Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Konfigurera DPM-loggning

Mark Galioto|Senast uppdaterad: 2016-12-01
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Data Protection Manager

DPM loggar aktivitet i loggfiler (*.errlog). Loggfiler är tabbavgränsade och kan öppnas i Excel för enkel visning. Du kan filtrera med specifika nivåer och uppgifts-ID för att hitta händelser som intresserar dig. Varje loggpost har ett loggaktivitets-ID som genereras av DPM som ett unikt GUID för alla DPM-aktiviteter. Det gör det lättare att spåra loggposter för specifika jobb. Loggfilerna placeras enligt följande:

  • DPM-installationsinformation: Loggas på DPM-servern på C:\DPMLogs. För DPM 2012 R2 är platsen %ProgramFiles%\Microsoft System Center 2012 R2\DPM\DPMLogs.

  • DPM-aktivitetsinformation: Loggas på DPM-servern på %ProgramFiles%\Microsoft DPM\DPM\Temp. För DPM 2012 R2 är platsen %ProgramFiles%\Microsoft System Center 2012 R2\DPM\DPM\Temp.

  • Skyddad klientaktivitet: Loggas på klientdatorn på %ProgramFiles%\Microsoft Data Protection Manager\DPM\Temp Logs. Klientinitierade aktiviteter, till exempel självbetjäningsåterställning, loggas på klientdatorn baserat på användaren (%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Microsoft System Center Data Protection Manager 2012\)

Du kan ändra loggfilsinställningarna enligt följande:

VärdenamnVärdetyp/tillåtna värdenInformation
TraceLogLevelDWORD

TRACE_ERROR – Loggar alla fel och problem – standardinställning

TRACE_DBG_ACTIVITY – Loggar alla aktiviteter, till exempel start, avbryt, slut

TRACE_DBG_NORMAL – Loggar aktiviteter som anses viktiga

TRACE_DBG_CRITICAL – Loggar endast kritiska fel.

TRACE_DBG_FATAL – Loggar oåterkalleliga fel, till exempel aktivitets- eller jobbavbrott
Anger loggningsnivån.

Kan åsidosättas per binärt. En giltig bitmask av tillåtna värden är:

enum TRACE_FLAG{

TRACE_ERROR = 0x2,

TRACE_DBG_ACTIVITY = 0x4,

TRACE_DBG_ = 0x8,

TRACE_PERF = 0x20,

TRACE_DBG_FATAL = 0x200,

TRACE_DBG_CRITICAL = 0x400
};

Du kan också aktivera fullständig utförlig loggning men observera att detta påverkar prestanda. Om du behöver detta under en begränsad tid gör du följande:

1. I registret går du till HKLM\Software\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager, lägger till DWORD-värdet TraceLogLevel och anger det till 0x43e.
2. För att tillämpa det stoppar du omedelbart de DPM-tjänster som du vill aktivera utförlig loggning för och tar bort de gamla loggarna.
3. När du har återskapat problemet och är klar med felsökningen tar du bort registerposten som du har skapat och startar om de stoppade tjänsterna så att icke-utförlig loggning fungerar igen.
TraceLogPathREG_SZAnger loggens plats.

Kräver en giltig NTFS-volymsökväg med 3 GB komprimerat utrymme på DPM-server (inga citattecken krävs i namnet för sökvägar som innehåller blanksteg).

Kan åsidosättas per binärt.
TraceLogMaxSizeDWORDAnger loggfilens storlek

5 MB som standard

En filstorlek (totalt diskutrymme som används för denna binära enhets logg = storlek * antal filer som ska kvarhållas)
TraceLogMaxNumDWORDMaximalt antal loggfiler som ska kvarhållas

30 som standard

Det aktuella antalet loggfiler spåras i HKLM\Software\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager: TraceLogNextNum (DWORD). Detta är en intern registernyckel och vi rekommenderar att du inte ändrar den.

Binär mappning och tjänstemappning

Mappningar mellan en del av de binära namnen och tjänsterna sammanfattas i följande tabell.

Tjänst/processBinärt namnInformation
DPM-motor (MSDPM)MSDPMMSDPM-motorloggar innehåller information om motorns API-anrop, jobb och aktivitetsutlösare, underhållsjobb osv.
DPM-replikeringsagent (DPMRA)DPMRALoggar information om bandsäkerhetskopieringar, diskreplikering, återställning, sekundära DPM-replikeringar. På DPM-server och skyddad klient.
DPM-biblioteksagent (DPMLA)LAAgentLoggar biblioteksrelaterade aktiviteter. På DPM-server och delad biblioteksserver.
DPM-UIDPMUILoggar UI-aktivitet, till exempel övervakning, skydd, återställning osv.
DPM PowerShell CLIDPMCLILoggar alla cmdlet-åtgärder
DPM-åtkomsthanterareDPMMACLoggar automatiska funktioner, till exempel utöka, köra om jobb och Access Control Manager-information.
Exchange-cmdlet-omslutning

E14-cmdlet-omslutning
ExchangeCmdletsWrapperLoggar för olika cmdlet:ar som körs av DPMRA på Exchange-klientsidan
AgentkoordinatorAgentBootStrapperLoggar under agentinstallation och -uppgradering
DPM-klienttjänstDPMClientProtectionLoggar av DPM-klient som installeras på bärbara datorer. Används endast på bärbar dators sida.
DPM-säkerhetskopieringsverktygDpmBackupLoggar för verktyg som utför DPM-säkerhetskopiering
Installera SQL Prep (fjärr-SQL)SQL Prep-startprogramLoggar under installation av SQL-fjärrserver före konfiguration.
DPM-säkerhetskopieringDpmBackupLoggar för DPM-säkerhetskopieringsverktyg
DPM-skrivareDPMWriterLoggar under tredje parts bandsäkerhetskopieringar och säkerhetskopiering av sekundär server. Endast på DPM-server.
WSS-cmdlet-omslutningWssCmdletsWrapperLoggar när WSS-cmdlet:ar körs på SharePoint WFE. Endast på skyddad klient.

Loggar på: %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Microsoft System Center Data ProtectionManager 2012\
SQL EUR-klientEurClientInstalleras på datorer där SQL EUR-klient har installerats. Loggar information om att ansluta till DPMserver, utlösa och avbryta återställning osv.

Loggar på: %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Microsoft System Center Data ProtectionManager 2012\
Klient-UI för bärbar datorDPMClientUILoggar om olika åtgärder som utlöses från DPM-klient-UI och fel.

Loggar på: %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Microsoft System Center Data ProtectionManager 2012\
© 2017 Microsoft