Višestruke instance ili klijenti na mreži

Važi za: CRM Online

Microsoft Dynamics CRM Online vam pruža opcije za odvajanje vaših CRM podataka od pristupa korisnika. Za većinu kompanija, dodavanje i korišćenje više instanci u vašoj pretplati pruža odgovarajuću mešavinu funkcionalnosti i olakšava upravljanje. Preduzeća sa posebnim geografskim lokacijama mogu da razmotre upotrebu višekorisničkog sistema za razdvajanje Microsoft Dynamics CRM Online licenci. Višestruke instance mogu da dele korisnike među instancama; višekorisnički sistemi ne mogu.

noteBeleška
Koncept i operacija klijenata i instanci, iako slični, razlikuju se u mrežnoj i lokalnoj primeni sistema Microsoft Dynamics CRM. Ova tema je za one koji se bave administracijom Microsoft Dynamics CRM Online primene.

Terminologija

 

Termin Definicija

Klijent

Za Microsoft Dynamics CRM Online, klijent predstavlja poslovni kontakt koji kreirate u Microsoft Online Services okruženje kada se upišete za CRM Online pretplatu. Klijent sadrži jedinstveno identifikovane domene, korisnike, bezbednosne grupe i pretplate i može sadržati višestruke CRM Online instance.

Klijent koji je kreiran za vas ima naziv domena <account>.onmicrosoft.com. Na primer, contoso.onmicrosoft.com.

Instanca

Kada se upišete za probnu verziju ili kupite Microsoft Dynamics CRM Online pretplatu, CRM Online kreira se proizvodna instanca. Svaka dodatna proizvodna ili neproizvodna (Sandbox) CRM Online instanca koju dodate kreira zasebnu i izolovanu Microsoft Dynamics CRM organizaciju za istog klijenta.

Instanca ima URL format: https://<URL name>.crm.dynamics.com. Na primer, https://contososales.crm.dynamics.com.

Pretplata

Pretplata se sastoji od CRM licenci i dodataka koji su obuhvaćeni probnom verzijom ili plaćenom uslugom za koju ste se upisali u vašem CRM Online nalogu. CRM pretplate mogu da se razlikuju po vrsti licence, ceni i datumu završetka.

Na primer, pretplata može da se odnosi na 100 profesionalnih licenci Microsoft Dynamics CRM Online i 10 Microsoft Dynamics CRM Online licenci preduzeća.

Identitet

Korisnički nalog za prijavu na CRM Online. Možete takođe koristiti ovaj identitet da pristupite drugim Microsoft uslugama na mreži, kao na primer Office 365 ili SharePoint Online. Administratori mogu da odluče da li žele da ujedine upravljanje korisničkim identitetom između CRM Online i lokalnog Active Directory.

Korisnički nalog

Korisnički nalog dodeljen od strane organizacije (posao, škola, neprofitna organizacija) jednom svom aktivisti (zaposleni, student, klijent) koji omogućava pristup putem prijavljivanja jednoj ili više pretplata organizacije za Microsoft usluge u oblaku, kao na primer Exchange Online ili CRM Online. Pristup usluzi na mreži kontroliše se putem licence koja je dodeljena korisničkom nalogu.

Korisnički nalozi se čuvaju u oblak direktorijumu organizacije u Azure Active direktorijumu, a obično se brišu kada korisnik napusti organizaciju. Organizacioni nalozi razlikuju se od Microsoft naloga po tome što ih kreira i njima upravlja administrator u organizaciji, a ne korisnik.

Bezbednosna grupa

Ako vaša kompanija ima više CRM Online instanci, možete da koristite instancu bezbednosne grupe da biste kontrolisali koji licencirani korisnici mogu da pristupe određenoj instanci. Više informacija: Kontrola korisničkog pristupa instancama: bezbednosne grupe i licence

CRM Online instance su slične po konceptu sa visokim poslovnim kompleksom čiji su spratovi organizovani u skladu sa poslovnim funkcijama. Razmotrite svaki sprat unutar zgrade kao aplikaciju (prodaja/usluga/marketing, upravljanje dobavljačima, upravljanje bogatstvom) i razmotrite svaku jedinicu unutar sprata kao instancu za određenu namenu kao što su proizvodnja, obuka, testiranje i razvoj.

Multiple CRM instances as units in a building

Višestruke instance su potrebne kada se odvajanje zahteva od dodatnih komponenti, tokova posla ili administrativnih resursa koji se ne mogu lako izolovati pomoću poslovnih jedinica u CRM.

Primena višestrukih instanci

Tipična CRM Online primena podrazumeva samo jednog klijenta. Klijent može da uključuje jednu ili više CRM Online instanci; međutim, instanca CRM Online se uvek povezuje sa jednim klijentom.

Single tenant deployment in CRM Online

Ovaj primer koristi dve instance za tri tima: prodaja, marketing i usluge.

Prodaja i marketing dele instancu pa oboje mogu lako pristupiti informacijama o potencijalnom klijentu. Usluga ima svoju instancu tako da se tiketima i garancijama može upravljati odvojeno od kampanja i drugih događaja u vezi prodaje.

Možete lako da obezbedite pristup jednoj ili obema instancama. Korisnici prodaje i marketinga mogu biti ograničeni na njihove instance, dok korisnici usluga sa proširenim pristupom mogu da ažuriraju zapise eskalacija podrške koji se odnose na naloge u obe instance.

O jednom klijentu sa višestrukim instancama:

 • Klijent može da uključuje do 50 CRM Online proizvodnih instanci i do 10 neproizvodnih (Sandbox) instanci.

 • Svaka instanca unutar klijenta prima svoju sopstvenu SQL bazu podataka.

 • CRM podaci se ne dele putem instanci.

 • Prostor za skladištenje se deli preko primarne instance i svih dodatnih instanci.

 • Sve instance za jednog klijenta će se podesiti na mestu gde se prvobitno upisao u svoj nalog. Korišćenje skladišta se sabira i prati u svim instancama koje su priložene klijentu.

 • Možete da podesite odvojene bezbednosne grupe za sve instance.

 • Licencirani CRM Online korisnik može potencijalno da pristupi svim instancama CRM Online koje su povezane sa klijentom. Pristup se kontroliše članstvom u bezbednosnoj grupi instance.

 • Možete nabaviti dodatne instance pomoću dodatka za dodatnu instancu. Dodatne instance se mogu dodati samo putem „plaćenih" pretplata - ne probnih verzija ili prava na interno korišćenje (internal use rights – IUR). Ako kupite vašu pretplatu CRM Online putem količinskog licenciranja, da biste kupili dodatne instance morate to učiniti preko prodavca velikim korisnicima (Large Account Reseller - LAR). Više informacija: Podrška za fakturisanje i pretplate

 • Ne možete da spojite postojeće probne verzije ili pretplate sa dodatnom instancom; umesto toga, morate da premestite svoje podatke i prilagođavanja.

Slede slučajevi uobičajene primene višestrukih instanci. Razmotrite ove primere kada odlučujete o vrsti primene koja najbolje odgovara zahtevima vaše kompanije.

Upravljanje osnovnim podacima

U ovom slučaju, skup „osnovnih" podataka omogućava upravljanje promenama pomoću izvora centralnih osnovnih podataka. Ovaj pristup zahteva da centralni osnovni podaci budu sinhronizovani na svim instancama, tako da svaka instanca ima pristup najnovijoj verziji osnovnih informacija. Zahtevane promene informacija mogu se obaviti direktno u okviru glavnog sistema. Alternativno, korisnici mogu eksplicitno da pristupe glavnom sistemu ili da prikupe izmene u lokalnoj instanci sa izmenama koje su naknadno načinjene u glavnoj instanci.

Zahtev da izmene budu centralne može da obezbedi centralizovanu kontrolu izmena. Na primer, mogu se izvršiti protivprevarne provere kako bi se osiguralo da se izmene vrše samo od strane centralnog tima, a ne lokalnih timova koji bi inače imali koristi od izmena, kao što je izmena kreditnih limita. To bi obezbedilo drugi nivo autorizacije za izmene i verifikaciju čime se izbegava mogućnost da jedna osoba ili grupa ljudi koji blisko sarađuju utiču na prevaru. Nametanje zahteva drugom, nezavisnom timu može da obezbedi zaštitu od potencijalne prevare.

Bezbednost i privatnost

Razlike u regionalnom zakonodavstvu, na primer zakonodavstvu Evropske unije (EU), ili nacionalnom zakonodavstvu mogu dovesti do razlike u zahtevima za obezbeđivanje podataka ili održavanje privatnosti podataka u različitim regionima ili zemljama u primeni sistema. U nekim slučajevima, zakonodavna/regulatorna ograničenja čine nezakonitim čuvanje podataka van granica zemlje ili regiona, a rešavanje ovog izazova je posebno kritično u određenim poslovnim sektorima.

Na primer, razmotrite ograničenja u zdravstvenom sektoru po pitanju razmenu informacija o pacijentima. Neki propisi EU zahtevaju da se svaka zdravstvena informacija koja se prikupi o ljudima koji žive u EU čuva i deli samo u granicama EU, dok se slični podaci prikupljeni o ljudima u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) čuvaju u granicama SAD. Takođe razmotrite bankarski sektor po pitanju ograničenja razmene informacija o klijentima. U Švajcarskoj, na primer, propisi čine nelegalnim deljenje informacija o klijentima izvan svojih nacionalnih granica.

Skalabilnost

Dok jedna instanca Microsoft Dynamics CRM može skalirati vertikalno i horizontalno da bi podržala rast poslovanja klijenta, sa vrlo velikom količinom podataka ili nivoima složenosti, postoje dodatna razmatranja. Na primer, u sredinama sa ekstremnom količinom podataka i/ili opsežnom upotrebom planiranja usluga, vertikalno skaliranje SQL Server može zahtevati komplikovanu i skupu infrastrukturu koja je nedozvoljeno skupa ili izuzetno teška za upravljanje.

Postoje mnogi slučajevi gde postoji prirodna funkcionalna podela zahteva mogućnosti. U takvim slučajevima, delegiranje posla kreiranjem scenarija horizontalnog skaliranja koji su zasnovani na ovim funkcionalnim podelama može da obezbedi veliku količinu podataka upotrebom robne infrastrukture.

Za informacije o tome kako dodati instancu u CRM Online pretplatu, pogledati Dodavanje instance u pretplatu.

Primena višekorisničkog sistema

Globalne kompanije sa regionalnim ili državnim modelima koji se razlikuju mogu da koriste klijente da odgovaraju za varijacije u pristupu, veličini tržišta, odnosno usklađenost sa zakonskim i propisanim ograničenjima.

Multi-tenant deployment in CRM Online

Ovaj primer uključuje drugog klijenta za Contoso Japan.

Korisnički nalozi, identiteti, bezbednosne grupe, pretplate, licence i prostor za skladištenje ne mogu da se dele među klijentima. Svi klijenti mogu imati više instanci u vezi sa svakim određenim klijentom. CRM podaci se ne dele među instancama i klijentima.

O višekorisničkim sistemima:

 • U scenariju višekorisničkog sistema, licencirani korisnik CRM Online koji je povezan sa klijentom može pristupiti samo jednoj ili više instanci CRM Online koje su mapirane za istog klijenta. Da bi pristupio drugom klijentu, korisniku je neophodna posebna dozvola i jedinstven skup akreditiva za prijavu za tog klijenta.

  Na primer, ukoliko Korisnik A ima nalog za pristup Klijentu A njegova licenca omogućava mu pristup svim instancama koje su kreirane unutar Klijenta A - ako su odobrene od strane administratora. Ako Korisnik A treba da pristupi instancama unutar Klijenta B, potrebna mu je dodatna CRM Online licenca.

 • Svakom klijentu je potreban administrator klijenta sa jedinstvenim akreditivima za prijavu, a svaka filijala klijenta će zasebno upravljati svojim klijentom u konzoli administratora.

 • Višestruke instance unutar klijenta su vidljive putem CRM Online interfejsa ukoliko administrator ima pristup.

 • Ne možete da prenosite licence između upisa klijenata. Upisana filijala može koristiti smanjenje licenci po jednom upisu i dodati licence drugom upisu da bi se pojednostavio proces.

 • Lokalna Active Directory federacija se ne može uspostaviti sa više od jednog klijenta, osim ako nemate domene najvišeg nivoa koji su vam potrebni da se ujedinite sa različitim klijentima (na primer Contoso.com i Fabricam.com).

Funkcionalna lokalizacija

Ovaj scenario obično se javlja u organizacijama sa funkcionalnim potrebama koje se preklapaju ali koje su odvojene. U uobičajene primere spadaju:

 • Organizacije sa različitim poslovnim divizijama, svaka sa drugačijim tržištem ili modelom rada.

 • Globalne kompanije sa regionalnim ili državnim modelima koji različito odgovaraju za varijacije u pristupu, veličini tržišta, odnosno usklađenost sa zakonskim i propisanim ograničenjima.

U ovoj vrsti poslovnih okruženja, organizacija će često imati zajedničke skupove funkcionalnosti koji pružaju određenim regionima, državama ili oblastima poslovanja stepen lokalizacije u vezi:

 • Prikupljanje informacija. Na primer, prikupljanje poštanskog broja u Sjedinjenim Državama će biti u korelaciji sa prikupljanjem poštanskog broja u Velikoj Britaniji.

 • Obrasci, tokovi posla.

Fizička distribucija

Za poslovna rešenja koja moraju da podržavaju korisnike koji su fizički raspodeljeni na velikim razdaljinama, naročito za globalne primene, korišćenje jedne instance ne može biti pogodno zbog implikacija (kao što je kašnjenje na globalnoj računarskoj mreži) u vezi sa infrastrukturom preko koje se korisnici povezuju, što može značajno uticati na korisničko iskustvo. Distribucijom instanci kako bi se korisnicima obezbedilo više lokalnih pristupa može da se smanji ili prevaziđe problem vezan za globalnu računarsku mrežu, jer se pristup obavlja preko kratkih mrežnih veza.

Dodavanje višekorisničkog sistema pomoću količinskog licenciranja

Za primenu višekorisničkog sistema potrebna vam je dopuna višekorisničkog sistema. Dopuna višekorisničkog sistema je stvarna dopuna ugovora o količinskom licenciranju koji se koristi za kupovinu licenci. Kontaktirajte vašeg Microsoft predstavnika prodaje ili lokalnog prodavca da biste obezbedili dopunu.

Administratori koji žele da primene i upravljaju višekorisničkim sistemom treba da budu svesni sledećih činjenica:

 • Korisnički nalozi, identiteti, bezbednosne grupe, pretplate, licence i prostor za skladištenje ne mogu da se dele među klijentima.

 • Jedan domen može biti ujedinjen samo sa jednim klijentom.

 • Svaki klijent mora imati svoj prostor za ime; UPN ili SMTP prostori za ime se ne mogu deliti među klijentima.

 • Ako postoji lokalna Exchange organizacija, ne možete deliti ovu organizaciju u višekorisničkom sistemu.

 • Konsolidovana globalna lista adresa nije na raspolaganju, osim ako se izričito ne upravlja primanjem podataka putem sinhronizacije.

 • Međukorisnička saradnja će biti ograničena na Lync Spoljni pristup i Exchange funkcije spoljnog pristupa.

 • SharePoint pristup među klijentima možda nije moguć. Iako ovo može da se reši partnerskim pristupom, korisničko iskustvo je prekinuto i primenjuju se aspekti licenciranja.

 • Ne mogu postojati dupli nalozi među klijentima ili lokalnim particijama Active Directory.

Takođe pogledajte

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.

Community Additions

Show: