Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

verify_1

Corey Plett|Senast uppdaterad: 2016-12-05
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016 måste Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012

Beskriver cmd om du vill kontrollera att filerna kopierats korrekt till en disk. Om du inte anger några parametrar, Kontrollera visar den aktuella inställningen.
Exempel på hur du använder det här kommandot finns exempel.

Syntax

verify [on | off]  

Parametrar

ParameternBeskrivning
[på & #124; inaktivera]Växlar i Kontrollera inställningen Aktivera eller inaktivera.
/?Visar hjälpen vid Kommandotolken.

Exempel

Visa aktuellt Kontrollera Skriv:

verify  

Så här aktiverar du den Kontrollera på Skriv:

verify on  

Ytterligare referenser

Kommandoradssyntax för nyckel

© 2017 Microsoft