Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Använda driftkonsolen

Matt Goedtel|Senast uppdaterad: 2017-03-02
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Operations Manager

I System Center 2016 – Operations Manager, är driftkonsolen det primära gränssnittet för att interagera med driftdata som rapporteras och utföra hanterings- och konfigurationsändringar i hanteringsgruppen. Det finns fem arbetsytor i konsolen:

  • Arbetsytan Övervakning är den primära arbetsytan för operatörer. Arbetsytan Övervakning är i grunden likadan i både driftkonsoler och webbkonsoler.

  • I Arbetsytan Redigering kan du skapa nya eller ändra befintliga övervakningsscenarier, skapa eller ändra grupper för att ange omfång, definiera servicenivåmål för att mäta och rapportera om tjänstens tillgänglighet och andra redigeringsuppgifter.

  • Arbetsytan Rapportering har omfattande rapporteringsfunktioner, bland annat flera olika rapportbibliotek som du kan använda för att visa historiska driftdata från informationslager för rapportering och anpassa för dina specifika krav.

  • Arbetsytan Administration, där du konfigurerar en hanteringsgrupp för att hantera distributionen av agenten, identifiering av nätverksenheter, rollbaserad säkerhet och mycket mer.

  • Min arbetsyta ger dig ett privat område i drift- och webbkonsolen som du kan anpassa om du vill visa driftdata som uppfyller dina specifika behov. Mer information om hur du använder Min arbetsyta finns i Använda Min arbetsyta

Använda arbetsytan Övervakning

När du öppnar arbetsytan Övervakning kan du se en översikt som sammanfattar hälsotillståndet för distribuerade program och datorer samt objekt som är i underhållsläge enligt följande bild.

Översikt över övervakning sammanfattar aviseringsstatus

I översikten Tillstånd och aviseringar kan du klicka på någon av siffrorna för att få se en detaljerad vy. Om du till exempel klickar på siffran som visas för Underhållsläge, öppnas en tillståndsvy för alla datorer i underhållsläge.

Hälsotillstånden som sammanfattas i översikten visar endast en del av allt som pågår i din miljö. Du kan dessutom granska de aviseringar som har genererats. Visa alla aviseringar genom att klicka på Aktiva aviseringar i navigeringsfönstret. Mer information om hantering av aviseringar finns i Hantera aviseringar.

Det finns ett antal vyer och instrumentpaneler i arbetsytan Övervakning som du kan använda när du vill visa statusen för dina IT-tjänster. Information om varje vy finns i Standardvyer i Operations Manager. Information om hur du använder instrumentpaneler finns i Skapa och konfigurera vyer i Operations Manager. Du kan ändra visningsalternativen för en vy och spara den som en anpassad vy. Mer information finns i Så anpassar du en vy i Operations Manager.

När du arbetar med Operations Manager märker du kanske att det är vissa vyer som du använder ofta. Du kan skapa en anpassad arbetsyta som visar dina favoritvyer och favoritsökningar. Mer information finns i Använda Min arbetsyta i Operations Manager.

Använda arbetsytan Redigering

Med alternativen i arbetsytan Redigering kan du skapa nya övervakningsscenarier. Dessa kan användas för att ändra eller lägga till övervakning i ett befintligt hanteringspaket, eller skapa ett nytt hanteringspaket för ett program som inte har något.

Redigering beskrivs detaljerat i Redigeringshandboken för Operations Manager 2012. I avsnitten nedan beskrivs de olika alternativen i arbetsytan Redigering.

Mallar för hanteringspaket

Med Mallar för hanteringspaket kan du skapa fullständiga övervakningsscenarier med minsta möjliga ansträngning. När du har genomfört guiden skapas övervakare, regler och till och med klasser för att implementera det aktuella scenariot. Du behöver inte känna till de element som skapas i hanteringspaketet eftersom du kan fortsätta att använda mallen under hela konfigurationen. Alla nödvändiga ändringar av underliggande element genomförs via mallen.

MallBeskrivning
OLE DB-datakällaMed den här funktionen kan du övervaka tillgänglighet och prestanda för en databas. Insamlingsfrågor kan köras från en eller flera övervakarnoder.
ProcessövervakningMed den här funktionen kan du övervaka tillgänglighet och prestanda för en process eller kontrollera att oönskade processer inte körs.
TCP-portMed den här funktionen kan du övervaka tillgängligheten för ett program som lyssnar på en viss TCP-port. Testet kan genomföras från en eller flera övervakarnoder.
Unix/Linux-loggfilMed den här funktionen kan du övervaka en Unix- eller Linux-loggfil för att se om en viss loggning görs för en viss dator eller en grupp av datorer.
UNIX-/Linux-tjänstÖvervaka tillgängligheten för en tjänst på en Unix- eller Linux-dator eller en grupp datorer.
Windows-tjänstMed den här funktionen kan du övervaka tillgänglighet och prestanda för en tjänst som körs på en eller flera Windows-datorer.

Distribuerade program

Med Distribuerade program kan du gruppera flera funktioner som ingår i ett enda program. Hälsotillståndet för varje enskilt objekt används för att bedöma det övergripande hälsotillståndet för programmet. Det kan sedan användas för varningar, vyer och rapporter.

Grupper

Grupper innehåller en särskild uppsättning hanterade objekt. De används för att definiera omfattningen av vyer, rapporter och vissa övervakningsscenarier. Du kan ange kriterier för att skapa en grupp automatiskt baserat på objektens egenskaper eller så kan du lägga till objekt manuellt i en grupp. Du kan både skapa nya grupper och redigera befintliga. Du kan även visa de nuvarande medlemmarna i en grupp. När du har skapat en grupp kan den användas i arbetsytan Övervakning för att ange omfång för vyer, i arbetsytan Rapportering för att ange omfång för rapporter och i arbetsytan Redigering för att ange åsidosättningar, mallar för hanteringspaket och servicenivåobjekt.

Objekt för hanteringspaket

Via avsnittet Objekt för hanteringspaket får du åtkomst till de olika element som finns tillgängliga. Beroende på vilken typ av objekt det handlar om kan du skapa nya objekt, redigera befintliga objekt eller visa befintliga objekt.

ObjektBeskrivning
AttributEtt attribut är en egenskap för en klass i ett hanteringspaket. Du kan lägga till fler attribut för att få mer information om hanterade objekt. Attributen kan användas för gruppmedlemskap eller av övervakare och regler.
ÖvervakareÖvervakare är arbetsflöden som körs på en agent och bedömer det aktuella hälsotillståndet för ett objekt. Varje övervakare använder en viss datakälla, till exempel händelseloggen, prestandainformation eller ett skript för att samla in informationen.

Du kan skapa nya övervakare och redigera befintliga övervakare i driftkonsolen för specifika övervakningsscenarion. Dessa täcker behoven hos de flesta användare. Mer avancerade övervakare måste skapas och redigeras via redigeringskonsolen.
ObjektidentifieringarIdentifierade objekt är arbetsflöden som körs på en agent och identifierar objekt som ska hanteras.

Du kan inte skapa nya identifierade objekt i driftkonsolen. Du kan visa befintliga identifierade objekt i hanteringspaket och använda åsidosättningar för att ändra hur ofta de körs och eventuellt andra parametrar.
ÅsidosättningarÅsidosättningar används för att ändra parametrar i arbetsflöden, bland annat övervakare, regler och identifieringar.

Åsidosättningar skapas på egenskapssidan för det arbetsflöde som de hör till. Med den här funktionen kan du visa och ändra befintliga åsidosättningar.
ReglerRegler är arbetsflöden som körs på en agent och skapar varningar, samlar in information för analyser och rapporter eller kör ett kommando enligt ett schema. Varje regel använder en viss datakälla, till exempel händelseloggen, prestandainformation eller ett skript för att samla in informationen.

Du kan skapa nya regler och redigera befintliga regler i driftkonsolen för specifika övervakningsscenarion. Dessa täcker behoven hos de flesta användare. Mer avancerade regler måste skapas och redigeras via redigeringskonsolen.
Spårning av servicenivåMed servicenivåspårning kan du jämföra tillgängligheten för hanterade objekt med ett visst objekt.

Med det här alternativet kan du skapa nya målsättningar för servicenivån och redigera befintliga målsättningar.
aktiviteterAktiviteter är arbetsflöden som körs när du begär dem i driftkonsolen. Agentaktiviteter körs på en eller flera agentdatorer. Konsolaktiviteter körs på arbetsstationen med driftkonsolen.

Du kan skapa nya aktiviteter och redigera befintliga aktiviteter i driftkonsolen för specifika övervakningsscenarion. Dessa täcker behoven hos de flesta användare. Mer avancerade aktiviteter måste skapas och redigeras via redigeringskonsolen.
VyerVyer visar hanterade objekt och insamlade data i driftkonsolen.

Vyer skapas och ändras i arbetsytan Övervakning. Om du väljer det här alternativet visas alla befintliga vyer som finns tillgängliga för varje målklass.

Använda arbetsytan Rapportering

Det finns en mängd olika rapportfunktioner i Operations Manager, bland annat flera olika rapportbibliotek som du kan använda för att skapa egna rapporter allt efter behov. Rapporter skickar en fråga till datalagrets databas och returnerar resultatet i ett lättöverskådligt format.

Viktigt

Användarna måste ha rollen Rapportoperatörer för att kunna köra rapporter.

Rapportering

Rapportering i arbetsytan Rapportering innehåller alla installerade rapporter i Operations Manager samt rapporterna som finns i de hanteringspaket som du har importerat.

Rapportbiblioteket innehåller allmänna rapporter (till exempel rapporter om tillgänglighet och konfigurationsändringar). Allmänna rapporter har inget särskilt sammanhang. Rapportens sammanhang anges i parameterrubriken längst upp i fönstret Rapport.

Mer information om hur du använder rapportbiblioteket finns i avsnittet Använda rapporter i Operations Manager.

Skapade rapporter

Skapade rapporter baseras på befintliga rapporter i rapportbiblioteket. Du konfigurerar en rapport med förinställda parametrar och gör den sedan tillgänglig för andra användare.

När du har kört en rapport klickar du på Arkiv och sedan på Publicera så publiceras rapporten med de konfigurerade parametrarna i Skapade rapporter.

Favoritrapporter

Du kan spara konfigurerade rapporter i Favoritrapporter om du alltid vill ha dem tillgängliga och inte vill konfigurera om en rapport som du ofta kör.

När du har kört en rapport klickar du först på Arkiv och sedan på Spara i favoriter för att spara rapporten.

Schemalagda rapporter

Du kan schemalägga att konfigurerade rapporter ska köras vid enstaka tillfällen eller regelbundet.

När du har kört en rapport klickar du först på Arkiv och sedan på Schema för att konfigurera rapportprenumerationen. Mer information finns i Konfigurera och ändra rapportscheman.

Använda arbetsytan Administration

I System Center 2016 – Operations Manager-driftkonsol är arbetsytan Administration den huvudsakliga arbetsytan för administratörer. Du använder arbetsytan Administration för att konfigurera en hanteringsgrupp och de hanterade objekt den innehåller.

Första gången du öppnar arbetsytan Administration eller klickar på Administration i navigeringsfönstret öppnas administrationsöversikten. Där visas aktivitetslänkar för alla obligatoriska eller valfria konfigurationssteg som ännu inte har slutförts.

I avsnitten nedan finns information om de olika alternativen på arbetsytan Administration och länkar till mer detaljerad information om aktiviteten eller alternativet.

Anslutna hanteringsgrupper

Du kan ansluta hanteringsgrupper om du vill aktivera vidarebefordran av aviseringar och andra övervakningsdata från en ansluten hanteringsgrupp till den lokala hanteringsgruppen. Aktiviteter kan initieras från en lokal hanteringsgrupp och sedan köras på hanterade objekt i en ansluten hanteringsgrupp.

Använd Anslutna hanteringsgrupper på arbetsytan Administration om du vill ansluta en hanteringsgrupp eller redigera egenskaperna för en ansluten hanteringsgrupp.

Mer information finns i avsnittet Ansluta hanteringsgrupper i Operations Manager.

Enhetshantering

Du kan använda Enhetshantering på arbetsytan Administration om du vill konfigurera specifika hanteringsservrar, datorer som hanteras med agent, datorer som hanteras utan agent, UNIX-servrar och Linux-servrar. Följande tabell ger en översikt över hur objekten i Enhetshantering kan användas och innehåller länkar till mer detaljerad information.

ObjektAnvändaMer information
Hanteras med agentÄndra konfigurationen för datorer som hanteras med agent, till exempel:

– Ändra den primära hanteringsservern för datorer som hanteras med agent.
– Reparera agentinstallationen.
– Avinstallera en agent.
– Åsidosätta hanteringsgruppens pulsslagsinställningar för en specifik agent. Ett pulsslag är en regelbunden pulssignal från en agent till den aktuella hanteringsservern.
– Konfigurera en dator som hanteras med agent som proxy för datorer som hanteras utan agent.
- Hantera identifiering och agenter
- Agentlös övervakning i Operations Manager
Hanteras utan agentÄndra proxyagenten för en dator som hanteras utan agent. Proxyagenten kan vara valfri dator som hanteras med agent i hanteringsgruppen, som har konfigurerats som proxy.Agentlös övervakning i Operations Manager
HanteringsservrarÄndra konfigurationen för hanteringsservrar, till exempel:

– Åsidosätta hanteringsgruppens inställning för uteblivna pulsslag och konfigurera antalet uteblivna pulsslag som hanteringsgruppen tillåter för en agent innan tillståndet för respektive dator ändras till kritiskt.
– Åsidosätta inställningen Manuella agentinstallationer för hanteringsgruppen och konfigurera en hanteringsserver för att neka agenter som har installerats med MOMAgent.msi eller försätta dem i läget Väntar på hantering.
– Konfigurera en hanteringsserver som proxy för datorer som hanteras utan agent.
– Konfigurera Internetproxyinställningarna för en hanteringsserver.
- Så här fungerar pulsslag i Operations Manager
- Hantera identifiering och agenter
- Agentlös övervakning i Operations Manager
- Konfigurera Internetproxyinställningarna för en Operations Manager 2016-hanteringsserver i distributionsguiden
Väntar på hanteringGodkänna eller neka en agent som har installerats med MOMagent.msi om hanteringsgruppen för agenten har konfigurerats med inställningen Granska nya manuella agentinstallationer i vy för väntande hantering, men inte med Godkänn automatiskt nya manuellt installerade agenter. Agenter som väntar på godkännande visas för det här objektet.Bearbeta manuella agentinstallationer
UNIX-/Linux-servrarÄndra konfigurationen för UNIX- och Linux-servrar som hanteras med agent.- Hantera identifiering och agenter
- Övervaka UNIX- och Linux-datorer med hjälp av Operations Manager

Hanteringspaket

När du väljer Hanteringspaket på arbetsytan Administration visas en lista över alla hanteringspaket som har importerats till hanteringsgruppen. När du högerklickar på ett enskilt hanteringspaket i resultatfönstret kan du visa egenskaper för det, ta bort det eller exportera eventuella anpassningar till en annan hanteringsgrupp. Du kan använda länkarna i aktivitetsfönstret för att skapa, importera och hämta hanteringspaket.

Mer information finns i Använda hanteringspaket.

Operations Management Suite

Du kan använda Operations Management Suite i arbetsytan Administration för att konfigurera hanteringsgruppen för att ansluta och integrera med din OMS-arbetsyta. På så sätt kan du samla in data från ditt system som hanteras med agent i hanteringsgruppen och analysera dem ytterligare i Log Analytics.

Mer information om att integrera och konfigurera Operations Manager med Log Analytics finns i Ansluta Operations Manager till Log Analytics.

Nätverkshantering

Du kan använda Nätverkshantering i arbetsytan Administration för att identifiera nätverksenheter och hantera identifierade nätverksenheter. Följande tabell ger en översikt över hur objekten i Nätverkshantering används och innehåller länkar till mer detaljerad information.

ObjektAnvändaMer information
Identifieringsregler– Skapa regler för identifiering av nätverksenheter
– Ändra befintliga identifieringsregler
Identifiera nätverksenheter i Operations Manager
NätverksenheterVisa egenskaper för identifierade nätverksenheterÖvervaka nätverk med hjälp av Operations Manager
Nätverksenheter som väntar på hanteringGöra ett nytt försök eller neka identifierade nätverksenheter som väntar på hanteringIdentifiera nätverksenheter i Operations Manager

Meddelanden

Aviseringar skickar meddelanden eller kör kommandon automatiskt när en varning genereras i ett övervakat system. Som standard är aviseringar för varningar inte konfigurerat. Om du vill att Operations Manager-användarna ska meddelas omedelbart när en avisering genereras, måste du konfigurera en kanal för meddelanden, lägga till prenumeranter och sedan skapa en prenumeration för meddelandet.

I Meddelanden på arbetsytan Administration kan du skapa kanaler, prenumeranter, prenumerationer samt ändra kanaler, prenumeranter och prenumerationer som du skapar. Mer information finns i Prenumerera på aviseringar.

Produktkopplingar

Produktkopplingar används för att synkronisera Operations Manager-data med andra hanteringssystem, till exempel system som övervakar andra datorer än Windows-datorer eller som genererar incidentposter. Produktkopplingar kan användas för att integrera en Operations Manager-distribution med en annan hanteringsplattform eller ansluta andra hanteringssystem till en fullständig Operations Manager-hanteringslösning. Alla produktkopplingar som du integrerar med Operations Manager visas i det här avsnittet på arbetsytan Administration.

När du installerar Operations Manager installeras två interna produktkopplingar. Dessa används i Operations Manager.

Mer information finns i avsnittet Ansluta Operations Manager till andra hanteringssystem.

Kör som-konfiguration

Du kan använda Kör som-konfiguration på arbetsytan Administration för att hantera Kör som-konton och -profiler. Följande tabell ger en översikt över hur objekten i Kör som-konfiguration används och innehåller länkar till mer detaljerad information.

ObjektAnvändaMer information
KontonÄndra autentiseringsuppgifter och distribution för Kör som-konton.Hantera åtkomst i Operations Manager
ProfilerLägga till, redigera och ta bort Kör som-konton som är kopplade till Kör som-profilerHantera åtkomst i Operations Manager

Säkerhet

Åtgärder som att hantera aviseringar, köra aktiviteter, åsidosätta övervakare, visa aviseringar, visa händelser och så vidare har i System Center 2016 – Operations Manager grupperats i användarroller, där varje användarroll representerar en viss arbetsfunktion. Med hjälp av roll-baserad säkerhet kan du begränsa vilka privilegier användarna har för olika områden i Operations Manager. Under Säkerhet på arbetsytan Administration kan du lägga till och ta bort användare i de olika användarrollerna. Du kan också ändra egenskaperna för användarroller som du skapar.

Mer information finns i Implementera användarroller.

Inställningar

Följande tabell ger en översikt över de inställningar som du kan hantera under Inställningar på arbetsytan Administration.

ObjektAnvändaMer information
AgentpulsslagAgenter genererar ett pulsslag med ett visst intervall för att ange att de fungerar som de ska. Du kan justera det här intervallet.Så här fungerar pulsslag i Operations Manager
Aviseringar– Konfigurera lösningstillstånd för aviseringar.
– Konfigurera automatisk lösning för aviseringar.
- Ställa in lösningstillstånd för aviseringar
- Konfigurera automatisk aviseringslösning
DatabasrensningKonfigurera hur länge olika typer av data ska behållas i den använda databasen.Underhålla Operations Manager
SekretessÄndra inställningarna för följande program:

– Customer Experience Improvement Program (CEIP)
– Användningsdatarapportering
– Felrapportering
Skicka data till Microsoft i distributionsguiden
RapporteringKonfigurera sökvägen för rapportservernAnvända arbetsytan Rapportering i Operations Manager
WebbadresserAnge webbadresser för webbkonsolen och företagskunskap online.Ansluta till drift- och webbkonsolen
ServerpulsslagKonfigurera antalet uteblivna pulsslag innan hanteringsservern pingar datorn som hanteras- med agent.Så här fungerar pulsslag i Operations Manager
ServersäkerhetAnge hur manuellt installerade agenter ska hanteras av hanteringsservern.Bearbeta manuella agentinstallationer

Nästa steg

  • Läs i Ansluta till drift- och webbkonsolen om hur du kan få åtkomst till och interagera med driftinformationen komma åt och interagera med driftdata eller utföra administrativa uppgifter.
© 2017 Microsoft