Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

openfiles

Corey Plett|Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Umożliwia administratorowi kwerendy, wyświetlanie lub odłącz pliki i katalogi, które zostały otwarte w systemie. Ponadto umożliwia lub wyłączenie flagę działu na liście obiektów Obsługa systemu. Ten temat zawiera informacje o następujących poleceń:

 • openfiles / disconnect
 • OPENFILES/Query
 • / Local openfiles ## openfiles / disconnect Umożliwia administratorowi odłączenie plików i folderów, które zdalnie za pomocą folderu udostępnionego. ##### Składnia openfiles /disconnect [/s <System> [/u [<Domain>\]<UserName> [/p [<Password>]]]] {[/id <OpenFileID>] | [/a <AccessedBy>] | [/o {read | write | read/write}]} [/op <OpenFile>] ##### Parametry |Parametr|Opis| |-------|--------| |/ s |Określa systemu zdalnego, aby nawiązać połączenie (według nazwy lub adresu IP). Nie należy używać ukośników odwrotnych. Jeśli nie używasz /s opcji polecenia wykonaniu domyślnie na komputerze lokalnym. Ten parametr ma zastosowanie do wszystkich plików i folderów, które są określone w poleceniu.| |/u [\]|wykonuje polecenie przy użyciu uprawnień określonego konta użytkownika. Jeśli nie używasz /u opcję system uprawnienia są używane domyślnie.| |/p []|Określa hasło konta użytkownika określonego w /u opcji. Jeśli nie używasz /p opcję, monit o hasło pojawia się po wykonaniu polecenia.| |/ Identyfikator |Odłącza pliki otwarte przez identyfikator określonego pliku. Znakowym symboli (\) może być używany z tego parametru. **Uwaga:* możesz użyć openfiles/query polecenia, aby znaleźć identyfikator pliku.| |/a |Rozłączenie wszystkie otwarte pliki skojarzone z nazwą użytkownika określonego w AccessedBy parametru. Znakowym symboli (\) może być używany z tego parametru.| |/o {odczytu & #124 zapisu & #124; odczytu/zapisu}|Odłącza wszystkie otwarte pliki z określonego modevalue otwarte. Prawidłowe wartości to odczytu, zapisu lub odczytu i zapisu. Znakowym symboli (\) może być używany z tego parametru.| |/OP |Rozłącza wszystkie połączenia otwartego pliku, utworzone przez określoną Otwórz nazwą pliku. Znakowym symboli (*) może być używany z tego parametru.| |/?|Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.| ##### Przykłady Aby odłączyć wszystkie pliki otwarte z plikiem ID 26843578, wpisz: openfiles /disconnect /id 26843578 Aby odłączyć wszystkie otwarte pliki i katalogi dostępne przez użytkownika "hiropln", wpisz: openfiles /disconnect /a hiropln Aby odłączyć wszystkich otwartych plików i katalogów w trybie odczytu i zapisu, wpisz: openfiles /disconnect /o read/write Aby odłączyć katalog o tej nazwie otwartego pliku "C:\TestShare\", niezależnie od tego, kto ma dostęp do jej typ: openfiles /disconnect /a * /op "c:\testshare\" Aby odłączyć wszystkie pliki otwarte na komputerze zdalnym "srvmain" otwierane przez użytkownika "hiropln", niezależnie od jego Identyfikatora, wpisz: openfiles /disconnect /s srvmain /u maindom\hiropln /id * ## OPENFILES/Query Wykonuje kwerendę i wyświetla wszystkie otwarte pliki. ##### Składnia openfiles /query [/s <System> [/u [<Domain>\]<UserName> [/p [<Password>]]]] [/fo {TABLE | list | CSV}] [/nh] [/v] ##### Parametry |Parametr|Opis| |-------|--------| |/ s |Określa systemu zdalnego, aby nawiązać połączenie (według nazwy lub adresu IP). Nie należy używać ukośników odwrotnych. Jeśli nie używasz **/s opcji polecenia wykonaniu domyślnie na komputerze lokalnym. Ten parametr ma zastosowanie do wszystkich plików i folderów, które są określone w poleceniu.| |/u [\]|wykonuje polecenie przy użyciu uprawnień określonego konta użytkownika. Jeśli nie używasz /u opcję system uprawnienia są używane domyślnie.| |/p []|Określa hasło konta użytkownika określonego w /u opcji. Jeśli nie używasz /p opcję, monit o hasło pojawia się po wykonaniu polecenia.| |[/fo {TABELA i #124; listy i #124; CSV}]|Wyświetla dane wyjściowe w określonym formacie. Prawidłowe wartości dla format są:

  TABELA: Wyświetla dane wyjściowe w tabeli.

  Lista: wyświetla danych wyjściowych na liście.

  CSV: Wyświetla dane wyjściowe w formacie wartości rozdzielanych przecinkami.| |/NH|Pomija nagłówek kolumny w danych wyjściowych. Ważna tylko wtedy, gdy /fo parametru ustawiono na TABELI lub CSV.| |/v|Określa, że wyświetlane szczegółowe informacje w danych wyjściowych.| |/?|Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.| ##### Przykłady Aby zbadać i wyświetlić wszystkie otwarte pliki, wpisz: openfiles /query Aby zapytania i wyświetlić wszystkie otwarte pliki w formacie tabeli bez nagłówków, wpisz: openfiles /query /fo table /nh Zapytania i wyświetlać wszystkie otwarte pliki w formacie listy szczegółowych informacji, wpisz polecenie: openfiles /query /fo list /v Aby zbadać i wyświetlić wszystkie pliki otwarte w systemie zdalnym "srvmain" przy użyciu poświadczeń dla użytkownika "hiropln" w domenie "maindom", wpisz: openfiles /query /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 > [!NOTE] > W tym przykładzie hasło zostanie podane w wierszu polecenia. Aby uniemożliwić wyświetlanie hasła, opuszczenie /p opcji. Zostanie wyświetlony monit o hasło, którego będzie nie być wyświetlane na ekranie. ## / Local openfiles Umożliwia lub wyłączenie flagę działu na liście obiektów Obsługa systemu. Jeśli nie określono parametrów, Local openfiles wyświetla aktualny stan flagę działu Obsługa obiektów listy. ##### Składnia openfiles /local [on | off] ##### Parametry |Parametr|Opis| |-------|--------| |[na & #124; off]|Umożliwia lub wyłączenie Obsługa obiektów listy działu flagę systemu, która śledzi obsługuje lokalnych plików.| |/?|Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.| ##### Uwagi
 • Włączanie flagę działu listy obiektów Obsługa może zwolnić systemu.
 • zmiany wprowadzone za pomocą na lub Wyłącz opcji zostaną wprowadzone dopiero po ponownym uruchomieniu systemu. ##### Przykłady Aby sprawdzić aktualny stan flagę działu listy obiektów Obsługa, wpisz: openfiles /local Domyślnie flagę globalna lista Obsługa obiektów jest wyłączone i jest wyświetlany, następujące wyniki: INFO: The system global flag 'maintain objects list' is currently disabled. Aby włączyć flagę działu Obsługa obiektów listę, wpisz: openfiles /local on Po włączeniu flagi globalne, zostanie wyświetlony następujący komunikat: SUCCESS: The system global flag 'maintain objects list' is enabled. This will take effect after the system is restarted. Aby wyłączyć flagę działu listy obiektów Obsługa, wpisz: openfiles /local off #### dodatkowe informacje Klucz składni wiersza polecenia
© 2017 Microsoft