Referens till mängdfunktioner (Report Builder 3.0)

Om du vill ta med mängdvärden i rapporten kan du använda inbyggda mängdfunktioner i uttryck. Standardmängdfunktionen för numeriska fält är SUM. Du kan redigera uttrycket och använda en annan mängdfunktion eller ange en annan omfattning. Omfattningen anger vilken datamängd som ska användas för beräkningen.

Allteftersom rapportprocessorn kombinerar rapportdata och rapportlayouten utvärderas varje uttryck för varje rapport. När du visar varje sida i rapporten ser du resultaten för varje uttryck i de återgivna rapportobjekten.

I tabellen nedan beskrivs kategorierna med inbyggda funktioner som stöds i Reporting Services:

Information om giltiga omfattningar för en funktion finns i respektive funktionsreferensavsnitt. Mer information och exempel finns i Förstå omfattningen av uttryck för summor, mängder och inbyggda uppsättningar (Report Builder 3.0).

Följande inbyggda funktioner beräknar sammanfattningsvärden för en uppsättning numeriska data som inte är noll i standardomfattningen eller en namngiven omfattning.

Funktion

Beskrivning

Avg

Returnerar medelvärdet av alla numeriska värden som inte är null och som anges av uttrycket som utvärderas i den angivna omfattningen.

Count

Returnerar antalet värden som inte är null och som anges av uttrycket som utvärderas i sammanganget för den angivna omfattningen.

CountDistinct

Returnerar antalet distinkta värden som inte är null och som anges av uttrycket som utvärderas i sammanganget för den angivna omfattningen.

Max

Returnerar maxvärdet av alla numeriska värden som inte är null som anges av uttrycket, i kontexten för den angivna omfattningen. Du kan använda den här funktionen för att ange en diagramaxels maxvärde när du vill bestämma skala.

Min

Returnerar det minsta värdet av alla numeriska värden som inte är null som anges av uttrycket, i kontexten för den angivna omfattningen. Du kan använda den här funktionen för att ange en diagramaxels lägsta värde när du vill bestämma skala.

StDev

Returnerar standardavvikelsen för alla numeriska värden som inte är null och som anges av uttrycket som utvärderas i den angivna omfattningen.

StDevP

Returnerar standardavvikelsen för en population för alla numeriska värden som inte är null och som anges av uttrycket som utvärderas i kontexten för den angivna omfattningen.

Sum

Returnerar summan av alla numeriska värden som inte är null och som anges av uttrycket som utvärderas i den angivna omfattningen.

Union

Returnerar sammanställningen av alla spatialdatavärden som inte är null av typen SqlGeometry eller SqlGeography som anges av uttrycket, som utvärderas i den angivna omfattningen.

Var

Returnerar variansen för alla numeriska värden som inte är null och som anges av uttrycket som utvärderas i den angivna omfattningen.

VarP

Returnerar populationens varians för alla numeriska värden som inte är null och som anges av uttrycket som utvärderas i kontexten för den angivna omfattningen.

Pilikon som används med länken Överst på sidan Högst upp på sidan

I tabellen nedan sammanfattas begränsningarna för rapportplatser som du kan lägga till uttryck som innehåller referenser till globala inbyggda samlingar i.

Plats i rapport

Fält

Parametrar

ReportItems

PageNumber

TotalPages

DataSource

DataSet

Variabler

RenderFormat

Page Header

Page Footer

Ja

Ja

Högst ett

Anmärkning 1 

Ja

Ja

Ja

Ja

Innehåll

Ja

Anmärkning 2 

Ja

Endast objekt i den aktuella omfattningen eller en innehållande omfattning

Anmärkning 3 

Inga

Ja

Ja

Ja

Rapportparameter

Inga

Endast parametrar tidigare i listan

Anmärkning 4 

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Fält

Ja

Ja

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Frågeparameter

Inga

Ja

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Grupputtryck

Ja

Ja

Inga

Inga

Ja

Inga

Inga

Sorteringsuttryck

Ja

Ja

Inga

Inga

Ja

Ja

Anmärkning 5 

Inga

Filteruttryck

Ja

Ja

Inga

Inga

Ja

Ja

Anmärkning 6 

Inga

Kod

Inga

Ja

Anmärkning 7 

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Report.Language

Inga

Ja

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Variabler

Ja

Ja

Inga

Inga

Ja

Aktuell eller innehållande omfattning

Inga

Mängder

Ja

Ja

Endast i sidhuvud/sidfot

Endast i rapportobjektsmängder

Ja

Inga

Inga

Uppslagsfunktioner

Ja

Ja

Ja

Inga

Ja

Inga

Inga

  • Anmärkning 1. ReportItems måste finnas på den återgivna rapportsidan, eller så är värdet Null. Om synligheten för ett rapportobjekt beror på ett uttryck som utvärderas till Falskt finns rapportobjektet inte på sidan.

  • Anmärkning 2.  Om en fältreferens används i en gruppomfattning och fältreferensen inte innefattas av grupputtrycket är värdet för fältet odefinierat, såvida inte det endast finns ett värde i omfattningen. Om du vill ange ett värde använder du First eller Last och gruppomfattningen.

  • Anmärkning 3.  Uttryck som innefattar en referens till ReportItems kan ange värden för andra ReportItems i samma gruppomfattning eller i en innehållande gruppomfattning.

  • Anmärkning 4.  Egenskapsvärden för tidigare parametrar kan vara null.

  • Anmärkning 5.  Endast i sortering av medlemmar. Det går inte att använda sorteringsuttryck för dataområden.

  • Anmärkning 6.  Endast i filter för medlemmar. Det går inte att använda filteruttryck för dataområden eller datamängder.

  • Anmärkning 7.  Parametersamlingen initieras inte förrän efter att kodstycket har bearbetats, så metoder kan inte används för att kontrollera parametrar vid initialisering.

  • Anmärkning 8.  Datatypen för alla mängder förutom Count och CountDistinct måste vara samma, eller null, för alla värden.

Pilikon som används med länken Överst på sidan Högst upp på sidan

I tabellen nedan sammanfattas begränsningarna för vilka mängdfunktioner som kan ange andra mängdfunktioner som kapslade mängder.

Kontext

RunningValue

RowNumber

First

Last

Previous

Summa och andra försorteringsfunktioner

ReportItem-mängder

Uppslagsfunktioner

Funktionen Aggregate

RunningValue

Inga

Inga

Inga

Inga

Ja

Inga

Ja

Inga

First

Last

Inga

Inga

Inga

Inga

Ja

Inga

Inga

Inga

Previous

Ja

Ja

Ja

Inga

Ja

Inga

Ja

Inga

Summa och andra försorteringsfunktioner

Inga

Inga

Inga

Inga

Ja

Inga

Ja

Inga

ReportItem-mängder

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Uppslagsfunktioner

Ja

Ja

Anmärkning 1 

Ja

Anmärkning 1 

Ja

Anmärkning 1 

Ja

Anmärkning 1 

Ja

Anmärkning 1

Inga

Inga

Funktionen Aggregate

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

  • Anmärkning 1.  Mängdfunktioner tillåts endast inuti Source-uttrycket för en uppslagsfunktion om uppslagsfunktionen inte finns i en mängd. Mängdfunktioner tillåts inte inuti Destination- eller Result-uttryck för en uppslagsfunktion.

Pilikon som används med länken Överst på sidan Högst upp på sidan

Följande inbyggda funktioner beräknar löpande värden för en uppsättning data. RowNumber fungerar som RunningValue i det att den returnerar det löpande värdet av ett antal som ökar stegvis för varje rad i den tillhörande omfattningen. Omfattningsparametern för dessa funktioner måste ange en tillhörande omfattning, som styr när räkningen startar om.

Funktion

Beskrivning

RowNumber

Returnerar en löpande räkning av antalet rader för angiven omfattning. Funktionen RowNumber börjar räkna vid 1, inte 0.

RunningValue

Returnerar en löpande aggregering för alla numeriska värden som inte är null och som anges av uttrycket som utvärderas i den angivna omfattningen.

Pilikon som används med länken Överst på sidan Högst upp på sidan

Följande inbyggda funktion beräknar antalet rader i angiven omfattning. Använd den här funktionen när du vill räkna alla rader, även rader med null-värden.

Funktion

Beskrivning

CountRows

Returnerar antalet rader i angiven omfattning, även rader med null-värden.

Pilikon som används med länken Överst på sidan Högst upp på sidan

Med följande uppslagsfunktioner hämtas värden från en angiven datamängd.

Funktion

Beskrivning

Lookup, funktion

Returnerar ett värde från en datamängd för ett angivet uttryck.

LookupSet-funktion

Returnerar en uppsättning värden från en datamängd för ett angivet uttryck.

Multilookup, funktion

Returnerar uppsättningen med de först matchade värdena för en uppsättning namn från en datamängd som innehåller namn/värdepar.

Pilikon som används med länken Överst på sidan Högst upp på sidan

Följande inbyggda funktioner returnerar det första, sista eller förgående värdet inom angiven omfattning. Dessa funktioner är beroende av datavärdenas sorteringsordning. Använd dessa funktioner när du till exempel vill hitta det första och sista värdet på en sida för att skapa ett sidhuvud i ordlisteformat. Använd Previous om du vill jämföra ett värde på en rad med föregående rads värde inom angiven omfattning, till exempel om du vill söka efter procentvärden år från år i en tabell.

Funktion

Beskrivning

First

Returnerar det första värdet i angiven omfattning i angivet uttryck.

Last

Returnerar det sista värdet i angiven omfattning i angivet uttryck.

Previous

Returnerar värdet eller angivet mängdvärde för föregående förekomst av ett objekt i den angivna omfattningen.

Pilikon som används med länken Överst på sidan Högst upp på sidan

Följande inbyggda funktion hämtar anpassade aggregeringar från dataprovidern. Om du använder en Analysis Services-datakällstyp kan du till exempel hämta aggregeringar som har beräknats på datakällans server och använda dem i ett grupphuvud.

Funktion

Beskrivning

Aggregate

Returnerar en anpassad mängd av det angivna uttrycket enligt dataproviderns definitioner.

Pilikon som används med länken Överst på sidan Högst upp på sidan

Följande inbyggda funktioner testar om den aktuella kontexten för ett rapportobjekt tillhör en viss omfattning.

Funktion

Beskrivning

InScope

Anger om den aktuella instansen av ett objekt finns i angiven omfattning.

Pilikon som används med länken Överst på sidan Högst upp på sidan

Följande inbyggda funktion hämtar den aktuella nivån när en rekursiv hierarki bearbetas. Använd resultatet från den här funktionen tillsammans med egenskapen Padding i en textruta om du vill styra indragsnivån för en visuell hierarki för en rekursiv grupp. Mer information finns i Skapa grupper i en rekursiv hierarki (Report Builder 3.0).

Funktion

Beskrivning

Level

Returnerar aktuellt nivådjup i en rekursiv hierarki.

Pilikon som används med länken Överst på sidan Högst upp på sidan

Visa: