Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Säkerhetskopiera fildata med DPM

Mark Galioto|Senast uppdaterad: 2017-03-03
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Data Protection Manager

Du kan säkerhetskopiera fildata på servrar och klientdatorer.

Innan du börjar

 1. Distribuera DPM – Kontrollera att DPM är installerat och distribueras på rätt sätt. Vi rekommenderar att du läser följande artiklar:

 2. Konfigurera lagring – Du kan lagra säkerhetskopierade data på disk, på band, och i molnet med Azure. Läs mer i Förbereda datalagring.

 3. Konfigurera DPM-skyddsagenten – Du måste installera DPM-skyddsagenten på varje dator som du vill säkerhetskopiera. Läs Distribuera DPM-skyddsagenten.

Säkerhetskopiera fildata

När du har konfigurerat din DPM-infrastruktur kan du aktivera skyddsdatorer som har de fildata som du vill säkerhetskopiera.

 1. Om du vill skapa en skyddsgrupp klickar du på Skydd > Åtgärder > Skapa skyddsgrupp för att öppna guiden Skapa ny skyddsgrupp i DPM-konsolen.

 2. Välj Servrar i Välj typ av skyddsgrupp.

 3. I Välj gruppmedlemmar lägger du till de datorer som du vill säkerhetskopiera fildata för. På dessa datorer väljer du vilka platser, resurser och mappar som du vill skydda. Distribuera skyddsgrupper. Du kan välja olika typer av mappar (till exempel skrivbordet) eller olika filtyper. Du kan också utesluta särskilda platser från skyddet.

 4. I Välj dataskyddsmetod anger du hur du vill hantera säkerhetskopieringen på kort och lång sikt. Kortsiktig säkerhetskopiering görs alltid först på disk, med alternativet att säkerhetskopiera från disk till molnet med Azure Backup (för kort och lång sikt). Som ett alternativ till långsiktig säkerhetskopiering till molnet kan du också konfigurera långsiktig säkerhetskopiering till en fristående bandenhet eller ett bandbibliotek som är anslutet till DPM-servern.

 5. I Välj kortvariga mål anger du hur du vill säkerhetskopiera till den kortsiktiga lagringen på disk. I Kvarhållningsintervall anger du hur länge du vill behålla data på disken. I Synkroniseringsfrekvens anger du hur ofta du vill köra en inkrementell säkerhetskopiering till disk. Om du inte vill ange ett intervall för säkerhetskopiering kan du markera precis innan en återställningspunkt så att DPM kör en snabb fullständig säkerhetskopiering precis innan varje återställningspunkt schemaläggs.

 6. Om du vill lagra data på band för långsiktig lagring väljer du i Ange långsiktiga mål hur länge du vill behålla banddata (1–99 år). I Säkerhetskopieringsfrekvens anger du hur ofta säkerhetskopiering till band ska köras. Frekvensen baseras på det kvarhållningsintervall som du har angett:

  • Om kvarhållningsintervallet är 1–99 år kan du välja att säkerhetskopieringen ska göras varje dag, varje vecka, varannan vecka, månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis.

  • Om kvarhållningsintervallet är 1–11 månader kan du välja att säkerhetskopieringen ska göras varje dag, varje vecka, varannan vecka eller månadsvis.

  • Om kvarhållningsintervallet är 1–4 veckor kan du välja att säkerhetskopieringen ska göras varje dag eller varje vecka.

  På en fristående bandenhet använder DPM för en enskild skyddsgrupp samma band för dagliga säkerhetskopieringar tills utrymmet på bandet tar slut. Du kan också samplacera data från olika skyddsgrupper på band.

  På sidan Select Tape and Library Details (Välj information om band och bibliotek) anger du vilket band/bibliotek som ska användas och om data ska komprimeras och krypteras på bandet.

 7. På sidan Granska diskallokering granskar du lagringspoolens allokerade diskutrymme för skyddsgruppen.

  Total datastorlek är storleken på de data som du tänker säkerhetskopiera och Disk space to be provisioned on DPM (Diskutrymme som ska etableras på DPM) är det utrymme som DPM rekommenderar för skyddsgruppen. DPM väljer den mest lämpliga säkerhetskopieringsvolymen, baserat på inställningarna. Du kan dock redigera valen av säkerhetskopieringsvolym under Disk allocation details (Diskallokeringsdetaljer). Välj önskad lagringsplats för arbetsbelastningarna i den nedrullningsbara menyn. Redigeringarna ändrar värdena för Totalt lagringsutrymme och Ledigt lagringsutrymme i fönstret Tillgängligt disklagringsutrymme. Underetablerat utrymme är mängden lagringsutrymme som DPM föreslår att du lägger till volymen för att fortsätta med säkerhetskopieringar smidigt i framtiden.

 8. I Välj metod för skapande av replik väljer du hur du vill hantera den första fullständiga datareplikeringen. Om du väljer att replikera via nätverket rekommenderar vi att du väljer en tid med låg belastning. Överväg att replikera data offline med hjälp av ett flyttbart medium vid stora mängder data eller bristfälliga nätverksförhållanden.

 9. I Välj alternativ för konsekvenskontroll väljer du hur du vill automatisera konsekvenskontroller. Du kan aktivera att en kontroll endast körs när replikdata blir inkonsekvent, eller enligt ett schema. Om du inte vill konfigurera automatiska konsekvenskontroller kan du när som helst köra en manuell kontroll genom att högerklicka på skyddsgruppen i området Skydd i DPM-konsolen och välja Utför konsekvenskontroll.

 10. Om du har valt att säkerhetskopiera till molnet med Azure Backup ser du till att de arbetsbelastningar som du vill säkerhetskopiera till Azure är valda på sidan Ange onlineskyddsdata.

 11. I Ange onlinesäkerhetskopieringsschema anger du hur ofta inkrementella säkerhetskopieringar till Azure ska ske. Du kan schemalägga säkerhetskopieringar så att de körs varje dag/vecka/månad/år och ange vilken tid/datum de ska köras. Säkerhetskopieringar kan göras upp till två gånger per dag. Varje gång en säkerhetskopiering körs skapas en dataåterställningspunkt i Azure från kopian av de säkerhetskopierade data som lagras på DPM-disken.

 12. I Ange princip för onlinebevarande kan du ange hur återställningspunkter som skapats från säkerhetskopior som körs varje dag/vecka/månad/år ska bevaras i Azure.

 13. I Välj onlinereplikering anger du hur den första fullständiga replikeringen av data ska ske. Du kan replikera via nätverket eller göra en offlinesäkerhetskopiering (offlineseeding). Vid offlinesäkerhetskopiering används funktionen Azure Import. Läs mer.

 14. Granska dina inställningar på sidan Sammanfattning. När du klickar på Skapa grupp utförs den första replikeringen av data. När den är klar visas skyddsgruppens status som OK på sidan Status. Säkerhetskopieringen sker sedan i enlighet med skyddsgruppens inställningar.

Återställa säkerhetskopierade fildata

Du återställer data med återställningsguiden. När du dubbelklickar på en skyddad volym i fönstret Skyddade data i guiden, visar DPM de data som tillhör den volymen i resultatfönstret. Du kan filtrera namnen på skyddade servrar alfabetiskt genom att klicka på Filter. När du, i trädvyn, har valt en datakälla som ska skyddas kan du välja en specifik återställningspunkt genom att klicka på datumen i fetstil i kalendern. När du klickar på Återställ i rutan Åtgärder startar DPM återställningsjobbet.

Återställ data

Så här återställer du data från DPM-konsolen:

 1. Klicka på Återställning i navigeringsfältet i DPM-konsolen. Leta reda på de data som du vill återställa. Välj dessa data i resultatfönstret.

 2. Tillgängliga återställningspunkter visas i fetstil i kalendern i avsnittet med återställningspunkter. Välj datumet i fetstil för återställningspunkten du vill återställa.

 3. I fönstret Återställningsbart objekt klickar du på det återställningsbara objekt som du vill återställa.

 4. Klicka på Återställ i fönstret Åtgärder för att öppna återställningsguiden.

 5. Så här kan du återställa data:

  1. Återställ till den ursprungliga platsen. Observera att detta inte fungerar om klientdatorn är ansluten via VPN. I så fall använder du en annan plats och kopierar sedan data från den platsen.

  2. Återställ till en alternativ plats.

  3. Kopiera till band. Med det här alternativet kopieras volymen som innehåller valda data till ett band i ett DPM-bibliotek. Du kan även välja att komprimera eller kryptera data på bandet.

 6. Ange återställningsalternativ:

  1. Återställningsfunktionssätt för befintlig version. Välj Skapa kopia, Hoppa över eller Skriv över. Det här alternativet aktiveras bara om du återställer till den ursprungliga platsen.

  2. Återställ säkerhet. Välj Använd inställningar för måldatorn eller Använd säkerhetsinställningar för återställningspunktversionen.

  3. Begränsning av nätverksbandbredd. Klicka på Ändra om du vill aktivera begränsning av nätverksbandbredd.

  4. Aktivera SAN-baserad återställning med hjälp av ögonblicksbilder av maskinvara. Välj det här alternativet om du vill använda SAN-baserade ögonblicksbilder av maskinvara och få en snabbare återställning.

   Alternativet är bara giltigt när du har ett SAN-nätverk där funktionen för ögonblicksbilder av maskinvaran är aktiverad, om SAN-nätverket kan skapa en klon och dela en klon så att den blir skrivbar och den skyddade datorn och DPM-servern är ansluta till samma SAN.

  5. Avisering. Klicka på Skicka ett e-postmeddelande när återställningen är slutförd och ange vilka som ska ta emot aviseringen. Avgränsa e-postadresserna med kommatecken.

 7. Klicka på Nästa när du har gjort dina val för de föregående alternativen.

 8. Granska återställningsinställningarna och klicka på Återställ. Observera att eventuella synkroniseringsjobb för det valda återställningsobjektet avbryts när återställningen körs.

Om du använder Modern Backup Storage (MBS) stöds inte filserveråterställning av slutanvändare (File Server EUR). File Server EUR är beroende av tjänsten Volume Shadow Copy (VSS), som Modern Backup Storage inte använder. Om slutanvändaråterställning är aktiverad kan data återställas på följande sätt:

 1. Navigera till den skyddade datafilen. Högerklicka på filnamnet > Egenskaper.

 2. I Egenskaper > Tidigare versioner väljer du den version som du vill återställa.

© 2017 Microsoft