Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Skapa ett gästkluster från en VMM-tjänstmall

Rayne Wiselman|Senast uppdaterad: 2016-11-05
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Virtual Machine Manager

Använd den här artikeln om du vill skapa ett gästkluster (ett redundanskluster med två eller flera noder som innehåller virtuella datorer) från en System Center 2016-tjänstmall för Virtual Machine Manager (VMM).

Tjänsterna i VMM grupperar virtuella datorer på samma plats och tillhandahåller en app. Tjänstmallarna innehåller information om en tjänst, inklusive de virtuella datorer som distribueras som en del av tjänsten, de program som ska installeras på de virtuella datorerna och de nätverkskonfigurationer som ska användas. Du kan lägga till virtuella datormallar, nätverksinställningar, program och lagringsutrymme i en tjänstmall. Läs mer

Du kan använda tjänstmallar för att skapa ett gästkluster. Klustret kan sedan konfigureras för att köra ett program, exempelvis SQL Server.

Innan du börjar

 • Virtuella datorer i ett gästkluster kan bara distribueras till värdkluster som kör Windows Server 2012 R2 eller senare. I annat fall misslyckas distributionen.
 • Du behöver ett antal skript för att skapa gästklustret, inklusive ett skript som ska köras på den första virtuella datorn i klustret, ett skript som ska köras på de övriga virtuella datorerna så att de kan ansluta till klustret. Skriptinställningarna anges i programinställningarna för tjänstmallen.
 • Om du vill konfigurera delade diskar för klustret måste du använda nya VHDX-filer. Återanvänd dem inte från ett tidigare kluster. Se till att hårddiskfilerna finns i VMM-biblioteket.
 • Identifiera en enda sökväg i ett SCSI-baserat lagringsutrymme där alla VHDX-filer för gästkluster ska placeras vid tidpunkten för distributionen. Du kan använda lagringsklassificeringar för att kontrollera placeringen av VHDX-filer, men du måste ha minst en plats i klassificeringen med kapacitet att innehålla alla VHDX-filer. VMM distribuerar inte VHDX-filerna till flera platser.
 • Du kan variera platsen för VHDX-filerna vid tidpunkten för distributionen, även om du använder samma tjänstmall för att distribuera flera gästkluster. Om du vill göra det måste du distribuera gästklustren till en värdgrupp och inte till ett moln. Vid distributionen kan du sedan ange en enskild sökväg för alla delade VHDX-filer för klustret. Det åsidosätter den plats som anges i mallen för virtuella datorer.
 • Du kommer att behöva en virtuell hårddiskfil som innehåller det operativsystem (förberett med Sysprep) som du vill att de virtuella datorerna i gästklustret ska använda. När alla noder har skapats använder VMM en kopia av den här virtuella hårddiskfilen för nodens systemdisk.

Ange skript som körs när ett gästkluster skapas

 1. Skapa en programprofil.
 2. Under Ny programprofil > Allmänt > Kompatibilitet låter du standardinställningen Allmänt vara aktiverad.
 3. På fliken Programkonfiguration > OS-kompatibilitet markerar du sedan en eller flera utgåvor av ett serveroperativsystem (ej tidigare än Windows Server 2012).
 4. Lägg till de skript som du behöver för att skapa den första noden i klustret och lägg sedan till de övriga noderna. Ange skripten enligt följande:

  • För ett skript som ska köras på den första noden i klustret när det har skapats (och inte på övriga noder) går du till Skriptkommandotyp och väljer Generering: Första virtuella dator.
  • För ett skript som ska köras på senare noder i klustret när de har skapats (och inte på den första noden) går du till Skriptkommandotyp och väljer Generering: Virtuella datorer efter första.
  • För varje skript anger du namnet på den körbara filen och parametrarna som skriptet ska köras genom, samt Kör som-kontot.
  • Konfigurera övriga inställningar efter behov, inklusive hur länge skriptet ska köras innan en tidsgräns uppnås, samt principer för fel och omstart.
  • Ett skript kan innehålla inställningar som ska anges när du konfigurerar tjänsten för distribution. När du vill formatera den här typen av inställning skriver du parametern i fältet Parametrar i följande format: @@ (skriv till exempel @ClusterName@).
  • Exempel: Skriptet FormCluster.exe som körs med Cmd.exe och parametrarna /q och /c och kräver att klusternamnet är Körbart program: Cmd.exe, parametrar: /q/cFormCluster.cmd@ClusterName@
  • Du kan också lägga till skript som tar bort klustret på rätt sätt. Skriptkommandotyp skulle vara Borttagning: virtuella datorer före senaste eller Borttagning: senaste virtuella dator.
  • Du kan även lägga till ett skript av typen Före installation som körs på den första virtuella datorn och på senare virtuella datorer som skapas som en del av tjänstnivån.
 5. Klicka på OK om du vill spara inställningarna och kontrollera att profilen har skapats under Profiler > Programprofiler. Profilen visas i fönstret Profiler.

Skapa en mall för virtuell dator

Skapa en virtuell datormall som innehåller inställningar för en delad VHDX-fil. Den här VHDX-filen måste distribueras till det delade lagringsutrymmet som har tillgängliga SCSI-kanaler för respektive nod i klustret och ger samma åtkomst till filen för varje nod.

 1. I VMM-biblioteket kontrollerar du att du har en virtuell hårddisk som innehåller det operativsystem (skapas med hjälp av SysPrep) som du vill använda för den virtuella datorn i gästklustret. Det får inte vara tomt.
 2. Skapa en virtuell datormall
 3. I guiden Skapa mall för virtuell dator > Välj källa och sedan Använd en befintlig mall för virtuell dator eller en virtuell hårddisk som lagrats i biblioteket > Bläddra.
 4. Under Välj källa för mall för virtuell dator klickar du på den virtuella hårddisk som du vill använda.
 5. Under Konfigurera maskinvara anger du inställningarna för maskinvaruprofilen eller maskinvaran.
 6. Om du vill konfigurera gästklustret att använda en delad VHDX-disk går du till Busskonfiguration, klickar på SCSI-styrkort 0 och sedan till Nytt och klickar på Disk. Den nya disken visas i listan under SCSI-styrkortet. Välj disken och markera sedan Dela disken över tjänstnivån.
 7. Avmarkera alternativet Innehåller operativsystemet för den virtuella datorn. Klicka på Bläddra, välj den VHDX-fil som du vill att VMM ska distribuera till delad lagring och klicka sedan på OK. Upprepa för varje ytterligare nod i klustret. Lägg till samma disk varje gång, men se till att SCSI-kanalen är unik för varje nod.
 8. Under Nätverkskort markerar du nätverkskortet och väljer Aktivera gästangivna IP-adresser. Detta gör att noderna (de virtuella datorerna) i klustret kan ange IP-adresser för själva klustret och för program som du konfigurerar att köras i klustret.
 9. Gå till Avancerat **> **Tillgänglighet och välj Gör till en virtuell dator med hög tillgänglighet. När denna inställning har valts skapas den virtuella datorn som en klusterinstans i värdklustret, så att redundansväxling till en annan värd i klustret kan utföras av den virtuella datorn om någon värd skulle upphöra att fungera.
 10. Klicka på Hantera tillgänglighetsuppsättningar > Skapa. Den tillgänglighetsuppsättning som du skapar kommer att användas av alla noder i gästklustret. Det innebär att VMM försöker placera de virtuella datorerna på separata värdar, vilket innebär att om någon värd misslyckas kan virtuella datorer på en annan värd tillhandahålla tjänster i stället.
 11. Gå till Konfigurera operativsystem och öppna listan Gästoperativsystemprofil. Välj antingen en gästoperativsystemprofil eller Skapa nya inställningar för anpassning av Windows-operativsystem. Ditt val styr huruvida ytterligare guidesidor visas.

  • Under Identitetsinformation > Datornamn kan du ange ett mönster för att generera datornamn. Om du till exempel anger server#### blir de datornamn som skapas server0001, server0002 och så vidare. Genom att använda ett bestämt mönster garanterar du att datornamnen som genereras hänger samman och kan identifieras när du lägger till nya virtuella datorer för en tjänst. Om du använder den här metoden för att ange datornamn kan du inte använda den i kombination med en namngivningsparameter (@@). Du kan använda en av metoderna, men inte båda två.
  • Under Nätverk kan du ange inställningar för Active Directory genom att använda det fullständiga domännamnet eller @-tecken före och efter domännamnet, till exempel @Domän@. Genom att använda @-tecken på det här sättet går det att ange den nödvändiga informationen när den virtuella datorn distribueras som en del av en tjänst. Det krävs ingen förtroenderelation mellan domänen där tjänsten distribueras och domänen för VMM-hanteringsservern.
 12. Skapa mallen för virtuella datorer genom att slutföra guiden.

Inkludera mallen för virtuella datorer i en tjänstmall

 1. Skapa en tjänstmall och lägg till mallen för virtuella datorer på den aktuella mallnivån.
 2. När du har sparat och validerat mallen högerklickar du på nivåobjektet i tjänstmalldesignern och klickar på Egenskaper.
 3. Under Programkonfiguration lägger du till den programprofil som du har skapat. När tjänsten har distribuerats körs skripten i programprofilen. Spara och validera tjänstmallen.
 4. Högerklicka på tjänstmallen igen > Egenskaper.
 5. Markera Denna datornivå kan skaländras ut på fliken Allmänt och ange sedan ett värde större än 1 för Antal standardinstanser och Maximalt antal instanser. Maximiantalet ska vara inställt på mindre eller lika med antalet SCSI-kanaler som du konfigurerade i mallen för virtuell dator. Standardvärdet för antal bör vara mindre än maximiantalet.
 6. Under Antal uppgraderingsdomäner anger du samma värde som under Maximalt antal instanser. Om du till exempel har angett ett standardantal på tre och ett maxantal på tre, får gästklustret tre noder. Antalet uppgraderingsdomäner bör också anges till tre så att uppdateringarna utförs i tre steg för en nod (virtuell dator) åt gången. Detta gör att minst två virtuella datorer i gästklustret körs under planerat underhåll.
 7. Spara och validera tjänstmallen.

När du har konfigurerat gästklustret är du redo att distribuera tjänsten.

© 2017 Microsoft