Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Polecenia: set-ImageGroup

Corey Plett|Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Zmienia atrybuty grupy obrazu.

Składnia

wdsutil [Options] /Set-ImageGroumediaGroup:<Image group name> [/Server:<Server name>] [/Name:<New image group name>] [/Security:<SDDL>]

Parametry

ParametrOpis
mediaGroup:Określa nazwę grupy obrazu.
[/Server:]Określa nazwę serwera. Może to być nazwa NetBIOS lub w pełni kwalifikowaną nazwę (FQDN). Jeśli nie zostanie określony, będzie używany serwera lokalnego.
[/Name:]Określa nową nazwę grupy obrazów.
[/Security:]Określa nowy deskryptor zabezpieczeń grupy obrazu w formacie języka (SDDL) definicji deskryptora zabezpieczeń.

Przykłady

Aby ustawić nazwę grupy obrazu, wpisz:

wdsutil /Set-ImageGroumediaGroup:ImageGroup1 /Name:"New Image Group Name"

Aby określić różne ustawienia dla grupy obrazu, wpisz:

wdsutil /verbose /Set-ImageGroumediaGroup:ImageGroup1 /Server:MyWDSServer /Name:"New Image Group Name" 
/Security:"O:BAG:S-1-5-21-2176941838-3499754553-4071289181-513 D:AI(A;ID;FA;;;SY)(A;OICIIOID;GA;;;SY)(A;ID;FA;;;BA)(A;OICIIOID;GA;;;BA) (A;ID;0x1200a9;;;AU)(A;OICIIOID;GXGR;;;AU)"

Dodatkowe informacje

Klucz składni wiersza poleceniaza pomocą polecenia add-ImageGroupza pomocą polecenia get-AllImageGroupsza pomocą polecenia get-ImageGroupza pomocą polecenia remove-ImageGroup

© 2017 Microsoft