Hade du nytta av den här sidan?
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt

Teknisk översikt över Serverhanteraren - bilaga

Uppdaterad: oktober 2007

Gäller för: Windows Server 2008

I den här bilagan

I detta avsnitt finns följande referenser:

XML-svarsfilschema

Följande kodavsnitt är XML-schemat för kommandoraden i Server Manager.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> - <xs:schema targetNamespace="http://schemas.microsoft.com/sdm/Windows/ServerManager/Configuration/2007/1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/sdm/Windows/ServerManager/Configuration/2007/1" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"> - <!-- ======================================================================================= --> - <!-- Rotelement för den indata-XML som ska installeras eller tas bort. --> - <!-- ======================================================================================= --> - <xs:element name="ServerManagerConfiguration"> - <xs:complexType> - <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="Role" type="FeatureType" minOccurs="0" /> <xs:element name="RoleService" type="FeatureType" minOccurs="0" /> <xs:element name="Feature" type="FeatureType" minOccurs="0" /> <xs:any namespace="##other" processContents="skip" minOccurs="0" /> </xs:choice> <xs:attribute name="Action" type="InstallationActionType" use="required" /> <xs:anyAttribute namespace="##other" processContents="skip" /> </xs:complexType> </xs:element> - <!-- ======================================================================================= --> - <!-- Rotelement för resultatet av en installation eller borttagning. --> - <!-- ======================================================================================= --> - <xs:element name="ServerManagerConfigurationResult"> - <xs:complexType> - <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="Role" type="FeatureResultType" minOccurs="0" /> <xs:element name="RoleService" type="FeatureResultType" minOccurs="0" /> <xs:element name="Feature" type="FeatureResultType" minOccurs="0" /> <xs:element name="Message" type="MessageType" minOccurs="0" /> <xs:any namespace="##other" processContents="skip" minOccurs="0" /> </xs:choice> <xs:attribute name="Action" type="InstallationActionType" use="required" /> <xs:attribute name="RequiresReboot" type="xs:boolean" /> <xs:attribute name="Success" type="xs:boolean" /> <xs:attributeGroup ref="CommonOutputAttributes" /> <xs:anyAttribute namespace="##other" processContents="skip" /> </xs:complexType> </xs:element> - <!-- ======================================================================================= --> - <!-- Rotelement för identifiering av roller och funktion som är installerade. --> - <!-- ======================================================================================= --> - <xs:element name="ServerManagerConfigurationQuery"> - <xs:complexType> - <xs:sequence> <xs:element name="Role" type="RoleQueryType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> <xs:element name="Feature" type="FeatureQueryType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> <xs:any namespace="##other" processContents="skip" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> <xs:attributeGroup ref="CommonOutputAttributes" /> <xs:anyAttribute namespace="##other" processContents="skip" /> </xs:complexType> </xs:element> - <!-- ======================================================================================= --> - <!-- Sekundära typer för installations- eller borttagningsdata. --> - <!-- ======================================================================================= --> - <!-- Definition av roller, rolltjänster och funktioner --> - <xs:complexType name="FeatureType"> - <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="Setting" type="SettingType" /> <xs:any namespace="##other" processContents="skip" /> </xs:choice> <xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="required" /> - <!-- InstallAllSubFeatures ignoreras för funktioner under underfunktioner vid borttagning. --> <xs:attribute name="InstallAllSubFeatures" type="xs:boolean" /> <xs:anyAttribute namespace="##other" processContents="skip" /> </xs:complexType> - <!-- Definition for settings --> - <xs:complexType name="SettingType"> - <xs:simpleContent> - <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="Name" use="required" /> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> - <!-- Install or Remove action --> - <xs:simpleType name="InstallationActionType"> - <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Install" /> <xs:enumeration value="Remove" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> - <!-- ======================================================================================= --> - <!-- Sekundära typer för resultatet av en installation eller borttagning. --> - <!-- ======================================================================================= --> - <xs:complexType name="FeatureResultType"> - <xs:sequence> <xs:element name="Message" type="MessageType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> <xs:attribute name="DisplayName" type="xs:string" use="required" /> <xs:attribute name="Success" type="xs:boolean" /> <xs:attribute name="RootParent" type="xs:string" /> <xs:attribute name="Id" type="xs:string" /> <xs:attribute name="RequiresReboot" type="xs:boolean" /> <xs:attribute name="Skipped" type="xs:boolean" /> <xs:attribute name="RequestedBy" type="RequestedByType" /> </xs:complexType> - <xs:complexType name="MessageType"> - <xs:simpleContent> - <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="Level" use="required" type="LevelType" /> <xs:attribute name="Code" type="xs:integer" /> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> - <xs:simpleType name="LevelType"> - <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Error" /> <xs:enumeration value="Warning" /> <xs:enumeration value="Information" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> - <xs:simpleType name="RequestedByType"> - <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="UserSpecified" /> <xs:enumeration value="Default" /> <xs:enumeration value="AllChildren" /> <xs:enumeration value="Dependency" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> - <xs:attributeGroup name="CommonOutputAttributes"> <xs:attribute name="Time" type="xs:dateTime" /> <xs:attribute name="Sku" type="xs:string" /> <xs:attribute name="Language" type="xs:string" /> <xs:attribute name="Architecture" type="xs:string" /> </xs:attributeGroup> - <!-- ======================================================================================= --> - <!-- Sekundära typer för identifiering av roller och funktioner som är installerade. --> - <!-- ======================================================================================= --> - <xs:complexType name="RoleQueryType"> - <xs:sequence> <xs:element name="RoleService" type="RoleServiceQueryType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> <xs:element name="Setting" type="SettingQueryType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> <xs:attributeGroup ref="FeatureQueryAttributes" /> </xs:complexType> - <xs:complexType name="RoleServiceQueryType"> - <xs:sequence> <xs:element name="RoleService" type="RoleServiceQueryType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> <xs:attributeGroup ref="FeatureQueryAttributes" /> </xs:complexType> - <xs:complexType name="FeatureQueryType"> - <xs:sequence> <xs:element name="Feature" type="FeatureQueryType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> <xs:attributeGroup ref="FeatureQueryAttributes" /> </xs:complexType> - <xs:complexType name="SettingQueryType"> - <xs:sequence> <xs:element name="Value" type="ValueQueryType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> <xs:attribute name="Name" type="xs:string" /> <xs:attribute name="Description" type="xs:string" /> </xs:complexType> - <xs:complexType name="ValueQueryType"> <xs:attribute name="Name" type="xs:string" /> <xs:attribute name="Description" type="xs:string" /> </xs:complexType> - <xs:attributeGroup name="FeatureQueryAttributes"> <xs:attribute name="DisplayName" type="xs:string" use="required" /> <xs:attribute name="Installed" type="xs:boolean" use="required" /> <xs:attribute name="Id" type="xs:string" /> <xs:attribute name="Default" type="xs:boolean" /> </xs:attributeGroup> </xs:schema>

Kommandoradssyntax och parametrar för Serverhanteraren

I följande avsnitt visas syntax och kommandoradsparametrar samt alternativ för ServerManagerCmd.exe.

Syntax

ServerManagerCmd.exe -query [<svar.xml>] [-logPath <log.txt>]

ServerManagerCmd.exe -inputPath <svar.xml> [-resultPath <svar.xml> [-restart] | -whatIf] [-logPath <log.txt>]

ServerManagerCmd.exe -install <kommando-ID> [-allSubFeatures] [-resultPath <resultar.xml> [-restart] | -whatIf] [-logPath <log.txt>]

ServerManagerCmd.exe -remove <kommando-ID> [-resultPath <resultat.xml> [-restart] | -whatIf] [-logPath <log.txt>]

ServerManagerCmd.exe [-help | -?]

ServerManagerCmd.exe -version

Parametrar

 

Parameter Beskrivning

-query [<query.xml>]

Visar en lista över alla roles, role services, and features som är installerade och tillgängliga för installation på servern. Du kan också använda kortformen av denna parameter, -q.

Om du vill att frågeresultaten sparas i en XML-fil anger du en XML-fil som ersätter query.xml.

-inputPath <svar.xml>

Installerar eller tar bort den roles, role services, and features som anges i svarsfilen, en XML-fil som representeras av svar.xml. Du kan också använda kortformen av denna parameter, -p.

-install <Id>

Installerar de role, role service, or feature som anges av Id. Se Identiferare för roll-, rolltjänst- och funktionskommandon i det här avsnittet för en komplett lista över de role, role service, or feature-identifierare som du kan välja bland för att ange Id. Identifierarna är inte skiftlägeskänsliga.

Följande valfria parametrar används med parametern -install.

 

Parameter Beskrivning

-allSubFeatures

Ange installation av alla underordnade tjänster och funktioner tillsammans med den överordnade role, role service, or feature som anges i -install-kommandots Id-parameter.

Observera att vissa rollbehållare inte har någon kommandoradsidentifierare som möjliggör installation av alla rolltjänster. Detta gäller när rolltjänster inte kan installeras i samma instans av Server Manager-kommandot. Exempelvis kan rolltjänsten Federationstjänst i ADFS (Active Directory Federation Services) och rolltjänsten Federationstjänstens proxy kan inte installeras med samma Server Manager-kommandoinstans.

-resultPath <resultat.xml>

Sparar installationsresultat till en XML-fil som representeras av resultat.xml. Det går även att använda kortformen för den här parametern, -r. Det går inte att använda parametrarna -resultPath och -whatIf i samma instans av ServerManagerCmd.exe.

-restart

Om du lägger till -restart i kommandot -install startas datorn om automatiskt när installationen är slutförd, om omstart krävs av de roller eller funktioner som installeras.

-whatIf

Du kan använda -whatIf för att visa alla operationer som anges för kommandot -install. Det går även att använda kortformen för parametern -whatIf, -w. Det går inte att använda parametrarna -resultPath och -whatIf i samma instans av ServerManagerCmd.exe.

-logPath <log.txt>

Använd -logPath för att ange ett namn och en plats för loggfilen i stället för standardnamnet och -platsen %windir%\temp\servermanager.log.

-remove <Id>

Tar bort de role, role service, or feature som anges av Id. Se Identiferare för roll-, rolltjänst- och funktionskommandon i det här avsnittet för en komplett lista över de roll-, rolltjänst- och funktionsidentifierare som du kan välja bland för att ange Id. Identifierarna är inte skiftlägeskänsliga.

Följande valfria parametrar används med parametern -remove.

 

Parameter Beskrivning

-resultPath <resultat.xml>

Sparar borttagningsresultat till en XML-fil som representeras av resultat.xml. Det går även att använda kortformen för den här parametern, -r. Observera att det inte går att använda parametrarna -resultPath och -whatIf i samma instans av ServerManagerCmd.exe.

-restart

Om du lägger till -restart i kommandot -remove startas datorn om automatiskt när borttagningen är slutförd, om omstart krävs av kvarvarande roller eller funktioner.

-whatIf

Du kan använda -whatIf för att visa alla operationer som anges för kommandot -remove. Det går även att använda kortformen för parametern -whatIf, -w. Det går inte att använda parametrarna -resultPath och -whatIf i samma instans av ServerManagerCmd.exe.

-logPath <log.txt>

Använd -logPath för att ange ett namn och en plats för loggfilen i stället för standardnamnet och -platsen %windir%\temp\servermanager.log.

-help

Visa hjälp för ServerManagerCmd.exe i kommandofönstret. Du kan också använda kortformen, -?.

-version

Visa Server Manager-versionsnumret. Du kan också använda kortformen, -v.

Identifierare för roll-, rolltjänst- och funktionskommandon

Tabellerna i detta avsnitt matchar de roles, role services, and features som är tillgängliga i Windows Server 2008 med de kommandoidentifierare som du måste använda med ServerManagerCmd.exe för att installera eller ta bort dem.

Identifierare för roll- och rolltjänstkommandon

 

Identifierare för roll- och rolltjänstkommandon Kommandovärde Kommentarer

DHCP-server

DHCP

Rollen DHCP-server bör installeras med standardinställningar.

 

Print Services

Utskriftsserver

Internetutskrift

LPD-tjänst

 

Utsskriftsserver

Print-Services

Print-Internet

Print-LPD-Service

Vid borttagning av den här rollen i Server Manager-gränssnittet uppmanas du att ta bort instanser av skrivare som konfigurerats på servern. Som standard bevaras dessa instanser, vilket är standardbeteendet för kommandottolksborttagning av Print Services-rollen.

 

Terminal Services

Terminal Server

TS-licensiering

TS Gateway

TS via webben

TS Session Broker

 

Terminal Services

TS-Terminal-Server

TS-Licensing

TS-Gateway

TS-Web-Access

TS-Session-Broker

Eftersom Terminal Services-inställningarna kan konfigureras efter installation av rollen behöver du inte ange Terminal Services-inställningar i kommandotolkens svarsfil.

 

Active Directory Domain Services

Active Directory-domänkontrollant

Identity Management för UNIX

Server för Network Information Service

Lösenordssynkronisering

 

(Inget kommando)

ADDS-Domain-Controller

ADDS-Identity-Management

ADDS-NIS

ADDS-Password-Sync

Efter installation av Active Directory Domain Services (AD DS) måste du köra kommandot dcpromo för att befordra servern till en domänkontrollant.

AD DS-rollen kan inte tas bort medan datorn fungerar som en domänkontrollant. Du måste först degradera domänkontrollanten till en standarddomänmedlem.

DNS-server

DNS

Ingen

 

File Services

DFS (Distributed File System)

DFS-namnområde

DFS Replication

Hanteraren för filserverresurser

Services för Network File System

Windows Search-tjänsten

Windows Server 2003 Filtjänster

Tjänsten File Replication

Indexeringstjänsten

 

(Inget kommando)

FS-DFS

FS-DFS-Namespace

FS-DFS-Replication

FS-Resource-Manager

FS-NFS-Services

FS-Search-Service

FS-Win2003-Services

FS-Replication

FS-Indexing-Service

Du kan inte installera eller ta bort File Services-behållaren med Server Manager-kommandotolken. Du kan installera eller ta bort bara File Services-behållaren med Server Manager-användargränssnittet. Observera att det därför inte finns något kommando-ID tillgängligt för att representera File Services-behållaren.

Eftersom du kan konfigurera File Services-inställningarna efter installation av rollen behöver du inte ange File Services-inställningar i svarsfilen för Server Manager-kommandotolken.

Observera att Services för Network File System inte är en del i rollen File Services på datorer med IA64-versionen av Windows Server 2008. Komponenten är tillgänglig i 64-bitarsversionen av Windows Server 2008.

 

Web Server (IIS)

Internet Information Services

Vanliga HTTP-funktioner

Statiskt innehåll

Standarddokument

Katalogbläddring

HTTP-fel

HTTP-omdirigering

Programutveckling

ASP.NET

.NET Extensibility

ASP

CGI

ISAPI-tillägg

ISAPI-filter

Inkluderade serverfiler

Hälsa och diagnostik

HTTP-loggning

Loggningsverktyg

Övervakning av begäranden

Spårning

Anpassad loggning

ODBC-loggning

Säkerhet

Grundläggande autentisering

Windows-autentisering

Digest-autentisering

Autentisering för mappning av klientcertifikat

Autentisering för mappning av IIS-klientcertifikat

URL-auktorisering

Förfrågningsfiltrering

IP- och domänbegränsningar

Prestanda

Komprimering av statiskt innehåll

Komprimering av dynamiskt innehåll

Administrativa verktyg

IIS Management Console

IIS-hanteringsskript och verktyg

Hanteringstjänst

IIS 6-kompabilitetshantering

IIS 6-metabaskompatibilitet

IIS 6 WMI Compatibility

IIS 6-skriptverktyg

IIS 6 Management Console

FTP Publishing Service

FTP-server

Snapin-modulen FTP-hantering

 

Webbserver

Web-WebServer

Web-Common-Http

Web-Static-Content

Web-Default-Doc

Web-Dir-Browsing

Web-Http-Errors

Web-Http-Redirect

Web-App-Development

Web-Asp-Net

Web-Net-Ext

Web-ASP

Web-CGI

Web-ISAPI-Ext

Web-ISAPI-Filter

Web-Includes

Web-Health

Web-Http-Logging

Web-Log-Libraries

Web-Request-Monitor

Web-Http-Tracing

Web-Custom-Logging

Web-ODBC-Logging

Web-Security

Web-Basic-Auth

Web-Windows-Auth

Web-Digest-Auth

Web-Client-Auth

Web-Cert-Auth

Web-Url-Auth

Web-Filtering

Web-IP-Security

Web-Performance

Web-Stat-Compression

Web-Dyn-Compression

Web-Mgmt-Tools

Web-Mgmt-Console

Web-Scripting-Tools

Web-Mgmt-Service

Web-Mgmt-Compat

Web-Metabase

Web-WMI

Web-Lgcy-Scripting

Web-Lgcy-Mgmt-Console

Web-Ftp-Publishing

Web-Ftp-Server

Web-Ftp-Mgmt-Console

Ingen

 

Active Directory Federation Services

Federationstjänst

Federationstjänsts proxy

Webbagenter

Claims-aware Agent

Windows Token-based Agent

 

(Inget kommando)

ADFS-Federation

ADFS-Proxy

ADFS-Web-Agents

ADFS-Claims

ADFS-Windows-Token

ADFS (Active Directory Federation Services) bör installeras med standardinställningar.

Active Directory Lightweight Directory Services

ADLDS

Ingen

 

Programserver

Application Server Core

Stöd för webbserver

COM+ Network Access

TCP-portdelning

Stöd för Windows Process Activation Service

HTTP-aktivering

Message Queuing Activation

TCP Activation

Aktivering av namngivna pipes

Distribuerat transaktionsstöd

Incoming Remote Transactions

Outgoing Remote Transactions

Stöd för WS-Atomic Transaction

 

Application-Server

AS-AppServer-Core

AS-Web-Support

AS-Ent-Services

AS-TCP-Port-Sharing

AS-WAS-Support

AS-HTTP-Activation

AS-MSMQ-Activation

AS-TCP-Activation

AS-Named-Pipes

AS-Dist-Transaction

AS-Incoming-Trans

AS-Outgoing-Trans

AS-WS-Atomic

Om du installerar rolltjänsten WS-Atomic Transaction Support ska du också konfigurera det för användning av ett självsignerat certifikat.

 

Active Directory-certifikattjänster

Certifikatutfärdare

Certifikatutfärdare webbregistrering (kan ej installeras med kommandotolken)

OCSP (Online Certificate Status Protocol)

Microsoft SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) (kan ej installeras med kommandotolken)

 

(Inget kommando)

ADCS-Cert-Authority

AD-Certificate

ADCS-Online-Cert

Certification Authority och OCSP (Online Certificate Status Protocol) kan installeras med Server Manager-kommandotolken. Andra rolltjänster för Active Directory-certifikattjänster kan inte installeras med Server Manager-kommandotolken.

Fax Server

Fax

Fax Server bör installeras med standardinställningar.

 

Nätverksprincip- och åtkomsttjänster

Nätverksprincipserver

NPAS-routning och fjärråtkomst (RAS)

Fjärråtkomst (RAS)

Routning

HRA (Health Registration Authority)

 

NPAS

NPAS-Policy-Server

NPAS-RRAS-Services

NPAS-RRAS

NPAS-Routing

NPAS-Health

Eftersom inställningar för Nätverksprincip- och åtkomsttjänster kan konfigureras efter installation av rollen behöver du inte ange inställningar för Nätverksprincip- och åtkomsttjänster i svarsfilen för kommandotolken.

 

Active Directory Rights Management Services (AD RMS)

Server för rättighetshantering

Active Directory Rights Management Services (AD RMS) kan inte installeras med Server Manager-kommandotolken.

Ingen

 

UDDI-tjänster

Webbprogrammet för UDDI-tjänster

Databas för UDDI-tjänster

UDDI-tjänster kan inte installeras med Server Manager-kommandotolken.

Du kan inte installera UDDI-tjänster med Server Manager-kommandotolken eftersom komplexa databasinställningar krävs under konfiguration av UDDI-tjänster.

Windows Deployment Services

WDS

Ingen

Hyper-V

Hyper-V

Ingen

Identifierare för funktionskommandon

 

Funktioner Kommandovärde Kommentarer

Kluster för växling vid fel

Failover-Clustering

 

Utjämning av nätverksbelastning

NLB

 

Desktop Experience

Desktop-Experience

 

 

Funktioner i .NET Framework 3.0

.NET Framework 3.0

XPS Viewer

Windows Communication Foundation Activation Components

HTTP-aktivering

Non-HTTP Activation

 

NET-Framework

NET-Framework-Core

NET-XPS-Viewer

NET-Win-CFAC

NET-HTTP-Activation

NET-Non-HTTP-Activ

Observera att kommandoradssyntaxen för .NET Framework 3.0-funktionen inte innehåller "."-tecknet före NET.

Windows System Resource Manager

WSRM

 

Trådlösa nätverk

Wireless-Networking

 

Windows Server Backup

Säkerhetskopiering

 

WINS-server

WINS-Server

 

Fjärrhjälp

Remote-Assistance

 

Simple TCP/IP Services

Simple-TCPIP

 

Telnet Client

Telnet-Client

 

Telnet Server

Telnet-Server

 

SUA (Subsystem for UNIX Applications)

Subsystem-UNIX-Apps

 

RPC över HTTP-proxy

RPC-over-HTTP-Proxy

 

SMTP-server

SMTP-Server

 

LPR-portövervakare

LPR-Port-Monitor

 

Storage Manager for SANs

Storage-Mgr-SANS

 

Servertillägg för BITS

BITS

 

 

Message Queuing

Meddelandekötjänster

Message Queuing-server

Katalogtjänstintegrering

Utlösare för Message Queuing

HTTP-stöd

Stöd för multicasting

Routningstjänst

Windows 2000 Client Support

DCOM-proxy för meddelandekö

 

MSMQ

MSMQ-Services

MSMQ-Server

MSMQ-Directory

MSMQ-Triggers

MSMQ-HTTP-Support

MSMQ-Multicasting

MSMQ-Routing

MSMQ-Win2000

MSMQ-DCOM

 

 

Windows Process Activation Service

Processmodell

.NET Environment

API:er för konfiguration

 

WAS

WAS-Process-Model

WAS-NET-Environment

WAS-Config-APIs

 

Windows Internal Database

Windows-Internal-DB

 

BitLocker-diskkryptering

BitLocker

 

Multipath I/O

Multipath-IO

 

Internet Storage Naming Server

ISNS

 

Hanteraren av flyttbara lagringsmedia

Removable-Storage

 

TFTP-klient

TFTP-Client

 

 

SNMP Services

SNMP-tjänsten

SNMP WMI-provider

 

SNMP-Services

SNMP-Service

SNMP-WMI-Provider

 

Services för Network File System

NFS-Services

Services för Network File System är endast tillgänglig som funktion i Windows Server 2008:s IA64-version. På andra versioner av Windows Server 2008 är det tillgängligt som rolltjänst för File Services.

Klient för Internetutskrift

Internet-Print-Client

 

Peer Name Resolution Protocol

PNRP

 

Administration av Anslutningshanteraren

CMAK

 

 

Remote Server Administration Tools

Rolladministrationsverktyg

Verktyg för Active Directory-certifikattjänster

Verktyg för Active Directory Domain Services

Verktyg för Active Directory-domänkontrollanten

Verktyg för Server för NIS

AD LDS-verktyg (Active Directory Lightweight Directory Services)

Verktyg för Active Directory Rights Management Services (AD RMS)

Verktyg för DHCP-server

Verktyg för DNS-server

Verktyg för Fax Server

Verktyg för konsolen för DFS-hantering

Verktyg för hanteringskonsolen för Hanteraren för filserverresurser

Verktyg för Hyper-V

Verktyg för NFS-tjänster (Network File System)

Verktyg för Filtjänster

Verktyg för nätverksprincip och åtkomsttjänster

HRA-verktyg (Health Registration Authority)

NPS-verktyg (Network Policy Server)

Verktyg för fjärråtkomst (RAS)

Verktyg för skrivartjänster

Verktyg för Web Server (IIS)

Verktyg för Terminal Services

Verktyg för TS RemoteApp

Verktyg för TS Gateway

Verktyg för TS-licensering

Verktyg för UDDI-tjänster

Funktionsadministrationsverktyg

Verktyg för BitLocker-diskkryptering

Verktyg i servertillägg för BITS

Verktyg för växling vid fel

Verktyg för utjämning av nätverksbelastning

Verktyg för SMTP-server

Verktyg för Windows distributionstjänster

Verktyg för WINS-server

Verktyg för Hyper-V

 

RSAT

RSAT-Role-Tools:

RSAT-ADCS

RSAT-ADDS

RSAT-ADDS

RSAT-SNIS

RSAT-ADLDS

RSAT-RMS

RSAT-DHCP

RSAT-DNS

RSAT-Fax

RSAT-DFS-Mgnt-Con

RSAT-FSRM-Mgnt

RSAT-Hyper-V

RSAT-NFS-Admin

RSAT-File-Services

RSAT-NPAS

RSAT-HRA

RSAT-NPS

RSAT-Print-Services

RSAT-Web-Server

RSAT-TS

RSAT-TS-RemoteApp

RSAT-TS-Gateway

RSAT-TS-Licensing

RSAT-UDDI

RSAT-Feature-Tools:

RSAT-BitLocker

RSAT-BITS-Server

RSAT-Clustering

RSAT-NLB

RSAT-SMTP

RSAT-WDS

RSAT-WINS

RSAT-Hyper-V

 

Windows PowerShell

PowerShell

 

Grupprinciphantering

GPMC

 

Quality Windows Audio Video Experience

Qwave

 

Ytterligare referenser

Teknisk översikt över Serverhanteraren huvudsida (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=85101). Sidan kan vara på engelska.

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft