych nie jest konieczne.

 2. Przejdź do Panelu sterowania, kliknij przycisk programy i funkcje, kliknij przycisk Odinstaluj programy, kliknij przycisk Sila, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.

  Sila otworzy okno monitów o wybranie opcji: usunięcia wszystkich danych w bazie danych lub zachowania wszystkich danych w bazie danych. Ustawieniem domyślnym jest zachowanie (razie konieczności ponownej instalacji możesz połączyć z istniejącą bazą danych do rozsyłania którym agregator przerwał pracę).

 3. Wybierz opcję zachować lub usunąć, a następnie kliknij przycisk dalej.

 4. Po zakończeniu paska postępu kliknij Zakończ.

Rozpoczęcie korzystania z funkcji SIL i agregatora SIL

Wprowadzenie do poleceń cmdlet programu PowerShell dla agregatora SIL

Następujące polecenia można uruchomić z poziomu konsoli programu Windows PowerShell jako administrator.

Polecenia Cmdlet programu Windows PowerShellFunkcja
Start-SilAggregatorUruchamia wszystkie usługi agregatora Sil i zadania. Jest to wymagane, aby agregator odbierał dane za pośrednictwem protokołu HTTPS z serwerów z uruchomioną rejestracją SIL.
Stop-SilAggregatorZatrzymuje wszystkie usługi agregatora Sil i zadania. Jeśli zadania lub usługi są w trakcie wykonywania, mogą występować opóźnienia do wykonania tego polecenia.
Set-SilAggregatorUmożliwia administratorowi zmianę konfiguracji agregatora Sil.
Add-SilVmHostSłuży do dodawania nazw określonych hostów lub tablicy nazw hostów, które mają być sondowane w regularnych odstępach czasu (domyślna to co godzinę).
Remove-SilVmHostSłuży do usuwania nazw określonych hostów lub tablicy nazw hostów, które mają być sondowane w regularnych odstępach czasu.
Get-SilVMHostUżywany do pobierania listy hostów fizycznych, dla których agregator Sil jest skonfigurowany do sondowania danych o stanie uruchomionych maszyn wirtualnych.
Get-SILAggregatorDataUżywane do pobierania danych z bazy danych do konsoli programu PowerShell.
Publish-SilReportSłuży do tworzenia raportów z bazy danych rejestrowania spisu oprogramowania. Uwaga: przetwarzanie modułowe na Agregatorze odbywa się raz dziennie. Dlatego dane zarejestrowane przez agregator będą wyświetlane w raportach dopiero w następnym dniu.

Sugerowana kolejność uruchamiania

Po utworzeniu agregatora Sil na serwerze otwórz program PowerShell jako administrator.

 • W programie agregatora SIL:

  • Uruchom Start-SilAggregator

   Jest to niezbędne, aby agregator aktywnie odbierał dane przekazywane do niego za pośrednictwem protokołu HTTPS z serwerów ma (lub będzie) skonfigurować spisania. Należy pamiętać, że nawet jeśli włączono serwerów do przesyłania dalej do agregatora, ok, zgodnie z ich będzie dane buforowane lokalnie przez maksymalnie 30 dni. Raz agregatora, ich "targeturi" jest uruchomiony i uruchomiony, wszystkie buforowane dane zostaną przekazane jednocześnie do agregatora wszystkie dane zostaną przetworzone.

  • Uruchom Add-SilVMHost

   Przykład: add-silvmhost –vmhostname contoso1 –hostcredential get-credential

   • W tym przykładzie contoso1 jest sieci nazwę (lub adres IP) serwera fizycznego hosta, który ma agregator w celu pobrania regularnie o tym, które maszyny wirtualne są na nim uruchomione, aby móc śledzić zmiany tych danych w czasie. Get-Credential monituje zalogowanego użytkownika o podanie konta używanego do sondowania danego hosta od tego momentu. Uruchomienie tego samego polecenia na tym samym hoście pozwoli na uaktualnienie używanego konta w dowolnej chwili. Należy wziąć pod uwagę zmiany haseł i wygasanie wraz z upływem czasu. Jeśli zmiany lub wygaśnięcia poświadczeń sondowanie na hoście nie powiedzie się.

   • Domyślnie, sondowanie rozpoczyna się co godzinę, począwszy od jednej godziny po Start-SilAggregatorUruchom lub godzinę po dodaniu nowego hosta do listy sondowania. Interwał sondowania można zmienić za pomocąSet-SilAggregator cmdlet.

   • To polecenie cmdlet automatycznie wykryje na podstawie wstępnie zdefiniowanej listy opcji (zobacz szczegóły poleceń cmdlet agregatora SIL sekcji), które parametry HostType i HyperVisorType są prawidłowe dla dodawanego hosta. Jeśli nie jest w stanie rozpoznać parametrów lub podane poświadczenia są nieprawidłowe, zostanie wyświetlony monit. Jeśli akceptujesz z Y wpisu, host zostanie dodany, wymieniony jako nieznany, ale nie będzie sondowany.

  • Uruchom Set-SilAggregator –AddCertificateThumbprint "odcisk palca certyfikatu klienta"

   Jest to wymagane do odbierania danych za pośrednictwem protokołu HTTPS z systemów Windows Server z uruchomioną rejestracją SIL. Odcisk palca zostanie dodany do listy odcisków palców, dla których agregator SIL będzie akceptować dane. Agregator SIL jest przeznaczony do akceptować prawidłowe firmowe certyfikaty uwierzytelniania klienta. Używany certyfikat musi być zainstalowany w \localmachine\MY (komputer lokalny -> osobiste) przechowywane na serwerze przekazującym dane.

 • W systemach Windows Servers przeznaczonych do ewidencjonowania Otwórz program PowerShell jako administrator i uruchom następujące polecenia:

  • Uruchom Set-SilLogging –TargetUri “https://contososilaggregator” –CertificateThumbprint “your client certificate’s thumbprint”

   • Dzięki zostanie poinformowany SIL w systemie Windows Server, gdzie można wysyłać dane ewidencyjne oraz o certyfikacie używanym do uwierzytelniania.

    Ważne

    Upewnij się, "https://" jest w wartości docelowych.

   • Firmowy certyfikat klienta wraz z odciskiem palca musi być zainstalowany w \localmachine\MY lub certmgr.msc do zainstalowania certyfikatu w komputer lokalny -> osobiste przechowywania.

    Ważne

    Jeśli te wartości są niepoprawne lub jeśli certyfikat nie jest zainstalowany w poprawnym magazynie (lub jest nieprawidłowy), przekazywanie do obiektu docelowego zakończy się niepowodzeniem po uruchomieniu rejestrowania SIL. Dane będą buforowane lokalnie przez maksymalnie 30 dni.

  • Uruchom Start-SilLogging

   Spowoduje to uruchomienie rejestrowania programu SIL. Każdej godziny, w losowo odstępach czasu w ciągu godziny, SIL będzie przesyłać dane do agregatora określonego za pomocą –targeturiparametru. Najpierw przekazany zostanie pełny zestaw danych. Każda kolejne przesłanie będzie bardziej "pulsu" zawierające informacje potwierdzające, że nic się nie zmieniło. W przypadku zmiany zestawu danych zostanie przesłana kolejny pełny zestaw danych.

  • Uruchom Publish-SilData

   • Po pierwszym włączeniu SIL rejestrowania, ten krok jest opcjonalny.

   • Jest to ręczne, jednorazowe przekazanie pełnego zestawu danych.

   • Jeśli rejestrowanie SIL zostało uruchomione od pewnego czasu i wyznaczono nowy agregator SIL z Set-SilLogging, a następnie jest wymagany do uruchomienia tego polecenia cmdlet, tylko raz, aby wysłać pełny zestaw danych do nowego agregatora.

Po wykonaniu tych czynności, aby dodać hostów fizycznych z uruchomionymi maszynami wirtualnymi systemu Windows Server ORAZ włączeniu rejestrowania spisu oprogramowania (czyli rejestrowania SIL) na tych systemach Windows Server można uruchomić Publish-SilReport –OpenReportw każdej chwili agregatora SIL (wymaga programu Excel 2013). Należy jednak pamiętać, że usługi SQL Server Analysis Services modułu procesów raz dziennie, więc dane nie są dostępne w raportach, w tym samym dniu.

Omówienie architektury

SIL działa w trybach wypychania i ściągania i zawiera dwa działające równolegle składniki: funkcję spisu rejestrowania oprogramowania (SIL) w systemie Windows Server i MSI do pobrania agregatora rejestrowania spisu oprogramowania (SILA). Serwery poddawane ewidencjonowaniu używają trybu wypychania oprogramowania spisu danych za pośrednictwem protokołu HTTPS, przy użyciu programu SIL do agregatora SIL (co godzinę w losowo wybranym momencie w ciągu każdej godziny). Z kolei agregator sonduje lub wykonuje kwerendę, fizyczne hosty funkcji hypervisor w celu ściągania co godzinę dane spisu sprzętu. Wypychania i ściągania muszą być prawidłowo skonfigurowane, aby włączyć pełną funkcjonalność SIL. Można je skonfigurować w dowolnej kolejności. Jednak przetwarzanie modułowe w Agregatorze zachodzi raz dziennie, wówczas dane zarejestrowane przez agregator, za pomocą wypychania lub ściągania pojawią się w raportach dopiero w następnym dniu.

Ważne

Żadne dane nie są wysyłane do firmy Microsoft podczas korzystania z tego oprogramowania.

Włączanie programu SIL na wielu serwerach

Istnieje kilka sposobów włączania programu SIL w infrastrukturze serwerów rozproszonych, takich jak w prywatnej chmurze maszyn wirtualnych. Poniżej przedstawiono przykład jeden ze sposobów Konfigurowanie obrazów systemu Windows Server do automatycznego wysyłania danych ewidencyjnych do agregatora SIL po rozpoczęciu pracy w sieci po raz pierwszy.

Uruchom następujące polecenia cmdlet w konsoli programu PowerShell jako administrator na każdej uruchomionej maszynie Wirtualnej lub fizycznym komputerze/urządzeniu, który ma zainstalowany system Windows Server (zobacz wymagania wstępne sekcji),:

Konieczne będzie ważny certyfikat SSL w formacie pfx do wykonania tych czynności. Odcisk palca certyfikatu musi być dodany do agregatora SIL przy użyciu Set-SILAggregator –AddCertificateThumbprintpolecenia cmdlet. Certyfikat klienta nie musi być zgodny z nazwą agregatora SIL.

 • $secpasswd = ConvertTo-SecureString "" -AsPlainText –Force

 • $mycreds = New-Object System.Management.Automation.PSCredential ("", $secpasswd)

 • $driveLetters = ([int][char]'C')..([int][char]'Z') | % {[char]$_}

 • $occupiedDriveLetters = Get-Volume | % DriveLetter

 • $availableDriveLetters = $driveLetters | ? {$occupiedDriveLetters -notcontains $_}

 • $firstAvailableDriveLetter = $availableDriveLetters[0]

 • New-PSDrive -Name $firstAvailableDriveLetter -PSProvider filesystem -root<\server\path do udostępniania, na którym są przechowywane w pliku pfx certyfikatu >-credential $mycreds

 • Copy-Item ${firstAvailableDriveLetter}:\< certificatename.pfx pliku w katalogu nowego dysku > c:<lokalizacji >

 • Remove-PSDrive –Name $firstAvailableDriveLetter

 • $mypwd = ConvertTo-SecureString -String "" -Force –AsPlainText

 • Import-PfxCertificate -FilePath c:\< lokalizacja\certificatename.pfx >cert:\localMachine\my -Password $mypwd

 • Set-sillogging –targeturi “https://–certificatethumbprint

Uwaga

Użyj odcisk palca certyfikatu z pliku pfx klienta i dodany do agregatora SIL za pomocą Set-silaggregator opisane "-AddCertificateThumbprint polecenia cmdlet.

 • Start-sillogging

Zawsze, gdy agregator SIL jest nieosiągalny, dane inwentaryzacyjne SIL będą buforowane lokalnie w systemach Windows Server przez okres do 30 dni. Po pomyślnym wypchnięciu do agregatora, wszystkie buforowane dane są przesyłane dalej.

Dodaj Publish-SilDatado powyższej listy, jeśli chcesz wypychać dane SIL do nowego agregatora SIL po pomyślnym wypchnięciu do starego agregatora (to spowoduje to wysłanie pełnych danych SIL musi nowy agregator dla tego komputera).

Raporty agregatora Sil

Przetwarzanie modułowe

Na agregatora Sil przetwarzanie modułowe usługi SQL Server Analysis Services odbywa się raz dziennie o 3:00:00 w NOCY czasu systemu lokalnego. Raporty będą uwzględniać zawierać wszystkie dane do tej godziny, ale nie po tym czasie na tym samym dniu.

Znacznik limitu górnego

Podstawowym elementem raportów Sila jest przechwycony co to jest często określana jako "limitu górnego" jednocześnie pracujących systemów Windows Server. Dotyczy to systemu Windows Server i programu System Center opisanych w tych raportach. W systemie Windows Server każdy host fizyczny ma punkt w czasie (niezależnie od typu systemu operacyjnego na hoście), w ciągu miesiąca, jeśli większość maszyn wirtualnych systemu Windows Server są uruchomione jednocześnie. Jest to znacznik limitu górnego dla danego miesiąca. Ponadto dla programu System Center ma punktu w czasie w miesiącu, w którym maksymalna liczba zarządzanych systemów Windows Server pracuje równocześnie na hoście fizycznym (serwer zarządzany jest określone, gdy istnieją co najmniej jeden agent programu System Center). Tylko najnowsze limitu górnego dla każdego hosta fizycznego będą wyświetlane w raporcie. Brak danych po pojawi się znacznik limitu górnego. I można założyć, że liczba maszyn wirtualnych systemu Windows Server (WS karty) lub zarządzanego serwera maszyn wirtualnych systemu Windows (SC karty), spada poniżej limitu górnego od tego momentu. Ten sposób śledzenia i przedstawiania użycia ma na celu pomoc w pojemności planowania, jak również dopasowanie się do modeli licencji dla tych produktów.

Na SQL związanych z zakładki w raporcie programu SQL Server instaluje są zliczane zbiorczo; Nie, znaku hig wody. Wartości sumaryczne określają aktualną liczbę programu SQL Server instalacji.

Uwaga

Używanie programu Sil nie zwalnia z obowiązku dokładnego raportowania użycia oprogramowania firmy Microsoft zgodnie z warunkami obowiązującej licencji.

Data i godzina sondowania

Podczas korzystania z programu Sil, należy zrozumieć, że agregacja w przypadku limitu górnego jest oparta o sondowanie. Innymi słowy znacznik limitu górnego można jedynie przechwycić przez operację sondowania odpowiedniego hosta fizycznego. W związku z tym limitu górnego są bezpośrednio związane z odpowiednią "sondowania Data i godzina." Jeśli interwał sondowania jest regulowany, dokładność odzwierciedlenia znaczników limitu górnego przechwycone ma wpływ na użycie zwiększonej wartości interwału. Im większy interwał, tym mniej reprezentatywne dane będą dotyczące rzeczywistego użycia.

Raporty dotyczą kolejnych miesięcy

Wszystkie raporty, nawet raporty roczne, są prezentowane w postaci raportów miesięcznych. Znaczniki limitu górnego, zbiorcze, jak również dane maszyny są zerowane na początku każdego miesiąca kalendarzowego.

Dane raportu, które ma wpływ przełączenie na nowy miesiąc obejmuje:

 • Wszystkie znaczniki limitu górnego dla wszystkich hostów są zerowane na początku nowego miesiąca.

 • Jeśli agregator odebrał co najmniej jeden pełny ładunek danych z maszyny Wirtualnej (za pośrednictwem protokołu HTTPS), ale przestał odbierać dane pulsu, wszystkie sondowania odpowiedniego hosta w ciągu miesiąca zostanie przyjęte założenie skojarzenie między hostem, maszyną Wirtualną i danymi maszyny Wirtualnej, podczas gdy maszyna Wirtualna jest uruchamiania i zatrzymywana w ciągu miesiąca. Na początku nowego miesiąca ten związek jest brany pod uwagę aż do otrzymania pełnego ładunku lub danych pulsu z danej maszyny Wirtualnej.

Dodatkowe uwagi o raportowaniu

 • Karty z podsumowaniem mają być skróconych list inwentarza. Hosty i ich maszyny wirtualne są wymienione w tej samej kolumnie.

 • Należy ignorować wszystkie wartości, które są szare lub przyciemnione. Są to pozostałości z tworzenia raportów przez moduł usługi SSAS.

 • Jeśli maszyny Wirtualnej jest wyświetlana Uwaga "Nieznany system operacyjny", oznacza to, że agregator nie odebrał pełnego ładunku danych z tej maszyny Wirtualnej poprzez program SIL za pośrednictwem protokołu HTTPS.

 • Maszyny wirtualne opatrzone uwagą "Nieznany Host" są maszynami wirtualnymi serwera systemu Windows pomyślnie przekazały dane ewidencyjne za pośrednictwem protokołu HTTPS do agregatora, ale agregator nie jest aktywnie lub pomyślnie sondowania hosta odpowiadającego danej maszynie wirtualnej. Liczniki będą zawsze miały wartość zero dla tych pozycji, ponieważ nieznane są odpowiednie hosty. Użyj Add-SilVMHostpolecenia cmdlet z prawidłowymi poświadczeniami, aby dodać host (lub wszystkie hosty) do agregatora SIL w celu sondowania. Po pomyślnym sondowania, dane maszyny Wirtualnej i przechowywania danych zostaną skojarzone w raportach przejść dalej.

 • Wszystkie daty i godziny są lokalne względem godziny systemowej agregatora SIL i ustawień regionalnych. Dotyczy to danych ewidencyjnych odebranych za pośrednictwem protokołu HTTPS z systemów z włączoną funkcją SIL. Po przetworzeniu tych plików (nie później niż 20 minut od momentu odebrania) dane są wstawiane do bazy danych z czasu systemu lokalnego.

 • "Agregator SIL" będzie towarzyszyła wszystkim maszynom serwera, zawierający agregatora Sil zainstalowane.

 • W przypadku zmiany liczby procesorów lub ilości pamięci fizycznej w hoście fizycznym, w raport wraz ze starego wiersza pojawi się nowy wiersz. Aktualizacje sondowania znikną ze starego wiersza i przejdą do nowego wiersza tak jak w przypadku nowo dodanego hosta.

 • Na Podsumowanie i szczegóły karty, łączna wartość znajdująca się w kolumnie dla jednocześnie pracujących systemów Windows Server lub zarządzanych systemów Windows Server wskazuje łączną liczbę wszystkich znaczników limitów górnych dla wszystkich hostów znajdujących się poniżej. Dotyczy to systemów Windows Server, które nie są hosty funkcji hypervisor i nie uruchomionych maszyn wirtualnych, a także serwerów, które mogą mieć uruchomionych maszyn wirtualnych, ale są "Nieznane", ponieważ jest są odbierane żadne dane z poziomu maszyny Wirtualnej Sil za pośrednictwem protokołu HTTPS. Te są dla ułatwienia sumowane.

 • W programu SQL Server części pulpitu nawigacyjnego kartę, łączna liczba instalacji programu SQL Server jest sumą wartości wszystkich edycji wymienionych na pulpicie nawigacyjnym. Może to spowodować rozbieżność między łączną liczbą na szczegóły SQL w przypadkach, gdy na jednym serwerze zainstalowano kilka wersji programu SQL. Pulpit nawigacyjny zlicza te pozycje osobno dla każdego serwera, szczegóły nie ma karty. Wiele edycji programu SQL zainstalowanych w jednym systemie Windows Server jest zawsze traktowanych jak jedna, zgodnie z warunkami licencji.

 • W systemu Windows Server części pulpitu nawigacyjnego wiersze dla inne hosty Hypervisor i hosty Hypervisor łącznie obejmują hosty fizyczne systemu Windows Server, które mogą być lub może NIE być uruchomiony funkcji Hyper-V.

Opisy kolumn

Poniżej przedstawiono opisy każdej kolumny na szczegóły systemu Windows Server agregatora SIL tworzy raport na podstawie karty programu Excel. Inne karty z danymi są takie same lub podzbiór kolumn. Jedynym wyjątkiem jest "Licznik instalacji" na kartach programu SQL Server (zobacz limitu górnego sekcji).

Nagłówek kolumnyOpis
Miesiąc kalendarzowyDane w raportach są grupowane według miesięcy, zaczynając od ostatniego. Dane w ciągu miesiąca nie znajduje się w określonej kolejności.
Nazwa hostaNazwa sieciowa lub nazwa FQDN hosta fizycznego agregatora SIL jest pomyślnie sondowania.

Aby znaleźć hosty, które zostały dodane, ale nie są lub nie będzie pomyślnie sondowane, należy użyć polecenia cmdlet Get-SilVMHost. Wyświetli się ostatnie pomyślne sondowanie.
Typ hostaProducent systemu operacyjnego na hoście fizycznym.
Typ funkcji hypervisorProducent funkcji hypervisor na hoście fizycznym.
Producent procesoraProducent procesora dla procesorów na hoście fizycznym.
Model procesoraModel procesora dla procesorów na hoście fizycznym.
Włączono funkcję Hyper Threading?Wyświetla wartość PRAWDA lub FAŁSZ w zależności od tego, czy włączono funkcję hyper Threading na procesorach hosta fizycznego.
Nazwę maszyny WirtualnejNazwa sieciowa lub nazwa FQDN maszyny wirtualnej systemu Windows Server. Jeśli agregator nie otrzymał danych z tego komputera przy użyciu protokołu HTTPS, wyświetlana jest przyjazna nazwa maszyny wirtualnej w funkcji hypervisor.
Jednocześnie działające systemu Windows Server maszyny wirtualne przez hostaLicznik jednocześnie działających maszyn wirtualnych systemu Windows Server na hoście. Największa liczba w danym miesiącu dla danego hosta jest licznik limitu górnego, na liście i przechwytywane w danym momencie.

Zobacz limitu górnego sekcji niniejszej dokumentacji.

Hosty fizyczne z zainstalowanym systemem Windows Server lub z zainstalowanym systemem Windows Server i bez znanych systemu Windows Server uruchomionych maszyn wirtualnych, zawsze będzie miał jedna. Jeśli co najmniej jeden znany serwer maszyny Wirtualnej systemu Windows jest uruchomiona na hoście i systemu Windows Server jest uruchomiony na sam host, systemu operacyjnego hosta nie jest zliczany.
Liczba procesorów fizycznychLiczba procesorów fizycznych zainstalowanych w hoście fizycznym.
Liczby rdzeni fizycznychLiczba rdzeni procesorów fizycznych zainstalowanych w hoście fizycznym.
Liczba procesorów wirtualnychLiczba procesorów wirtualnych, które są rozpoznawane przez system Windows w ramach maszyny Wirtualnej. Ta wartość pochodzi wyłącznie z danych przekazywanych za pośrednictwem protokołu HTTPS przy użyciu programu SIL w systemie Windows Server.
Data i godzina sondowaniaData i godzina z najnowszych limitu górnego punktu z systemu Windows Server maszyn wirtualnych jednocześnie pracujących na tym hoście fizycznym.

Zobacz Data i godzina sondowania sekcji niniejszej dokumentacji.
Data i godzina ostatniego kontaktu z maszyną WirtualnąData i godzina, kiedy agregator ostatni otrzymał dane ewidencyjne za pośrednictwem protokołu HTTPS z tej maszyny Wirtualnej serwera systemu Windows.
Data i godzina ostatniego kontaktu z hostemData i godzina, kiedy agregator ostatni otrzymał dane ewidencyjne za pośrednictwem protokołu HTTPS z tego hosta fizycznego systemu Windows Server.

Jest ona obsługiwana mieć hostach fizycznych z systemem Windows Server i funkcji Hyper-v, aby umożliwić SIL i dane ewidencyjne są przesyłane za pośrednictwem protokołu HTTPS do agregatora SIL.

Szczegóły dotyczące agregatora SIL

Poniżej przedstawiono szczegóły poleceń cmdlet agregatora SIL. Aby uzyskać pełną dokumentację poleceń cmdlet, zobacz: poleceń cmdlet programu PowerShell dla agregatora SIL

Publikowanie SilReport

 • To polecenie cmdlet bez parametrów, utworzysz raportu Sil i umieszczenie go w katalogu dokumenty zalogowanego użytkownika (na komputerze, na którym uruchomiono polecenie cmdlet wymagany jest program Excel 2013).

 • Używane z –OpenReportparametru spowoduje utworzenie raportu i otwarcie go w programie Excel w celu wyświetlenia.

 • Można zauważyć podczas instalowania agregatora SIL, że jest dostępna opcja zainstalowania wyłącznie modułu raportowania. Istnieje możliwość zainstalować moduł raportowania w systemie operacyjnym Windows klienta, takich jak Windows 8.1 lub Windows 10. Dzięki temu cienki klient, taki jak laptop lub tablet nawiązać połączenie z serwerem bazy danych agregatora SIL w celu bezpośredniej publikacji raportów SIL.

  • Poniższy przykład monit o podanie poświadczeń w celu użycia, połączenie z serwerem bazy danych agregatora SIL o nazwie SILContoso, a utworzy i otwierany raport SIL na komputerze lokalnym.

   Publish-SilReport -DBServerName "SILContoso" -DBServerCredential Get-Credential –OpenReport

  • Przed połączeniem po raz pierwszy w większości przypadków konieczne będzie otwarcie portu w zaporze na serwerze bazy danych agregatora SIL, aby zezwolić na połączenia. Specjalista IT chce skonfigurować uprzednio umożliwia kontrolerom finansowym lub innym menedżerom dostęp do tworzenia własnych raportów. Kroki opisane w tym celu zobacz łącze poniżej. Typowy domyślny port usług SQL Server Analysis Services to 2383.

Add-SilVMHost

Następujące typy hostów i wersje funkcji hypervisor mogą wykorzystywać Add-SilVMHostpolecenia cmdlet. Należy zauważyć, że nie jest wymagane ich podanie. Add-SilVMHostPolecenia cmdlet automatycznie wykryje obsługiwaną kombinację. Jeśli nie można wykryć lub podane poświadczenia są nieprawidłowe, zostanie wyświetlony monit. W przypadku zaakceptowania opcji "t", host zostanie dodany, ale nie będzie sondowany. Host zostanie dodany jako "Nieznany".

Wersja funkcji hypervisorWartość HostType agregatora SILWartość HypervisorType agregatora SIL
W systemie Windows Server 2012 R2System WindowsFunkcji Hyper-v
VMware 5.5VMwareESXi
Xen 4.xUbuntu, OpenSuse lub CentOSXen
XenServer 6.2CitrixXenServer
KVMUbuntu, OpenSuse lub CentOSKVM

Inne wersje funkcji hypervisor platform i typów mogą również działać. Agregator SIL jest dostarczany z wersją programu sshnet. To jest używany do komunikacji z platformami wirtualizacji opartymi na systemie Linux.

Sshnet 2014.4.6-beta1 https://sshnet.codeplex.com/releases/view/120504 Copyright (c) 2010, RENCI

Get-SilAggregator

Get-SilAggregator Zawiera informacje o konfiguracji aplikacji Sila. Przykładowe dane wyjściowe wyglądają następująco:

 • Aplikacja jest uruchomiona

 • Interwał sondowania wynosi godzinę (można go zmienić w przyrostach co godzinę)

 • Godzina rozpoczęcia sondowania

 • Docelowy identyfikator URI, który maszynami powinien zostać skonfigurowany do przekazywania danych do tego agregatora

 • Odcisk palca certyfikatu, którego ten agregator akceptuje dane SIL

 • Typ konta określony podczas instalacji

  PS C:\Windows\system32> Get-SilAggregator

  ``

  State : Running HostPollIntervalInHours : Every 1 Hour(s)

  PollStartTime : 8/24/2015 5:07:33 AM

  TargetURI : https://SilContoso

  CertificateThumbprint : 3efc6b8ce7d5eefba5107ede9d1caca550417452, 2dc4ea8bfb64b1246a8c1ffa1b701cd1042a3412

  UserProfile : Local

Set-SilAggregator

Z Set-SilAggregatorpolecenia cmdlet, możesz wykonać następujące czynności:

 • Zmieniać liczbę godzin interwału będą sondowaniami.

 • Zmieniać datę i godzinę rozpoczęcia po upływie interwału sondowania określonym.

 • Dodawać lub usuwać odciski palców certyfikatów, których agregator SIL będzie akceptować dane lub skojarzone z.

Get-AggregatorData

 • To polecenie cmdlet użyte bez parametrów wyświetla zawartość karty Szczegóły systemu Windows Server z raportu programu Excel agregatora SIL.

 • W przypadku użycia parametrów to polecenie cmdlet pobierze dane bezpośrednio z bazy danych przeznaczonej do konkretnych potrzeb dostosowanych ogólnego rozwiązania SIL.

 • Należy pamiętać, że –StartTimei –Endtimeparametrów spowoduje wyświetlenie danych z raportu pierwszy miesiąc od daty rozpoczęcia oraz za ostatni miesiąc od daty zakończenia.

Get-SilVMHost

 • To polecenie cmdlet wyświetla listę hostów fizycznych agregatora SIL jest skonfigurowany do sondowania, Data ostatniego pomyślnego sondowania i czasu i HostType (producent systemu operacyjnego) oraz wartość parametru HypervisorType (producent funkcji hypervisor). Zobacz szczegóły Add-SilVMHost, aby uzyskać więcej informacji o parametrach HostType i HypervisorType.

  Jeśli host nie skonfigurowano daty i czasu, ale ma HostType i HypervisorType, oznacza to jeszcze nie rozpoczęto sondowania lub nie został jeszcze pomyślnie.

 • To polecenie cmdlet wyświetla również wszystkie nazwy hostów, które zostały dodane przy użyciu danych z maszyn wirtualnych, jeśli jest dostępny z maszyny Wirtualnej. Te będą wyświetlane na liście, ale nie ma żadnych parametrów HostType lub HypervisorType. Te dane mogą ułatwić dopasowanie maszyn wirtualnych i hostów, które może nie być skonfigurowany do sondowania.

 • Użyj –StartTimei–EndTime parametrów, aby ułatwić ustalenie, kiedy hosty zostały po raz pierwszy dodane lub ostatni sondowane.

Remove-SilVMHost

 • To polecenie cmdlet spowoduje usunięcie dowolnego hosta z listy hostów przeznaczonych do sondowania. Jeśli host zostanie usunięty, istnieje możliwość, że maszyna Wirtualna na hoście doda ponownie host do listy, ale host nie będzie sondowany z prawidłowymi poświadczeniami określonymi za pomocą Add-SilVMHostpolecenia cmdlet.

 • Jeśli host zostanie usunięty, zostanie on usunięty z sondowania, ale nie zostaną usunięte z raportów. Ponieważ sondowanie zostanie zakończone, host nie będzie obecna w raportach w kolejnych miesięcy.

 • Użyj –StartTimei–EndTime parametry oddzielnie, aby umożliwić usunięcie grupy hostów pomyślnie sondowane do daty, lub od podanej daty.

Unikanie błędów i problemów z programem SIL i agregatora SIL (Przewodnik po rozwiązywaniu problemów)

 • Czynności, aby sprawdzić, czy SilLogginglub Publish-Sildatapolecenia cmdlet awarii lub o błędzie:

  • Upewnij się, targeturi ma https:// w zapisie.

  • Pamiętaj, że wszystkie wymagane są zainstalowane aktualizacje systemu Windows Server (patrz wymagania wstępne dotyczące SIL). Szybkie sprawdzenie jest wyszukaj je za pomocą następującego polecenia cmdlet: Get-SilWindowsUpdate *3060*, *3000*

  • Pamiętaj, że certyfikat używany do uwierzytelniania przez agregator został zainstalowany w poprawnym magazynie na lokalnym serwerze podlegającym ewidencjonowaniu przy użyciu polecenia SilLogging (patrz sekcja Wprowadzenie).

  • W Agregatorze SIL upewnij się, odcisk palca certyfikatu używany do uwierzytelniania przez agregator jest dodawany do listy przy użyciu Set-SilAggregator –AddCertificateThumbprintpolecenia cmdlet (patrz sekcja Wprowadzenie).

  • Jeśli są używane certyfikaty przedsiębiorstwa, sprawdź, czy serwer z włączoną funkcją SIL jest przyłączony do domeny, dla której certyfikat został utworzony lub jest w przeciwnym razie można zweryfikować przy użyciu głównego urzędu. Jeśli certyfikat nie jest zaufany na komputerze lokalnym próbującym przekazać/wypchnąć dane do agregatora, ta akcja zakończy się niepowodzeniem z powodu błędu.

  • Jeśli wszystkie powyższe sprawdzono, można sprawdzić, czy certyfikat używany do instalowania agregatora SIL jest w dobrej kondycji i odpowiada nazwie serwera agregatora SIL (ten krok jest zbędny, jeśli inne maszyny pomyślnie przekazują dane do tego samego agregatora SIL).

  • Można sprawdzić następującą lokalizację w celu wyszukania buforowanych plików SIL na serwerze próbującym je przekazać lub wypchnąć \Windows\System32\Logfiles\SIL. Jeśli SilLoggingzostała uruchomiona i uruchomione przez dłużej niż godzinę, lub Publish-SilDatazostała uruchomiona, i nie ma żadnych plików w tym katalogu, że rejestrowanie, aby agregator przebiegło pomyślnie.

 • Upewnij się, że zalogowany użytkownik ma bazy danych SQL i dostęp do usług Analysis Services.

  • Jest to wymagane w przypadku instalacji agregatora SIL.

  • Jest to wymagane, gdy używany zdalnie program PowerShell do zarządzania agregatorem SIL.

 • Aby opublikować raporty agregatora SIL z systemu operacyjnego komputera klienckiego.

  • Aby zainstalować moduł raportowania tylko na kliencie systemu Windows (8.1/10), należy użyć opcji.

  • Jeśli wystąpią problemy podczas próby utworzenia raportu zdalnie przy użyciu programu powershell, można prawdopodobnie musisz otworzyć port zapory na agregatora SIL próbujesz nawiązać połączenie (zobacz Publish-SilReportpolecenia Cmdlet w sekcji Szczegóły poleceń cmdlet agregatora SIL).

 • Podczas używania opcji gMSA:

  • Nie zapomnij o ponownym uruchomieniu serwera po dodaniu go do usługi zarządzane przez grupę włączone na komputerze grupy w usłudze Active Directory.

  • W procesie instalacji nie należy używać pełni kwalifikowanej domeny podczas wprowadzania parametru domena\nazwa użytkownika. Na przykład użyć mydomain\gmsaaccount$. Nie wprowadzaj mydomain.com\gmsaaccount$.

Zarządzanie programem SIL wraz z upływem czasu

Odinstalowywanie i ponowna instalacja agregatora SIL

Jeśli okaże się konieczne odinstalowanie i ponowne zainstalowanie agregatora SIL, możesz to zrobić bez utraty istniejących i historycznych danych ewidencyjnych. Po prostu Odinstaluj agregator (zgodnie z krokami opisanymi w tej dokumentacji) i wybierz opcję pozostawienia bazy danych rejestrowania spisu oprogramowania. Następnie zainstaluj ponownie agregator SIL (zgodnie z krokami opisanymi w tej dokumentacji) i wybierz opcję dołączenia do istniejącej bazy danych.

Po wykonaniu tej operacji, jego konieczne jest zaktualizowanie poświadczeń przy użyciu Add-SilVMHostpolecenia cmdlet na wszystkich hostach, które były wcześniej sondowane przez agregator SIL (przy założeniu, że konieczne jest kontynuowanie zbierania danych z tych hostów). Ponadto aby uniknąć zduplikowanych wpisów dla tego samego hosta w raportach, należy ponownie dodać hosty do sondowania przy użyciu tego samego adresu sieciowego, który pierwotnie został dodany. Poniżej przedstawiono trzy obsługiwane typy vmhostname, które można dodać do hosta przy użyciu Add-SilVMHostpolecenia cmdlet:

 • Adres IP

 • Pełni kwalifikowaną nazwę domeny (FQDN)

 • Nazwa NetBIOS

Zmiana agregatora SIL

Aby rozpocząć tworzenie ewidencji serwerów w środowisku przy użyciu innego agregatora SIL, należy po prostu użyć polecenia cmdlet SIL na tych serwerach zmiany parametru targeturi (i odcisku palca certyfikatu, jeśli to konieczne),Set-SilLogging –TargetUri. Należy pamiętać, że po tej czynności niezbędnych do używana Publish-SilDatapolecenia cmdlet co najmniej raz w celu przekazania pełnego spisu inwentarza do nowo określonego agregatora SIL.

Zmienianie lub aktualizowanie certyfikatów

WAŻNE KROKI, ABY UNIKAĆ UTRATY DANYCH: Jeśli konieczna zmiana certyfikatu używanego serwery są do przekazywania danych do agregatora SIL, ale docelowy agregator pozostaje taki sam, należy użyć tych czynności, aby zapobiec utracie danych podczas przesyłania do agregatora:

 • W Agregatorze SIL użyj Set-SilAggregator –AddCertificateThumbprintpolecenia cmdlet, aby dodać nowy odcisk palca agregatora SIL.

 • Na WSZYSTKICH serwerach przekazujących dane zainstaluj nowy certyfikat do użycia w \LOCALMACHINE\MY za pomocą preferowanej metody.

 • Na WSZYSTKICH serwerach przekazujących dane użyj Set-SilLogging –CertificateThumbprintpolecenia cmdlet, aby zaktualizować odcisk palca nowego certyfikatu.

 • KRYTYCZNE: Dopiero po zaktualizowaniu wszystkich serwerów przekazujących dane można usunąć stary odcisk palca z agregatora SIL przy użyciu Set-SilAggregator –RemoveCertificateThumbprintpolecenia cmdlet. Jeśli serwer przekazujący dane w dalszym ciągu przesyła przy użyciu starego certyfikatu, który został usunięty z agregatora SIL dane zostaną utracone i nie będą wstawione do bazy danych w Agregatorze. Dotyczy to jedynie scenariuszy, w których serwer poprzednio przekazał dane do agregatora SIL i następnie usunięto certyfikat z listy agregatora SIL odcisków palców akceptowanych źródeł danych.

Informacje o wersji

 • Istnieje znany problem, który agregator SIL nie przetworzy i nie zgłosi obecności jego programu SQL Server Standard Edition instalacji. Poniżej przedstawiono kroki, aby rozwiązać ten problem:

  1. Otwórz program SQL Server Management Studio w Agregatorze SIL.

  2. Nawiąż połączenie z aparatem bazy danych.

  3. Rozwiń bazę danych SoftwareInventoryLogging, a następnie tabele w drzewie zaznaczenia.

  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy dbo. SqlServerEdition, a następnie wybierz pozycję "Edytuj pierwszych 200 wierszy".

  5. Zmień PropertyNumValue w sekcji "Standard Edition" 2760240536 (z -1534726760).

  6. Zamknij kwerendę, aby zapisać zmiany.

  7. Dla każdego serwera z programem SIL, który zarejestrował już dane do agregatora, może być konieczne uruchomienie Publish-SilDatapolecenia Cmdlet jeden raz dla agregatora, aby poprawnie przetworzyć obecność programu SQL Server Standard Edition.

 • W raportach wygenerowanych SIL wszystkie liczniki rdzeni procesora uwzględniają liczbę wątków, jeśli włączono funkcję hyper-Threading na serwerze fizycznym. Aby uzyskać liczniki rzeczywiste rdzeni fizycznych na serwerach z wielowątkowość włączone, jest niezbędne w celu zmniejszenia o połowę te liczniki.

 • Sumy w wierszach (na pulpitu nawigacyjnego kartę) i w kolumnach (na Podsumowanie i szczegóły kart) etykietą "uruchomionych jednocześnie..." dla systemów Windows Server i programu System Center nie są jednakowe dwóch lokalizacjach. Na pulpitu nawigacyjnego kartę, należy dodać "urządzeń z systemem Windows Server (bez znanych maszyn wirtualnych)" do wartości "uruchomionych jednocześnie..." Wartość równą ten numer na Podsumowanie i szczegóły kart.

 • Zobacz WAŻNE CZYNNOŚCI UMOŻLIWIAJĄCE UNIKNIĘCIE UTRATY DANYCH zmieniając lub aktualizując certyfikaty w obszarze Zarządzanie SIL w miarę upływu czasu sekcji niniejszej dokumentacji.

 • Jednocześnie można dodać systemu Windows Server 2008 R2 i hostów Windows Server 2012 do listy hostów sondowanych, ta wersja agregatora SIL (1.0) obsługuje jedynie sondowanie systemu Windows Server 2012 R2 dla systemu Windows/Hyper-V na podstawie hostów, o wszystkie funkcje i możliwości. W szczególności wiadomo, że podczas sondowania hostów systemu Windows Server 2008 R2, maszyny wirtualne i hosty nie zgadzają się w raportach agregatora SIL.

Zobacz też

Sila 1.0 dla systemu Windows Server
Polecenia cmdlet programu PowerShell dla agregatora SIL
Polecenia cmdlet programu PowerShell SIL
Program SIL — Przegląd
Zarządzanie programem SIL

© 2017 Microsoft