Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt

Teknisk översikt över Serverhanteraren i Windows Server 2008

Uppdaterad: oktober 2007

Gäller för: Windows Server 2008

I den här guiden

Vad är Serverhanteraren?

Server Manager är en ny funktion som ingår i Windows Server 2008 och den är avsedd att hjälpa IT-administratörer med installation, konfiguration och hantering av serverroller och funktioner som ingår i Windows Server 2008. Server Manager startas automatiskt när administratören slutför aktiviteterna som är listade i Åtgärder vid inledande konfiguration. Om fönstret Initial Configuration Tasks har stängts av, startas Server Manager automatiskt när en administratör loggar in på servern.

Vem bör använda Serverhanteraren?

Server Manager kan vara användbar för dig om du är något av följande:

 • IT-administratör, planerare eller analytiker som utvärderar Windows Server 2008

 • IT-företagsplanerare eller designer

 • Tidig användare av Windows Server 2008

 • IT-arkitekt ansvarig för datorhantering och säkerhet i företaget

 • IT-driftingenjör som ansvarar för daglig hantering och felsökning av nätverk, servrar, operativsystem eller program.

 • IT-driftchef som ansvarar för nätverks- och serverhantering, för budget för IT-maskinvara och programvara och tekniska beslut.

Fördelar med Serverhanteraren

Server Manager är en MMC-snapin-modul (Microsoft Management Console) som ger en en konsoliderad vy över servern, status för installerade roller och länkar för att lägga till eller ta bort roller och funktioner. Server Manager ersätter ett antal funktioner från Microsoft Windows® Server® 2003, exempelvis Hantera servern, Konfigurera servern och Lägg till/ta bort Windows-komponenter. Den består av följande element:

 • Åtgärder vid inledande konfiguration   En ny funktion i Windows Server 2008 som startas automatiskt när installationsprocessen är klar, och Initial Configuration Tasks hjälper administratörer att slutföra installationen och den inledande konfigurationen för en ny server. Den inkluderar aktiviteter som att ansluta servern till en befintlig domän, aktivera Windows Update och konfigurera feedback som skickas till Microsoft.

 • Guiden Lägg till roller   Använd den här guiden när du vill lägga till en eller flera roller till servern. Med guiden Lägg till roller kontrolleras beroenden mellan roller automatiskt och den säkerställer att alla roller och funktioner som installeras baseras på användarval. För vissa roller, till exempel Terminal Services och AD CS (Active Directory Certificate Services), tillhandahåller guiden Lägg till roller konfigurationssidor som gör det möjligt för användaren att ange hur rollen ska konfigureras som en del i installationsprocessen.

 • Guiden Lägg till rolltjänster   Vissa roller, exempelvis File Services, Terminal Services och AD CS (Active Directory Certificate Services) består av flera underelement som kallas rolltjänster i Server Manager-gränssnittet. När en av de här rollerna har installerats kan du lägga till fler rolltjänster med guiden Lägg till rolltjänster.

 • Guiden Lägg till funktioner   Med den här guiden går det att installera funktioner på servern, ungefär som i guiden Lägg till roller.

 • Guiden Ta bort roller   Använd den här guiden när du vill ta bort roller som inte längre behövs på datorn.

 • Guiden Ta bort rolltjänster   Använd den här guiden när du vill ta bort en rolltjänst som inte längre behövs på datorn.

 • Guiden Ta bort funktioner   Använd den här guiden när du vill ta bort en funktion som inte längre behövs på datorn.

 • Hemsidor för Rollhantering   När Server Manager startas upptäcks vilka roller som är installerade. För varje installerad roll läggs en rollhanteringshemsida till i Server Manager. Hemsidor för roller ger en övergripande vy av status för varje roll (exempelvis vilka tjänster som körs, fel som är loggade i händelseloggen) samt länkar till rollspecifika verktyg och hjälpinnehåll. Med verktygen på rollhanteringshemsidan kan du filtrera händelser som visas i området Sammanfattning och ange inställningar för systemtjänster i Windows som krävs för respektive roll.

 • Kommandoradsverktyg   En ny kommandoradsfunktion i Server Manager medger oövervakad installation och borttagning av Windows Server 2008-tekniker. Kommandoradsverktyget ServerManagerCmd.exe visar nyckeluppsättningen för aktiviteter i Serverhanteraren, exempelvis installation eller borttagning av roller, rolltjänster och funktioner, verifiering och fråga om datorns aktuella tillstånd. Det går också att installera eller ta bort flera roles, role services, or features med en enda kommandoinstans med hjälp av XML-svarsfiler. Fullständigt XML-schema för ServerManagerCmd.exe-svarsfiler finns i Teknisk översikt över Serverhanteraren - bilaga.

Vad är serverroller och funktioner?

Med Server Manager organiseras serverdistribution i tre grundläggande konfigurationsenheter: roller, rolltjänster och funktioner.

Vad är serverroller?

Vad är funktioner?

Vad är serverroller?

En serverroll beskriver serverns primära funktion. Administratörer kan välja att använda en hel server till en roll, eller installera flera serverroller på en enskild dator. Varje roll kan innefatta en eller flera rolltjänster eller installerbara element för rollen. Följande roller finns tillgängliga i Windows Server 2008 och kan installeras och hanteras genom att använda Server Manager:

 

Rollnamn Beskrivning

Active Directory®-certifikattjänster

Active Directory®-certifikattjänster innehåller anpassningsbara tjänster för att skapa och hantera certifikat med offentliga nycklar som används i säkerhetssystem för programvara som använder tekniker med offentlig nyckel. Organisationer kan använda Active Directory-certifikattjänster och förbättra säkerheten genom att binda identiteten för en person, enhet eller tjänst till motsvarande privata nyckel. Active Directory-certifikattjänster innehåller också funktioner för att hantera certifikatregistrering och återkallande i ett antal olika skalbara miljöer.

Program som stöds av Active Directory-certifikattjänster inkluderar S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions), säkra trådlösa nätverk, VPN (virtuella privata nätverk), IPsec (Internet Protocol security), EFS (Encrypting File System), smartkortsinloggning, SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Security) och digitala signaturer.

Active Directory Domain Services

Active Directory Domain Services (AD DS) lagrar information om användare, datorer och andra enheter i nätverket. Med hjälp av AD DS kan administratörer hantera den här informationen säkert, samtidigt som resursdelning och samarbete mellan användare underlättas. AD DS krävs också för program med katalogstöd som Microsoft Exchange Server och för andra Windows Server-tekniker som grupprinciper.

Active Directory Federation Services

AD FS (Active Directory Federation Services) ger tillgång till tekniker för enkelinloggning (SSO, Single-Sign-On) på webben för att autentisera en användare i flera webbprogram med samma användarkonto. För att åstadkomma det används säker federation, eller delning, av användaridentiteter och rättigheter, i form av digitala anspråk, mellan partnerorganisationer.

Active Directory Lightweight Directory Services

Organisationer med program som kräver att programdata lagras i en katalog kan använda AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) som dataarkiv. AD LDS körs som en tjänst utanför operativsystemet och kräver därför inte distribution på en domänkontrollant. Eftersom AD LDS körs som en tjänst utanför operativsystemet, kan flera instanser köras samtidigt på samma server och varje instans kan konfigureras oberoende av andra instanser för att betjäna flera program.

Active Directory Rights Management Services (AD RMS)

Active Directory Rights Management Services (AD RMS) (AD RMS) är en informationsskyddsteknik som fungerar med program med AD RMS-stöd som skyddar digital information mot obehörig användning. Innehållsägare kan definiera exakt hur en mottagare ska få använda informationen, till exempel vem som kan öppna, ändra, skriva ut, vidarebefordra och/eller utföra andra åtgärder med informationen. Organisationer kan skapa anpassade mallar för användningsrättigheter, till exempel "Konfidentiellt - skrivskyddat", som kan tillämpas direkt på information som ekonomiska rapporter, produktspecifikationer, kunddata och e-postmeddelanden.

Programserver

Application Server är en komplett lösning för värdfunktioner och hantering av distribuerade företagsprogram med höga prestanda. Integrerade tjänster, som .NET Framework, Web Server Support, Message Queuing, COM+, Windows Communication Foundation OCH Failover Clustering hjälper er att öka produktiviteten under programmets hela livscykel, från design och utveckling till distribution och användning.

DHCP-server

Med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) kan servrar tilldela, eller låna ut, IP-adresser till datorer och andra enheter som har aktiverats som DHCP-klienter. Genom att distribuera DHCP-servrar i nätverket kan du automatiskt förse datorer och andra TCP/IP-baserade nätverksenheter med giltiga IP-adresser och andra konfigurationsparametrar som enheterna behöver. Parametrarna kallas för DHCP-alternativ och gör att enheterna kan ansluta till andra nätverksresurser, till exempel DNS-servrar, WINS-servrar och routrar.

DNS-server

DNS (Domain Name System) är en standardmetod för att associera namn med numeriska Internetadresser. Den innebär att användare kan referera till nätverksdatorer genom att använda namn som är enkla att komma ihåg, i stället för långa siffersekvenser. DNS-tjänsterna i Windows kan integreras med DHCP-tjänsterna (Dynamic Host Configuration Protocol) i Windows, vilket gör att DNS-poster inte behöver läggas till varje gång datorer läggs till i nätverket.

Fax Server

Med hjälp av Fax Server kan du skicka och ta emot fax samt hantera faxresurser som jobb, inställningar, rapporter och faxenheter på den här datorn eller i nätverket.

File Services

File Services innehåller tekniker för lagringshantering, filreplikering, distribuerad hantering av namnområden, snabb filsökning och förenklad klientåtkomst till filer.

Nätverksprincip- och åtkomsttjänster

Nätverksprincip- och åtkomsttjänster omfattar flera olika metoder för att ge användarna lokal och fjärransluten nätverksåtkomst, för att ansluta nätverkssegment och för att låta nätverksadministratörer hantera nätverksåtkomst och klienthälsoprinciper centralt. Med Nätverksprincip- och åtkomsttjänster kan du distribuera VPN-servrar, fjärranslutningsservrar, routrar och trådlös åtkomst med 802.11-skydd. Du kan också distribuera RADIUS-servrar och RADIUS-proxyservrar och med hjälp av Anslutningshanteraren skapa fjärråtkomstprinciper som gör att klientdatorer kan ansluta till nätverket.

Print Services

Med hjälp av Print Services kan du hantera utskriftsservrar och skrivare. Med hjälp av en utskriftsserver kan skrivarhanteringsaktiviteterna centraliseras, vilket minskar administrations- och hanteringsarbetet.

Terminal Services

Terminal Services innehåller tekniker som gör det möjligt för användare att få tillgång till Windows-baserade program som har installerats på en terminalserver. Med hjälp av en terminalserver kan användare köra program och använda nätverksresurser på den servern.

UDDI-tjänster (Universal Description, Discovery, and Integration)

UDDI-tjänster (Universal Description, Discovery, and Integration) ger tillgång till funktioner för universell beskrivning, identifiering och integrering som kan användas i ett intranät, ett extranät eller på Internet. UDDI-tjänster kan förbättra produktiviteten för utvecklare och IT-proffs och ge mer tillförlitliga och hanterbara program. Med hjälp av UDDI-tjänster kan du eliminera dubbelarbete genom att göra det möjligt att återanvända befintligt utvecklingsarbete.

Web Server (IIS)

Med hjälp av Web Server (IIS) kan du dela information på Internet, i ett intranät eller i ett extranät. Det är en enhetlig webbplattform som integrerar IIS 7.0, ASP.NET och Windows Communication Foundation. IIS 7.0 innebär också förbättrad säkerhet, förenklad diagnostik och stöd för administrationsdelegering.

Windows Deployment Services

Du kan använda Windows Deployment Services när du vill installera och konfigurera Microsoft Windows®-operativsystem på fjärrdatorer med stöd för PXE (Pre-boot Execution Environment). Det administrativa arbetet minskar tack vare implementeringen av MMC-konsolen WdsMgmt, som kan användas för att hantera alla aspekter av Windows Deployment Services. För slutanvändare ter sig Windows Deployment Services dessutom som en Windows-installation.

Hyper-V

Hyper-V innehåller tjänster som du kan använda när du vill skapa och hantera virtuella datorer och deras resurser. Varje virtuell dator är ett virtualiserat datorsystem som finns i en isolerad körningsmiljö. På så vis kan du köra flera operativsystem samtidigt.

Vad är funktioner?

En funktion beskriver vanligen inte serverns primära funktion. Den beskriver istället en servers extra funktion eller stödfunktion. Vanligtvis lägger administratörer till funktioner för att utöka installerade rollers funktionssätt, och inte som primär funktion för servern. Administratörer kan exempelvis installera funktionen Failover Clustering när vissa serverroller installerats, till exempel File Services, för att lägga till redundans för File Services. Följande funktioner finns tillgängliga i Windows Server 2008, och kan installeras med hjälp av kommandon i Server Manager.

 

Funktion Beskrivning

Funktioner i Microsoft .NET Framework 3.0

I Microsoft .NET Framework 3.0 kombineras kraften hos .NET Framework 2.0-API:erna med ny teknik för att skapa program som ger tilltalande användargränssnitt, skyddar kundernas privata identitetsuppgifter, möjliggör integrerad och säker kommunikation samt möjliggör modellering av ett flertal affärsprocesser.

BitLocker-diskkryptering

BitLocker-diskkryptering hjälper dig att skydda data på förlorade, stulna eller felaktigt utrangerade datorer genom att kryptera hela volymen och kontrollera tidiga startkomponenters integritet. Volymens data dekrypteras endast om de komponenterna verifieras korrekt och om den krypterade enheten fortfarande är installerad i den ursprungliga datorn. För integritetskontrollen krävs en kompatibel TPM (Trusted Platform Module).

Servertillägg för BITS

Med hjälp av servertillägg för BITS (Background Intelligent Transfer Service) kan en server ta emot filer som överförs av klienter med hjälp av BITS. BITS innebär att klientdatorer asynkront kan överföra filer i förgrunden eller bakgrunden, utan att försämra andra nätverksprograms svarskapacitet, samt återuppta filöverföringar efter nätverksfel och datoromstarter.

Administration av Anslutningshanteraren

Med Administration av Anslutningshanteraren skapas profiler för Anslutningshanteraren.

Skrivbordsmiljön

Skrivbordsmiljön innehåller funktioner från Windows Vista®, t.ex. Windows Media Player, skrivbordsteman och fotohantering. Skrivbordsmiljön aktiverar inte funktionerna från Windows Vista som standard; du måste aktivera dem manuellt.

Grupprinciphantering

Grupprinciphantering gör det enklare att förstå, distribuera, hantera och felsöka grupprincipimplementationer. Standardverktyget är konsolen Grupprinciphantering (GPMC), en MMC-snapin-modul (Microsoft Management Console) som kan styras med skript och som fungerar som företagets administrativa verktyg för hantering av grupprinciper.

Klient för Internetutskrift

Med hjälp av klienten för Internetutskrift kan du ansluta till och använda skrivare på webbutskriftsservrar via HTTP. Internetutskrifter innebär att användare kan ansluta till skrivare som inte finns i samma domän eller nätverk. Exempel på användningsområden kan vara en medarbetare som är ute och reser eller ett café med Wi-Fi-nät.

iSNS (Internet Storage Name Server)

iSNS (Internet Storage Name Server) ger tillgång till identifieringstjänster för iSCSI-SAN (Internet Small Computer System Interface, Storage Area Networks). iSNS bearbetar registreringsförfrågningar, avregistreringsförfrågningar och frågor från iSNS-klienter.

LPR-portövervakare

Med hjälp av LPR-portövervakare (Line Printer Remote) kan användare med tillgång till UNIX-baserade datorer skriva ut på enheter som är anslutna till dem.

Message Queuing

Message Queuing är en metod för att garantera meddelandeöverföring, effektiv routning, säkerhet och prioritetsbaserad meddelandehantering mellan program. Message Queuing kan även hantera meddelanden mellan program som körs på olika operativsystem, körs i skilda nätverksinfrastrukturer, är temporärt offline eller som körs vid olika tillfällen.

Multipath I/O

Microsoft Multipath I/O (MPIO) och Microsoft Device Specific Module) eller en tredje parts DSM gör det möjligt att använda flera datasökvägar till en lagringsenhet i Microsoft Windows.

Peer Name Resolution Protocol

Med hjälp av Peer Name Resolution Protocol (PNRP) kan program registrera och matcha namn på din dator, så att andra datorer kan kommunicera med de här programmen.

qWave

qWave (Quality Windows Audio Video Experience) är en nätverksplattform för program som direktuppspelar ljud och video i IP-hemnätverk. qWave förbättrar prestanda och tillförlitligheten för ljud och video som direktuppspelas genom att garantera att nätverkets tjänstkvalitet (QoS) för ljud- och bildprogram säkerställs. Det ger även tillgång till åtkomstkontroll, körningsövervakning, programåterkoppling och trafikprioritering. På Windows Server-plattformar används qWave bara för flödeshastighet och prioritering.

Fjärrhjälp

Med hjälp av Fjärrhjälp kan du (eller supportpersonal) erbjuda hjälp till användare med datorproblem eller datorfrågor. Genom att använda Fjärrhjälp kan du visa och dela kontrollen över användarens skrivbord och på så vis felsöka och korrigera problemen. Användare kan också be vänner eller medarbetare om hjälp.

Remote Server Administration Tools

Med hjälp av paketet Remote Server Administration Tools kan en dator med Windows Server 2003 eller Windows Server 2008 fjärrstyras från en dator med Windows Server 2008 genom att en del verktyg för roles, role services, and features kan köras på en fjärrdator.

Hanteraren av flyttbara lagringsmedia

Hanteraren av flyttbara lagringsmedia används för att hantera och katalogisera flyttbara medier och för att styra automatiserade flyttbara medieenheter.

RPC över HTTP-proxy

RPC över HTTP-proxy är en proxy som används av objekt som tar emot RPC-anrop (Remote Procedure Calls) över HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Med hjälp av proxyn kan klienter upptäcka sådana objekt även om objekten flyttas mellan servrar eller om de finns i skilda delar av nätverket, i allmänhet av säkerhetsskäl.

Microsoft Services för NFS

Microsoft Services för NFS (Network File System) är ett protokoll som fungerar som ett distribuerat filsystem, med vars hjälp en dator kan få tillgång till filer över ett nätverk lika enkelt som om de fanns på de lokala diskarna. Den här funktionen kan bara installeras på 64-bitars versioner av Windows Server 2008. I andra versioner av Windows Server 2008 är Services för NFS tillgängligt som en rolltjänst i rollen File Services.

SMTP-server

SMTP-server används för att överföra e-postmeddelanden mellan e-postsystem.

Storage Manager for SANs

Med Lagringshanterare för SAN kan du skapa och hantera logiska enhetsnummer, LUN, på undersystem för Fibre Channel- och iSCSI-diskenheter som stöder VDS (Virtual Disk Service) i ditt SAN (Storage Area Networks).

Simple TCP/IP Services

Simple TCP/IP Services ger stöd för följande TCP/IP-tjänster: Character Generator, Daytime Discard, Echo och Quote of the Day. Simple TCP/IP Services är endast tillgängligt för bakåtkompatibilitet och bör inte installeras om det inte krävs.

SNMP Services

SNMP (Simple Network Management Protocol) är det Internetstandardprotokoll som används för att utväxla hanteringsinformation mellan hanteringskonsolprogram, som HP Openview, Novell NMS, IBM NetView och Sun Net Manager, och hanterade entiteter. De hanterade entiteterna kan utgöras av datorer, routrar, bryggor och nav.

SUA (Subsystem for UNIX Applications)

SUA (Subsystem for UNIX-based Applications) kan hämtas från Microsofts webbplats tillsammans med en uppsättning stödverktyg. Används när du vill köra UNIX-baserade program eller kompilera och köra UNIX-baserade program i Windows-miljö.

Telnet Client

Telnet-klienten används för att ansluta till en Telnet-server över Telnet-protokollet och köra program på den servern.

Telnet Server

Telnet-server gör det möjligt för fjärranvändare, inklusive sådana som använder UNIX-baserade operativsystem, att utföra kommandoradsbaserade administrationsåtgärder samt köra program med en Telnet-klient.

TFTP-klient (Trivial File Transfer Protocol)

TFTP-klienten (Trivial File Transfer Protocol) används för att läsa filer från eller skriva filer till en TFTP-server. TFTP används framförallt av inbäddade enheter eller system som under startprocessen hämtar inbyggd programvara, konfigurationsinformation eller en systemavbildning från en TFTP-server.

Kluster för växling vid fel

Med hjälp av Failover Clustering kan flera servrar arbeta tillsammans och på så vis ge tjänster och program hög tillförlitlighet. Failover Clustering används ofta för fil- och skrivartjänster samt databas- och e-postprogram.

Utjämning av nätverksbelastning

Utjämning av nätverksbelastning distribuerar trafik över flera servrar med hjälp av nätverksprotokollet TCP/IP. Protokollet är särskilt användbart för att garantera att tillståndslösa program, som webbservrar med IIS (Internet Information Services), kan skalas upp genom ytterligare servrar läggs till när belastningen ökar.

Windows Server Backup

Med hjälp av Windows Server Backup kan du säkerhetskopiera och återställa datorns operativsystem, program och data. Du kan schemalägga att säkerhetskopieringar ska utföras en gång om dagen eller oftare och att hela servern eller särskilda volymer ska skyddas.

Windows System Resource Manager

Windows System Resource Manager (WSRM) är ett administrationsverktyg i Windows Server som används för att styra hur processor- och minnesresurser tilldelas. Genom att styra resurstilldelningen ökar du systemets prestanda och minskar risken för att program, tjänster eller processer stör varandra och på så vis minskar serverns effektivitet och försämrar systemets svarskapacitet.

WINS-server

WINS-servern (Windows Internet Name Service) tillhandahåller en distribuerad databas som används för att registrera och fråga efter dynamiska mappningar av NetBIOS-namn för datorer och grupper i nätverket. WINS mappar NetBIOS-namn till IP-adresser, vilket innebär att NetBIOS-namnmatchning kan användas i routade miljöer.

WLAN

Tjänsten WLAN (Wireless LAN) konfigurerar och startar tjänsten WLAN AutoConfig, oavsett om datorn har något trådlöst nätverkskort. WLAN AutoConfig används för att räkna upp trådlösa nätverkskort och hantera trådlösa anslutningar samt de trådlösa profiler som innehåller de inställningar som krävs för att konfigurera en trådlös klient så att den kan ansluta till ett trådlöst nätverk.

Windows Internal Database

Windows Internal Database är ett relationsdatalager som bara kan användas av Windows-roller och Windows-funktioner, som UDDI-tjänster, Active Directory Rights Management Services, Windows Server Update Services och Windows System Resource Manager.

Windows PowerShell

Windows PowerShell är ett kommandoradsskal och skriptspråk som hjälper IT-personal att bli mer produktiva. Det innehåller ett nytt skriptspråk som är fokuserat på administration och mer än 130 standardkommandoradsverktyg för enkel systemadministration och ökad automatisering.

Windows Process Activation Service

WAS (Windows Process Activation Service) är en generalisering av IIS-processmodellen som eliminerar HTTP-beroendet. Alla IIS-funktioner som tidigare endast var tillgängliga för HTTP-program är nu tillgängliga för program som använder WCF-tjänster (Windows Communication Foundation) och andra protokoll än HTTP. I IIS 7.0 används WAS även för meddelandebaserad aktivering över HTTP.

Köra Serverhanteraren

Server Manager öppnas automatiskt när en administratör loggar in på en dator med Windows Server 2008. Om du stänger Server Manager och vill starta den igen kan Server Manager startas från följande platser:

 • Start-menyn

 • Högerklicka på DatorStart-menyn och klicka sedan på Hantera

 • Peka på AdministrationsverktygStart-menyn och klicka på Serverhanteraren

 • I verktygsfältet Snabbstart i Aktivitetsfältet i Windows

Kontrollera automatisk start av Serverhanteraren

Om du inte vill köra Server Manager eller Initial Configuration Tasks automatiskt när en medlem av administratörsgruppen loggar in på datorn, eller när Initial Configuration Tasks stängs, kan du modifiera standardbeteendet för öppnande av fönstren Server Manager och Initial Configuration Tasks genom att redigera följande registerinställningar.

 

Inställningsnamn Plats Standardvärde Möjliga värden

Öppna inte Server Manager vid inloggning

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Server Manager

0

0 för att inaktivera och öppna fönstret normalt. 1 för att aktivera och förhindra att fönstret öppnas.

Öppna inte Initial Configuration Tasks vid inloggning

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Server Manager\Initial Configuration Tasks

0

0 för att inaktivera och öppna fönstret normalt. 1 för att aktivera och förhindra att fönstret öppnas.

Krav för att använda Serverhanteraren

Server Manager är installerat som standard som en del i installationsprocessen för Windows Server 2008. Om du vill använda Server Manager måste du vara inloggad på datorn som administratör.

noteNote
Om du loggar in på datorn genom att använda ett annat administratörskonto än det inbyggda, kan en dialogruta som den följande öppnas och med begäran om tillåtelse att köra Server Manager. Klicka på Fortsätt om du vill starta Server Manager om dialogrutan öppnas.

Uppgifter du kan utföra i Serverhanteraren

Följande tabell sammanfattar de aktiviteter som kan utföras i Server Manager.

 

Åtgärd Beskrivning

Lägga till en roll

Med guiden Lägga till roll får du en fullständig lista över roller som går att installera på datorn, och baserat på dina val får du vägledning genom installationsprocessen för rollen och för att göra den funktionell.

Observera att för vissa roller krävs att andra roller eller funktioner installeras på samma dator. Exempelvis krävs för AD RMS att Web Server (IIS) installeras på samma server. Under installationen av AD RMS kan du se hur Server Manager meddelar användaren om beroendet och säkerställer att det här kravet uppfylls. Vissa roller har flera beroenden. Active Directory Federation Services beror t.ex. på Web Server (IIS), men också på funktionen Windows Process Activation Service.

Observera också navigeringsfönstret i vänstra delen av sidorna för guiden Lägg till roller. Den här sidan uppdateras dynamiskt utifrån dina val av roller i guiden. Det går att experimentera genom att navigera fram och tillbaka genom guidens sidor med hjälp av det här fönstret. Navigeringsfönstret är också en del av andra Server Manager-guider, exempelvis guiderna Lägg till funktioner och Ta bort roller.

Lägga till flera roller på samma gång

Med guiden Lägg till roller går det att installera flera roller i en enda session.

Lägga till en rolltjänst (efter att du lagt till en roll)

Vissa roller, till exempel File Services, Terminal Services och AD CS (Active Directory Certificate Services), består av flera underelement som kallas rolltjänster. När du har lagt till en roll som innehåller rolltjänster öppnar du Server Manager, går till hemsidan för respektive rollhantering och lägger sedan till rolltjänsten med hjälp av guiden Lägga till rolltjänst.

Ta bort en roll

När en viss roll inte längre behövs på servern går det att ta bort den så att den inte tar upp resurser eller behöver uppdateras.

När du har installerat ett antal roller på servern rekommenderar vi att du försöker ta bort en av dem med hjälp av guiden Ta bort roller. En länk till guiden Ta bort roller finns i avsnittet Sammanfattning över funktioner i huvudfönstret i Server Manager.

Ta bort en rolltjänst

När en rolltjänst inte längre behövs kan du ta bort den. Öppna rollens hemsida och ta sedan bort de rolltjänster du vill genom att använda guiden Ta bort rolltjänster.

Observera att om andra rolltjänster som är kopplade till samma roll också är installerade kvarstår de som installerade efter att den valda rolltjänsten tagits bort.

Lägga till en funktion

Precis som du kan lägga till roller kan du också lägga till funktioner till servern med hjälp av guiden Lägg till funktioner. Kommandon som öppnar guiden Lägg till funktioner finns både i fönstret Initial Configuration Tasks och i avsnittet Sammanfattning av funktioner i huvudfönstret i Server Manager.

Ta bort en funktion

Precis som du kan ta bort roller kan du också ta bort funktioner från servern när de inte längre används. En länk till guiden Ta bort funktioner finns i avsnittet Sammanfattning över funktioner i huvudfönstret i Server Manager.

Obevakad installation och borttagning av roller med hjälp av kommandoradsgränssnittet Server Manager.

Använd ServerManagerCmd.exe -help eller helt enkelt ServerManagerCmd.exe, utan argument, om du vill lära dig att använda kommandoradsverktyget.

Lägg till –query-parametern, eller gå till Teknisk översikt över Serverhanteraren - bilaga som innehåller en lista över kommando-ID för roller och funktioner som används med ServerManagerCmd.exe.

Det går att installera en rolltjänst i taget eller använda alternativet –allSubFeatures om du vill installera alla underordnade element för en roll eller funktion. Serverhanteraren hoppar automatiskt över de element som redan är installerade på datorn.

Ytterligare resurser

Följande resurser tillhandahåller ytterligare information om Windows Server 2008 och Server Manager.

 • Mer information om Server Manager finns i Serverhanteraren på Microsoft Windows Server TechCenter (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=48541) (sidan kan vara på engelska).

 • Mer information om säkerhet finns på webbplatsen Microsoft Security (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=8357) (sidan kan vara på engelska).

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft