Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Administrera och konfigurera UNIX-/Linux-agenten

Matt Goedtel|Senast uppdaterad: 2016-12-01
|
1 Medverkande

I det här avsnittet beskrivs alternativen för administration och konfiguration av UNIX-/Linux-agenten för System Center 2016 – Operations Manager.

Agentkataloger

 • Öppen Management Infrastructure (OMI) har installerats i katalogen: /opt/omi

 • UNIX/Linux-agenten installeras i följande katalog: /opt/microsoft/scx/

 • UNIX/Linux-agentens loggfiler finns i följande katalog: /var/opt/microsoft/scx/log/

 • OMI-loggfilerna finns i följande katalog: /var/opt/omi/log/

 • Konfigurationsfilerna för agenten, inklusive certifikat, sparas i följande katalog: /etc/opt/microsoft/scx/

 • OMI-konfigurationsfiler lagras i följande katalog: /etc/opt/omi

Verktyg för agentadministration

I det här avsnittet beskrivs de verktyg som kan användas för administration och konfiguration av vUNIX-\/Linux-agenten.

Köra verktyg för agentadministration

Verktygen för att konfigurera UNIX/Linux-agenten finns i följande katalog:

/opt/microsoft/scx/bin/tools 

Scxadmin

Verktyget scxadmin används för att kontrollera tillståndet för UNIX-/Linux-agenten (starta, stoppa eller starta om) och kontrollera loggning som utförs av agenten. Du kan visa hur verktyget används med följande kommando: scxadmin -?


 # /opt/microsoft/scx/bin/tools/scxadmin -? 

Usage: scxadmin 
Generic options (for all commands) 
 [-quiet]   Set quiet mode (no output) 

    General Options 
scxadmin -version 

    Service Management 
scxadmin {-start|-stop|-restart|-status} [all|cimom|provider] 

    Providers Management 
scxadmin -config-list {RunAs} 
scxadmin -config-set {RunAs} {CWD=<directory>|ChRootPath=<directory>|AllowRoot={true|false}} 
scxadmin -config-reset {RunAs} [CWD|ChRootPath|AllowRoot] 

    Log Configuration Management 
scxadmin {-log-list|-log-rotate|-log-reset} [all|cimom|provider] 
scxadmin -log-set [all|cimom|provider] {verbose|intermediate|errors} 
scxadmin -log-set provider {{FILE:<path>|STDOUT}:<module-id>={SUPPRESS|ERROR|WARNING|INFO|TRACE|HYSTERICAL}} 
scxadmin {-log-reset|-log-remove} provider [{FILE:<path>|STDOUT}] 

Exempel

Starta om agenten:

cd /opt/microsoft/scx/bin/tools/
./scxadmin –log-set all intermediate

Öka all loggning till mellannivån:

cd /opt/microsoft/scx/bin/tools/
./scxadmin –log-set all intermediate 

scxsslconfig

Verktyget scxsslconfig används för att generera certifikatet i /etc/opt/Microsoft/scx/ssl/. Det här verktyget är användbart när du vill åtgärda problem där det fullständiga-domännamnet inte kan avgöras från själva UNIX-\/eller Linux-värden, eller om det fullständiga domännamn som är känt av UNIX-/Linux-värden inte matchar det fullständiga domännamn som används av hanteringsservern för att nå värden.

Information

Det genererade certifikatet måste signeras av Operations Manager-hanteringsservern för att kunna användas i WS-hanteringskommunikationen. Om du skriver över ett tidigare signerat certifikat måste certifikatet signeras på nytt.

Användningen av verktyget scxsslconfig kan illustreras med följande kommando: scxsslconfig -?

# /opt/microsoft/scx/bin/tools/scxsslconfig -? 
Usage: /opt/microsoft/scx/bin/tools/.scxsslconfig [-v] [-s days] [-e days] [-d domain] [-h host] [-g targetpath] 

-v       - toggle debug flag 
-g targetpath - generate certificates in targetpath 
-s days    - days to offset valid start date with (0) 
-e days    - days to offset valid end date with (3650) 
-f       - force certificate to be generated even if one exists 
-d domain   - domain name 
-h host    - host name 
-b bits    - number of key bits 
-?       - this help message 

Exempel

Återskapa certifikatet och tvinga överskrivning av ett befintligt certifikat med utförliga utdata:

cd /opt/microsoft/scx/bin/tools/ 
. setup.sh 
/opt/microsoft/scx/bin/tools/scxsslconfig -f -v 

Återskapa certifikatet och tvinga överskrivning av ett befintligt certifikat med angivet värdnamn och DNS-domännamn:

cd /opt/microsoft/scx/bin/tools/ 
. setup.sh 
/opt/microsoft/scx/bin/tools/scxsslconfig -f -h myserver -d contoso.com 

Avsnitt om ytterligare konfiguration

SSL-chiffer

Vid behov kan SSL-chifferlistan som används av UNIX/Linux-agenten anpassas. Mer information om den här konfigurationen finns i avsnittet Configuring SSL Ciphers (Konfigurera SSL-chiffer).

Ange en alternativ tillfällig sökväg för skript

Om du skapar en regel för UNIX-/Linux-skript eller en övervakare i ett anpassat hanteringspaket skrivs skriptinnehållet till en fil i /tmp på agentdatorn innan den körs. Du kanske vill ange en annan katalog för körning av skript. Om du vill ange en annan katalog skriver du över den symboliska länken på: /etc/opt/microsoft/scx/conf/tmpdir så att den pekar på en annan katalog. Målet för den här symboliska länken måste vara skrivbart för användarkontot som definierats i åtgärdskontot för UNIX/Linux och/eller Kör som-profilerna för ett UNIX-/ Linux-privilegierat konto.

Universal Linux – Operativsystemets namn/version

Universal Linux-agenten, som har stöd för Linux-operativsystem som CentOS, Debian GNU\/Linux, Oracle Linux och Ubuntu Server, tolkar informationsfiler för att fastställa namn och version för värdens operativsystem. Vid behov går dessa egenskaper att anpassa. Du kan anpassa egenskaperna för operativsystemet som anges till Operations Manager för värden till en Universal Linux-agent på följande sätt:

Skapa filen disablereleasefileupdates i följande katalog: /etc/opt/microsoft/scx/conf/.

touch /etc/opt/microsoft/scx/conf/disablereleasefileupdates 

Om den här filen finns försöker agenten inte uppdatera egenskaperna för operativsystemet som returneras till Operations Manager. Detta säkerställer att anpassningarna bevaras.

Redigera filen scx-release i följande katalog: /etc/opt/microsoft/scx/conf. Filen har formatet:

OSName=CentOS 
OSVersion=6.0 
OSFullName=CentOS 6.0 (x86_64) 
OSAlias=UniversalR 
OSManufacturer= 

Värdena för egenskaperna OSName, OSVersion och OSFullName kan redigeras för att återspegla de anpassade värdena.

Information

Egenskapen OSAlias bör inte redigeras. Alla egenskaper i den här filen (förutom OSManufacturer) är obligatoriska och bör inte vara null.

Nästa steg

© 2017 Microsoft