Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Lägga till tjänstmallar i VMM-biblioteket

Rayne Wiselman|Senast uppdaterad: 2016-11-05
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Virtual Machine Manager

Läs den här artikeln om du vill veta mer om att konfigurera tjänstmallar i biblioteket i System Center 2016 – Virtual Machine Manager (VMM).

Tjänstmallar grupperar virtuella datorer för att tillhandahålla en app. De innehåller information om en tjänst, inklusive de virtuella datorer som distribueras som en del av tjänsten, de program som installeras på virtuella datorer och de nätverksinställningar som ska användas. Du kan lägga till VM-mallar, nätverksinställningar, program och lagring i en tjänstmall.

Tjänstmallar kan vara enkla eller på flera nivåer:

 • En tjänst på en nivå innehåller en virtuell dator som används som en viss app.
 • En flernivåtjänst innehåller flera virtuella datorer. Du kan exempelvis skapa en tjänst i tre nivåer med en serverdelsnivå som kör en SQL Server-databas, en mittennivå som kör företagsservern och en tredje nivå som kör ett webbgränssnitt för klientdelen.
 • Nivåer kan läggas till baserat på en kopia av en befintlig VM-mall (som kan anpassas) eller en virtuell hårddisk i biblioteket.

Du konfigurerar tjänstmallar med VMM-tjänstmalldesignern.

Innan du börjar

Du kan skapa tjänstmallar om du har behörighet som VMM-administratör eller delegerad administratör, eller om du har ett självbetjäningsanvändarkonto med Författare aktiverat.

Skapa en tjänstmall

 1. Klicka på Bibliotek > Skapa > Skapa tjänstmall.
 2. I Ny tjänstmall > Namn anger du ett mallnamn. I Version anger du mallversionen.
 3. Konfigurera en nivå med hjälp av fördefinierade mallar genom att klicka i designerarbetsbelastningen och välja ett förkonfigurerat nivåmönster (tom, 1, 2 eller 3 nivåer). Klicka på Spara och verifiera för att spara mallen. När den är skapad kan du klicka på ett mallobjekt för att ändra dess namn, version eller användare/roller som har åtkomst till den.
 4. När nivån visas i arbetsytan drar du en VM-mall till den. Egenskaperna för VM-mallen tillämpas på nivån. Observera att detta inte skapar någon länk mellan nivån och mallen. När du ändrar mallegenskaperna, ändras inte nivåegenskaperna.

  Obs! Du kan också klicka på Lägg till datornivå för att lägga till en nivå manuellt. Detta öppnar guiden Skapa datornivåmall. I Välj källa väljer du en källa för nivån. Du kan använda en exakt kopia av en befintlig VM-mall eller anpassa en befintlig VM-mall. Klicka på Bläddra för att välja mall eller hårddisk. I Ytterligare egenskaper konfigurerar du egenskaperna för nivån enligt beskrivningen i nästa steg.

 5. Du kan klicka på en nivå för att få åtkomst till dess egenskaper i informationsfönstret i designern. Klicka på Visa alla egenskaper för att ändra alla egenskaper i en enda vy. Du kan ändra följande när du väljer att visa alla:

  • I Allmänt anger du:

   • I vilken ordning nivåerna ska distribueras och servas. Om databasnivån exempelvis måste köras för att du ska kunna köra en webbapp i klientdelen anger du databasnivån till 1.
   • Om du vill kunna lägga till ytterligare virtuella datorer på nivån för att skala ut (du kan skala ut upp till 5 VM-instanser i en nivå).
   • Mer än en uppgraderingsdomän för att minimera avbrott i tjänsten när en nivå uppdateras. VMM kommer att uppdatera virtuella datorer i nivån i enlighet med deras uppgraderingsdomäner. VMM uppgraderar en uppgraderingsdomän i taget. Den stänger ner virtuella datorer i domänen, uppdaterar dem, gör dem online och flyttar till nästa domän för att minimera påverkan.
   • Skapa en tillgänglighetsuppsättning för nivån. Med tillgänglighetsuppsättningen kan virtuella datorer i tjänsten vara tillgängliga under underhåll. VMM försöker separera virtuella datorer i samma tillgänglighetsuppsättning genom att placera dem på separata värdar.
  • I Konfigurera maskinvara visas maskinvaruinställningarna för den associerade VM-mallen. Du kan välja en annan maskinvaruprofil eller konfigurera maskinvaruinställningarna manuellt. Läs mer.

  • I Konfigurera operativsystem visas operativsysteminställningarna för den associerade VM-mallen. du kan välja en alternativ gästoperativsystemprofil eller konfigurera inställningarna manuellt. Läs mer.
  • I Programkonfiguration eller SQL Server-konfiguration kan du välja program/SQL Server-profil eller konfigurera inställningarna för en ny profil. Lär dig mer om program och SQL Server-profiler.

Lägga till ett virtuellt datornätverk i tjänstmallen

Du måste konfigurera nätverksinställningar för en nivå genom att ansluta nivåns nätverkskort till ett eller flera virtuella datornätverk. Gör detta genom att lägga till en logisk nätverkskomponent och sedan använda anslutningsprogrammet för att ansluta den till nätverkskortet.

 1. I Tjänstmalldesignern klickar du på Komponenter i tjänstmall > Lägg till virtuellt datornätverk.
 2. När nätverket visas som en komponent använder du anslutningsprogrammet för att ansluta till rätt nätverkskort.

Nästa steg

Konfigurera belastningsutjämning för en tjänstnivå

© 2017 Microsoft