Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Hantera SOFS-inställningar i VMM-infrastrukturresurser

Rayne Wiselman|Senast uppdaterad: 2016-11-05
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Virtual Machine Manager

Du kan hantera en skalbar filserver (Scale-Out File Server, SOFS) i infrastrukturresurserna i System Center 2016 – Virtual Machine Manager (VMM) på följande sätt:

 • Skapa lagringspooler: Skapa lagringspooler från fysiska diskar i SOFS-noder. Sedan kan du allokera dessa lagringspooler.
 • Skapa filresurser: Du kan skapa filresurser på en SOFS i VMM-infrastrukturresurserna. Du kan ange lagringstypen för en resurs som en lagringspool, lokal pool eller volym.
 • QoS: Konfigurera en princip för QoS (Quality of Service) för SOFS i syfte att kontrollera vilka resurser som har allokerats till de virtuella datorerna
 • Ange ett diskvittne för en lagringspool: Från och med VMM 2016 kan du ange att diskvittnet för ett SOFS-kluster ska hämtas från en viss lagringspool. För detta ändamål skapar VMM ett trevägs speglingsutrymme och konfigurerar det som diskvittne för klustret. Lagringspoolen måste ha minst fem fysiska diskar.

Skapa lagringspooler

 1. Klicka på Infrastrukturresurser > Lagring > Filservrar. Högerklicka på SOFS-servern (inte noderna) och klicka på Hantera pooler.
 2. Under Hantera pooler för filserver klickar du på Ny om du vill skapa en ny pool eller ändra en befintlig.
 3. Under Allmänt anger du ett namn och väljer en lagringsklassificering.
 4. Under Fysiska diskar väljer du de diskar som du vill lägga till i poolen. Diskarna visas i enlighet med inställningarna för SOFS. En filserver med delat lagringsutrymme kan exempelvis visa SAS-lagringsdiskar, och en filserver med Lagringsdirigering skulle visa lokala diskar som är kopplade till varje nod.
 5. I Standardinställningarna låter du standardvärdet stå kvar om du inte behöver ändra det av en särskild anledning.

  • Feldomän: När du väljer en feldomän kan du ange hur många kopior av dina data som ska distribueras i ett kluster. Lägg märke till att feldomänen inte visas för kluster som har konfigurerats med hjälp av Lagringsdirigering. Dessa kluster har feldomänen Nod för att ange att kopior av data som finns lagrade på flera noder i klustret och data är tillgängliga även om en viss nod inte är det.
  • Överlagring: Överlagring (tillsammans med antalet kolumner) anger hur data ska skrivas till fysiska diskar.
 6. Spara inställningarna för lagringspoolen genom att klicka på OK. När jobbet har slutförts kontrollerar du poolerna under Infrastrukturresurser > Lagring > Klassificeringar och pooler.

Skapa en filresurs

 1. Klicka på Infrastrukturresurser > Lagring > Start > Skapa filresurs.
 2. I guiden Skapa filresurs > Lagringstyp väljer du den SOFS som du vill skapa en resurs på. Skriv ett namn och en beskrivning för resursen och välj den lagringspool som du vill använda. Om CSV finns klickar du på Volym och anger den. Om sökvägen till mappen finns klickar du på Lokal sökväg och anger den. Filresursen ärver lagringspoolens klassificering.
 3. Under Kapacitet anger du filresursens storlek och typ. Låt standardtypen vara kvar om inte disken används för säkerhetskopieringar eller deduplicering, då NTFS rekommenderas.
 4. Under Kapacitet > Återhämtning för ReFS måste återhämtningen vara spegling (tvåvägs eller trevägs). För NTFS kan det vara spegling eller paritet (en eller två). Standardvärdet är en trevägsspegling.
 5. Aktivera deduplicering om det behövs. Ändra allokeringen av enhetsstorlek om det behövs, och om du vill aktivera lagringsnivåer.
 6. Granska inställningarna i den Sammanfattning som visas och klicka på Slutför. Kontrollera filresursen under Infrastrukturresurser > Lagring > Filservrar **> **Filresurser.

Ange en Storage QoS för en SOFS

Windows Server 2016 och System Center VMM 2016 innehåller sQoS-lagringsprinciper för att lösa problemet med resursfördelning. Det här är ett vanligt problem i virtualiserade miljöer. När två virtuella datorer delar en resurs, exempelvis en disk, finns alltid en risk att en virtuell dator använder resursen mer än vad den andra virtuella datorn gör. Detta kan påverka prestanda för ett program som körs på den virtuella datorn. Storage QoS möjliggör följande:

 • Minskning av problem med resursfördelningen: Säkerställer att en enskild virtuell dator inte förbrukar alla resurser och minskar de övriga virtuella datorernas lagringsbandbredd.
 • Övervakning av lagringsprestanda slutpunkt-till-slutpunkt: När virtuella datorer startas på en SOFS övervakas deras prestanda.
 • Hantera lagring in/ut i enlighet med företagets behov: Storage QoS-principerna definierar minimi- och maximivärdena för virtuella datorer och säkerställer att de uppfylls, även i överetablerade miljöer. Om principerna inte kan uppfyllas utfärdas aviseringar.

Så här konfigurerar du en QoS-lagringsprincip:

 1. Klicka på Infrastrukturresurser > Lagring > Lagring. QoS-principer > Skapa Storage QoS-princip.
 2. I guiden Skapa Storage QoS-princip > Allmänt anger du ett namn och en beskrivning för principen.
 3. Under Principinställningar väljer du om du vill att alla virtuella hårddiskar för virtuella datorer ska dela resurserna lika eller allokera resurserna per virtuell dator. Om du vill allokera per instans måste du ange lägsta och högsta IOPS. En virtuell disk som den här principen används på får minimi- och maximigränser.
 4. Under Omfång anger du de filservrar som principen ska tillämpas på. Du kan tillämpa principen på flera servrar, vilket är användbart när du migrerar virtuella datorer mellan servrar så att QoS-principinställningarna inte ändras.
 5. Granska inställningarna i den Sammanfattning som visas och klicka på Slutför. Kontrollera principen under Infrastrukturresurser > Lagring > QoS-principer.

Ange ett diskvittne för SOFS

 1. Klicka på Infrastrukturresurser > Lagring > Filservrar. Högerklicka på SOFS-servern (inte noderna) och klicka på Egenskaper.
 2. Under Allmänt klickar du på Använd diskvittne för den här filservern från den angivna poolen om du vill ange att diskvittnet för SOFS hämtas från en viss lagringspool. VMM skapar ett trevägs speglingsutrymme och konfigurerar det som diskvittne för klustret.
© 2017 Microsoft