Skip to main content

Microsofts Developer Services-avtal

Detta avtal (”Avtal”) är mellan dig, den part som accepterar detta avtal och oss, den Microsoft-enhet som anges i Bilaga A och som är tillämplig på den plats där du huvudsakligen har verksamhet, och är tillämplig på ditt sätt att använda tjänsterna. Avtalet består av nedanstående villkor: Bilaga A, Bilaga B, villkor införlivade genom referens, tillämpbara regler för andra Microsoft-webbplatser och tjänster som krävs för att använda tjänsterna (t.ex. ditt Microsoft-konto och Sekretesspolicyn ( http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246330). Viktiga termer definieras i Avsnitt 11. Dessutom, om du är en Windows Azure-kund, kompletterar detta avtal ditt befintliga Windows Azure-avtal, och med undantag för betalningsvillkoren, gäller detta avtal i händelse av att det står i motsats till villkoren för Windows Azure.

 1. Tjänster.

  1. Rätt att använda. Vi beviljar dig en rättighet att få åtkomst till och använda Tjänsterna som beskrivs i detta avtal, och endast enligt detta avtal.
  2. Typ av användning. Du har inte rätt att utföra reverse engineering, dekompilera, ta isär koden eller kringgå tekniska begränsningar i Tjänsterna (såvida tillämplig lag tillåter det trots denna begränsning) avaktivera, manipulera eller på annat sätt försöka kringgå någon mekanism som begränsar din användning av Tjänsterna, hyra ut, leasa ut, låna ut, återförsälja, överlåta eller underlicensiera någon av Tjänsterna till eller för tredje man, förutom vad som uttryckligen tillåts häri eller i licensvillkor som medföljer alla tjänstekomponenter använda Tjänsterna för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt detta avtal, använda Tjänsterna på något sätt som kan skada, avaktivera, överbelasta eller försämra någon Microsoft-tjänst, eller nätverk anslutna till någon Microsoft-tjänst, eller störa någon annan parts användning och åtnjutande av några tjänster.
  3. Uppdateringar. Vi kan då och då utföra ändringar i Tjänsterna, inklusive: funktioners tillgänglighet, hur länge, hur mycket eller hur ofta en viss egenskap kan användas, och funktioners beroende på andra tjänster eller annan programvara. Vi meddelar dig innan vi tar bort någon viktig funktion eller funktionalitet från Developer Services (exklusive Förhandsvisningar) om inte säkerhetsskäl, juridiska skäl eller systemprestanda kräver ett snabbt borttagande.
  4. Förhandsvisningsfunktioner. Vi kan göra funktioner tillgängliga på Förhandsvisnings-basis. Förhandsvisningar kan vara underkastade lägre eller annorlunda säkerhets- och supportkrav som förklaras närmare i eventuella ytterligare meddelanden som medföljer Förhandsvisningen. Vi kan ändra eller upphöra med Förhandsvisningar när som helst utan föregående meddelande. Vi kan alltid välja att inte göra en Förhandsvisning tillgänglig för ”allmän tillgänglighet”, och om vi gör Förhandsvisningar ”allmänt tillgängliga” kan vi ta betalt för sådana funktioner.

  Överst på sidan

 2. Programvara.

  1. Microsoft-programvara. All Microsoft-programvara är upphovsrättsskyddade verk som tillhör Microsoft och/eller dess leverantörer. Åtkomsträttigheterna för Microsoft-programvara på en enhet medför inga rättigheter att implementera patent eller andra immateriella rättigheter som tillhör Microsoft i programvara eller enheter som har åtkomst till den enheten. Om Microsoft-programvara distribueras till dig med egna licensvillkor är det dessa som gäller förutom som ändrats av resten av detta avsnitt 2.a. Om vi tillhandahåller dig möjlighet att köra Microsofts-programvara inom Developer Services (till exempel i ett bygge) som är föremål för Microsofts licensvillkor, ändras dessa villkor av följande:
   1. Du får använda denna Microsoft-programvara endast inom Developer Services och endast enligt din användning av en tillämplig roll i Developer Services. Om det finns en konflikt mellan denna paragraf och licensvillkoren i Microsoft-programvaran gäller villkoren i denna paragraf.
   2. Detta avtal ger dig inte rätten att köra programvaran utanför Developer Services (du får till exempel inte köra kopior på dina egna servrar eller andra enheter om du inte har införskaffat sådana licenser separat).
   3. Du måste radera alla kopior på den Microsoft-programvara som licensierats enligt detta avtal och förstöra alla tillhörande media om detta avtal avslutas.
  2. Programvara från tredje man. Du är ensam ansvarig för programvara från tredje man som du installerar eller ansluter till med Tjänsterna. Du får bara installera eller använda programvara från tredje man med Tjänsterna på ett sätt som inte underkastar våra immateriella rättigheter eller teknik skyldigheter som gäller i villkor för sådan programvara. Vi är inte en part till och är inte bundna av några villkor som styr din användning av programvara från tredje man. Vi beviljar inga licenser eller rättigheter, uttryckliga eller underförstådda, till sådan tredje mans programvara. Med förbehåll för ovanstående:
   1. Proprietär programvara. Om Tjänsten ger dig åtkomst till programvara från tredje man med proprietära licensvillkor, är det dessa som gäller.
   2. Programvara med öppen källkod. Om Tjänsten ger dig åtkomst till programvara från tredje man med licensvillkor för öppen källkod (”Open Source”) gäller följande:
    1. Återlicensierad genom Tjänsten. Öppen källkod tillgänglig genom Tjänsten licensieras till dig av Microsoft endast för att du ska kunna interagera med Tjänsten enligt detta avtal. Kopior av dessa tillämpliga licenser för öppen källkod och andra meddelanden, om några, inkluderas endast i informationssyfte. Öppen källkod som nås via dokumentationsportaler och som tydligt markerats för hämtning under licens för öppen källkod licens tillhandahålls dock dig för användning under dessa villkor.
    2. Hänvisning från tredje man. Tjänsten kan länka eller hänvisa till skript eller kod med öppen källkod. Dessa skript eller denna kod från tredje man licensieras till dig av tredje mans licensgivare, inte av Microsoft.
  3. Programvara utan licensvillkor. Du får använda annan programvara som vi gör tillgänglig på dokumentationsportalerna utan licensvillkor endast för att utforma, utveckla och testa dina program för att köras på Microsoft-produkter och -tjänster, förutsatt att programvaran som gjorts tillgänglig via dokumentationsportalerna märkts med ”provkod” eller ”exempel” och utan licensvillkor licensieras till dig under villkoren i Microsofts begränsade allmänna licens.
 3. Överst på sidan

 4. Microsoft-innehåll.

  Allt Microsoft-innehåll är upphovsrättsskyddade verk från Microsoft eller dess leverantörer och lyder under villkoren i licensavtalet som medföljer eller är bifogat Microsoft-innehållet.

  1. Rätt att återanvända Microsoft-innehåll. Du får göra ett rimligt antal kopior av Microsoft-innehållet för internt bruk för att utforma, utveckla och testa dina program, produkter och tjänster som är tillgängliga för dig på dokumentationsportalen utan ett licensavtal. Du måste bevara upphovsrättsmeddelandet i alla kopior av Microsoft-innehållet och se till att både upphovsrätt och detta tillstånd visas i dessa kopior. Auktoriserade utbildningsinstitutioner, till exempel grundskolor, universitet och privata eller statliga högskolor eller universitet får ladda ner och reproducera Microsoft-innehåll för distribution i klassrummet för utbildningsändamål.
  2. Gränssnitt för applikationsprogrammering. Microsoft kommer inte att hävda någon av sina patenträttigheter på grund av att dina produkter anropar programmeringsgränssnitt som publicerats på dokumentationsportalerna (”API:er”) i syfte att erhålla tjänster från den Microsoft-produkt som exponerar API:et.
 5. Överst på sidan

 6. Säkerhet, integritet och Kunddata.

  1. Säkerhet. Vi upprätthåller tekniska och organisatoriska åtgärder som är avsedda att skydda Kunddata mot oavsiktlig förlust eller ändring, otillåtet avslöjande eller åtkomst, eller otillåten förstörelse.
  2. Integritet och platser. Vi behandlar Kunddata enligt vår Sekretesspolicy. Vi kan överlåta till, förvara och behandla Kunddata i alla länder där vi eller våra Koncernbolag eller underleverantörer har kontor som används för Developer Services. Vi är en databehandlare (eller underbehandlare) som agerar å dina vägnar och du ger oss i uppdrag att göra detta med Kunddatan för att tillhandahålla Developer Services till dig.
  3. Rätt att tillhandahålla Kunddata. Du är ensamt ansvarig för dina Kunddata. Du måste ha, och du ger oss härmed, tillräckliga rättigheter för att använda och distribuera Kunddata (inklusive Kunddata som kommer från tredje part) som är nödvändiga för att tillhandahålla dig Developer Services utan att kränka rättigheterna för någon tredje man eller på annat sätt ålägger Microsoft skyldigheter gentemot dig eller någon tredje man. Vi accepterar inte några ytterligare skyldigheter som kan tillämpas på Kunddata.
  4. Ägandeskap av Kunddata. Med undantag för programvara och Innehåll vi licensierar till dig, som mellan parter, behåller du alla rättigheter, äganderätt och intressen i och för Kunddata. Vi förvärvar inga rättigheter till Kunddata än som beskrivs i detta Avsnitt 4.
  5. Kunddataanvändning. Vi använder endast Kunddata för att tillhandahålla Developer Services till dig. Detta kan inkludera felsökning för att förebygga, lokalisera och åtgärda problem med driften av Developer Services och säkerställa efterlevnaden av detta avtal. Det kan även inkludera att förbättra funktioner för att lokalisera och skydda mot hot mot användarna. Vi får använda användningsmönster, trender och andra statistiska data som härrör från Kunddata för att tillhandahålla, driva, underhålla och förbättra våra produkter och tjänster.
  6. Kunddataretur och radering. Du får radera dina Kunddata när som helst. Om du avslutar ditt konto kan vi radera kunddata omedelbart utan någon lagringstid. Vi har inte någon ytterligare skyldighet att fortsätta att behålla, exportera eller återsända Kunddata och att vi inte har något ansvar gällande radering av Kunddata enligt detta avtal.
  7. Begäran från tredje man om Kunddata. Vi kommer inte att avslöja Kunddata till en tredje man (inklusive rättsvårdande myndigheter, andra myndigheter eller privata tvistande parter, exklusive våra underleverantörer) utan ditt samtycke eller om det krävs enligt lag. Vi ber varje tredje man som ber om åtkomst till Kunddata att kontakta dig direkt med hjälp av din grundläggande kontaktinformation. Vi kommer att använda kommersiellt rimliga medel för att meddela dig i förväg om ett tvingat avslöjande om detta inte hindras enligt lag. Du är ansvarig för att svara på begäranden från tredje man angående ditt användande av Tjänsterna, som en begäran att ta ner innehåll under Digital Millennium Copyright Act.
  8. Underleverantörer. Vi kan även anlita andra företag för att tillhandahålla begränsade tjänster å våra vägnar, till exempel för att tillhandahålla kundsupport. Sådana underleverantörer har rätt att få åtkomst till Kunddata endast för att erbjuda tjänsterna vi har anlitat dem för att tillhandahålla. Vi förblir ansvariga för att våra underleverantörer efterlever förpliktelserna i detta avtal.
  9. Efterlevnad av lagen. Vi kommer att följa alla lagar tillämpliga för vår leverans av Tjänsterna, inklusive tillämplig lagstiftning om meddelande om säkerhetsbrott, men ej lagar som är tillämpliga dig eller din bransch som inte också är allmänt tillämpliga på leverantörer av informationstekniktjänster. Du förbinder dig att följa alla lagar tillämpliga till dina Kunddata och din användning av Tjänsterna, inklusive alla lagar som är tillämpliga dig eller din bransch.
  10. Certifieringar och efterlevnad. Developer Services ska underkastas alla rutiner för säkerhet, integritet och efterlevnad som beskrivs specifikt för Developer Services på Windows Azure Säkerhetscenter ( http://www.windowsazure.com/sv-se/support/trust-center/). Dessa skyldigheter är inte tillämpbara på några andra delar av Tjänsterna.
 7. Överst på sidan

 8. Kundkonton, kunduppförande, identitetstjänster och feedback.

  1. Skapa konto. Om någon av Tjänsterna kräver att du öppnar ett konto måste du genomgå registreringsprocessen genom att tillhandahålla oss aktuell, fullständig och korrekt information. Du får inte välja användarnamn eller identifierare som utger sig för att vara någon annan, som kan vara olaglig, eller som kan vara varumärkesskyddad eller har andra proprietära rättigheter, är vulgär, stötande eller kan skapa förvirring. Vi förbehåller oss rätten att avvisa och eller vidareöverlåta dessa användarnamn och tjänsteidentifierare enligt eget gottfinnande.
  2. Äganderätt för konto. Om ett konto skapats inom ramen för en anställning eller på annat sätt som ett ombud för en annan part, då anses parten vara kontots ägare och är bunden av detta avtal.
  3. Ansvar för dina konton. Du är ansvarig för: alla aktiviteter som sker på ditt konto, att upprätthålla sekretessen för all icke-offentlig autentiseringsinformation som kan kopplas till din användning av Tjänsterna, och omgående meddela vårt team för kundsupport om varje misstänkt felaktig användning av dina konton eller användaruppgifter, samt alla säkerhetstillbud som rör Tjänsterna.
  4. Ditt beteende och tillgängligheten av innehåll från tredje man och länkar till innehåll från tredje man. För varje offentlig interaktion du gör på Tjänsterna måste du följa Tjänstens uppföranderegler ( http://answers.microsoft.com/sv-se/Page/faq?auth=1#faqCodeConduct). Vi har ingen skyldighet att övervaka innehåll eller kommunikation från tredje man på Tjänsterna. Däremot förbehåller vi oss rätten att granska och ta bort material som lagts ut på dokumentationsportalerna enligt eget gottfinnande. Tredje man som deltar i Tjänsterna är inte auktoriserade talespersoner för Microsoft, och deras åsikter återspeglar inte nödvändigtvis Microsofts åsikter.
  5. Identitetsanvändning mellan Tjänster. Vi kan erbjuda tjänster som kompletterar Microsoft-programvaran och förlita oss på ditt användarkonto eller annan identifieringsmekanism. Vi kan använda denna information för att identifiera dig och tillåta åtkomst till Microsoft-innehåll, Microsoft-programvara och andra resurser över Tjänsterna.
  6. Inlagor och feedback. Vi hävdar inte äganderätt till några Bidrag om inte annat överenskommits av parterna. Genom att lägga upp ditt Bidrag ger du dock Microsoft och dess koncernbolag rätten att skapa, ändra, distribuera och på andra sätt sälja Bidraget på samtliga sätt och till samtliga ändamål (inklusive att ge allmänheten rätt att använda dina Bidrag enligt detta avtal, vilket kan förändras med tiden). För Bidrag som tillhandahållits i dokumentationsportalerna ger du också rätt att publicera viss identifieringsinformation som beskrivs i sekretesspolicyn i anslutning till ditt Bidrag. Dessa rättigheter gäller för alla tillämpliga immateriella rättigheter du äger eller kontrollerar. Ingen ersättning betalas för användningen av dina Bidrag. Microsoft har ingen skyldighet att lägga upp eller använda några Bidrag som du tillhandahåller, och Microsoft kan när som helst ta bort vilket Bidrag som helst enligt eget gottfinnande. Genom att lägga upp ett Bidrag garanterar du att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till ditt Bidrag och att tredje man inte har några rättigheter till ditt Bidrag (inklusive eventuella person- eller publicitetsrättigheter hos någon person).
  7. Tjänster som endast är tillgängliga för inbjudna kunder. Delar av Tjänsterna kan vara tillgängliga endast om du blivit inbjuden, till exempel som en del av ett program för att använda förhandsutgivna Tjänster och ge feedback till oss (t.ex. genom Connect-portalen). Dessa tjänster är konfidentiell Microsoft-information. Du får inte avslöja denna konfidentiella information till tredje man under en tidsrymd på fem år. Denna begränsning gäller inte någon information som är eller blir allmänt tillgänglig utan en överträdelse av denna restriktion, blev lagligen känt för mottagaren av informationen utan en skyldighet att hålla den konfidentiell, tas emot från någon annan källa som kan avslöja det lagenligt och utan en skyldighet att hålla den konfidentiell, eller som utvecklas självständigt. Du får avslöja den konfidentiella informationen om så krävs för att följa en domstolsorder eller annat myndighetskrav som vunnit laga kraft. Innan du gör det måste du söka så högt skydd som möjligt och, när så är möjligt, meddela oss i tillräcklig tid för att tillhandahålla en rimlig möjlighet att söka beslut som förhindrar utlämnande.
 9. Överst på sidan

 10. Giltighetstid, uppsägning och upphävning.

  1. Avtalets Giltighetstid och uppsägning. Du får när som helst avsluta detta avtal. Om du har köpt åtkomst till Developer Services genom Windows Azure måste du betala allting du är skyldig innan uppsägningen träder i kraft.
  2. Lagstiftning. I ett land där nuvarande eller framtida myndighetskrav eller skyldigheter gäller för oss men inte är allmänt tillämpliga på företag som är verksamma där och utgör svårigheter för oss att fortsätta driva Tjänsterna utan ändringar och/eller gör att vi anser att detta avtal eller Tjänsterna kan stå i konflikt med sådana krav eller skyldigheter, kan vi komma att ändra Tjänsterna eller säga upp avtalet. Din enda kompensation för sådana ändringar av Tjänsterna enligt detta avsnitt är att säga upp detta avtal.
  3. Avstängning. Vi kan stänga av din användning av Tjänsterna om: (1) detta rimligen behövs för att förhindra obehörig åtkomst till kunddata, (2) du inte svarar på ett påstående om påstått intrång enligt Avsnitt 8 inom en rimlig tid, eller (3) du bryter mot detta avtal. Vi kommer att försöka minska tillgången till den minsta nödvändiga delen av Tjänsterna medan kravet eller behovet föreligger. Vi meddelar dig innan en avstängning, med undantag för när vi har rimlig orsak att tro att vi måste stänga av dig omedelbart. Om du inte åtgärdar anledningarna för avstängningen inom 60 dagar efter att den träder i kraft kan vi säga upp detta avtal och radera dina Kunddata utan någon lagringsperiod.
  4. Uppsägning på grund av inaktivitet. Vi kan avbryta eller avsluta ett tjänstekonto efter en längre period av inaktivitet. Om du har ett gratis konto på Developer Services som vi kan säga upp detta avtal och/eller ta bort kunddata som skapats automatiskt under registreringsprocessen för Developer Services om du inte laddar upp eller skapar några kunddata inom 90 dagar efter din första inbetalning till Developer Service. Vi meddelar dig innan vi stänger av eller säger upp kontot eller raderar Kunddata.
  5. Uppsägning av åtkomst till dokumentportaler. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta din åtkomst till dokumentportalerna när som helst, utan föregående meddelande, av vilken orsak som helst.
 11. Överst på sidan

 12. Garantier.

  1. Microsofts tjänstegaranti. Om du är Windows Azure-kund och har köpt åtkomst till Developer Services, garanterar vi att Developer Services kommer att uppfylla SLA under avtalsperioden för den avgiftsbelagda delen av Developer Services. Dina enda kompensation vid brott mot den här begränsade garantin är den som finns angiven i SLA. Följande begränsningar gäller för denna garanti:
   1. eventuella underförstådda garantier eller andra villkor som inte går att friskriva sig från enligt lag skall endast gälla ett år från att den begränsade garantin börjar gälla,
   2. denna begränsade garanti täcker inte problem som uppkommer på grund av olyckshändelse, oriktig användning eller användning av Developer Services på ett sätt som inte överensstämmer med detta avtal eller som orsakas av händelser utanför vår rimliga kontroll,
   3. denna begränsade garanti gäller inte problem som uppkommer på grund av oförmåga att uppfylla minimisystemkraven, och
   4. denna begränsade garanti gäller inte Förhandsvisningar eller gratiserbjudanden.
   UTÖVER DENNA GARANTI, ELLER MED UNDANTAG SOM GARANTERAS I ETT SEPARAT AVTAL, TILLHANDAHÅLLER MICROSOFT OCH DESS LEVERANTÖRER TJÄNSTERNA (INKLUSIVE INNEHÅLL OCH API:ER) ”I BEFINTLIGT SKICK”, ”MED ALLA FEL” OCH ”SOM TILLGÄNGLIG.” DU BÄR RISKEN FÖR ANVÄNDNINGEN AV DEN. VI LÄMNAR INGA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ÖVRIGT, INKLUSIVE GARANTIER FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER. DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER SOM KONSUMENT ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING SOM DETTA AVTAL INTE KAN ÄNDRA. DESSA FRISKRIVNINGAR GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING SOM ÄR TILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, INKLUSIVE GARANTIER FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER.
  2. Innehåll och material från tredje man. MICROSOFT KONTROLLERAR, ÖVERSER, OMARBETAR, GODKÄNNER ELLER ACCEPTERAR ANSVAR FÖR NÅGOT SOM HELST INNEHÅLL, INFORMATION, MEDDELANDEN, MATERIAL ELLER PROJEKT FRÅN TREDJE MAN TILLGÄNGLIGT FRÅN ELLER LÄNKAT GENOM TJÄNSTERNA, OCH, FÖRUTOM SOM GARANTERAS I ETT SEPARAT AVTAL, MICROSOFT LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER OM OCH SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖREGÅENDE. VARJE ÖVERENSKOMMELSE DU GÖR MED TREDJE MAN SKER PÅ DIN EGEN RISK.
 13. Överst på sidan

 14. Försvar av krav.

  1. Förvar. Vi kommer att försvara dig mot alla krav från tredje man som ej är Koncernbolag, om att Developer Services eller Developer Services-programvara gör intrång i dennes patent, upphovsrätt eller varumärke eller innebär olaglig användning av dennes företagshemligheter. Du kommer att försvara oss mot alla krav från tredje man som ej är Koncernbolag att inga (1) produkter som inte härrör från Microsoft görs tillgängliga via Developer Services eller Developer Services-programvara och att (2) Kunddata du tillhandahåller direkt eller indirekt genom att använda tjänsterna inte gör intrång i tredje mans patent, upphovsrätt eller varumärke eller innebär olaglig användning av dess företagshemligheter.
  2. Begränsningar. Våra skyldigheter i Avsnitt 8.a gäller inte för ett krav eller en dom som grundas på något av följande: (1) Kunddata, produkt som inte härrör från Microsoft, ändringar du gör i Tjänsterna eller material du tillhandahåller eller gör tillgängligt vid användning av Tjänsterna, (2) din kombination av Tjänsterna med, eller skadestånd baserat på värdet för produkt som inte härrör från Microsoft, data eller affärsprocess, (3) din användning av ett av Microsofts varumärken utan vårt uttryckliga, skriftliga medgivande, eller din användning av Tjänsterna efter att vi har meddelat att du måste sluta använda den på grund av ett krav från tredje man, eller (4) din vidaredistribution av Tjänsterna till, eller till förmån för, en tredje man som ingår i koncernbolaget.
  3. Kompensation. Om vi har rimlig orsak att tro att ett krav under Avsnitt 8.a förhindrar din användning av Developer Services eller Developer Services-programvara kommer vi att försöka att: (1) utverka rätten för dig att fortsätta använda den eller (2) ändra i eller ersätta den med en funktionell motsvarighet. Om dessa alternativ inte är kommersiellt rimliga, kan vi säga upp din rätt att använda Developer Services eller Developer Services-programvaran.
  4. Skyldigheter. Båda parter måste meddela varandra skyndsamt om en begäran enligt detta Avsnitt 8. Parten som söker försvar skall (1) ge den andra parten fullständig kontroll över försvaret och förlikningen i kravet och (2) tillhandahålla rimlig hjälp i försvaret av kravet. Parten som tillhandahåller försvaret skall (1) ersätta den andra parten för rimliga kontanta utlägg i samband med sådan hjälp och (2) betala det skadestånd som utdöms till följd av en ogynnsam lagakraftvunnen dom (eller fastställs i en förlikning som vi accepterar). Parternas respektive rättigheter till försvar och betalning av dom eller förlikning under detta Avsnitt gäller istället för rättspraxis eller lagstadgade rättigheter till skadeersättning eller motsvarande rättigheter och alla parter avstår från sådana lagstadgade rättigheter.
 15. Överst på sidan

 16. Ansvarsbegränsning.

  1. Begränsning. Det sammanlagda ansvaret för varje part enligt detta avtal är begränsat till direkta skador till det belopp som du har betalat under detta avtal för de Developer Services som har gett upphov till detta ansvar under de föregående 12 månaderna eller för kostnadsfria Tjänster, fem amerikanska dollar (5 000 USD).
  2. UNDANTAG. INGEN PART ELLER DESS LEVERANTÖRER ÄR ANSVARIG FÖR UTEBLIVEN VINST ELLER INDIREKTA, SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SKADOR SOM GER UPPHOV TILL SKADESTÅND UTÖVER DEN FAKTISKA SKADAN ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, ÄVEN OM PARTEN VISSTE ATT DESSA VAR MÖJLIGA.
  3. Undantag till Begränsningar. Ansvarsbegränsningarna i detta Avsnitt gäller i den fulla utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig lag. (1) parternas skyldigheter under Avsnitt 8, eller Bilaga A, eller (2) brott mot sekretesskyldighet eller överträdelse av den andre partens immateriella rättigheter.
 17. Överst på sidan

 18. Övrigt.

  1. Inga ytterligare rättigheter beviljas. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen fastställts i detta avtal och inga andra rättigheter ges under detta avtal med avsikt, tyst medgivande eller annat.
  2. Meddelanden.
   Du måste skicka meddelanden med post till adressen för den tillämpliga Microsoft-avtalspart som listas i Bilaga A för den plats där du huvudsakligen har verksamhet, med kopia till:
                   Microsoft Legal and Corporate Affairs (Developer Division)
                   One Microsoft Way
                   Redmond, WA 98052 USA
   Du samtycker till att motta elektroniska meddelanden från oss som skickas via e-post till kontoadministratören du anger för Developer Services, till den e-postadress som finns registrerad i dokumentportalerna eller till den kontaktinformation som finns angiven i någon annan Tjänst. Meddelanden träder i kraft det datum som anges på postkvittot, eller när det skickades för e-post.
  3. Överlåtelse. Du får inte överlåta vare sig hela eller delar av detta avtal.
  4. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om någon del av detta avtal anses vara ej verkställbar gäller resten med full verkan.
  5. Avstående från rättigheter. Underlåtenhet att genomdriva ett villkor i detta avtal ska inte anses vara ett avstående.
  6. Ingen agent. Vi är oberoende leverantörer. Detta avtal skapar inte en agentrelation, ett partnerskap eller ett samriskföretag.
  7. Inga utomstående förmånstagare. Ingen tredje man är förmånstagare i detta avtal.
  8. Tillämplig lag och forum. Valet av jurisdiktion och jurisdiktionsort som är tillämplig på platsen där du huvudsakligen har verksamhet listas i Bilaga A.
  9. Avtalet i dess helhet. Detta avtal är parternas fullständiga reglering med avseende på avtalets innehåll och ersätter alla tidigare och samtidiga kommunikationer. Ytterligare villkor som är tillämliga på detta avtal baserat på var platsen där du huvudsakligen har verksamhet finns listas i Bilaga A.
  10. Fortsatt giltighet. Följande bestämmelser fortsätter att gälla även efter att detta avtal har sagts upp: 1.b, 2.a-b, 4, 5.a-d, 5.f-g, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Bilaga A och alla andra definitioner.
  11. Amerikansk exportjurisdiktion. Tjänsterna lyder under amerikansk exportjurisdiktion. Du måste följa all tillämplig lagstiftning, inklusive amerikanska exportregler, ITAR (International Traffic in Arms Regulations) samt restriktioner vad gäller slutanvändare, slutanvändning och destination som utfärdas av amerikanska och andra myndigheter. Mer information finns på http://www.microsoft.com/exporting/.
  12. Internationell tillgänglighet. Tillgänglighet för Tjänsterna, inklusive specifika funktioner och språkversioner, varierar från land till land.
  13. Force majeure. Ingendera av parterna ansvarar för bristande uppfyllelse orsakade av händelser utanför dess rimliga kontroll (till exempel eldsvåda, explosion, strömavbrott, jordbävning, översvämning, kraftig storm, strejk, handelsförbud, fackföreningsdispyter, civila eller militära myndigheters handlingar, krig, terrorism inklusive cyberterrorism), force majeure, internetleverantörers handlingar och underlåtelser, reglerande organs och myndighetsorgans agerande och underlåtelser (inklusive utfärdandet av lagar eller bestämmelser eller andra myndighetshandlingar som påverkar tillhandahållandet av Tjänster).
  14. Modifieringar. Vi kan modifiera detta avtal när som helst utan förvarning genom att publicera en uppdaterad version av det juridiska avsnittet på Developer Services och dokumentationsportalerna (eller någon annan webbplats som vi anger) eller genom att meddela dig enligt Sektion 10.b. Eventuella ändringar kommer att gälla vid din fortsatta användning av en Tjänst.
  15. Meddelanden och förfaranden vid krav vid upphovsrättsintrång. Enligt Avdelning 17, United States Code, Section 512(c)(2), skall meddelanden om upphovsrättssintrång skickas till vår utnämnda ombud. DE FÖRFRÅGNINGAR SOM INTE ÄR RELEVANTA FÖR FÖLJANDE PROCEDUR FÅR INGET SVAR. Se Meddelande och förfarande vid krav på upphovsrättsintrång ( http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm).
 19. Överst på sidan

 20. Definitioner.

  Alla hänvisningar i detta avtal till ”dag” betyder en kalenderdag.

  Med ”Koncernbolag” avses en juridisk person som en part äger eller som äger en part, till 50 % eller mer.

  ”Innehåll” avser dokument, fotografier, videoklipp och annat grafiskt eller text- eller audiovisuellt innehåll som kan vara underkastade upphovsrättsligt skydd.

  Med ”Kunddata” avses allt innehåll och andra data, inklusive alla text-, ljud- eller bildfiler eller programvara som du tillhandahåller oss, eller som tillhandahålls oss i ditt ställe, via din användning av Developer Services för användning av dig eller dina auktoriserade användare. Kunddata omfattar inte Bidrag eller annat Innehåll eller data som du bidrar med till dokumentationsportalerna eller på annat sätt tillhandahåller via Developer Services för allmän åtkomst.

  ”Developer Services” betyder Team Foundation Service, Services Portal, Visual Studios profiltjänster och andra tjänster vi definierar som omfattade av detta avtal.

  ”Developer Services Software” avser Microsoft-programvara vi tillhandahåller till dig som del av Developer Services för användning med Developer Services.

  ”Dokumentationsportalerna” avser innehåll på innehålls- och marknadsföringswebbplatsen Microsoft Developer Network tillgänglig på http://msdn.microsoft.com och webbplatsen för marknadsföring och informationsteknologiskt specialistinnehåll tillgänglig på http://technet.microsoft.com eller på någon annan webbplats som vi anger.

  ”Microsoft-innehåll” betyder Innehåll på de Tjänster som tillhandahålls av Microsoft och dess leverantörer.

  ”Microsoft Limited Public License” avser programvarulicensen Microsofts begränsade allmänna licens, av vilken en kopia tillhandahålls i Bilaga B.

  ”Microsoft-programvara” avser Microsoft-programvara och datorkod, inklusive exempelkod och Developer Services-programvara.

  Med ”Produkt som inte härrör från Microsoft” avses all programvara, alla data, tjänster, webbplatser och ytterligare produkter som är licensierade, sålda eller på annat sätt tillhandahållna dig av någon annan enhet än oss, oavsett om du fått dem via våra Tjänster eller någon annanstans.

  Med ”Förhandsvisning” avses förhandsvisningar, betaversioner eller andra versioner före släpp av Developer Services eller Developer Services-programvara som tillhandahålls av Microsoft.

  ”Sekretesspolicyn” avser sekretesspolicyn för Tjänster ( http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246330).

  ”Tjänster” avser Developer Services, dokumentationsportaler, Microsofts partnerwebbplats som finns tillgänglig på http://connect.microsoft.com och Microsoft-programvara som vi gör tillgänglig för dig under detta avtal.

  ”SLA” avser de åtaganden vi gör gällande leverans eller prestanda hos Developer Services ( http://www.windowsazure.com/sv-se/support/legal/sla/).

  ”Bidrag” avser Innehåll, kod, kommentarer, feedback, förslag, information eller material som du tillhandahåller via dokumentationsportalerna eller andra Tjänster för offentlig åtkomst (snarare än för personligt bruk eller användning av dina auktoriserade användare). Bidrag innehåller inte Kunddata.

  ”vi ” och ”oss” avses den Microsoft-enhet som lista i Bilaga A och som är tillämplig för din plats och dess Koncernbolag, i förekommande fall.

  ”du” och ”din” avser den person eller enhet som undertecknar detta avtal för användning av Tjänsterna.

Överst på sidan

UPPHOVSRÄTTSMEDDELANDE

© 2013 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

Överst på sidan

Bilaga A

Customer Location Agreement Addendum

Den Microsoft-enhet som ingår detta avtal, tillämplig kontaktinformation för Microsoft-enheten, gällande jurisdiktion och jurisdiktionsort och ytterligare villkor som reglerar detta avtal med dig anges i tabellen nedan för landet eller regionen där du huvudsakligen har din verksamhet.

Den plats där du huvudsakligen har verksamhet är i Afrika, Europa eller Mellanöstern gäller dessa villkor i avtalet.
Microsoft-enhet och KontaktinformationTillämplig lag och forumYtterligare Villkor
Microsoft Ireland Operations Limited
The Atrium, Block B, Carmenhall Road
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Irland
Detta avtal styrs av lagarna i Irland, utan hänsyn tagen till dess lagvalsprinciper, förutom om (1) du är en enhet inom USA:s regering, då detta avtal styrs av lagarna i USA och (2) om du är en statlig eller lokal myndighetsorganisation i USA, då detta avtal styrs av lagarna i den staten. Om vi väcker talan med anledning av detta avtal gör vi det i den jurisdiktion där du har ditt huvudkontor. Om du väcker talan med anledning av detta avtal ska du göra det i Irland. Detta val av jurisdiktion ska inte hindra någon av parterna från att söka interimistiska åtgärder i någon lämplig jurisdiktion avseende kränkning av immateriella rättigheter.Du kommer att försvara oss mot alla krav som grundar sig på (1) alla aspekter av aktuella eller tidigare anställningsförhållanden mellan dig och någon av dina aktuella eller tidigare leverantörer eller personal, eller under kollektivavtal, inklusive utan begränsningar, krav gällande felaktig uppsägning, brott mot uttryckliga eller underförstådda anställningskontrakt, eller betalning av förmåner eller löner, kostnader för ogrundad uppsägning eller kostnader för övertalighet, eller (2) alla skyldigheter som uppstår under Acquired Rights Directive (Council Directive 2001/23/EC, tidigare Council Directive 77/187/EC med tillägget Council Directive 98/50/EC) eller nationella lagar och bestämmelser för samma, eller liknande lagar eller bestämmelser (inklusive Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006 i Storbritannien) inklusive krav från aktuell eller tidigare personal eller leverantörer (inklusive krav i samband med uppsägning av anställning från oss efter en övergång i anställning till oss enligt sådana lagar eller bestämmelser). Du måste betala det belopp som utdöms till följd av en ogynnsam lagakraftvunnen dom (eller fastställs i en förlikning som du accepterar). Detta utgör vår enda påföljd som kan göras gällande för dessa krav. Vi måste snarast meddela dig skriftligt om ett krav enligt detta avsnitt. Vi måste (1) ge dig fullständig kontroll över försvaret eller förlikningen i sådant krav och (2) tillhandahålla rimlig assistans i försvaret av kravet. Du skall ersätta oss för rimliga kontanta utlägg i samband med sådan assistans.

 

Om den plats där du huvudsakligen har verksamhet är i Amerikanska Samoa, Australien, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Kambodja, Östtimor, Hong Kong, Indien, Indonesien, Demokratiska Folkrepubliken Laos, Macao, Malaysia, Maldiverna, Nepal, Nya Zeeland, Folkrepubliken Kina, Filippinerna, Sydkorea, Samoa, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Vanuatu eller Vietnam gäller dessa villkor för vårt avtal.
Microsoft-enhet och KontaktinformationTillämplig lag och forumYtterligare Villkor
Microsoft Regional Sales Corporation
438B Alexandra Road, #04-09/12,
Block B, Alexandra Technopark
Singapore, 119968

Detta avtal regleras av lagarna i den amerikanska delstaten Washington, utan hänsyn till dess lagvalsprinciper. Med förbehåll för punkterna (i) och (ii) nedan, om vi väcker talan med anledning av detta avtal kommer vi att göra det i den jurisdiktion där du har ditt huvudkontor. Om du väcker talan med anledning av detta avtal, ska du göra det i den amerikanska delstaten Washington. Detta val av jurisdiktion ska inte hindra någon av parterna från att söka interimistiska åtgärder avseende kränkning av immateriella rättigheter eller brott mot sekretesskyldigheter i någon lämplig jurisdiktion.

 1. Om din huvudsakliga verksamhet är i Brunei, Malaysia eller Singapore, samtycker du till icke-exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i Singapore.
 2. Om den huvudsakliga verksamhet är i Bangladesh, Kambodja, Indien, Indonesien, Macao, Folkrepubliken Kina, Sri Lanka, Thailand, Filippinerna eller Vietnam och en tvist uppstår på grund av eller i samband med detta avtal (inklusive alla Licensavtal eller Statement of Services som innehåller dessa villkor), inklusive eventuella frågor om dess existens, giltighet eller uppsägning, skall hänskjutas till och slutligt lösas genom skiljeförfarande i Singapore enligt International Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (”SIAC”), vilka regler genom denna referens skall anses införlivade i detta underavsnitt. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman som utses av ordföranden för SIAC. Språket i skiljeförfarandet skall vara engelska. Skiljemannens beslut ska vara slutgiltigt, bindande och inte kunna överklagas samt ska kunna användas som grund för domar härom i ovanstående länder och annorstädes. Parterna avstår, i den utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig lag, från sin rätt att överklaga eller vidta annan liknande rättslig åtgärd i domstol. För detta avtal endast anses Folkrepubliken Kina inte omfatta Hongkong, Macao och Taiwan.

Du kommer att försvara oss mot alla krav som grundar sig på (1) alla aspekter av aktuella eller tidigare anställningsförhållanden mellan dig och någon av dina aktuella eller tidigare leverantörer eller personal, eller under kollektivavtal, inklusive utan begränsningar, krav gällande felaktig uppsägning, brott mot uttryckliga eller underförstådda anställningskontrakt, eller betalning av förmåner eller löner, kostnader för ogrundad uppsägning eller kostnader för övertalighet, eller (2) alla skyldigheter som uppstår under Acquired Rights Directive (Council Directive 2001/23/EC, tidigare Council Directive 77/187/EC med tillägget Council Directive 98/50/EC) eller nationella lagar och bestämmelser för samma, eller liknande lagar eller bestämmelser (inklusive Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006 i Storbritannien) inklusive krav från aktuell eller tidigare personal eller leverantörer (inklusive krav i samband med uppsägning av anställning från oss efter en övergång i anställning till oss enligt sådana lagar eller bestämmelser). Du måste betala det belopp som utdöms till följd av en ogynnsam lagakraftvunnen dom (eller fastställs i en förlikning som du accepterar). Detta utgör vår enda påföljd som kan göras gällande för dessa krav. Vi måste snarast meddela dig skriftligt om ett krav enligt detta avsnitt. Vi måste (1) ge dig fullständig kontroll över försvaret eller förlikningen i sådant krav och (2) tillhandahålla rimlig assistans i försvaret av kravet. Du skall ersätta oss för rimliga kontanta utlägg i samband med sådan assistans.

Parterna godkänner att detta avtal skrivs och utförs på engelska och att, om detta avtal översätts till indonesiska för att följa föreskrifterna i indonesisk lag 24/2009, den engelska språkversionen av avtalet styr.

 

Om den plats där du huvudsakligen har verksamhet är i Nordamerika, Sydamerika eller någon av alla övriga återstående regioner och länder som inte inkluderats ovan och där Tjänsten är tillgänglig lagligt, gäller dessa villkor för vårt avtal.
Microsoft-enhet och KontaktinformationTillämplig lag och forumYtterligare Villkor
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052 (U.S.A.)
Detta avtal regleras av lagarna i den amerikanska delstaten Washington, utan hänsyn till dess lagvalsprinciper. All talan med anledning av detta avtal ska väckas i den amerikanska staten Washington. Detta val av jurisdiktion ska inte hindra någon av parterna från att söka interimistiska åtgärder i någon lämplig jurisdiktion avseende kränkning av immateriella rättigheter.Du kommer att försvara oss mot alla krav som grundar sig på (1) alla aspekter av aktuella eller tidigare anställningsförhållanden mellan dig och någon av dina aktuella eller tidigare leverantörer eller personal, eller under kollektivavtal, inklusive utan begränsningar, krav gällande felaktig uppsägning, brott mot uttryckliga eller underförstådda anställningskontrakt, eller betalning av förmåner eller löner, kostnader för ogrundad uppsägning eller kostnader för övertalighet, eller (2) alla skyldigheter som uppstår under Acquired Rights Directive (Council Directive 2001/23/EC, tidigare Council Directive 77/187/EC med tillägget Council Directive 98/50/EC) eller nationella lagar och bestämmelser för samma, eller liknande lagar eller bestämmelser (inklusive Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006 i Storbritannien) inklusive krav från aktuell eller tidigare personal eller leverantörer (inklusive krav i samband med uppsägning av anställning från oss efter en övergång i anställning till oss enligt sådana lagar eller bestämmelser). Du måste betala det belopp som utdöms till följd av en ogynnsam lagakraftvunnen dom (eller fastställs i en förlikning som du accepterar). Detta utgör vår enda påföljd som kan göras gällande för dessa krav. Vi måste snarast meddela dig skriftligt om ett krav enligt detta avsnitt. Vi måste (1) ge dig fullständig kontroll över försvaret eller förlikningen i sådant krav och (2) tillhandahålla rimlig assistans i försvaret av kravet. Du skall ersätta oss för rimliga kontanta utlägg i samband med sådan assistans.

Överst på sidan

Bilaga B

Microsofts begränsade allmänna licens

Denna licens styr användningen av kod som märks med ”provkod” eller ”exempel” på denna webbplats utan ett licensavtal, så som tillhandahållits under avsnittet ovan benämnt ”MEDDELANDE OM TILLGÄNGLIG PROGRAMVARA PÅ DENNA WEBBPLATS”. Om du använder sådan kod (”programvaran”) godkänner du denna licens. Om du inte accepterar licensen ska du inte använda programvaran.

 1. Definitioner
 2. Termerna ”reproducera”, ”reproduktion”, ”härledda verk” och ”distribution” har samma innebörd här som i amerikansk upphovsrättslagstiftning.

  Ett ”bidrag” är den ursprungliga programvaran och alla tillägg till eller ändringar av programvaran.

  En ”bidragsgivare” är en person som distribuerar sina bidrag enligt denna licens.

  ”Licensierade patent” är en bidragsgivares patentanspråk som finns att läsa direkt på dennes bidrag.

 3. Beviljande av licens
  1. Upphovsrättsbeviljande – Med förbehåll för villkoren i denna licens, inklusive licensvillkor och begränsningar i avsnitt 3, beviljar varje bidragsgivare dig en icke-exklusiv, global, royaltyfri upphovsrättslig licens att reproducera dess bidrag, förbereda bearbetningar av dess bidrag och distribuera dess bidrag eller eventuella härledda verk som du skapar.
  2. Patentbeviljande – Med förbehåll för villkoren i denna licens, inklusive licensvillkor och begränsningar i avsnitt 3, beviljar varje bidragsgivare dig en icke-exklusiv, global, royaltyfri licens under dess licensierade patent att skapa, ha skapat, använda, sälja, erbjuda till försäljning, importera, och/eller på annat sätt förfoga över dess bidrag i programvaran eller härledda verk av bidraget i programvaran.
 4. Villkor och begränsningar
  1. Ingen Varumärkeslicens – Denna licens ger dig inte rätt att använda någon bidragsgivares namn, logotyp eller varumärken.
  2. Om du gör ett patentanspråk mot någon bidragsgivare över patent som du hävdar har gjort intrång på programvaran upphör din patentlicens från en sådan bidragsgivare till programvaran automatiskt.
  3. Om du distribuerar någon del av programvaran måste du behålla alla meddelanden om upphovsrätt, patent, varumärken och tillskrivning som finns i programvaran.
  4. Om du distribuerar någon del av programvaran i källkodsform får du bara göra så under denna licens genom att bifoga en fullständig kopia av denna licens i din distribution. Om du distribuerar någon del av programvaran i kompilerad eller objektkodsform får du bara göra så under en licens som överensstämmer med denna licens.
  5. Programvaran licensieras ”i befintligt skick”. Du bär risken för användningen. Bidragsgivarna lämnar inga uttryckliga garantier eller villkor. Du kan ha ytterligare rättigheter som konsument enligt lokal lagstiftning vilket denna licens inte kan ändra. I den utsträckning lokala lagar medger det undantar bidragsgivarna underförstådda garantier för allmän lämplighet, lämplighet för ett särskilt ändamål och frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter.
  6. Plattformsbegränsning – De licenser som beviljats ​​i avsnitt 2(A) och 2(B) omfattar endast programvaran eller härledda verk du skapar och körs på en produkt med operativsystemet Microsoft Windows.

Överst på sidan