Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

eventcreate

Corey Plett|Senast uppdaterad: 2016-12-05
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016 måste Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012

Låter en administratör skapa egna händelser i en angiven händelselogg. Exempel på hur du använder det här kommandot finns i exempel.

Syntax

eventcreate [/s <computer> [/u <Domain\User> [/p <Password>]] {[/l {APPLICatION|SYSTEM}]|[/so <SrcName>]} /t {ERROR|WARNING|INformatION|SUCCESSAUDIT|FAILUREAUDIT} /id <EventID> /d <Description>

Parametrar

ParameternBeskrivning
/s Anger namnet eller IP-adressen för en fjärrdator (Använd inte omvända snedstreck). Standard är den lokala datorn.
/U < domän\användare >Kör kommandot med behörigheterna för den användare som angetts i eller < domän\användare >. Standardvärdet är behörigheterna för den inloggade användaren utfärdar kommandot.
/p Anger lösenordet för användarkontot som anges i den /u parameter.
/L {programmet & #124; SYSTEMET}Anger namnet på den händelselogg där händelsen kommer att skapas. De giltiga namnen för Loggboken är APPLICatION och SYSTEM.
/so Anger källan för händelsen. En giltig källa kan vara en sträng och får antyda att programmet eller komponenten som orsakar händelsen.
/T {FEL & #124; VARNING #124; INformatION & #124;

SUCCESSAUDIT & #124; FAILUREAUDIT}
Anger vilken typ av händelse som ska skapas. Giltiga typer är FEL, VARNING, INformatION, SUCCESSAUDIT och FAILUREAUDIT.
/id Anger ID för händelsen. Giltigt ID är ett tal mellan 1 och 1000.
/d Anger beskrivningen för den nyligen skapade händelsen.
/?Visar hjälpen vid Kommandotolken.

Anmärkningar

  • Egna händelser kan inte skrivas till säkerhetsloggen. ## Exempel Följande exempel visar hur du kan använda kommandot eventcreate: eventcreate /t error /id 100 /l application /d "create event in application log" eventcreate /t information /id 1000 /so winmgmt /d "create event in WinMgmt source" eventcreate /t error /id 2001 /so winword /l application /d "new src Winword in application log" eventcreate /s server /t error /id 100 /l application /d "remote machine without user credentials" eventcreate /s server /u user /p password /id 100 /t error /l application /d "remote machine with user credentials" eventcreate /s server1 /s server2 /u user /p password /id 100 /t error /so winmgmt /d "Creating events on Multiple remote machines" eventcreate /s server /u user /id 100 /t warning /so winmgmt /d "remote machine with partial user credentials" #### Ytterligare referenser Kommandoradssyntax för nyckel
© 2017 Microsoft