Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Distribuera DHCP med Windows PowerShell

James McIllece|Senast uppdaterad: 2017-04-14
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016

Handboken ger anvisningar om hur du använder Windows PowerShell för att distribuera en Internet Protocol (IP) version 4 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server som automatiskt tilldelar IP-adresser och DHCP-alternativ för IPv4-DHCP-klienter som är anslutna till ett eller flera undernät i nätverket.

Information

Om du vill hämta det här dokumentet i Word-format från TechNet-galleriet finns distribuera DHCP med hjälp av Windows PowerShell i Windows Server 2016.

Med hjälp av DHCP-servrar för att tilldela IP adresser sparas i administrativa omkostnader eftersom du inte behöver manuellt konfigurera TCP/IP-v4-inställningar för alla nätverkskort i varje dator i nätverket. TCP/IP-konfiguration för v4 utförs automatiskt när en dator med DHCP, eller andra DHCP-klienten är ansluten till nätverket.

Du kan distribuera DHCP-server i en arbetsgrupp som en fristående server eller som en del av en Active Directory-domän.

Den här guiden innehåller följande underavsnitt.

Översikt över DHCP-distribution

Följande illustration visar det scenario som kan distribueras med hjälp av den här guiden. Scenariot omfattar en DHCP-server i en Active Directory-domän. Servern är konfigurerad för att tillhandahålla IP-adresser till DHCP-klienter i två olika undernät. Undernäten skiljs åt av en router med DHCP-vidarebefordring aktiverad.

DHCP-topologi Nätverksöversikt

Teknik översikter

Följande avsnitt innehåller en kort översikt över DHCP och TCP/IP.

Översikt över DHCP

DHCP är en IP-standard för förenklad hantering av värdens IP-konfiguration. DHCP-standarden kan användas av DHCP-servrar som ett sätt att hantera dynamisk allokering av IP-adresser och annan relaterad konfigurationsinformation för DHCP-aktiverade klienter i nätverket.

DHCP kan du använda en DHCP-server för att dynamiskt tilldela en IP-adress till en dator eller annan enhet, till exempel en skrivare i nätverket, i stället för att manuellt konfigurera varje enhet med en statisk IP-adress.

Varje dator i ett TCP/IP-nätverk måste ha en unik IP-adress, eftersom IP-adressen och dess relaterade nätmask identifierar både värddatorn och undernätet som datorn är ansluten. Du kan säkerställa att alla datorer som är konfigurerade som DHCP-klienter får en IP-adress som är lämplig för sin plats i nätverket och en nätmask genom att använda DHCP och med hjälp av DHCP-alternativ, som standardgateway och DNS-servrar, kan du automatiskt förse DHCP-klienter med den information som de behöver för att fungera i nätverket.

DHCP gör enklare och mindre tidskrävande i konfigurera datorer för TCP/IP-baserade nätverk.

Översikt över TCP/IP

Som standard har alla versioner av operativsystemen Windows Server och Windows Client TCP/IP-inställningar för IP version 4 nätverksanslutningarna konfigurerade för att automatiskt hämta en IP-adress och annan information, som kallas DHCP-alternativ från en DHCP-server. Därför behöver du inte konfigurera TCP/IP-inställningar manuellt såvida inte datorn är en serverdator eller annan enhet som kräver en manuellt konfigurerad statisk IP-adress.

Exempelvis bör manuellt konfigurera IP-adressen för DHCP-server och IP-adresserna till DNS-servrar och domänkontrollanter som kör Active Directory Domain Services (AD DS).

TCP/IP i Windows Server 2016 är följande:

 • Nätverksprogram som baseras på branschstandarden nätverksprotokoll.

 • Ett dirigerbart nätverksprotokoll som stöder anslutning av Windows-baserade datorer till både lokala nätverk (LAN) och WAN-nätverksmiljöer.

 • Kärnteknik och verktyg för anslutning av Windows-baserade datorer med olika system för att dela information.

 • En bas för tillgång till globala Internet-tjänster, till exempel webb- och protokollet FTP (File Transfer)-servrar.

 • Ett robust, skalbar och plattformsoberoende, klient/server-ramverk.

TCP/IP innehåller grundläggande TCP/IP-verktyg som gör att Windows-baserade datorer att ansluta och dela information med andra Microsoft och andra typer av system, bland annat:

 • Windows Server 2016

 • Windows 10

 • Windows Server 2012 R2

 • Windows 8.1

 • Windows Server 2012

 • Windows 8

 • Windows Server 2008 R2

 • Windows 7

 • Windows Server 2008

 • Windows Vista

 • Internet-värdar

 • Apple Macintosh-datorer

 • IBM-system

 • UNIX- och Linux-system

 • Öppna system för virtuella Maskiner

 • Skrivare

 • Surfplattor och mobilnät telefoner med fast Ethernet eller 802.11 trådlös teknik som är aktiverad

Planera DHCP-distribution

Följande är viktiga planering steg innan du installerar DHCP-serverrollen.

Planera DHCP-servrar och DHCP-vidarebefordring

Eftersom DHCP-meddelanden är broadcast-meddelanden kan vidarebefordras inte mellan undernäten via routrar. Om du har flera undernät och vill ge DHCP-tjänst för varje undernät kan göra du något av följande:

 • Installera en DHCP-server i varje undernät

 • Konfigurera routrar för att vidarebefordra DHCP-broadcast-meddelanden mellan undernäten och konfigurera flera scope på DHCP-servern ett scope för varje undernät.

I de flesta fall är det mer kostnadseffektivt än att distribuera en DHCP-server på varje fysiskt nätverkssegment att konfigurera routrar för att vidarebefordra DHCP-broadcast-meddelanden.

Planera IP-adressintervall

Varje undernät måste ha en egen unika IP-adressintervall. Dessa områden representeras på en DHCP-server med scope.

Ett scope är en administrativ grupp med IP-adresser för datorer i ett undernät där DHCP-tjänsten. Administratören skapar först ett scope för varje fysiskt undernät och använder sedan scopet för att definiera de parametrar som används av klienter.

Ett scope har följande egenskaper:

 • Ett intervall med IP-adresser som ska inkluderas eller exkluderas för lån av DHCP-tjänsten.

 • En nätmask som avgör undernätets prefix för en viss IP-adress.

 • Ett scopenamn som tilldelas när den skapas.

 • Lånetidsvärden som tilldelas DHCP-klienter som får dynamiskt tilldelade IP-adresser.

 • Alla eventuella DHCP-scopealternativ som konfigurerats för tilldelning till DHCP-klienter, till exempel DNS-serverns IP-adress och router/standard-gateway IP-adress.

 • Reservationer används också för att se till att en DHCP-klient alltid får samma IP-adress.

Innan du distribuerar dina servrar, visa en lista över dina undernät och IP-adressintervall som du vill använda för varje undernät.

Planera nätmaskerna

Nätverks-ID och värd-ID inom en IP-adress särskiljs med hjälp av en nätmask. Varje nätmask är ett 32-bitars tal som använder sammanhängande med bara ettor (1) för att identifiera nätverkets ID och alla nollor (0) för att identifiera värd-ID: T delar av en IP-adress.

Exempelvis är den nätmask som vanligtvis används med IP-adressen 131.107.16.200 följande binära 32-bitars tal:

11111111 11111111 00000000 00000000

Nätmasknumret är 16 ett bitar följt av 16 nollbitar, vilket anger att nätverks-ID och värd-ID avsnitten i den här IP-adressen har båda 16 bitar långa. Normalt visas den här nätmasken i punktavgränsad decimalform som 255.255.0.0.

Följande tabell visar nätmaskerna för Internet-adressklasserna.

AdressklassBitar för nätmaskNätmask
Klass A11111111 00000000 00000000 00000000255.0.0.0
Klass B11111111 11111111 00000000 00000000255.255.0.0
Klass C11111111 11111111 11111111 00000000255.255.255.0

När du skapar ett scope i DHCP och du anger IP-adressintervallet för scopet, kan DHCP-dessa standardvärden undernät mask. Vanligtvis standardvärdena undernät mask rekommenderas för de flesta nätverk utan speciella krav och där varje IP-nätverkssegment motsvarar ett fysiskt nätverk.

I vissa fall kan använda du anpassa nätmasken för att implementera IP-undernät. Med IP-undernät kan du dela upp standard-ID: T värddelen av en IP-adress om du vill ange undernät, som är uppdelningar av det ursprungliga klassbaserade nätverks-ID.

Genom att anpassa längden på nätmasken kan minska du antalet bitar som används för det faktiska värd-ID.

För att undvika problem med adressering och routning måste se du till att alla TCP/IP-datorer i ett nätverkssegment använder samma nätmask och varje dator eller enhet har en unik IP-adress.

Planera exkluderade intervall

När du skapar ett scope på en DHCP-server kan ange du ett IP-adressintervall som omfattar alla IP-adresser som DHCP-servern kan låna ut till DHCP-klienter, till exempel datorer och andra enheter. Om du fortsätter sedan och manuellt konfigurera vissa servrar och andra enheter med statiska IP-adresser från samma IP-adressintervall som DHCP-servern använder, av misstag kan du skapa en IP-adresskonflikt, tilldelas där du och DHCP-servern har båda samma IP-adress till olika enheter.

Du kan skapa ett undantagsintervall för DHCP-scope för att lösa problemet. Ett undantagsintervall är ett sammanhängande intervall med IP-adresser inom scopet IP-adressintervall som DHCP-servern inte kan använda. Om du skapar ett undantagsintervall tilldelar DHCP-servern inte adresser inom intervallet, så att du kan tilldela adresserna manuellt utan att skapa en IP-adresskonflikt.

Du kan utesluta IP-adresser från att distribueras av DHCP-servern genom att skapa ett undantagsintervall för varje scope. Använd Exkluderingar för alla enheter som är konfigurerade med en statisk IP-adress. De undantagna adresserna bör innehålla alla IP-adresser som du har tilldelat manuellt till andra servrar, icke-DHCP-klienter, arbetsstationer utan diskar eller Routning och fjärråtkomst och PPP-klienter.

Det rekommenderas att du konfigurerar din undantagsintervallet med extra adresser som ska få plats med framtida nätverkstillväxt. Följande tabell innehåller ett exempel undantagsintervall för ett scope med ett IP-adressintervall i 10.0.0.1 – 10.0.0.254 och en nätmask på 255.255.255.0.

KonfigurationsposterExempelvärden
Undantagsintervallet Start IP-adress10.0.0.1
Undantagsintervallet sista IP-adress10.0.0.25

Planera en statisk TCP/IP-konfiguration

Vissa enheter, till exempel routrar, DHCP-servrar och DNS-servrar måste konfigureras med en statisk IP-adress. Du kan dessutom ha ytterligare enheter, till exempel skrivare, som du vill säkerställa att alltid har samma IP-adress. Visa en lista över de enheter som du vill konfigurera statiskt för varje undernät och planera undantagsintervallet som du vill använda på DHCP-servern så att DHCP-servern inte lånar ut en enhet som är statiskt konfigurerade IP-adress. Ett undantagsintervall är en begränsad sekvens IP-adresser inom ett scope som undantas från DHCP-tjänsten. Använd undantagsintervall som inte erbjuds av servern alla adresser till DHCP-klienter i nätverket.

Om du har tio enheter som du vill konfigurera en statisk IP-adress och IP-adressintervallet för ett undernät är 192.168.0.1 via 192.168.0.254 kan du skapa ett undantagsintervall för 192.168.0. x scope som innehåller tio eller fler IP-adresser: 192.168.0.1 via 192.168.0.15.

Du kan använda tia uteslutna IP-adresser för att konfigurera servrar och andra enheter med statiska IP-adresser i det här exemplet och fem ytterligare IP-adresser som återstår för statisk konfiguration av nya enheter som du kan lägga till i framtiden. Med den här undantagsintervallet lämnas DHCP-servern med en adresspool av 192.168.0.16 via 192.168.0.254.

Ytterligare exempel konfigurationsposter för AD DS och DNS finns i följande tabell.

KonfigurationsposterExempelvärden
Ansluta nätverk bindningarEthernet
DNS-serverinställningarDC1.corp.contoso.com
Prioriterade DNS-serverns IP-adress10.0.0.2
Scope-värden

1. Scopenamn
2. Den första IP-adress
3. Avslutas IP-adress
4. Nätmask
5. Standard-Gateway (valfritt)
6. Lånetid
1. Primära undernät
2. 10.0.0.1
3. 10.0.0.254
4. 255.255.255.0
5. 10.0.0.1
6. 8 dagar
Arbetsläge för IPv6 DHCP-ServerInte aktiverad

Med den här guiden i ett testlabb

Du kan använda den här guiden för att distribuera DHCP i ett testlabb innan du distribuerar i en produktionsmiljö.

Information

Om du inte vill distribuera DHCP i en testmiljö kan du hoppa till avsnittet distribuera DHCP-.

Krav för labbet skiljer sig åt beroende på om du använder fysiska servrar eller virtuella datorer (virtuella maskiner), och om du använder Active Directory-domän eller distribuera en fristående DHCP-server.

Du kan använda följande information för att bestämma de minimala resurserna behöver du testa DHCP-distribution med den här guiden.

Laboratoriet testkrav med virtuella maskiner

När du distribuerar DHCP i ett testlabb med virtuella maskiner behöver du följande resurser.

Domän distribution eller fristående distribution, behöver du en server som är konfigurerad som en Hyper-V-värddatorn.

Domän-distribution

Den här distributionen kräver en fysisk server, en virtuell växel, två virtuella servrar och en virtuell klient:

Skapa följande objekt på en fysisk server i Hyper-V Manager.

 1. En internt virtuell växel. Skapa inte en externa virtuell växel eftersom om din Hyper-V-värddatorn finns i ett undernät som innehåller en DHCP-server, testet virtuella maskiner kommer att få en IP-adress från DHCP-servern. Dessutom testet DHCP-servern som du distribuerar kan tilldela IP-adresser till andra datorer i undernätet där Hyper-V-värddatorn är installerad.
 2. En virtuell dator som kör Windows Server 2106 konfigurerad som en domänkontrollant med Active Directory Domain Services som är ansluten till den interna virtuella växeln som du skapade. Den här servern måste ha ett statiskt konfigurerade IP-adressen för 10.0.0.2 så att den matchar den här guiden. Information om hur du installerar AD DS finns i avsnittet distribuerar DC1 i Windows Server 2016 handboken för grundläggande.
 3. En virtuell dator som kör Windows Server 2106 som du vill konfigurera DHCP-server med hjälp av den här guiden och som är ansluten till internt virtuella växlar du skapade.
 4. En virtuell dator som kör ett Windows-klientoperativsystem som är ansluten till internt virtuella växlar du skapat och att du vill använda för att kontrollera att DHCP-servern är dynamiskt tilldela IP-adresser och DHCP-alternativ för DHCP-klienter.

Standalone DHCP server-distribution

Den här distributionen kräver en fysisk server, en virtuell växel, en virtuell server och en virtuell klient:

Skapa följande objekt på en fysisk server i Hyper-V Manager.

 1. En internt virtuell växel. Skapa inte en externa virtuell växel eftersom om din Hyper-V-värddatorn finns i ett undernät som innehåller en DHCP-server, testet virtuella maskiner kommer att få en IP-adress från DHCP-servern. Dessutom testet DHCP-servern som du distribuerar kan tilldela IP-adresser till andra datorer i undernätet där Hyper-V-värddatorn är installerad.
 2. En virtuell dator som kör Windows Server 2106 som du vill konfigurera DHCP-server med hjälp av den här guiden och som är ansluten till internt virtuella växlar du skapade.
 3. En virtuell dator som kör ett Windows-klientoperativsystem som är ansluten till internt virtuella växlar du skapat och att du vill använda för att kontrollera att DHCP-servern är dynamiskt tilldela IP-adresser och DHCP-alternativ för DHCP-klienter.

Laboratoriet testkrav med fysiska servrar

Om du vill distribuera DHCP i ett testlabb med fysiska servrar behöver du följande resurser.

Domän-distribution

Den här distributionen kräver ett nav eller växlar, två fysiska servrar och en fysisk klient:

 1. Ett Ethernet-nav eller växlar som du kan ansluta fysiska datorer med Ethernet-kablar
 2. En fysisk dator som kör Windows Server 2106 konfigurerad som en domänkontrollant med Active Directory Domain Services. Den här servern måste ha ett statiskt konfigurerade IP-adressen för 10.0.0.2 så att den matchar den här guiden. Information om hur du installerar AD DS finns i avsnittet distribuerar DC1 i Windows Server 2016 handboken för grundläggande.
 3. En fysisk dator som kör Windows Server 2106 som du vill konfigurera DHCP-server med hjälp av den här guiden.
 4. En fysisk dator som kör ett Windows-klientoperativsystem som du använder för att kontrollera att DHCP-servern dynamiskt tilldela IP-adresser och DHCP-alternativ för DHCP-klienter.
Information

Om du inte har tillräckligt med testdatorer för den här distributionen kan använda du en testdator för AD DS- och DHCP – men den här konfigurationen inte rekommenderas för en produktionsmiljö.

Standalone DHCP server-distribution

Den här distributionen kräver ett nav eller växlar, en fysisk server och en fysisk klient:

 1. Ett Ethernet-nav eller växlar som du kan ansluta fysiska datorer med Ethernet-kablar
 2. En fysisk dator som kör Windows Server 2106 som du vill konfigurera DHCP-server med hjälp av den här guiden.
 3. En fysisk dator som kör ett Windows-klientoperativsystem som du använder för att kontrollera att DHCP-servern dynamiskt tilldela IP-adresser och DHCP-alternativ för DHCP-klienter.

Distribuera DHCP

Det här avsnittet innehåller exempel Windows PowerShell-kommandon som du kan använda för att distribuera DHCP på en server. Innan du kör dessa exempel kommandon på servern, måste du ändra kommandon så att de matchar nätverks- och miljö.

Innan du kör kommandon som bör du ersätta exempelvärden i kommandon för följande objekt:

 • Datornamn
 • IP-adressintervallet för varje scope som du vill konfigurera (scope 1 varje undernät)
 • Nätmasken för varje IP-adressintervall som du vill konfigurera
 • Scope-namn för varje scope
 • Exkluderade intervallet för varje scope
 • Värden för DHCP-alternativ, som standard-gateway, domännamn och DNS- eller WINS-servrar
 • Gränssnittsnamn
Viktigt

Granska och ändra alla kommandon för din miljö innan du kör kommandot.

Var du ska installera DHCP – på en fysisk dator eller en virtuell dator?

Du kan installera DHCP-serverrollen på en fysisk dator eller på en virtuell dator (VM) som är installerad på en Hyper-V-värddatorn. Om du installerar DHCP på en virtuell dator och du vill att DHCP-servern tillhandahåller IP-adresstilldelning till datorer på nätverket som är ansluten till Hyper-V-värddatorn, måste du ansluta VM virtuella nätverkskort till en virtuell Hyper-V-växel som är externa.

Mer information finns i avsnittet skapar en virtuell växel med Hyper-V Manager i avsnittet skapar ett virtuellt nätverk.

Köra Windows PowerShell som administratör

Du kan använda följande procedur för att köra Windows PowerShell med administratörsbehörighet.

 1. Klicka på en dator som kör Windows Server 2016 starta, högerklicka på ikonen för Windows PowerShell. Visas en meny.

 2. Klicka på på menyn mer, och klicka sedan på kör som administratör. Om du uppmanas ange autentiseringsuppgifterna för ett konto som har administratörsbehörighet på datorn. Om det användarkonto som du loggas in på datorn är ett administratörskonto nivån, får inte en fråga om autentiseringsuppgifter.

 3. Windows PowerShell öppnas med administratörsbehörighet.

Byta namn på DHCP-servern och konfigurera en statisk IP-adress

Om du inte redan har gjort det kan du använda följande Windows PowerShell-kommandon att byta namn på DHCP-servern och konfigurera en statisk IP-adress för servern.

Konfigurera en statisk IP-adress

Du kan använda följande kommandon för att tilldela en statisk IP-adress till DHCP-servern och konfigurera TCP/IP-egenskaperna för DHCP-servern med rätt IP-adress för DNS-servern. Du måste ersätta gränssnittsnamn och IP-adresser i det här exemplet med värden som du vill använda för att konfigurera datorn.

New-NetIPAddress -IPAddress 10.0.0.3 -InterfaceAlias "Ethernet" -DefaultGateway 10.0.0.1 -AddressFamily IPv4 -PrefixLength 24

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 10.0.0.2

Mer information om dessa kommandon finns i följande avsnitt.

Byta namn på datorn

Du kan använda följande kommandon för att byta namn på och starta sedan om datorn.

Rename-Computer -Name DHCP1

Restart-Computer

Mer information om dessa kommandon finns i följande avsnitt.

Ansluta datorn till domänen (valfritt)

Om du installerar DHCP-server i en Active Directory-domänmiljö måste du ansluta datorn till domänen. Öppna Windows PowerShell med administratörsbehörighet och kör sedan följande kommando när du har bytt domänens NetBios-namn CORP med ett värde som är lämplig för din miljö.

Add-Computer CORP

När du uppmanas ange autentiseringsuppgifter för ett domänanvändarkonto som har behörighet att ansluta en dator till domänen.

Restart-Computer

För mer information om kommandot Add-Computer finns i följande avsnitt.

Installera DHCP

Öppna Windows PowerShell med administratörsbehörighet och sedan installera DHCP genom att köra följande kommando när datorn startas om.

Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools

För mer information om kommandot finns i följande avsnitt.

Skapa säkerhetsgrupper för DHCP

Om du vill skapa säkerhetsgrupper, måste du köra en Network Shell (netsh) kommando i Windows PowerShell och starta sedan om DHCP-tjänsten så att den nya gruppen aktiveras.

När du kör kommandot netsh på DHCP-servern i DHCP-administratörer och DHCP-användare säkerhetsgrupper som skapas i lokala användare och grupper på DHCP-servern.

netsh dhcp add securitygroups

Följande kommando startar om DHCP-tjänsten på den lokala datorn.

Restart-service dhcpserver

Mer information om dessa kommandon finns i följande avsnitt.

Auktorisera DHCP-servern i Active Directory (valfritt)

Om du installerar DHCP i en domänmiljö måste du utföra följande steg för att auktorisera DHCP-servern ska fungera i domänen.

Information

Obehöriga DHCP-servrar som är installerade i Active Directory-domäner fungerar inte korrekt och lånar ut inte IP-adresser till DHCP-klienter. Automatisk inaktivering av ej auktoriserade DHCP-servrar är en säkerhetsfunktion som förhindrar att obehöriga DHCP-servrar kan tilldela felaktiga IP-adresser till klienter i nätverket.

Du kan använda följande kommando för att lägga till DHCP-servern i listan över auktoriserade DHCP-servrar i Active Directory.

Information

Om du inte har en domänmiljö kan du inte köra det här kommandot.

Add-DhcpServerInDC -DnsName DHCP1.corp.contoso.com -IPAddress 10.0.0.3

Du kan använda följande kommando för att kontrollera att DHCP-servern har auktoriserats i Active Directory.

Get-DhcpServerInDC

Följande är exempel på resultat som visas i Windows PowerShell.

  IPAddress  DnsName
  ---------  -------
  10.0.0.3   DHCP1.corp.contoso.com

Mer information om dessa kommandon finns i följande avsnitt.

Meddela Serverhanteraren som låter dig publicera-installera DHCP-konfigurationen är klar (valfritt)

När du har slutfört post-installationsuppgifter, till exempel skapa säkerhetsgrupper och auktorisera DHCP-servern i Active Directory, Serverhanteraren kanske fortfarande visas en varning i användargränssnittet där det står inlägget-följande steg måste utföras med hjälp av guiden konfiguration av DHCP-installationen publicera.

Du kan förhindra detta nu-onödiga och felaktiga meddelandet visas i Serverhanteraren genom att konfigurera följande registernyckel med det här kommandot för Windows PowerShell.

Set-ItemProperty –Path registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ServerManager\Roles\12 –Name ConfigurationState –Value 2

För mer information om kommandot finns i följande avsnitt.

Ange konfigurationsinställningar för servern nivån dynamisk DNS-uppdatering (valfritt)

Om du vill att DHCP-servern för att utföra dynamiska DNS-uppdateringar för DHCP-klientdatorer kan du köra följande kommando för att konfigurera den här inställningen. Detta är en server inställning inte ett scope nivån inställningen påverkas alla scope som konfigureras på servern. Detta kommando konfigurerar också DHCP-servern om du vill ta bort DNS-resursposter för klienter när klienten minst upphör att gälla.

Set-DhcpServerv4DnsSetting -ComputerName "DHCP1.corp.contoso.com" -DynamicUpdates "Always" -DeleteDnsRRonLeaseExpiry $True

Du kan använda följande kommando för att konfigurera de autentiseringsuppgifter som DHCP-servern använder för att registrera eller avregistrera klientposterna på en DNS-server. Det här exemplet sparar autentiseringsuppgifter på en DHCP-server. Det första kommandot används Get-autentiseringsuppgifter att skapa en PSCredential objekt och lagrar dem sedan objektet i den $Credential variabeln. Kommandot frågar efter användarnamn och lösenord, så se till att du anger du autentiseringsuppgifter för ett konto som har behörighet att uppdatera resursposter på DNS-servern.

$Credential = Get-Credential
Set-DhcpServerDnsCredential -Credential $Credential -ComputerName "DHCP1.corp.contoso.com"

Mer information om dessa kommandon finns i följande avsnitt.

Konfigurera Corpnet-Scope

Du kan använda följande kommandon för att konfigurera och aktivera Corpnet-scope, skapa ett undantagsintervall för scope och konfigurera DHCP-alternativ för standard-gateway, DNS-serverns IP-adress och DNS-domännamnet när DHCP-installationen har slutförts.

Add-DhcpServerv4Scope -name "Corpnet" -StartRange 10.0.0.1 -EndRange 10.0.0.254 -SubnetMask 255.255.255.0 -State Active`

Add-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeID 10.0.0.0 -StartRange 10.0.0.1 -EndRange 10.0.0.15`

Set-DhcpServerv4OptionValue -OptionID 3 -Value 10.0.0.1 -ScopeID 10.0.0.0 -ComputerName DHCP1.corp.contoso.com`

Set-DhcpServerv4OptionValue -DnsDomain corp.contoso.com -DnsServer 10.0.0.2

Mer information om dessa kommandon finns i följande avsnitt.

Konfigurera Scope Corpnet2 (valfria)

Om du har en andra undernät som är anslutet till det första undernätet med en router där DHCP-vidarebefordring är aktiverat kan använda du följande kommandon för att lägga till ett andra scope som heter Corpnet2 i det här exemplet. Det här exemplet konfigureras även ett undantagsintervall och IP-adressen för standard-gateway (routerns IP-adress i undernätet) Corpnet2 nätmask.

Add-DhcpServerv4Scope -name "Corpnet2" -StartRange 10.0.1.1 -EndRange 10.0.1.254 -SubnetMask 255.255.255.0 -State Active

Add-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeID 10.0.1.0 -StartRange 10.0.1.1 -EndRange 10.0.1.15

Set-DhcpServerv4OptionValue -OptionID 3 -Value 10.0.1.1 -ScopeID 10.0.1.0 -ComputerName DHCP1.corp.contoso.com

Om du har undernät som används av DHCP-servern kan upprepa du dessa kommandon med hjälp av olika värden för alla parametrar för kommandot, lägga till scope för varje undernät.

Viktigt

Se till att alla routrar mellan DHCP-klienter och DHCP-servern har konfigurerats för vidarebefordran av DHCP-meddelanden. Se dokumentationen som medföljde routern för information om hur du konfigurerar DHCP-vidarebefordring.

Kontrollera serverfunktioner

Du kan ansluta en annan dator till ett behandlade undernät för att kontrollera att DHCP-servern tillhandahåller dynamisk allokering av IP-adresser till DHCP-klienter. När du har anslutit Ethernet-kabeln till nätverkskortet och slå på datorn begär en IP-adress från DHCP-server. Du kan kontrollera lyckade konfigurationen med hjälp av den ipconfig/all kommando och granska resultatet eller genom att utföra anslutningstester som försöker få åtkomst till webbresurser med din webbläsare eller fil aktier i Utforskaren och andra program.

Om klienten inte får en IP-adress från DHCP-server kan utföra följande åtgärder för felsökning.

 1. Kontrollera att Ethernet-kabeln är ansluten till både datorn och den Ethernet-växel, nav eller en router.
 2. Se till att routern är konfigurerad att vidarebefordra DHCP-meddelanden om klientdatorn är ansluten till ett nätverkssegment som avgränsas av en router från DHCP-servern.
 3. Kontrollera att DHCP-servern har auktoriserats i Active Directory genom att köra följande kommando för att hämta listan över auktoriserade DHCP-servrar från Active Directory. Get-DhcpServerInDC.
 4. Se till att din scope är aktiverade genom att öppna DHCP-konsolen (Serverhanteraren, verktyg, DHCP), expandera trädet server om du vill granska scope, höger-Klicka på varje scope. Om menyn som innehåller markeringen aktivera, klickar du på aktivera. (Om scopet redan har aktiverat menyalternativet läser inaktivera.)

Windows PowerShell-kommandon för DHCP

Följande referens innehåller kommandot beskrivningar och syntax för alla DHCP-Server Windows PowerShell-kommandon för Windows Server 2016. Avsnittet innehåller kommandon i alfabetisk ordning utifrån verb i början av kommandona som eller ange.

Information

Du kan inte använda Windows Server 2016 kommandon i Windows Server 2012 R2.

Följande referens innehåller kommandot beskrivningar och syntax för alla DHCP-Server Windows PowerShell-kommandon för Windows Server 2012. Avsnittet innehåller kommandon i alfabetisk ordning utifrån verb i början av kommandona som eller ange.

Information

Du kan använda Windows Server 2012 R2 kommandon i Windows Server 2016.

Lista över Windows PowerShell-kommandon i den här guiden

Följande är en enkel lista med kommandon och exempelvärden som används i den här guiden.

New-NetIPAddress -IPAddress 10.0.0.3 -InterfaceAlias "Ethernet" -DefaultGateway 10.0.0.1 -AddressFamily IPv4 -PrefixLength 24
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 10.0.0.2
Rename-Computer -Name DHCP1
Restart-Computer

Add-Computer CORP
Restart-Computer

Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools
netsh dhcp add securitygroups
Restart-service dhcpserver

Add-DhcpServerInDC -DnsName DHCP1.corp.contoso.com -IPAddress 10.0.0.3
Get-DhcpServerInDC

Set-ItemProperty –Path registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ServerManager\Roles\12 –Name ConfigurationState –Value 2

Set-DhcpServerv4DnsSetting -ComputerName "DHCP1.corp.contoso.com" -DynamicUpdates "Always" -DeleteDnsRRonLeaseExpiry $True

$Credential = Get-Credential
Set-DhcpServerDnsCredential -Credential $Credential -ComputerName "DHCP1.corp.contoso.com"

rem At prompt, supply credential in form DOMAIN\user, password


rem Configure scope Corpnet

Add-DhcpServerv4Scope -name "Corpnet" -StartRange 10.0.0.1 -EndRange 10.0.0.254 -SubnetMask 255.255.255.0 -State Active

Add-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeID 10.0.0.0 -StartRange 10.0.0.1 -EndRange 10.0.0.15

Set-DhcpServerv4OptionValue -OptionID 3 -Value 10.0.0.1 -ScopeID 10.0.0.0 -ComputerName DHCP1.corp.contoso.com

Set-DhcpServerv4OptionValue -DnsDomain corp.contoso.com -DnsServer 10.0.0.2

rem Configure scope Corpnet2

Add-DhcpServerv4Scope -name "Corpnet2" -StartRange 10.0.1.1 -EndRange 10.0.1.254 -SubnetMask 255.255.255.0 -State Active

Add-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeID 10.0.1.0 -StartRange 10.0.1.1 -EndRange 10.0.1.15

Set-DhcpServerv4OptionValue -OptionID 3 -Value 10.0.1.1 -ScopeID 10.0.1.0 -ComputerName DHCP1.corp.contoso.com
© 2017 Microsoft