Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

bcdedit

Corey Plett|Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Pliki konfiguracji danych rozruchu zapewnić sklepu, który służy do Opisz aplikacji rozruchu i ich ustawień. Obiekty i elementy w magazynie skutecznie zastępują plik Boot.ini. bcdedit jest narzędziem wiersza polecenia do zarządzania sklepach danych konfiguracji rozruchu. Może służyć do różnych celów, w tym tworzenia nowych magazynów, modyfikowania istniejących magazynów dodawania parametrów menu rozruchu i tak dalej. bcdedit służy zasadniczo tę samą funkcję, co bootcfg.exe na wcześniejszych wersji systemu Windows, ale z dwa znaczne udoskonalenia:

  • udostępnia szerszy zakres informacji rozruchu niż bootcfg.exe.
  • Ulepszono obsługę skryptów. > [!NOTE] > W celu modyfikacji danych konfiguracji rozruchu przy użyciu narzędzia bcdedit wymaga uprawnień administratora. bcdedit to podstawowe narzędzie do edycji konfiguracji rozruchu systemu Windows Vista i nowsze wersje systemu Windows. Jest dołączony do systemu Windows Vista dystrybucji w folderze %WINdir%\System32. bcdedit jest ograniczona do typy danych standardowe i jest przeznaczone głównie do wprowadzania pojedynczych, typowych zmian w danych konfiguracji rozruchu. Dla operacji trudniejsze lub typy niestandardowych danych można skorzystać interface (API) danych konfiguracji rozruchu Instrumentacji zarządzania Windows (WMI) tworzyć bardziej zaawansowane i elastyczne narzędzia. ## Składnia bcdedit /Command [<Argument1>] [<Argument2>] ... ## Parametry ### Opcja wiersza polecenia bcdedit ogólne |Opcja|Opis| |-----|--------| |/?|Wyświetla listę poleceń bcdedit. Uruchomienie tego polecenia bez argumentu jest wyświetlane podsumowanie dostępnych poleceń. Aby wyświetlić Pomoc szczegółową konkretnego polecenia, uruchom bcdedit /?, gdzie to nazwa polecenia wyszukiwanie więcej informacji na temat. Na przykład bcdedit /? createstore Wyświetla szczegółową pomoc dotyczącą polecenia createstore.| ### Parametry, które działają w magazynie |Opcja|Opis| |-----|--------| |/ createstore|Tworzy nowy pusty danych konfiguracji rozruchu. Utworzony magazyn nie jest magazynem systemu.| |/ export|Eksportuje zawartość systemu przechowywane w pliku. Ten plik można później używany do przywrócenia stanu magazynu systemu. To polecenie jest prawidłowe tylko dla magazynu systemu.| |/ Import|Spowoduje przywrócenie stanu magazynu systemu przy użyciu pliku kopii zapasowej wcześniej tworzone za pomocą /eksportowania opcji. To polecenie usuwa wszystkie wpisy znajdujące się w magazynie systemu przed rozpoczęciem importu. To polecenie jest prawidłowe tylko dla magazynu systemu.| |/ store|Ta opcja umożliwia z większości poleceń bcdedit określić magazyn, który ma być używany. Jeśli nie określono tej opcji, bcdedit działa na magazynu systemu. System bcdedit/store polecenia samodzielnie jest równoznaczne z systemem polecenia bcdedit/enum aktywnego polecenia.| ### Parametry, które działają we wpisach w magazynie |Parametr|Opis| |-------|--------| |/ copy|Tworzy kopię określonego wpisu rozruchu w tym samym magazynie systemu.| |/ create|Tworzy nowy wpis w danych konfiguracji rozruchu. Jeśli określono identyfikatora znane, a następnie /application, / dziedziczą, i /device nie można określić parametrów. Jeśli identyfikator nie jest określony lub mało znana, /application, / dziedziczą, lub /device należy określić opcję.| |/ DELETE|Usuwa element z określonego wpisu.| ### Parametry, które działają na opcje wpisu |Parametr|Opis| |-------|--------| |/ DeleteValue|Usuwa element określony z wpisu rozruchu.| |/ set|Ustawia wartość opcji wpisu.| ### Parametrów wyjściowych |Parametr|Opis| |-------|--------| |/ Enum|Wyświetla wpisy w sklepie. /Enum opcja jest domyślna wartość BCedit, więc uruchomienie bcdedit polecenia bez parametrów jest równoznaczne z systemem polecenia bcdedit/enum aktywnego polecenia.| |/v|Tryb informacji pełnej. Zwykle wszelkie dobrze znane identyfikatory wpisów są reprezentowane przez przyjazne skrócone formy. Określanie /v jako opcji wiersza polecenia wyświetla wszystkie identyfikatory w pełni. System /bcdedit v polecenia samodzielnie jest równoznaczne z systemem bcdedit/enum aktywnego w/v polecenia.| ### Parametry, które kontrolują Menedżera rozruchu |Parametr|Opis| |-------|--------| |/BOOTSEQUENCE|Określa kolejność wyświetlania jednorazowe używanego do następnego rozruchu. To polecenie przypomina /displayorder uruchamia opcję, z wyjątkiem, że jest używana tylko podczas kolejnego komputera. Następnie komputer powraca do oryginalnej kolejności wyświetlania.| |/ default|Określa domyślny wpis, który wybiera Menedżera rozruchu po upływie tego czasu.| |/ DISPLAYORDER|Określa kolejność wyświetlania używającej Menedżera rozruchu, podczas wyświetlania rozruchu parametrów dla użytkownika.| |/ timeout|Określa czas oczekiwania w sekundach, zanim Menedżer rozruchu wybierze wpis domyślny.| |/TOOLSDISPLAYORDER|Określa kolejność wyświetlania menedżera rozruchu używać podczas wyświetlania narzędzia menu.| ### Parametry, które kontrolują usług zarządzania awaryjnego |Parametr|Opis| |-------|--------| |/ bootems|Włącza lub wyłącza usługi zarządzania awaryjnego (EMS) dla określonego wpisu.| |/ EMS|Włącza lub wyłącza EMS dla określonego systemu operacyjnego wpisu rozruchu.| |/emssettings|Ustawia ustawienia globalne EMS dla komputera. /emssettings nie włączyć lub wyłączyć EMS żadnego konkretnego wpisu rozruchu.| ### Parametry sterujące debugowania |Parametr|Opis| |-------|--------| |/ bootdebug|Włącza lub wyłącza debuger rozruchu dla określonego wpisu rozruchu. Chociaż to polecenie działa w przypadku każdego wpisu rozruchu, ma zastosowanie tylko w przypadku aplikacji rozruchu.| |/dbgsettings|Określa, czy są wyświetlane ustawienia globalne debuger systemu. To polecenie nie włączyć lub wyłączyć debugowania jądra; Używanie /debugowania opcję, w tym celu. Aby ustawić poszczególne debugowania działu ustawienie, użyj bcdedit/set polecenia.| |/ Debug|Włącza lub wyłącza debuger jądra dla określonego wpisu rozruchu.| ## Przykłady Przykłady bcdedit, zobacz witryny sieci Web Centrum deweloperów sprzętu Windows.
© 2017 Microsoft