Exportera (0) Skriv ut
Visa allt

Felsöka Diskhantering

Gäller för: Windows Server 2008, Windows Vista

Det här avsnittet tar upp några vanliga problem som kan uppstå när du använder Diskhantering.

Vad har du för problem?

Partitioner på standarddiskar som läggs till systemet visas inte i vyn Volymlista i Diskhantering.

Orsak:  Volymer på standarddiskar som läggs till systemet monteras inte automatiskt och tilldelas inte förvalda enhetsbeteckningar.

Dynamiska diskar visas som Främmande när de läggs till systemet. Du måste importera de Främmande diskarna och aktivera dem så att de är Online innan du kan använda dem.

Flyttbara medieenheter (som Zip- och Jaz-enheter) och optiska skivor (som CD-ROM eller DVD-RAM) monteras alltid automatiskt av systemet.

Lösning:  Montera standardvolymerna manuellt genom att tilldela dem enhetsbeteckningar eller genom att skapa monteringspunkter med Diskhantering eller med något av kommandona DiskPart eller mountvol.

Mer information om kommandona DiskPart och mountvol finns i följande avsnitt:

Statusen för en standarddisk är Inte initierad.

Orsak:   Disken innehåller inte en giltig signatur. När du installerar en ny disk måste operativsystemet skriva en disksignatur, slutsektormarkering (även kallad signaturord) och en MBR-post (Master Boot Record) eller GPT-tabell (GUID Partition Table) innan du kan skapa partitioner på disken. När du startar Diskhantering första gången sedan du installerat en ny disk, visas en ny guide med en lista över de nya diskar som upptäckts av operativsystemet. Om du avbryter guiden innan signaturen har skrivits kommer diskens status att förbli Inte initierad.

Lösning:  Initiera disken. Diskstatusen ändras under en kort stund till Initierar och därefter till statusen Online. Instruktioner om hur du initierar en disk finns i avsnittet Initiera nya diskar.

Mer information om beskrivningar av diskstatus finns på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=64112 (sidan kan vara på engelska).

Statusen för en standarddisk eller en dynamisk disk är Oläsbar.

Orsak:  Standarddisken eller den dynamiska disken är inte tillgänglig, vilket kan bero på maskinvarufel, logiska fel eller I/O-fel. Kopian av systemets diskkonfigurationsdatabas på disken kan ha skadats. En felikon visas vid disken med statusen Oläsbar.

Statusen Oläsbar kan också visas när hårddiskens motor startas eller när Diskhantering söker igenom diskarna i systemet. I vissa fall kan en oläsbar disk ha slutat fungera och kan inte återställas. Om statusen Oläsbar visas för dynamiska diskar beror det oftast på maskinvarufel eller I/O-fel på en del av disken, inte på att hela disken har slutat att fungera.

Lösning:   Sök igenom diskarna eller starta om datorn för att se om diskstatusen har ändrats. Instruktioner om hur du söker igenom diskarna finns på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=64114 (sidan kan vara på engelska).

Mer information om beskrivningar av diskstatus finns på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=64112 (sidan kan vara på engelska).

Statusen för en dynamisk disk är Främmande.

Orsak:  När du flyttar en dynamisk disk till den lokala datorn från en annan dator som kör Windows 2000, Windows XP Professional, 64-bitarsversionen av Windows XP eller Windows Server 2003 får disken statusen Främmande. En varningsikon visas vid diskar med statusen Främmande.

Statusen Främmande kan i vissa fall visas för en disk som tidigare har varit ansluten till systemet. Konfigurationsdata för dynamiska diskar lagras på alla dynamiska diskar, och informationen om vilka diskar som ingår i systemet går därför förlorad om alla dynamiska diskar slutar att fungera.

Lösning:  Lägg till disken i datorns systemkonfiguration så att du kan använda den. Om du vill lägga till en främmande disk i datorns systemkonfiguration importerar du den (högerklicka på disken och klicka på Importera främmande diskar). Alla befintliga volymer på den främmande disken visas och kan användas när du importerar disken.

Mer information om beskrivningar av diskstatus finns på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=64112 (sidan kan vara på engelska).

Statusen för en dynamisk disk är Online (fel).

Orsak:  Det har uppstått I/O-fel någonstans på disken. En varningsikon visas för disken med fel.

Lösning:  Om I/O-felen är tillfälliga kan du reaktivera disken och på så sätt ändra dess status till Online. Instruktioner om hur du ändrar statusen till Online finns i avsnittet Reaktivera en dynamisk disk som saknas eller är offline.

Mer information om beskrivningar av diskstatus finns på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=64112 (sidan kan vara på engelska).

Statusen för en dynamisk disk är Offline eller Saknas.

Orsak:   En dynamisk disk som är Offline kan vara skadad eller periodvis inte tillgänglig. En felikon visas vid disken som är offline.

Om diskstatusen är Offline och diskens namn ändras till Saknas, var disken nyligen tillgänglig i systemet men kan inte längre hittas eller identifieras. Disken som saknas kan vara skadad, avstängd eller frånkopplad.

Lösning:

Aktivera en disk som är offline och saknas

Åtgärda alla disk-, styrenhets- och kabelfel, och kontrollera att den fysiska disken är påslagen, inkopplad och ansluten till datorn. Använd sedan kommandot Reaktivera disk för att få tillbaka disken online. Instruktioner om hur du reaktiverar diskar som saknas eller är offline finns i avsnittet Reaktivera en dynamisk disk som saknas eller är offline.

Om diskstatusen Offline kvarstår och diskens namn fortfarande anges som Saknas och om du bedömer att det finns ett fel på disken som inte kan åtgärdas, kan du ta bort disken från systemet (högerklicka på disken och klicka på Ta bort disk). Innan du kan ta bort disken måste du dock ta bort alla volymer (eller speglingar) på disken. Du kan spara alla speglade volymer på disken genom att ta bort speglingen i stället för hela volymen. När du tar bort en volym förstörs alla data i volymen, och du bör därför bara ta bort en disk om du är helt säker på att den är permanent skadad och oanvändbar.

Om du vill aktivera en disk som är offline och har namnet Disk n (inte Saknas), kan du pröva något av följande:

  • Högerklicka på disken i Diskhantering och klicka sedan på Reaktivera disk. Om diskstatusen Offline kvarstår kontrollerar du kablarna och diskstyrenheten samt kontrollerar att den fysiska disken är felfri. Åtgärda alla fel och försök att reaktivera disken igen. Om reaktiveringen lyckas ska statusen för alla volymer på disken automatiskt återgå till Felfri.

  • Starta Loggboken och leta i händelseloggarna efter diskrelaterade fel, som att korrekt konfigurerade kopior saknas eller liknande. Om loggboken innehåller fel som handlar om att korrekt konfigurerade kopior saknas, kontaktar du Microsoft Product Support Services.

  • Försök flytta disken till en annan dator. Om du kan ändra diskens status till Online på en annan dator, beror problemet sannolikt på konfigurationen av den dator där disken inte kunde ges statusen Online.

  • Försök flytta disken till en annan dator med dynamiska diskar. Importera disken på den datorn och flytta den sedan tillbaka till datorn där den inte kunde ges statusen Online.

Mer information om beskrivningar av diskstatus finns på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=64112 (sidan kan vara på engelska).

Statusen för en standardvolym eller en dynamisk volym är Misslyckad.

Orsak:  Standardvolymen eller den dynamiska volymen kan inte startas automatiskt, disken är skadad eller också innehåller filsystemet fel. Om det inte går att reparera disken eller filsystemet, betyder statusen Misslyckad att information har gått förlorad.

Lösning:  Om volymen är en standardvolym med statusen Misslyckad, kan du kontrollera att den underliggande fysiska disken är påslagen, inkopplad och ansluten till datorn. Du kan inte göra något annat för att reparera standardvolymer.

Om volymen med status Misslyckad är en dynamisk volym, bör du kontrollera att alla underliggande diskar är online. Är de inte det återställer du diskarnas status till Online. Om det lyckas startas volymen automatiskt om och statusen återgår till Felfri. Instruktioner om hur du ändrar statusen till Online finns i avsnittet Reaktivera en dynamisk disk som saknas eller är offline.

Om statusen Online återställs för den underliggande dynamiska disken men volymens status inte återgår till Felfri, kan du reaktivera volymen manuellt. Instruktioner om hur du reaktiverar en volym finns i avsnittet Reaktivera en dynamisk disk som saknas eller är offline.

Om volymen är en speglad volym eller en RAID-5-volym med inaktuella data startas inte volymen om automatiskt när du reaktiverar den underliggande disken. Om diskarna som innehåller aktuella data har kopplats från bör du först reaktivera de diskarna (så att data kan synkroniseras). Annars kan du starta om den speglade volymen eller RAID-5-volymen manuellt och sedan köra verktyget Felkontroll eller Chkdsk.exe.

Instruktioner om hur du reaktiverar en volym finns på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=64115 (sidan kan vara på engelska).

Mer information om beskrivningar av volymstatus finns på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=64113 (sidan kan vara på engelska).

Statusen för en standardvolym eller en dynamisk volym är Okänd.

Orsak:  Statusen Okänd visas när startsektorn är förstörd (kanske på grund av virus) och du inte längre kan komma åt information på volymen. Statusen Okänd visas också när du installerar en ny disk, men inte lyckas fullfölja guiden för att skapa en disksignatur.

Lösning:  Initiera disken. Instruktioner om hur du initierar en disk finns i avsnittet Initiera nya diskar.

Mer information om beskrivningar av volymstatus finns på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=64113 (sidan kan vara på engelska).

Statusen för en dynamisk volym är Ofullständiga data.

Orsak:  Du har inte flyttat alla diskarna i en flerdisksvolym. Data i volymen kommer att raderas om du inte flyttar och importerar de återstående diskarna som innehåller resten av volymen.

Lösning:  Flytta alla diskarna i volymen till datorn och importera sedan diskarna. Instruktioner om hur du flyttar och importerar diskar finns i avsnittet Flytta diskar till en annan dator.

Om du inte längre behöver flerdisksvolymen kan du importera disken och skapa nya volymer på den. Högerklicka på den volym som har statusen Misslyckad eller Redundansåtgärden misslyckades och klicka sedan på Ta bort volym. Högerklicka på disken och klicka sedan på Ny volym.

Mer information om beskrivningar av volymstatus finns på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=64113 (sidan kan vara på engelska).

Statusen för en dynamisk volym är Felfri (i fara).

Orsak:  Statusen innebär att den dynamiska volymen är tillgänglig, men att I/O-fel har påträffats på den underliggande dynamiska disken. Om ett I/O-fel påträffas på någon del av en disk visas statusen Felfri (i fara) för alla volymer på disken, tillsammans med en varningsikon för varje volym.

När volymstatusen är Felfri (i fara) är den underliggande diskens status vanligen Online (fel).

Lösning:  Återställ den underliggande diskens status till Online. När diskens status har återställts till Online bör statusen för volymen återställas till Felfri. Om volymens status fortfarande är Felfri (i fara) kan det betyda att disken är skadad. Du bör säkerhetskopiera alla data på disken och byta ut disken så snart som möjligt. Instruktioner om hur du ändrar statusen till Online finns i avsnittet Reaktivera en dynamisk disk som saknas eller är offline.

Mer information om beskrivningar av volymstatus finns på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=64113 (sidan kan vara på engelska).

Det går inte att hantera stripe-volymer med Diskhantering eller DiskPart.

Orsak:  En del diskhanteringsprodukter som inte kommer från Microsoft ersätter Microsofts LDM (Logical Disk Manager), som används för avancerad diskhantering, vilket kan inaktivera LDM.

Lösning:  Om du använder diskhanteringsprodukter som inaktiverar LDM, måste du kontakta det företag som du köpte diskhanteringsprodukten av för att få support och hjälp med diskkonfigurationen.

Diskhantering kan inte starta Virtual Disk Service.

Orsak:  Det här felet kan uppstå om en fjärrdator inte stöder VDS (Virtual Disk Service) eller om det inte går att upprätta en anslutning till fjärrdatorn eftersom den blockeras av Windows-brandväggen.

Läsning:  Om fjärrdatorn stöder VDS kan du konfigurera Windows-brandväggen att tillåta VDS-anslutningar. Om fjärrdatorn inte stöder VDS kan du använda Anslutning till fjärrskrivbord när du vill ansluta till den och sedan köra Diskhantering direkt på fjärrdatorn.

Om du vill hantera diskar på fjärrdatorer som stöder VDS måste du konfigurera Windows-brandväggen på både den lokala datorn (där du kör Diskhantering) och på fjärrdatorn.

På den lokala datorn konfigurerar du Windows-brandväggen att använda undantaget för fjärrvolymer.

noteNote
Undantaget för fjärrvolymhantering innehåller undantag för Vds.exe, Vdsldr.exe och TCP port 135.

Följande tabell visar hur Windows-brandväggen på olika fjärrdatorer ska konfigureras för att tillåta anslutningar från Diskhanteraren som körs på en dator med Windows Server 2008, Windows Vista eller Windows Vista med Service Pack 1 (SP 1).

 

Operativsystem på fjärrdatorn Konfiguration för Windows-brandväggen

Windows Server 2008

Aktivera undantaget för fjärrvolymhantering.

Windows Vista

Aktivera undantaget för fjärrvolymhantering.

Aktivera undantaget Fil- och skrivardelning.

Windows Vista med SP 1

Aktivera undantaget för fjärrvolymhantering.

Windows Server 2003 med SP 1

Aktivera följande undantag:

  • TCP port 135

  • Vds.exe

noteNote
Fjärranslutningar i arbetsgrupper stöds inte. Både den lokala datorn och fjärrdatorn måste tillhöra en domän.

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Visa:
© 2015 Microsoft