Uređivanje svojstava instance

Važi za: CRM Online

Administratori mogu da urede svojstva Microsoft Dynamics CRM Online instance, kao što su prepoznatljivo ime, URL adresa i svrha. Međutim, instance koje se pripremaju ne mogu se uređivati, a onemogućene instance se moraju omogućiti da bi mogle da se uređuju.

 1. Potražite Office 365 centar administracije i prijavite se koristeći akreditive Office 365 globalnog administratora ili CRM sistemskog administratora.

 2. Izaberite stavke Administrator > CRM.

 3. Izaberite karticu Instance.

 4. Izaberite željenu instancu, a zatim odaberite Uredi.

 5. Izaberite bilo koju vrednost sledećih polja da biste je promenili.

  • Ime. To je obično ime vaše organizacije i prikazano je u aplikaciji Microsoft Dynamics CRM. Kada sačuvate promenu, može biti potrebno do 5 minuta da bi se prepoznatljivo ime pojavilo u aplikaciji.

  • URL. URL adresa se koristi u sklopu URL adrese za prijavljivanje korisnika u Microsoft Dynamics CRM. Preporučujemo vam da ograničite dužinu URL imena kako biste smanjili ukupnu dužinu URL adrese.

   WarningUpozorenje
   Postoje važni zadaci koje morate preneti svojim Microsoft Dynamics CRM Online korisnicima odmah posle promene URL imena.

   • Korisnicima Veb aplikacije pošaljite informacije koje uključuju novu URL adresu sa uputstvima za njeno obeležavanje.

   • Korisnici aplikacije Microsoft Dynamics CRM za Outlook Online moraju obaviti sledeća dva zadatka i to navedenim redosledom:

    1. Sinhronizovanje podataka van mreže. Dynamics CRM za Outlook korisnici povezani sa ovom instancom koji rade van mreže moraju izvršiti sinhronizaciju koristeći staru URL adresu. Ako pokrenete Microsoft Dynamics CRM Čarobnjak za konfigurisanje i promenite URL adresu pre nego što dovršite ovaj korak, možete izgubiti podatke van mreže.

    2. Pokrenite Čarobnjak za konfigurisanje. Kada se obavi čuvanje promene URL imena i kada se završi sinhronizacija svih podataka van mreže, korisnici aplikacije Dynamics CRM za Outlook moraju da pokrenu Čarobnjak za konfigurisanje da bi ažurirali URL adresu.

   Kada se sačuva promena URL imena, svi korisnici koji pristupaju toj instanci moraju biti obavešteni o promeni. Korisnici će moći da pristupe instanci preko stare URL adrese još 24 sata. Kada istekne period od 24 sata, stara URL adresa neće više funkcionisati.

   Imajte na umu da će prelazna URL imena biti odbačena kada se u periodu od 24 sata izvrši više promena. Na primer, razmotrite sledeću situaciju:

   • Originalna URL adresa vaše instance je: fourthcoffeesales.crm.dynamics.com.

   • Pomoću birača instanci, URL ime promenite iz fourthcoffeesales.crm.dynamics.com u fourthcoffeemktg.crm.dynamics.com.

   • U toku 24 sata od promene URL imena, ponovo menjate URL ime, ali ovoga puta iz fourthcoffeemktg.crm.dynamics.com u fourthcoffeesalesandmktg.crm.dynamics.com.

   U ovom slučaju, prva promena URL imena u fourthcoffeemktg.crm.dynamics.com odmah će biti uklonjena iz sistema. Novo URL ime: fourthcoffeesalesandmktg.crm.dynamics.com postaje aktivno. Pored toga, originalna URL adresa: fourthcoffeesales.crm.dynamics.com biće aktivna narednih 24 sata.

  • Namena. Ova vrednost se koristi za povezivanje instance sa određenom namenom i prikazana je samo na stranici Upravljanje svim CRM Online instancama do koje možete doći preko lokacije CRM Online centar administracije. Na primer, ako je ova instanca namenjena za isključivu upotrebu odeljenja za prodaju i marketing, možete uneti Contoso prodaja i marketing ili ako je instanca namenjena za razvoj i testiranje, unesite relevantno ime kao što je Contoso razvoj.

  • Bezbednosna grupa. Ova vrednost se koristi za određivanje bezbednosne grupe koja obuhvata korisnike koji će imati pristup ovoj instanci aplikacije Microsoft Dynamics CRM Online. Saznajte više: Kontrola korisničkog pristupa instancama: bezbednosne grupe i licence

   ImportantVažno
   Ako ne navedete bezbednosnu grupu, svi korisnici koji imaju licencu za Microsoft Dynamics CRM Online biće dodati u ovu instancu.

 6. Odaberite stavku Sačuvaj.

Takođe pogledajte

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.

Community Additions

Show: