Så här fungerar Hyper-V och virtuella datorer i klustersammanhang

Gäller för: Windows Server 2008 R2

I det här avsnittet finns information om följande saker:

Översikt av Hyper-V vad beträffar ett kluster för växling vid fel

Med Hyper-V-rollen i Serverhanteraren kan du skapa en virtuell servermiljö där du kan skapa och hantera virtuella maskiner som kör operativsystem, program och tjänster. Kluster med växling vid fel används för att göra sådana program och tjänster mer tillgängliga. Hyper-V och kluster med växling vid fel går att använda tillsammans för att skapa en virtuell dator med hög tillgänglighet, vilket ger klienterna minsta möjliga störningar och avbrott.

Du kan klustra en virtuell dator och du kan klustra en tjänst eller ett program som råkar köras på en virtuell maskin. Om du klustrar en virtuell dator övervakar klustret hur det står till med själva den virtuella maskinen (och reagerar på fel genom att starta om den virtuella maskinen eller växla över den). Om du klustrar en tjänst eller ett program som råkar köras på en virtuell dator övervakar klustret hur det står till med tjänsten eller programmet (och reagerar på fel genom att starta om programmet eller växla över det).

En egenskap hos kluster med växling vid fel som kallas delade klustervolymer är särskild avsedd att göra de virtuella maskinerna mer tillgängliga och lätthanterliga.

Använda delade klustervolymer med Hyper-V

Delade klustervolymer är volymer i ett kluster med växling vid fel som flera noder kan läsa från och skriva till samtidigt. Detta gör att flera noder samtidigt kan komma åt samma delade volym. Delade klustervolymer går bara att använda med Hyper-V (en serverroll i Windows Server 2008 R2) och andra tekniker som Microsoft anger. Information om vilka roller och funktioner som kan användas med delade klustervolymer finns på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137158.

Det blir lättare att hantera ett stort antal klustrade virtuella datorer om du använder delade klustervolymer. Mer information om delade klustervolymer finns i Så här fungerar delade klustervolymer i ett kluster med växling vid fel.

Livemigrering, snabb migrering och flyttning av virtuella datorer

I kluster med växling vid fel kan en virtuell dator flyttas från en klusternod till en annan på flera olika sätt: livemigrering, snabb migrering och flyttning. Dess åtgärder beskrivs i det här avsnittet. Mer information om hur du utför dessa åtgärder finns i Realtidsmigrera, snabbmigrera eller flytta en virtuell dator från nod till nod.

noteOBS
Om du vill klustra virtuella datorer och använder livemigrering eller snabb migrering rekommenderar vi att du ställer in maskinvaran och systemet på noderna så likartat som möjligt för att minska risken för tänkbara problem så mycket som möjligt.

Valmöjligheterna beskrivs i följande lista:

Livemigrering: När du startar en livemigrering kopierar klustret minnet som används av den virtuella maskinen från den aktuella noden till en annan, så att minnes- och tillståndsinformationen redan finns på plats för den virtuella maskinen när övergången till den andra noden sker. Övergången brukar vara så snabb att klienten som använder den virtuella maskinen inte tappar nätverksanslutningen. Om du använder delade klustervolymer sker livemigreringen nästan ögonblickligen, eftersom diskägarskapet inte behöver överföras. En livemigrering kan användas för planerat underhåll men inte för oplanerad växling.

noteOBS
Det går inte att flytta flera virtuella datorer samtidigt genom livemigrering. Bara en livemigrering (till eller från servern) kan pågå samtidigt på en given server där Hyper-V körs.

Snabbmigrering: När du startar en snabbmigrering kopierar klustret minnet som används av den virtuella datorn till en disk, så att minnet och tillståndsinformation som den virtuella datorn behöver går att läsa snabbt från disken av noden som övertar ägandet då övergången till en annan nod sker. En snabbmigrering kan användas för planerat underhåll men inte för oplanerad växling.

Det går att flytta flera virtuella datorer samtidigt genom snabbmigrering.

Flytta: När du startar en flytt förbereder sig klustret på att ta den virtuella datorn offline genom att utföra den åtgärd som du har angett i klusterkonfigurationen för den aktuella virtuella datorresursen: Spara, Avsluta, Avsluta (framtvingat) eller Stäng av. Spara (standarvärdet) innebär att den virtuella datorns tillstånd sparas, så att det kan återställas när den virtuella datorn aktiveras igen. Stäng av innebär att operativsystemet stängs av i god ordning (alla processer får tid på sig att avsluta) på den virtuella datorn innan den tas offline. Avsluta (framtvingat) innebär att operativsystemet på den virtuella datorn stängs av utan att vänta på att långsammare processer avslutas. Därefter tas den virtuella datorn offline. Stäng av är som att stänga av strömmen till den virtuella datorn, vilket innebär att data kan gå förlorade.

Den inställning du väljer för offlineåtgärden påverkar inte livemigrering, snabbmigrering eller en inte planerad växling. Den påverkar bara en flytt (eller att ta resursen offline genom att använda Windows PowerShell eller ett program). Mer information om hur du anger den här inställningen finns i avsnittet "Ytterligare hänsyn" i Realtidsmigrera, snabbmigrera eller flytta en virtuell dator från nod till nod.

Koordinera bruket av Hyper-V Manager med bruket av Hantering av klusterväxling

När du har konfigurerat klustrade virtuella datorer kan du ändra de flesta av deras inställningar antingen med Hyper-V Manager eller Hantering av klusterväxling. Vi rekommenderar att du använder Hantering av klusterväxling för att ändra dessa inställningar. Se beskrivningen i Ändra inställningar för en klustrad virtuell dator. Om du väljer att ändra den virtuella datorns inställningar med Hyper-V Manager måste du öppna Klusterhanterare för växling vid fel och uppdatera konfigurationen av den virtuella datorn. Se beskrivningen i Uppdatera konfigurationen för en virtuell dator.

Ytterligare referenser

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa: