Skip to main content

Zmluva o poskytovaní vývojárskych služieb spoločnosti Microsoft

Táto zmluva sa uzatvára medzi vami, zmluvnou stranou súhlasiacou s touto zmluvou, a nami, subjektom spoločnosti Microsoft vzťahujúcim sa na lokalitu vášho hlavného miesta podnikania, ako je to uvedené v dodatku A, a vzťahuje sa na vaše používanie našich služieb. Táto zmluva obsahuje ustanovenia uvedené nižšie, dodatok A, dodatok B, ustanovenia zahrnuté odkazom, ustanovenia vzťahujúce sa na iné webové lokality a služby spoločnosti Microsoft potrebné na používanie tejto služby (napríklad vaše konto Microsoft) a prehlásenie o ochrane osobných údajov ( http://tfs.visualstudio.com/sk-sk/support/tfs-privacy-policy). Kľúčové výrazy sú definované v článku 11. Okrem toho platí, že ak ste zákazníkom služby Windows Azure, táto zmluva dopĺňa vašu existujúcu zmluvu o používaní služby Windows Azure a s výnimkou platobných podmienok je nadradená v rozsahu, ktorý nie je v žiadnom rozpore s podmienkami zmluvy o používaní služby Windows Azure.

 1. Služby.

  1. Právo na používanie. Udeľujeme vám právo na prístup k týmto službám a na ich používanie podľa popisu v tejto zmluve a iba v súlade s touto zmluvou.
  2. Spôsob používania. Nesmiete: spätne analyzovať, dekompilovať, rozkladať ani obchádzať technické obmedzenia v tejto službe s výnimkou prípadov, kedy to povoľuje rozhodné právo napriek tomuto obmedzeniu, znefunkčniť, úmyselne upraviť ani inak sa pokúšať o obídenie ľubovoľného mechanizmu, ktorý obmedzuje vaše používanie týchto služieb, prenajímať, poskytovať na lízing, požičiavať, ďalej predávať, prevádzať ani udeľovať sublicenciu na žiadne z týchto služieb tretím stranám ani pre ne, s výnimkou toho, čo je explicitne povolené v tomto dokumente alebo v licenčných podmienkach dodaných s ľubovoľným komponentom týchto služieb, používať tieto služby na žiadny účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný touto zmluvou, používať tieto služby ľubovoľným spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znefunkčniť, preťažiť alebo narušiť ľubovoľnú službu spoločnosti Microsoft alebo siete pripojené k ľubovoľnej službe spoločnosti Microsoft alebo zasahovať do používania a využívania ľubovoľných týchto služieb ľubovoľnou inou stranou.
  3. Aktualizácie. Občas môžeme vykonať zmeny týchto služieb vrátane nasledujúcich: dostupnosť funkcií, to, ako dlho, ako veľmi alebo ako často sa môže používať ľubovoľná funkcia a funkčné závislosti od iných služieb alebo iného softvéru. Pred odstránením ľubovoľných dôležitých funkcií alebo funkčností vývojárskych služieb (s výnimkou ukážkových verzií) vám to vopred oznámime, pokiaľ sa z dôvodu bezpečnosti, zákonných požiadaviek alebo prevádzky systému nebude vyžadovať urýchlené odstránenie.
  4. Ukážkové funkcie. Niektoré funkcie môžeme sprístupňovať na báze poskytnutia ukážky. Ukážkové verzie môžu podliehať zníženému alebo odlišnému zabezpečeniu a poskytovaniu podpory, ako je to ďalej vysvetlené v ľubovoľných ďalších oznámeniach poskytovaných s takouto ukážkovou verziou. Poskytovanie ukážkových verzií môžeme kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť bez oznámenia. Tiež sa môžeme rozhodnúť, že ukážková verzia nebude „všeobecne dostupná“ a ak umožníme, aby boli ukážkové verzie „všeobecne dostupné“, môžu byť ľubovoľné takéto funkcie platené.

  Začiatok stránky

 2. Softvér.

  1. Softvér spoločnosti Microsoft. Všetok softvér spoločnosti Microsoft predstavuje diela chránené autorskými právami spoločnosti Microsoft alebo jej dodávateľov. Práva na prístup k softvéru spoločnosti Microsoft pomocou ľubovoľného zariadenia vám neposkytujú žiadne právo na uplatňovanie si patentov spoločnosti Microsoft a ani iného duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft vo vzťahu k softvéru alebo zariadeniam, ktoré pristupujú k danému zariadeniu. Ak sa vám distribuuje softvér spoločnosti Microsoft s jeho vlastnými licenčnými podmienkami, takéto podmienky sú nadradené s výnimkou toho, ako to upravuje zvyšok tohto článku 2.a. Ak vám poskytneme možnosť prevádzkovania softvéru spoločnosti Microsoft v rámci vývojárskych služieb (napríklad v nejakej zostave), čo podlieha licenčným podmienkam spoločnosti Microsoft, tieto podmienky sa upravujú nasledovne:
   1. Takýto softvér spoločnosti Microsoft môžete používať iba v rámci vývojárskych služieb v súlade s vaším povoleným používaním ľubovoľnej príslušnej roly vývojárskych služieb. V prípade ľubovoľného rozporu medzi týmto odsekom a licenčnými podmienkami pre softvér spoločnosti Microsoft je nadradený tento odsek.
   2. Táto zmluva vám neudeľuje žiadne práva na prevádzkovanie tohto softvéru mimo vývojárskych služieb (napríklad nemôžete prevádzkovať kópie na serveroch vo vašich prevádzkarniach ani v iných zariadeniach, pokiaľ nezískate samostatnú licenciu na tento účel).
   3. Ak dôjde k skončeniu účinnosti tejto zmluvy, musíte odstrániť všetky kópie softvéru spoločnosti Microsoft licencované na základe tejto zmluvy a zničiť všetky súvisiace médiá.
  2. Softvér tretích strán. Nesiete výhradnú zodpovednosť za ľubovoľný softvér tretích strán, ktorý nainštalujete alebo pripojíte k ľubovoľnej službe. Ľubovoľný softvér tretích strán môžete inštalovať alebo používať s ľubovoľnou z našich služieb iba takým spôsobom, ktorý nevystavuje naše duševné vlastníctvo ani naše technológie žiadnym podmienkami riadiacim používanie takéhoto softvéru. Nie sme zmluvnou stranou žiadnych podmienok, ktorými sa riadi vaše používanie ľubovoľného softvéru tretích strán, a nie sme nimi viazaní. Na takýto softvér tretích strán neudeľujeme žiadne licencie ani práva, výslovné ani implicitné. V súlade s tým, čo je uvedené vyššie:
   1. Vlastnícky softvér. Ak vám táto služba umožňuje prístup k ľubovoľnému softvéru tretích strán s vlastníckymi licenčnými podmienkami, sú nadradené takéto podmienky.
   2. Softvér „open-source“. Ak vám táto služba umožňuje prístup k ľubovoľnému softvéru tretích strán s licenčnými podmienkami pre softvér „open-source“ („open-source“), platí nasledujúce:
    1. Obnovenie licencie prostredníctvom tejto služby. Spoločnosť Microsoft vám poskytuje licenciu na softvér „open-source“ dostupný prostredníctvom tejto služby výhradne na to, aby vám umožnila interakciu s touto službou na základe tejto zmluvy. Kópie týchto príslušných licencií „open-source“ a ľubovoľných iných oznámení, ak nejaké existujú, sú zahrnuté iba pre vašu informáciu. Avšak softvér „open-source“ dostupný prostredníctvom portálov s dokumentáciou, ktorý je jednoznačne označený na prevzatie na základe licencie „open-source“, sa vám poskytuje na používanie v súlade s týmito podmienkami.
    2. Odkazy tretej strany. Táto služba môže obsahovať prepojenia alebo odkazy na skripty alebo kód „open-source“. Na tieto skripty alebo kód tretej strany vám poskytujú licenciu poskytovatelia licencií tretej strany, a nie spoločnosť Microsoft.
  3. Softvér bez licenčných podmienok. Ďalší softvér, ktorý vám dáme k dispozícii na portáloch s dokumentáciou bez licenčných podmienok, môžete používať výhradne na navrhovanie, vývoj a testovanie vašich programov s cieľom ich prevádzkovania v rámci produktov a služieb spoločnosti Microsoft, a to pod podmienkou, že na softvér poskytnutý prostredníctvom portálov s dokumentáciou označený ako „ukážka“ alebo „príklad“ a bez licenčných podmienok sa vám poskytuje licencia v súlade s podmienkami obmedzenej verejnej licencie spoločnosti Microsoft.
 3. Začiatok stránky

 4. Obsah spoločnosti Microsoft.

  Všetok obsah spoločnosti Microsoft je dielom spoločnosti Microsoft alebo jej dodávateľov chráneným autorskými právami a vzťahujú sa naň podmienky licenčnej zmluvy dodanej alebo zahrnutej s obsahom spoločnosti Microsoft.

  1. Práva na opakované používanie obsahu spoločnosti Microsoft. Môžete si vyrobiť primeraný počet kópií obsahu spoločnosti Microsoft, ktorý sa vám poskytuje na portáloch s dokumentáciou bez licenčnej zmluvy, na účely vášho interného používania pri navrhovaní, vývoji a testovaní vášho softvéru, vašich produktov a služieb. Vo všetkých kópiách obsahu spoločnosti Microsoft musíte zachovať informáciu o autorských právach a zaručiť, že informácia o autorských právach aj oznámenie o tomto povolení budú uvedené v týchto kópiách. Akreditované vzdelávacie inštitúcie, ako napríklad základné a stredné školy, univerzity, súkromné alebo štátne vysoké školy, môžu preberať a reprodukovať obsah spoločnosti Microsoft s cieľom jeho distribúcie v triedach na vzdelávacie účely.
  2. Aplikačné programovacie rozhrania. Spoločnosť Microsoft si nebude uplatňovať žiadne zo svojich patentových práv v súvislosti s vašimi produktmi volajúcimi aplikačné programovacie rozhrania, ktoré publikuje na portáloch s dokumentáciou (rozhrania „API“), na účely využívania služieb produktov spoločnosti Microsoft, ktoré vystavujú takéto rozhrania API.
 5. Začiatok stránky

 6. Zabezpečenie, ochrana osobných údajov a zákaznícke údaje.

  1. Zabezpečenie. Používame technické a organizačné opatrenia určené na ochranu zákazníckych údajov pred náhodnou stratou alebo zmenou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom, prípadne nezákonným zničením.
  2. Ochrana osobných údajov a umiestnenie údajov. So zákazníckymi údajmi zaobchádzame v súlade s naším prehlásením o ochrane osobných údajov. Zákaznícke údaje môžeme prenášať do ľubovoľnej krajiny, v ktorej máme my, naše afilácie alebo naši subdodávatelia zariadenia používané pre vývojárske služby, a môžeme ich v nej ukladať a spracúvať. Sme spracovávateľom (alebo subspracovávateľom) údajov konajúcim vo vašom mene a poverujete nás vykonávať tieto činnosti so zákazníckymi údajmi s cieľom poskytovať vám vývojárske služby.
  3. Práva na poskytovanie zákazníckych údajov. Nesiete výhradnú zodpovednosť za vaše zákaznícke údaje. Musíte mať, a týmto nám udeľujete, dostatočné práva na používanie a distribuovanie zákazníckych údajov (vrátane zákazníckych údajov získaných od tretích strán) potrebné na to, aby sme vám mohli poskytovať tieto vývojárske služby bez porušenia práv ľubovoľnej tretej strany alebo bez vzniku iného záväzku spoločnosti Microsoft voči vám alebo ľubovoľnej tretej strane. Neakceptujeme žiadne ďalšie záväzky, ktoré sa môžu týkať zákazníckych údajov.
  4. Vlastníctvo zákazníckych údajov. S výnimkou softvéru a obsahu, na ktorý vám poskytujeme licenciu, ako je to dohodnuté medzi zmluvnými stranami, si ponechávate všetky práva, právne tituly a podiely s ohľadom na zákaznícke údaje. Nezískavame žiadne iné práva na zákaznícke údaje, než sú uvedené v tomto článku 4.
  5. Používanie údajov zákazníka. Zákaznícke údaje budeme používať len na to, aby sme vám poskytovali vývojárske služby. Toto používanie môže zahŕňať riešenie problémov s cieľom zabrániť, vyhľadať a opraviť problémy s prevádzkou týchto vývojárskych služieb a zaručiť dodržiavanie tejto zmluvy. Môže tiež zahŕňať zlepšovanie funkcií na vyhľadávanie ohrození a ochranu používateľov pred ohrozeniami. Na poskytovanie, prevádzkovanie, údržbu a zlepšovanie našich produktov a služieb môžeme využívať vzory používania, trendy a iné štatistické údaje odvodené zo zákazníckych údajov.
  6. Vrátenie a odstránenie zákazníckych údajov. Vaše zákaznícke údaje môžete kedykoľvek odstrániť. Ak zrušíte vaše konto, môžeme odstrániť zákaznícke údaje okamžite bez ľubovoľného obdobia uchovávania. Nemáme žiadny ďalší záväzok pokračovať v uchovávaní, exportovaní alebo vrátení zákazníckych údajov a nenesieme žiadnu zodpovednosť za odstránenie zákazníckych údajov v súlade s touto zmluvou.
  7. Žiadosti tretích strán o zákaznícke údaje. Zákaznícke údaje nebudeme zverejňovať žiadnej tretej strane (vrátane súdnych orgánov, inej vládnej organizácie alebo účastníkov občiansko-súdneho sporu, s výnimkou našich subdodávateľov) s výnimkou prípadov, kedy nás o to požiadate alebo ak sa to vyžaduje podľa zákona. Ľubovoľnú tretiu stranu žiadajúci o prístup k vašim zákazníckym údajom požiadame, aby vás kontaktovala priamo použitím vašich základných kontaktných údajov. Vynaložíme úsilie primerané obchodnej praxi na to, aby sme vám to oznámili ešte pred tým, než budeme musieť vykonať zverejnenie, pokiaľ to nie je zakázané podľa zákona. Nesiete zodpovednosť za odpovedanie na žiadosti tretích strán týkajúce sa vášho používania týchto služieb, ako je napríklad žiadosť o stiahnutie obsahu v súlade s autorským zákonom Digital Millennium Copyright Act.
  8. Subdodávatelia. Na poskytovanie obmedzených služieb v našom mene, napríklad na poskytovanie podpory zákazníkom, si môžeme najať iné spoločnosti. Ľubovoľní takýto subdodávatelia budú mať povolené získať zákaznícke údaje iba na dodávku služieb, na ktorých poskytovanie sme si ich najali. Zostávame zodpovední za to, že naši subdodávatelia budú dodržiavať záväzky stanovené v tejto zmluve.
  9. Dodržiavanie zákonov. Budeme dodržiavať všetky zákony vzťahujúce sa na naše poskytovanie týchto služieb vrátane príslušných zákonov o oznamovaní porušenia zabezpečenia, avšak s výnimkou akýchkoľvek zákonov vzťahujúcich sa na vás alebo vaše odvetvie, ktoré sa vo všeobecnosti netýkajú poskytovateľov služieb informačných technológií. Budete dodržiavať všetky zákony vzťahujúce sa na vaše zákaznícke údaje a používanie týchto služieb vrátane akýchkoľvek zákonov vzťahujúcich sa na vás alebo vaše odvetvie.
  10. Certifikácie a dodržiavanie zmluvy. Tieto vývojárske služby budú podliehať ľubovoľným postupom zabezpečenia, ochrany osobných údajov a dodržiavania zmluvy špecificky uvedených pre tieto vývojárske služby v Centre dôveryhodnosti služby Windows Azure ( http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=303817). Tieto záväzky sa nevzťahujú na žiadne iné prvky týchto služieb.
 7. Začiatok stránky

 8. Kontá zákazníkov, správanie zákazníkov, služby identity a odozva.

  1. Vytvorenie konta. Ak akákoľvek z týchto služieb vyžaduje vytvorenie konta, musíte vykonať proces registrácie tak, že nám poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie. Nemôžete si zvoliť také meno používateľa alebo taký identifikátor konta, ktoré by spôsobili vydávanie sa za niekoho iného, sú alebo môžu byť nezákonné, môžu byť chránené ochrannou známkou alebo inými vlastníckymi právami, sú vulgárne alebo urážlivé alebo môžu spôsobiť uvedenie do omylu. Vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo zmeniť priradenie týchto mien používateľov a služobných identifikátorov na základe vlastného rozhodnutia.
  2. Vlastníctvo konta. Ak došlo k vytvoreniu konta zástupcom inej strany v rámci zamestnaneckého pomeru alebo inak, potom je vlastníkom konta táto strana a bude viazaná touto zmluvou.
  3. Zodpovednosť za vaše kontá. Nesiete zodpovednosť za: ľubovoľné a všetky aktivity, ku ktorým dôjde v rámci vášho konta, zachovávanie dôvernosti ľubovoľných neverejných overovacích poverení spojených s vaším používaním týchto služieb a za bezodkladné oznámenie nášmu tímu zákazníckej podpory, ak dôjde k ľubovoľnému možnému zneužitiu vašich kont alebo overovacích poverení alebo k ľubovoľnému bezpečnostnému incidentu týkajúcemu sa týchto služieb.
  4. Vaše správanie a dostupnosť obsahu tretích strán a prepojenia na obsah tretích strán. Pri ľubovoľnej verejnej, spoločenskej interakcii, ktorú vykonávate v rámci týchto služieb, musíte dodržiavať pravidlá správania v rámci týchto služieb ( http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=303819). Nemáme žiadny záväzok sledovať obsah a komunikáciu tretích strán v rámci týchto služieb, vyhradzujeme si však právo na základe vlastného rozhodnutia kontrolovať a odstrániť ľubovoľné takéto materiály uverejnené na portáloch s dokumentáciou. Tretie strany, ktoré sa zúčastňujú týchto služieb, nie sú autorizovanými hovorcami spoločnosti Microsoft a ich názory nemusia vyjadrovať názory spoločnosti Microsoft.
  5. Používanie identity v rámci týchto služieb. Môžeme poskytovať služby, ktoré dopĺňajú softvér spoločnosti Microsoft a využívajú používateľské konto alebo iný mechanizmus overenia identity. Tieto informácie môžeme používať na vašu identifikáciu a oprávnenie na prístup k obsahu spoločnosti Microsoft, softvéru spoločnosti Microsoft a ďalším prostriedkom v rámci týchto služieb.
  6. Odoslané údaje a odozva. Neuplatňujeme si nárok na vlastníctvo žiadnych odoslaných údajov, pokiaľ nie je dohodnuté inak zmluvnými stranami. Poskytovaním odoslaných údajov však neodvolateľne udeľujete spoločnosti Microsoft a jej afilovaným spoločnostiam právo vytvárať, používať, upravovať, distribuovať a inak komercializovať odoslané údaje ľubovoľným spôsobom a na ľubovoľný účel (vrátane udelenia práva pre všeobecnú verejnosť na používanie vašich odoslaných údajov v súlade s touto zmluvou, ktorá sa môže časom zmeniť). Pre odoslané údaje poskytované pre portály s dokumentáciou ďalej udeľujete právo zverejňovať, v spojení s vašimi odoslanými údajmi, špecifické identifikačné informácie podrobne opísané v prehlásení o ochrane osobných údajov. Tieto práva sa udeľujú v rámci všetkých príslušných práv duševného vlastníctva, ktoré vlastníte alebo nad ktorými máte kontrolu. V súvislosti s používaním odoslaných údajov sa nebude platiť žiadna kompenzácia. Na spoločnosť Microsoft sa nevzťahuje záväzok publikovať ani používať akékoľvek odoslané údaje a spoločnosť Microsoft môže takéto odoslané údaje kedykoľvek odstrániť. Poskytovaním odoslaných údajov zaručujete, že vlastníte alebo máte inak kontrolu nad všetkými právami na vaše odoslané údaje a že vaše odoslané údaje nepodliehajú žiadnym právam tretej strany (vrátane ľubovoľných práv ľubovoľnej osoby na ochranu osobnosti alebo na ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch).
  7. Služby dostupné iba pre pozvaných zákazníkov. Niektoré prvky týchto služieb môžete mať k dispozícii výhradne na báze pozvánky, napríklad ako súčasť nejakého programu na používanie predbežných vydaní týchto služieb a poskytovanie odozvy pre nás (napríklad prostredníctvom portálu Connect). Tieto služby predstavujú dôverné informácie spoločnosti Microsoft. Tieto dôverné informácie nemôžete zverejňovať žiadnej tretej strane po dobu piatich rokov. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na žiadne informácie, ktoré sú alebo sa stanú verejne dostupnými bez porušenia tohto obmedzenia, boli legálne známe príjemcovi týchto informácií bez záväzku ich udržiavania v dôvernosti, sú prijaté z iného zdroja, ktorý ich môže zverejňovať legálne a bez záväzku ich uchovávania v dôvernosti, alebo sú vyvinuté nezávisle. Tieto dôverné informácie smiete zverejniť druhej strane, ak to vyžaduje súdny príkaz alebo iné nariadenie vládneho orgánu, ktoré má účinok zákona. Predtým, ako tak urobíte, musíte sa pokúsiť dosiahnuť najvyššiu dostupnú úroveň ochrany a ak je to možné, vopred nás upozorniť a dať nám tak primeranú možnosť využiť ochranný príkaz.
 9. Začiatok stránky

 10. Doba účinnosti, vypovedanie a pozastavenie.

  1. Doba účinnosti a vypovedanie zmluvy. Túto zmluvu môžete kedykoľvek vypovedať. Ak máte zakúpený prístup k týmto vývojárskym službám prostredníctvom služby Windows Azure, potom musíte pred nadobudnutím platnosti vypovedania zmluvy zaplatiť všetky splatné a dlžné sumy.
  2. Regulačné opatrenia. Tieto služby môžeme zmeniť a túto zmluvu môžeme vypovedať v akejkoľvek krajine, v ktorej sa akékoľvek súčasné alebo budúce vládne nariadenia alebo požiadavky vzťahujú na nás, ale nie všeobecne na podniky pôsobiace v tejto krajine, sťažujú nám prevádzku týchto služieb bezo zmien alebo na základe ktorých sa môžeme domnievať, že táto zmluva alebo tieto služby môžu byť v rozpore s ľubovoľným takýmto nariadením alebo ľubovoľnou takouto požiadavkou. Vašou výhradnou náhradou za takéto zmeny týchto služieb podľa tohto článku je vypovedanie tejto zmluvy.
  3. Pozastavenie. Vaše používanie týchto služieb môžeme pozastaviť, ak: (1) sa to odôvodnene vyžaduje na zabránenie neoprávnenému prístupu k údajom zákazníkov, (2) v primeranom čase neodpoviete na uplatnenie nároku týkajúceho sa údajného porušenia cudzích práv na základe článku 8 alebo (3) porušíte túto zmluvu. Počas existencie takéhoto stavu alebo takejto potreby sa pokúsime pozastaviť prístup iba k minimálnej nevyhnutnej časti týchto služieb. Pred pozastavením vás na to upozorníme s výnimkou prípadov, keď sa opodstatnene domnievame, že pozastavenie treba vykonať okamžite. Ak úplne neodstránite dôvody pozastavenia do 60 dní po tom, ako vykonáme toto pozastavenie, môžeme vypovedať túto zmluvu a odstrániť vaše zákaznícke údaje bez ľubovoľného obdobia uchovávania.
  4. Ukončenie poskytovania z dôvodu nevyužívania. Po dlhšom období nečinnosti môžeme pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie kont v rámci tejto služby. V prípade vývojárskych služieb platí, že ak máte bezplatné konto, môžeme vypovedať túto zmluvu alebo odstrániť ľubovoľné zákaznícke údaje automaticky generované počas procesu registrácie v týchto vývojárskych službách, ak neodovzdáte alebo nevytvoríte žiadne zákaznícke údaje po dobu 90 dní od vášho počiatočného získania prístupu k tejto vývojárskej službe. Pred ľubovoľným pozastavením alebo ukončením poskytovania konta alebo odstránením zákazníckych údajov vám pošleme príslušné oznámenie.
  5. Ukončenie poskytovania prístupu k portálom s dokumentáciou. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť váš prístup k portálom s dokumentáciou bez upozornenia a z akéhokoľvek dôvodu.
 11. Začiatok stránky

 12. Záruky

  1. Záruka na služby spoločnosti Microsoft. Ak ste zákazníkom služby Windows Azure, ktorý si zakúpil prístup k týmto vývojárskym službám, potom zaručujeme, že tieto vývojárske služby budú spĺňať zmluvu o úrovni služieb počas predplateného obdobia poskytovania platenej časti týchto vývojárskych služieb. Vaše jediné náhrady za porušenie tejto obmedzenej záruky sú uvedené v zmluve o úrovni služieb. Na túto záruku sa vzťahujú nasledujúce obmedzenia:
   1. akékoľvek implicitné záruky alebo podmienky, ktoré v zmysle zákona nemožno odoprieť, trvajú jeden rok od začatia účinnosti obmedzenej záruky,
   2. táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na problémy spôsobené nehodami, zneužitím alebo použitím vývojárskych služieb spôsobom, ktorý nie je v súlade s touto zmluvou, alebo vzniknuté následkom udalostí, ktoré nemôžeme mať v primeranej miere pod kontrolou,
   3. táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na problémy zapríčinené nedodržaním minimálnych systémových požiadaviek a
   4. táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na ukážkové verzie ani bezplatné ponuky.
   S VÝNIMKOU TEJTO ZÁRUKY, ALEBO OKREM TOHO, AKO JE TO ZARUČENÉ V SAMOSTATNEJ ZMLUVE, SPOLOČNOSŤ MICROSOFT A JEJ PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA POSKYTUJÚ TIETO SLUŽBY (VRÁTANE OBSAHU A ROZHRANÍ API) „AKO STOJA A LEŽIA“, „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“ a „TAK, AKO SÚ K DISPOZÍCII“. RIZIKO VYPLÝVAJÚCE Z ICH POUŽÍVANIA NESIETE VY SAMI. NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY, GARANCIE ANI PODMIENKY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ, IMPLICITNÉ, ZÁKONNÉ ALEBO INÉ, VRÁTANE ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV. NA ZÁKLADE MIESTNYCH ZÁKONOV MÔŽETE MAŤ ĎALŠIE SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVA, KTORÉ TÁTO ZMLUVA NEMÔŽE ZMENIŤ. TIETO VYHLÁSENIA BUDÚ PLATIŤ V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM NA ZÁKLADE ROZHODNÉHO PRÁVA VRÁTANE APLIKOVANIA IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV.
  2. Obsah a materiály tretích strán. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEKONTROLUJE, NEREVIDUJE, NESCHVAĽUJE ANI NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNY OBSAH TRETÍCH STRÁN, ICH INFORMÁCIE, SPRÁVY, MATERIÁLY, PROJEKTY DOSTUPNÉ Z TÝCHTO SLUŽIEB ALEBO PREPOJENÉ PROSTREDNÍCTVOM TÝCHTO SLUŽIEB A NEMÁ NAD NIMI ŽIADNU KONTROLU A OKREM TOHO, AKO SA TO ZARUČUJE V SAMOSTATNEJ ZMLUVE, SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEPOSKYTUJE V SÚVISLOSTI S NIMI ŽIADNE PREHLÁSENIA ANI ZÁRUKY A NEBUDE ZA NE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ. ĽUBOVOĽNÉ TRANSAKCIE, KTORÉ VYKONÁTE S TAKÝMITO TRETÍMI STRANAMI, SÚ NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO.
 13. Začiatok stránky

 14. Ochrana pred nárokmi.

  1. Ochrana. Budeme vás chrániť pred všetkými nárokmi inej tretej strany v súvislosti s tým, že vývojárske služby alebo softvér vývojárskych služieb porušujú jej patent, autorské práva alebo ochrannú známku alebo nezákonne využívajú jej obchodné tajomstvo. Budete nás chrániť pred všetkými nárokmi inej tretej strany v súvislosti s tým, že (1) akýkoľvek produkt iného subjektu ako Microsoft, ktorý nie je k dispozícii prostredníctvom vývojárskych služieb alebo softvéru vývojárskych služieb, alebo (2) akékoľvek zákaznícke údaje, ktoré priamo alebo nepriamo poskytujete v rámci používania týchto služieb, porušujú patent, autorské práva alebo ochrannú známku tejto tretej strany alebo nezákonne využívajú jej obchodné tajomstvo.
  2. Obmedzenia. Naše záväzky v článku 8.a sa nebudú vzťahovať na nárok ani rozsudok založený na: (1) zákazníckych údajoch, produkte iného subjektu ako Microsoft, úpravách služieb, ktoré vykonáte, ani materiáloch, ktoré poskytujete alebo sprístupňujete v rámci používania týchto služieb, (2) vašej kombinácii týchto služieb s produktmi, údajmi alebo obchodnými procesmi iného subjektu ako Microsoft, prípadne škodách založených na hodnote produktov, zákazníckych údajov alebo obchodných procesov iného subjektu ako Microsoft, (3) vašom používaní ochrannej známky spoločnosti Microsoft bez nášho výslovného písomného súhlasu, prípadne vašom používaní týchto služieb po tom, ako sme vám oznámili, že máte používanie ukončiť z dôvodu nároku tretej strany, alebo (4) vašej ďalšej distribúcii týchto služieb ľubovoľnej inej tretej strane alebo používaní v jej prospech.
  3. Náhrady. Ak sa budeme opodstatnene domnievať, že nárok vyplývajúci z článku 8.a môže brániť vášmu používaniu vývojárskych služieb alebo softvéru vývojárskych služieb, budeme sa snažiť: (1) získať pre vás právo na ich ďalšie používanie alebo (2) upraviť alebo nahradiť ich funkčným ekvivalentom. Ak tieto možnosti nie sú primerané obchodnej praxi, môžeme zrušiť vaše práva na používanie vývojárskych služieb alebo softvéru vývojárskych služieb.
  4. Záväzky. Každá zo zmluvných strán musí druhej strane bezodkladne oznámiť nárok vyplývajúci z tohto článku 8. Zmluvná strana požadujúca ochranu musí (1) druhej strane prenechať výhradnú kontrolu nad obhajobou a dohodou týkajúcou sa daného nároku a (2) poskytnúť primeranú pomoc pri obhajobe proti danému nároku. Zmluvná strana poskytujúca ochranu (1) odškodní v rozumnej miere druhú stranu za hotovostné náklady, ktoré vzniknú pri poskytovaní pomoci, a (2) uhradí sumu každého nepriaznivého súdneho rozhodnutia (alebo dohody, s ktorou druhá strana súhlasí). Príslušné práva zmluvných strán na obhajobu a platbu za rozhodnutia alebo dohody na základe tohto článku nahrádzajú akékoľvek zvykové právo, práva na zákonné odškodnenie alebo analogické práva a každá zo zmluvných strán sa zrieka takýchto zvykových práv.
 15. Začiatok stránky

 16. Obmedzenie zodpovednosti

  1. Obmedzenie. Celková zodpovednosť každej zo zmluvných strán na základe tejto zmluvy je obmedzená na priame škody, a to do výšky sumy zaplatenej na základe tejto zmluvy za vývojárske služby, ktoré zapríčinili vznik tejto zodpovednosti počas 12 mesiacov pred vznikom zodpovednosti, alebo v prípade služieb poskytovaných bezplatne do sumy päť amerických dolárov (5,00 USD).
  2. VYLÚČENIE. ŽIADNA ZO ZMLUVNÝCH STRÁN ANI ŽIADNI Z JEJ DODÁVATEĽOV NEBUDÚ NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA STRATU PRÍJMU, STRATU ZISKOV ANI ZA NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, TRESTNÉ ANI PRÍKLADNÉ ŠKODY, A TO ANI V PRÍPADE, AK TÁTO ZMLUVNÁ STRANA VEDELA O MOŽNOSTI ICH VZNIKU.
  3. Výnimky z obmedzení. Obmedzenia zodpovednosti uvedené v tomto článku platia v plnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi, ale nevzťahujú sa na: (1) záväzky zmluvných strán na základe článku 8 alebo dodatku A alebo (2) porušenie ľubovoľného záväzku dôvernosti alebo porušenie práv duševného vlastníctva ostatných.
 17. Začiatok stránky

 18. Rôzne.

  1. Žiadne ďalšie udelené práva. Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené na základe tejto zmluvy, a na základe tejto zmluvy sa neudeľujú žiadne iné práva prostredníctvom implikácie, prekážky uplatnenia žalobného nároku ani inak.
  2. Oznámenia.
   Oznámenia musíte zaslať poštou na adresu zmluvného subjektu za spoločnosť Microsoft vzťahujúceho sa na vaše hlavné miesto podnikania, ako je to uvedené v dodatku A, a kópiu musíte zaslať na nasledujúcu adresu:
                   Microsoft Legal and Corporate Affairs (Developer Division)
                   One Microsoft Way
                   Redmond, WA 98052 USA
   Súhlasíte s prijímaním elektronických oznámení od nás, zasielaných e-mailom správcovi konta, ktorého uvediete pre tieto vývojárske služby, na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli pre portály s dokumentáciou, alebo na vaše kontaktné údaje, ktoré ste poskytli pre ľubovoľné iné služby. Oznámenia sú účinné v deň uvedený na návratke. V prípade e-mailov sú účinné odoslaním.
  3. Pridelenie. Túto zmluvu ani žiadnu jej časť nesmiete postúpiť.
  4. Oddeliteľnosť. Ak sa ktorákoľvek časť tejto zmluvy vyhlási za nevynútiteľnú, zostávajúce ustanovenia ostanú v plnej sile a účinnosti.
  5. Vzdanie sa práva. Nevynucovanie niektorého ustanovenia tejto zmluvy nebude predstavovať vzdanie sa práva.
  6. Žiadne zastúpenie. Sme nezávislí dodávatelia. Táto zmluva nevytvára zastúpenie, partnerstvo ani spoločný podnik.
  7. Žiadni používatelia tretej strany. Pre túto zmluvu neexistujú žiadne oprávnené osoby tretej strany.
  8. Rozhodujúci právny poriadok a miestna príslušnosť. Voľba rozhodného práva a miestnej príslušnosti vzťahujúca sa na lokalitu vášho hlavného miesta podnikania je uvedená v dodatku A.
  9. Celá zmluva. Táto zmluva predstavuje celú zmluvu týkajúcu sa uvádzaného obsahu a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné dokumenty. Ďalšie podmienky vzťahujúce sa na túto zmluvu podľa lokality vášho hlavného miesta podnikania sú uvedené v dodatku A.
  10. Platnosť niektorých ustanovení. Nasledujúce ustanovenia pretrvajú aj po skončení účinnosti tejto zmluvy: 1.b, 2.a-b, 4, 5.a-d, 5.f-g, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dodatok A aj všetky ostatné definície.
  11. Zákonné predpisy USA týkajúce sa exportu. Tieto služby podliehajú zákonným predpisom USA týkajúcim sa exportu. Musíte dodržiavať všetky platné právne predpisy vrátane predpisov USA o exporte a medzinárodnom obchode so zbraňami, ako aj obmedzenia týkajúce sa koncových používateľov, koncového použitia a oblastí prijaté vládou USA a inými vládami. Ďalšie informácie nájdete na lokalite http://www.microsoft.com/exporting/.
  12. Medzinárodná dostupnosť. Dostupnosť týchto služieb vrátane špecifických funkcií a jazykových verzií sa líši podľa krajiny.
  13. Vyššia moc. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za neplnenie podmienok zmluvy v dôsledku príčin, ktoré nemôže mať v primeranej miere pod kontrolou (napríklad požiar, výbuch, výpadok dodávky elektrickej energie, zemetrasenie, povodeň, silné búrky, štrajk, embargo, pracovné spory, zásah civilného alebo vojenského úradu, vojna, teroristický útok vrátane kyberterorizmu), zásahu vyššej moci, zásahu alebo nedbanlivosti poskytovateľa internetových služieb, zásahu alebo nedbanlivosti vládnych orgánov (vrátane prijatia zákonov, predpisov alebo iných opatrení, ktoré majú vplyv na poskytovanie týchto služieb).
  14. Úpravy. Túto zmluvu môžeme kedykoľvek upraviť bez ohľadu na to, či vám to individuálne oznámime, a to uverejnením revidovanej verzie v sekcii o právnych informáciách v rámci týchto vývojárskych služieb a portálov s dokumentáciou (alebo na alternatívnej lokalite, ktorú určíme) alebo oznámením vám vopred v súlade s článkom 10.b. Ľubovoľné úpravy nadobudnú platnosť v prípade vášho ďalšieho používania danej služby.
  15. Oznámenia a postup pri uplatňovaní nárokov v prípade porušenia autorských práv. Podľa zákona č. 17 Zákonníka Spojených štátov amerických, paragrafu 512, odseku 2, písm. c) je potrebné oznámenia o uplatnení nárokov v prípade porušenia autorských práv odoslať nášmu určenému zástupcovi. NA OTÁZKY, KTORÉ NESÚVISIA S NASLEDUJÚCIMI POSTUPMI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT REAGOVAŤ. Podrobnosti nájdete v dokumente o oznámeniach a postupoch týkajúcich sa nárokov vyplývajúcich z porušenia autorských práv ( http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm).
 19. Začiatok stránky

 20. Definície

  V tejto zmluve bude výraz „deň“ označovať kalendárny deň.

  Výraz „afilácia“ znamená akúkoľvek právnickú osobu, ktorú vlastní zmluvná strana alebo ktorá vlastní zmluvnú stranu, a to s podielom najmenej 50 %.

  Výraz „obsah“ znamená dokumenty, fotografie, videá a iný grafický, textový alebo audiovizuálny obsah, ktorý môže podliehať ochrane autorských práv.

  Výraz „zákaznícke údaje“ znamená ľubovoľný obsah alebo iné údaje vrátane všetkých textových, zvukových, softvérových alebo obrázkových súborov, ktoré sú nám poskytnuté vami alebo vo vašom mene prostredníctvom vášho používania týchto vývojárskych služieb na používanie vami alebo vašimi oprávnenými používateľmi. Zákaznícke údaje nezahŕňajú odoslané údaje ani žiadny iný obsah alebo údaje, ktoré odošlete do portálov s dokumentáciou alebo inak poskytnete prostredníctvom týchto vývojárskych služieb na verejný prístup.

  Výraz „vývojárske služby“ znamená službu Team Foundation Service, portál služieb, profilové služby produktu Visual Studio a ďalšie služby, ktoré určíme ako riadiace sa touto zmluvou.

  Výraz „softvér vývojárskych služieb“ znamená softvér spoločnosti Microsoft, ktorý vám poskytujeme ako súčasť vývojárskych služieb na používanie s týmito vývojárskymi službami.

  Výraz „portály s dokumentáciou“ znamená lokalitu Microsoft Developer Network s obsahom a marketingovými materiálmi pre vývojárov dostupnú na adrese http://msdn.microsoft.com a lokalitu s obsahom a marketingovými materiálmi pre odborníkov v oblasti informačných technológií dostupnú na adrese http://technet.microsoft.com alebo na alternatívnych lokalitách, ktoré určíme.

  Výraz „obsah spoločnosti Microsoft“ znamená obsah v týchto službách poskytovaný spoločnosťou Microsoft a jej dodávateľmi.

  Výraz „obmedzená verejná licencia spoločnosti Microsoft“ znamená obmedzenú verejnú licenciu na softvér spoločnosti Microsoft, ktorej kópia je uvedená v dodatku B.

  Výraz „softvér spoločnosti Microsoft“ znamená softvér a počítačový kód spoločnosti Microsoft vrátane ukážkového kódu a softvéru vývojárskych služieb.

  Výraz „produkt iného subjektu ako Microsoft“ znamená ľubovoľný softvér, údaje, služby, webové lokality alebo iné produkty, na ktoré vám poskytuje licenciu, ktoré vám predáva alebo inak poskytuje iný subjekt než my, či už ste ho získali prostredníctvom našich služieb alebo inak.

  Výraz „ukážka“ znamená ukážku, verziu beta alebo iné predbežné verzie vývojárskych služieb alebo softvéru vývojárskych služieb ponúkané spoločnosťou Microsoft.

  Výraz „prehlásenie o ochrane osobných údajov“ znamená prehlásenie o ochrane osobných údajov v rámci týchto služieb ( http://tfs.visualstudio.com/sk-sk/support/tfs-privacy-policy).

  Výraz „služby“ znamená vývojárske služby, portály s dokumentáciou, partnerskú lokalitu spoločnosti Microsoft dostupnú na adrese http://connect.microsoft.com a softvér spoločnosti Microsoft, ktorý vám dávame k dispozícii na základe tejto zmluvy.

  Výraz „zmluva o úrovni služieb“ znamená naše záväzky týkajúce sa poskytovania alebo prevádzkovania týchto vývojárskych služieb ( http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=309360).

  Výraz „odoslané údaje“ znamená obsah, kód, komentáre, odozvu, návrhy, informácie alebo materiály, ktoré poskytnete prostredníctvom portálov s dokumentáciou alebo ľubovoľných služieb na verejný prístup (na rozdiel od vášho osobného používania alebo používania vašimi oprávnenými používateľmi). Odoslané údaje nezahŕňajú zákaznícke údaje.

  Výrazy „my“ a „nás“ a všetky ich pádové tvary znamenajú subjekt spoločnosti Microsoft a jeho afilácie vzťahujúce sa na vašu lokalitu, ako je to uvedené v dodatku A.

  Výrazy „vy“, „váš“ a všetky ich pádové tvary znamenajú osobu alebo subjekt, ktorý poskytuje súhlas s touto zmluvou o používaní týchto služieb.

Začiatok stránky

INFORMÁCIA O AUTORSKÝCH PRÁVACH

© 2013 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené.

Začiatok stránky

Dodatok A

Dodatok k zmluve týkajúci sa lokality zákazníka

Subjekt spoločnosti Microsoft uzatvárajúci túto zmluvu, kontaktné údaje príslušného subjektu spoločnosti Microsoft, rozhodné právo a miestna príslušnosť a ďalšie podmienky týkajúce sa tejto zmluvy s vami sú uvedené v tabuľke nižšie pre krajinu alebo oblasť vášho hlavného miesta podnikania.

Ak je vaše hlavné miesto podnikania v Afrike, Európe alebo na Strednom východe, potom platia pre našu zmluvu tieto podmienky.
Subjekt spoločnosti Microsoft a kontaktné údajeRozhodné právo a miestna príslušnosťĎalšie podmienky
Microsoft Ireland Operations Limited
The Atrium, Block B, Carmenhall Road
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Ireland
Táto zmluva sa riadi zákonmi Írska, bez ohľadu na ich kolízne normy, s výnimkou toho, že (1) ak ste americká vládna organizácia, táto zmluva sa riadi zákonmi Spojených štátov amerických a (2) ak ste štátna alebo miestna vládna organizácia v Spojených štátoch amerických, táto zmluva sa riadi zákonmi daného štátu. Ak podáme žalobu na vynútenie dodržiavania tejto zmluvy, podáme ju v jurisdikcii, v ktorej máte svoje sídlo. Žaloby na vynútenie tejto zmluvy musíte podávať v Írsku. Táto voľba jurisdikcie nebráni žiadnej zmluvnej strane žiadať vydanie predbežného opatrenia v akejkoľvek príslušnej jurisdikcii vo vzťahu k porušeniu práv duševného vlastníctva.Budete nás chrániť pred uplatnením ľubovoľného nároku, ktorý vznikne v dôsledku (1) ľubovoľného aspektu aktuálneho alebo predchádzajúceho zamestnaneckého vzťahu medzi vami a ľubovoľným z vašich aktuálnych alebo predchádzajúcich zamestnancov alebo zmluvných dodávateľov alebo v rámci ľubovoľných kolektívnych zmlúv vrátane, okrem iného, uplatnení nárokov z dôvodu nesprávneho vypovedania, porušenia výslovných alebo implicitných zamestnaneckých zmlúv alebo výplaty dávok alebo miezd, nákladov vzniknutých v spojení s neoprávneným prepustením alebo nadbytočnosťou alebo (2) ľubovoľných záväzkov alebo zodpovedností vyplývajúcich na základe smernice o nadobudnutých právach (smernica Rady 2001/23/ES, predtým smernica Rady 77/187/ES v znení neskorších novelizácií podľa smernice Rady 98/50/ES) alebo ľubovoľných ekvivalentných národných zákonov alebo predpisov alebo podobných zákonov alebo predpisov (vrátane predpisov o prevode záväzkov (ochrana zamestnanosti) z roku 2006 v Spojenom kráľovstve) vrátane uplatnenia nároku vašimi aktuálnymi alebo predchádzajúcimi zamestnancami alebo zmluvnými dodávateľmi (vrátane uplatnenia nároku v spojení s naším ukončením ich zamestnaneckého pomeru po ľubovoľnom prevode ich zamestnaneckého pomeru k nám v súlade s takýmito zákonmi alebo predpismi). Musíte zaplatiť sumu každého výsledného nepriaznivého súdneho rozhodnutia (alebo dohody, s ktorou súhlasíte). Tento článok nám poskytuje výlučnú náhradu za tieto nároky. Každý nárok, na ktorý sa vzťahuje tento článok, vám bezodkladne oznámime písomne. Musíme (1) vám prenechať výhradnú kontrolu nad obhajobou alebo dohodou týkajúcou sa takéhoto nároku a (2) poskytnúť primeranú pomoc pri obhajobe proti takémuto nároku. V primeranej miere nám uhradíte hotovostné náklady, ktoré nám vzniknú pri poskytovaní takejto pomoci.

 

Ak je vaše hlavné miesto podnikania na Americkej Samoe, v Austrálii, Bangladéši, Bhutáne, Brunejsko-darussalamskom štáte, Kambodži, vo Východnom Timore, v osobitnej administratívnej oblasti Hongkong, Indii, Indonézii, Laoskej ľudovodemokratickej republike, osobitnej administratívnej oblasti Macao, Malajzii, na Maldivách, Novom Zélande, v Nepále, Čínskej ľudovej republike, na Filipínach, v Kórejskej republike, na Samoe, v Singapure, na Srí Lanke, v Thajsku, na Vanuatu alebo vo Vietname, potom platia pre našu zmluvu tieto podmienky.
Subjekt spoločnosti Microsoft a kontaktné údajeRozhodné právo a miestna príslušnosťĎalšie podmienky
Microsoft Regional Sales Corporation
438B Alexandra Road, #04-09/12,
Block B, Alexandra Technopark
Singapore, 119968

Táto zmluva sa riadi zákonmi štátu Washington, bez ohľadu na ich kolízne normy. V súlade s článkami (i) a (ii) uvedenými nižšie platí, že ak podáme žalobu na vynútenie dodržiavania tejto zmluvy, podáme ju v jurisdikcii, v ktorej sídli vaša centrála. Ak podáte žalobu na vynútenie dodržiavania tejto zmluvy, podáte ju v štáte Washington v USA. Táto voľba jurisdikcie nebráni žiadnej zmluvnej strane žiadať o vydanie predbežného opatrenia vo vzťahu k porušeniu práv duševného vlastníctva.

 1. Ak je vaše hlavné miesto podnikania v Bruneji, Malajzii alebo Singapure, súhlasíte s nevýhradnou jurisdikciou súdov v Singapure.
 2. Ak je vaše hlavné miesto podnikania v Bangladéši, Kambodži, Indii, Indonézii, osobitnej administratívnej oblasti Macao, Čínskej ľudovej republike, na Srí Lanke, v Thajsku, na Filipínach alebo vo Vietname, ľubovoľný spor vyplývajúci z tejto zmluvy alebo spojený s touto zmluvou vrátane akýchkoľvek otázok týkajúcich sa jej existencie, účinnosti alebo vypovedania bude predložený ku konečnému rozhodnutiu rozhodcovskému súdu v Singapure vedenému v súlade s pravidlami pre rozhodcovské konanie Singapurského medzinárodného rozhodcovského centra („SIAC“), ktorého pravidlá sa považujú za súčasť tohto odseku zahrnutú odkazom. Rozhodcovský súd sa bude skladať z jedného rozhodcu menovaného predsedom centra SIAC. Jazykom rozhodcovského konania je angličtina. Rozhodnutie rozhodcu bude konečné, záväzné a nenapadnuteľné a môže sa použiť ako základ pre rozsudky súdov v krajinách vymenovaných vyššie alebo inde. V maximálnom rozsahu povolenom podľa rozhodného práva sa zmluvné strany vzdávajú svojho práva na akúkoľvek formu odvolania alebo iného podobného opravného prostriedku na príslušnom súde. Výhradne na účely tejto zmluvy platí, že Čínska ľudová republika nezahŕňa osobitnú administratívnu oblasť Hongkong, osobitnú administratívnu oblasť Macao a Taiwan.

Budete nás chrániť pred uplatnením ľubovoľného nároku, ktorý vznikne v dôsledku (1) ľubovoľného aspektu aktuálneho alebo predchádzajúceho zamestnaneckého vzťahu medzi vami a ľubovoľným z vašich aktuálnych alebo predchádzajúcich zamestnancov alebo zmluvných dodávateľov alebo v rámci ľubovoľných kolektívnych zmlúv vrátane, okrem iného, uplatnení nárokov z dôvodu nesprávneho vypovedania, porušenia výslovných alebo implicitných zamestnaneckých zmlúv alebo výplaty dávok alebo miezd, nákladov vzniknutých v spojení s neoprávneným prepustením alebo nadbytočnosťou alebo (2) ľubovoľných záväzkov alebo zodpovedností vyplývajúcich na základe smernice o nadobudnutých právach (smernica Rady 2001/23/ES, predtým smernica Rady 77/187/ES v znení neskorších novelizácií podľa smernice Rady 98/50/ES) alebo ľubovoľných ekvivalentných národných zákonov alebo predpisov alebo podobných zákonov alebo predpisov (vrátane predpisov o prevode záväzkov (ochrana zamestnanosti) z roku 2006 v Spojenom kráľovstve) vrátane uplatnenia nároku vašimi aktuálnymi alebo predchádzajúcimi zamestnancami alebo zmluvnými dodávateľmi (vrátane uplatnenia nároku v spojení s naším ukončením ich zamestnaneckého pomeru po ľubovoľnom prevode ich zamestnaneckého pomeru k nám v súlade s takýmito zákonmi alebo predpismi). Musíte zaplatiť sumu každého výsledného nepriaznivého súdneho rozhodnutia (alebo dohody, s ktorou súhlasíte). Tento článok nám poskytuje výlučnú náhradu za tieto nároky. Každý nárok, na ktorý sa vzťahuje tento článok, vám bezodkladne oznámime písomne. Musíme (1) vám prenechať výhradnú kontrolu nad obhajobou alebo dohodou týkajúcou sa takéhoto nároku a (2) poskytnúť primeranú pomoc pri obhajobe proti takémuto nároku. V primeranej miere nám uhradíte hotovostné náklady, ktoré nám vzniknú pri poskytovaní takejto pomoci.

Zmluvné strany súhlasia s tým, že táto zmluva bude napísaná a uzatvorená v anglickom jazyku. Ak sa táto zmluva preloží do indonézštiny s cieľom dodržať implementačné predpisy indonézskeho zákona č. 24/2009, bude nadradená anglická jazyková verzia tejto zmluvy.

 

Ak je vaše hlavné miesto podnikania v Severnej Amerike, Južnej Amerike alebo vo všetkých ostatných oblastiach a krajinách nezahrnutých vyššie a kde sú tieto služby právoplatne k dispozícii, potom platia pre našu zmluvu tieto podmienky.
Subjekt spoločnosti Microsoft a kontaktné údajeRozhodné právo a miestna príslušnosťĎalšie podmienky
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052 (U.S.A.)
Táto zmluva sa riadi zákonmi štátu Washington, bez ohľadu na ich kolízne normy. Ľubovoľná žaloba na vynútenie dodržiavania tejto zmluvy sa musí podať v štáte Washington v USA. Táto voľba jurisdikcie nebráni žiadnej zmluvnej strane žiadať vydanie predbežného opatrenia v akejkoľvek príslušnej jurisdikcii vo vzťahu k porušeniu práv duševného vlastníctva.Budete nás chrániť pred uplatnením ľubovoľného nároku, ktorý vznikne v dôsledku (1) ľubovoľného aspektu aktuálneho alebo predchádzajúceho zamestnaneckého vzťahu medzi vami a ľubovoľným z vašich aktuálnych alebo predchádzajúcich zamestnancov alebo zmluvných dodávateľov alebo v rámci ľubovoľných kolektívnych zmlúv vrátane, okrem iného, uplatnení nárokov z dôvodu nesprávneho vypovedania, porušenia výslovných alebo implicitných zamestnaneckých zmlúv alebo výplaty dávok alebo miezd, nákladov vzniknutých v spojení s neoprávneným prepustením alebo nadbytočnosťou alebo (2) ľubovoľných záväzkov alebo zodpovedností vyplývajúcich na základe smernice o nadobudnutých právach (smernica Rady 2001/23/ES, predtým smernica Rady 77/187/ES v znení neskorších novelizácií podľa smernice Rady 98/50/ES) alebo ľubovoľných ekvivalentných národných zákonov alebo predpisov alebo podobných zákonov alebo predpisov (vrátane predpisov o prevode záväzkov (ochrana zamestnanosti) z roku 2006 v Spojenom kráľovstve) vrátane uplatnenia nároku vašimi aktuálnymi alebo predchádzajúcimi zamestnancami alebo zmluvnými dodávateľmi (vrátane uplatnenia nároku v spojení s naším ukončením ich zamestnaneckého pomeru po ľubovoľnom prevode ich zamestnaneckého pomeru k nám v súlade s takýmito zákonmi alebo predpismi). Musíte zaplatiť sumu každého výsledného nepriaznivého súdneho rozhodnutia (alebo dohody, s ktorou súhlasíte). Tento článok nám poskytuje výlučnú náhradu za tieto nároky. Každý nárok, na ktorý sa vzťahuje tento článok, vám bezodkladne oznámime písomne. Musíme (1) vám prenechať výhradnú kontrolu nad obhajobou alebo dohodou týkajúcou sa takéhoto nároku a (2) poskytnúť primeranú pomoc pri obhajobe proti takémuto nároku. V primeranej miere nám uhradíte hotovostné náklady, ktoré nám vzniknú pri poskytovaní takejto pomoci.

Začiatok stránky

Dodatok B

Obmedzená verejná licencia spoločnosti Microsoft

Táto licencia riadi používanie kódu označeného ako „ukážka“ alebo „príklad“ dostupného na tejto webovej lokalite bez licenčnej zmluvy, ako je to uvedené v článku vyššie s názvom „OSOBITNÉ UPOZORNENIE PRE SOFTVÉR DOSTUPNÝ NA TEJTO WEBOVEJ LOKALITE“. Ak použijete takýto kód („softvér“), akceptujete tým túto licenciu. Ak neakceptujete túto licenciu, nepoužívajte tento softvér.

 1. Definície
 2. Výrazy „reprodukovať“, „reprodukcia“, „odvodené diela“, a „distribúcia“ tu majú rovnaký význam ako v americkom zákone o ochrane autorských práv USA.

  Výraz „príspevok“ znamená originálny softvér alebo ľubovoľné doplnky alebo zmeny tohto softvéru.

  „Prispievateľ“ je ľubovoľná osoba, ktorá distribuuje svoj príspevok na základe tejto licencie.

  „Licencované patenty“ sú patentové nároky prispievateľa založené priamo na jeho príspevku.

 3. Udelenie práv
  1. Udelenie autorských práv – v súlade s podmienkami tejto licencie vrátane licenčných podmienok a obmedzení v článku 3 platí, že každý prispievateľ vám udeľuje nevýhradnú, celosvetovú, bezplatnú licenciu na autorské práva na reprodukovanie jeho príspevku, vytváranie odvodených diel z jeho príspevku a distribuovanie jeho príspevku alebo ľubovoľných odvodených diel, ktoré z neho vytvoríte.
  2. Udelenie patentu – v súlade s podmienkami tejto licencie vrátane licenčných podmienok a obmedzení v článku 3 platí, že každý prispievateľ vám udeľuje nevýhradnú, celosvetovú, bezplatnú licenciu na základe jeho licencovaných patentov na vytváranie, subdodávateľské vytváranie, používanie, predávanie, ponúkanie na predaj, importovanie alebo iné disponovanie s jeho príspevkom v softvéri alebo s odvodenými dielami z príspevku v softvéri.
 4. Podmienky a obmedzenia
  1. Žiadna licencia na ochrannú známku – táto licencia vám neudeľuje práva na používanie žiadnych mien, log ani ochranných známok prispievateľov.
  2. Ak si uplatníte patentový nárok voči ľubovoľnému prispievateľovi na patenty, ktoré tento softvér podľa vášho nároku porušuje, automaticky sa ukončí platnosť vašej licencie na patent od takéhoto prispievateľa do tohto softvéru.
  3. Ak distribuujete ľubovoľnú časť tohto softvéru, musíte zachovať všetky oznámenia o autorských právach, patentoch, ochranných známkach a autoroch, ktoré sú uvedené v tomto softvéri.
  4. Ak distribuujete ľubovoľnú časť tohto softvéru vo forme zdrojového kódu, môžete tak urobiť iba na základe tejto licencie zahrnutím kompletnej kópie tejto licencie s vašou distribúciou. Ak distribuujete ľubovoľnú časť tohto softvéru v kompilovanej forme alebo vo forme objektového kódu, môžete tak urobiť iba na základe licencie, ktorá je v súlade s touto licenciou.
  5. Na tento softvér sa poskytuje licencia „ako stojí a leží“. Riziko vyplývajúce z jeho používania nesiete vy sami. Prispievatelia neposkytujú žiadne výslovné záruky, garancie ani podmienky. Na základe vašich miestnych zákonov môžete mať ďalšie spotrebiteľské práva, ktoré táto licencia nemôže zmeniť. Prispievatelia vylučujú v rozsahu povolenom vašimi miestnymi zákonmi implicitné záruky obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia cudzích práv.
  6. Obmedzenie platformy – licencie udelené v článkoch 2(A) a 2(B) sa vzťahujú iba na softvér alebo odvodené diela, ktoré vytvoríte, prevádzkované v nejakom produkte pre operačný systém Microsoft Windows.

Začiatok stránky