Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Integration med andra företagshanteringsprodukter

Matt Goedtel|Senast uppdaterad: 2016-12-01
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Operations Manager

Många kunder har en eller flera övervakningsplattformar som tillhandahåller konsoliderade användningsdata över företagets infrastruktur, datacenter, komplexa nätverk och IT-domäner, som korreleras och skickas vidare till tjänsthanteringslösningar för incidentregistrering och eskalering, samt för analys och visualisering av informationen på olika typer av instrumentpaneler. System Center 2016 – Operations Manager är en del av detta ramverk för tjänstaktiviteter och kan vidarebefordra varningsinformation och prestandadata, eller utgöra den primära övervakningsplattformen som utökas för att uppfylla specifika affärsbehov.

Interoperabilitet mellan Operations Manager och andra produkter kan uppnås med flera olika metoder beroende på de tekniska och affärsspecifika kraven. Här är exempel på några vanliga metoder för interoperabilitet med Operations Manager:

  • System Center 2016 Orchestrator med integreringspaket som är tillgängliga från Microsoft, tredje parter och communityn. Integrationspaketen för Orchestrator innehåller ytterligare aktiviteter som utökar funktionerna i Orchestrator för kommunikation och datautbyte med andra system från tredje part.
  • Anslutningsverktyg som bygger på Operations Manager Connector Framework (OMCF). Anslutningsverktyg som bygger på OMCF, som utvecklats från Operations Manager SDK, tillhandahåller metoder och typer som du kan använda för att initiera och hantera en koppling och för att hämta eller skicka driftdata. Några exempel på anslutningsverktyg som används för att integrera med Operations Manager är andra System Center-produkter som Service Manager och Virtual Machine Manager (VMM) och produkter från tredje part, till exempel Nagios eller IBM Netcool. Anslutningar till externa system utförs ofta med hjälp av en webbtjänst.
  • Frågekörning mot drift- och informationslagerdatabaserna för SQL för att extrahera särskilda datauppsättningar för anpassade rapporter och instrumentpaneler.

Andra anpassade anslutningsverktyg utvecklas och implementeras för att ge stöd för avancerade scenarier, t.ex. förbättrade aviseringar med ytterligare information före överföringen till incidenthanteringssystem, korrelering av aviseringar eller avancerade aviseringsfunktioner med Operations Manager.

Operations Manager är integrerat med Microsoft Operations Management Suite (OMS) för överföring av insamlade händelser, aviseringar och prestandadata för vidare analys och för bättre insyn.

När det finns en brandvägg mellan produkterna

Portarna och kommunikationen mellan Operations Manager och andra hanteringsprodukter beror på vilken integrationsmetod du använt. Om du använder System Center 2016 Orchestrator ansluter Orchestrator Runbook Server till Operations Manager-hanteringsservern via TCP-port 5724. Det här är en enkelriktad kommunikation.

Integrering med Orchestrator

Om du använder ett anslutningsverktyg från leverantören läser du dokumentationen så att du förstår vilka portar som används och i vilken riktning trafiken flödar.

Integrering med tredje part

Designöverväganden

Integreringen mellan Operations Manager och andra övervaknings- och hanteringsprodukter konfigureras vanligtvis mellan en enskild hanteringsserver och den andra hanteringsprodukten, eller i andra fall, mellan flera hanteringsservrar eller genom att namnet på Operations Manager-hanteringsgruppen anges. Stöd för flera anslutna hanteringsgrupper stöds inte och varje hanteringsgrupp måste installera en separat instans av anslutningsverktyget för varje hanteringsgrupp. Detta gäller även integreringen mellan System Center Orchestrator, VMM och Service Manager.

Du måste utvärdera och fastställa riskerna, effekten och återställningsalternativen med hänsyn till hur övervakningstjänsten stöder pågående tjänstaktiviteter baserat på tjänstnivåerna i dina SLA:er och OLA:er när du planerar för tjänsternas kontinuitet vid oplanerade avbrott eller planerat underhåll.

Om en hanteringsserver stöder integration (via ett anslutningsverktyg som finns direkt på hanteringsservern eller från en annan System Center-produkt som VMM, Orchestrator eller Service Manager) måste du planera för detta med manuella eller automatiska återställningssteg beroende på integrationens konfiguration och ordningen på de steg som krävs för att återgå till normal drift.

© 2017 Microsoft