Skip to main content
Microsoft Azure Pack'i yedekleme: Web Siteleri
 

Uygulama Alanı: Windows Azure Pack

Microsoft Azure Pack'i yedekleme: Web Sitelerinin yedeklenmesi başlıca üç bileşenden oluşur: Web Siteleri Denetleyicisi, SQL Server ve Dosya Sunucusu. İlgili bölümlerin bağlantıları aşağıda verilmiştir.

A. Web Siteleri Denetleyicisini Yedekleme

B. SQL Server Yedekleme

C. Dosya Sunucusu Yedekleme

Web Siteleri Denetleyicisini yedeklemek için bu bölümde sunulan Backup.ps1 PowerShell betiğini kullanabilirsiniz. Bu betik yedekleme gerçekleştirmek için Windows Birim Gölge Hizmeti (VSS) yazıcısını çağırır.

Backup.ps1 betiğini Web Siteleri Denetleyicisine kopyalayın ve ardından Yönetici ayrıcalıklarıyla aşağıdaki komutu çalıştırın:

net use /Y $backupLocation /user:$backupMachineAdmin $backupMachinePassword
.\Backup.ps1 $backupLocation $encryptionKey
System_CAPS_noteNot

$encryptionKey bayrağı isteğe bağlıdır, ancak bir ek güvenlik önlemi olarak önemle tavsiye edilir.

System_CAPS_warningUyarı

Şifreleme anahtarı herhangi bir şekilde depolanmadığından şifreleme anahtarını unutmayın.

Backup.ps1 betiği bundan sonra gelir.

##
## Script to backup the controller using the Hosting VSS writer
## 

param (
[parameter(Position=2)]
$backupPath,
[parameter(Position=3)]
$passphrase
)

function ShowHelp
{
  Write-Host '===================== BACKUP.PS1 HELP ====================='
  Write-Host 'This is a script that uses the Hosting VSS writer and creates a backup of the keys and offline feed'
  Write-Host 'Invoke it using .\Backup.ps1 and follow the prompts'
  Write-Host 'It can also be invoked as follows:'
  Write-Host '.\Backup.ps1 <Backup path> <passphrase to encrypt keys with>'
Write-Host "Note: before running this script you may need to run:`r`n  'net use /Y <Backup path> /user:<username> <password>'"
  Write-Host '==========================================================='
}

function CopyFiles
{
  # copy from the exposed location to where we're backing up to
  $commands = @()
  # $exposedDrive is the VSS shadow copy drive
  $commands += "'D' | xcopy /Y /q /E '${exposedDrive}:\$feedLocationNQ' '$backupPath\$feedLocationNQ'"
  $commands += "'F' | xcopy /Y /q '${systemDrive}encryptedkeys.txt' '$backupPath'"
  # wrap each command in retry logic
  foreach ($command in $commands)
  {
    $final += ('$c = 0' +"`r`n")
    $final += ('do {'+"`r`n")
    $final += (' $c++' + "`r`n Start-Sleep -s 2`r`n ")
    $final += ($command + "`r`n")
    $final += '} while (!($?) -and $c -lt 10)'+"`r`n"
    $command = $command -replace "'", '"'
    $final += ('if($?)'+"{'Successfully executed: $command'}`r`n")
    $final += ("else{ 'There was a problem executing: $command'}`r`n")
  }
  $final | Set-Content "copyfiles.ps1"  
}

function EncryptKeys($keysFile, $passphrase, $salt, $init, $systemDrive)
{
  $encryptscript = @"
function EncryptString(`$keysFile, `$passphrase, `$salt, `$init) 
{ 
  `$ret = @()
  `$stringsToEncrypt = (Get-Content `$keysFile)
  foreach (`$stringToEncrypt in `$stringsToEncrypt)
  {
    `$r = new-Object System.Security.Cryptography.RijndaelManaged
    `$pass = [Text.Encoding]::UTF8.GetBytes(`$passphrase)
    `$salt = [Text.Encoding]::UTF8.GetBytes(`$salt)
    `$r.Key = (new-Object Security.Cryptography.PasswordDeriveBytes `$pass, `$salt, 'SHA1', 5).GetBytes(32) #256/8 
    `$r.IV = (new-Object Security.Cryptography.SHA1Managed).ComputeHash( [Text.Encoding]::UTF8.GetBytes(`$init) )[0..15]   
    `$c = `$r.CreateEncryptor() 
    `$ms = new-Object IO.MemoryStream 
    `$cs = new-Object Security.Cryptography.CryptoStream `$ms,`$c,'Write'
    `$sw = new-Object IO.StreamWriter `$cs 
    `$sw.Write(`$stringToEncrypt) 
    `$sw.Close() 
    `$cs.Close() 
    `$ms.Close() 
    `$r.Clear() 
    [byte[]]`$result = `$ms.ToArray() 
    `$ret += [Convert]::ToBase64String(`$result)
  }
  return `$ret
}

"@  
  $encryptscript += "EncryptString '$keysFile' '$passphrase' '$salt' '$init' > '${systemDrive}encryptedkeys.txt'"
  # $encryptscript += "`r`ndel ${systemDrive}keys.txt"
  $encryptscript | set-content "encryptkeys.ps1"
}

if ($backupPath -and $backupPath.Contains('/?'))
{ 
  ShowHelp
  return
}
Write-Host 'Starting the backup process. Run with /? to see help.'
Write-Host "Note: before running this script you may need to run:`r`n  'net use /Y <backupPath> /user:<username> <password>'"
# argument parsing
if (!$backupPath)
{
  $backupPath = Read-Host "Please enter the fully qualified backup path (e.g. \\backupmachine\C$\backuplocation)"
}
if (!$passphrase)
{
  $passphrase = Read-Host "Please enter a passphrase to encrypt keys (leave blank for no encryption)" -AsSecureString
if (!$passphrase)
{
$passphrase = ""
}
else
{
$passphrase = [Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStringAuto([Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureStringToBSTR($passphrase))
}
}

$usedDisks = ((Get-WmiObject -Class Win32_LogicalDisk).DeviceID|%{$_ -replace ':',''})
foreach ($l in ([char[]]([char]'a'..[char]'z')))
{
  if ($usedDisks -notcontains $l)
  {
    $exposedDrive = $l
    break
  }
}

$logfile = "backup.log"
$metadataLocation = 'metadata.cab'
# expand environment variables
$backupPath = ([System.Environment]::ExpandEnvironmentVariables($backupPath))
$systemDrive = [System.Environment]::ExpandEnvironmentVariables('%systemdrive%\')
$feedLocation = "${systemDrive}HostingOfflineFeed"
$feedLocation = ([System.Environment]::ExpandEnvironmentVariables($feedLocation))
$feedLocationNQ = Split-Path $feedLocation -NoQualifier
$feedLocationNQ = $feedLocationNQ.TrimStart('\')
$letterLocation = Split-Path $feedLocation -Qualifier 
$letterLocation = $letterLocation -replace ':','' 
# create powershell scripts
EncryptKeys "${systemDrive}keys.txt" $passphrase "salt12345" "init12345" $systemDrive
CopyFiles
# backup using diskshadow
$diskshadowScript += "set context persistent`r`n"
$diskshadowScript += "set metadata ${letterLocation}:\${metadataLocation}`r`n"
$diskshadowScript += "begin backup`r`n"
$diskshadowScript += "add volume ${feedLocation} alias ${feedLocationNQ}`r`n"
$diskshadowScript += "writer verify {079462f1-1079-48dd-b3fb-ccb2f2934ecf}`r`n"
$diskshadowScript += "create`r`n"
# copy files
$diskshadowScript += "expose %${feedLocationNQ}% ${exposedDrive}: `r`n"
$diskshadowScript += "exec ${env:windir}\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe .\encryptkeys.ps1`r`n"
$diskshadowScript += "exec ${env:windir}\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe .\copyfiles.ps1`r`n"
$diskshadowScript += "unexpose %${feedLocationNQ}%`r`n"
$diskshadowScript += "end backup`r`n"
$diskshadowScript += "delete shadows all`r`n"
$diskshadowScript += "exit`r`n"
$diskshadowScript | Set-Content "diskshadow1.txt"
write-host "===================== BEGINNING BACKUP ===================="
diskshadow /s "diskshadow1.txt" > $logfile
write-host "===================== BACKUP COMPLETE ====================="
write-host "======================= CLEANING UP ======================="
# CLEAN UP
del ${letterLocation}:\${metadataLocation} # metadata.cab
del "diskshadow1.txt"
write-host "===================== DONE CLEANING UP ===================="
write-host "=============== SEE BACKUP.LOG FOR DETAILS ================"
del "copyfiles.ps1"
del "encryptkeys.ps1"
del "${systemDrive}encryptedkeys.txt"
del "${systemDrive}keys.txt"

SQL Server'ı yedeklerken Barındırma veritabanını, Kaynak Ölçümü veritabanını ve ana veritabanını yedeklemeniz gerekir. Her bir kullanıcının SQL ortamı farklı olduğu için hiçbir betik her kullanıcının gereksinimlere uygun olamaz. Aşağıdaki örnek betik yalnızca tanım amaçlıdır ve desteklenmez. Oluşturduğunuz betik, yönetici ayrıcalıklarıyla çalıştırılmalıdır.

System_CAPS_noteNot

Bu betik Microsoft tarafından desteklenmez.

param ([string] $backupUser = "Administrator", $backupPassword, $sqlServer, $sqlUser = "sa", $sqlPassword, $backupLocation = "\\backupMachine\c$\Backup")
sqlcmd -S $sqlServer -U $sqlUser -P $sqlPassword -Q "BACKUP DATABASE [Hosting] TO DISK='C:\HostingOfflineFeed\Hosting.bak'"
sqlcmd -S $sqlServer -U $sqlUser -P $sqlPassword -Q "BACKUP DATABASE [ResourceMetering] TO DISK='C:\HostingOfflineFeed\ResourceMetering.bak'"
sqlcmd -S $sqlServer -U $sqlUser -P $sqlPassword -Q "BACKUP DATABASE [master] TO DISK='C:\HostingOfflineFeed\master.bak'"
net use $backupLocation /user:$backupUser $backupPassword
xcopy /Y /q C:\HostingOfflineFeed\Hosting.bak $backupLocation\
xcopy /Y /q C:\HostingOfflineFeed\ResourceMetering.bak $backupLocation\
xcopy /Y /q C:\HostingOfflineFeed\master.bak $backupLocation\
del C:\HostingOfflineFeed\Hosting.bak
del C:\HostingOfflineFeed\ResourceMetering.bak
del C:\HostingOfflineFeed\master.bak

Dosya Sunucusunu yedeklerken Sertifika paylaşımı, WebSites paylaşımı, daha önce belirtilen klasörler için ACL'ler ve WebSites paylaşımı için Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi (FSRM) kotaları yedeklenmelidir.

Her bir kullanıcının Dosya Sunucusu ortamı farklı olduğu için hiçbir betik her kullanıcının gereksinimlere uygun olamaz. Aşağıdaki örnek betikler yalnızca tanım amaçlıdır ve desteklenmez. Oluşturduğunuz betikler yönetici ayrıcalıklarıyla çalıştırılmalıdır.

System_CAPS_noteNot

Bu betik Microsoft tarafından desteklenmez.

param ([string] $backupUser = "Administrator", $backupPassword, $certificateFolder = "C:\Certificates", $websiteFolder = "C:\websites", $backupLocation = "\\backupmachine\c$\backup" )
net use $backupLocation /user:$backupUser $backupPassword
xcopy /Y /q /E $certificateFolder $backupLocation\
xcopy /Y /q /E $websiteFolder $backupLocation\
System_CAPS_noteNot

Bu betik Microsoft tarafından desteklenmez.

param ([string] $backupUser = "Administrator", $backupPassword, $backupLocation = "\\machine\c$\backup")
net use \\$backupLocation /user:$backupUser $backupPassword
dirquota template export /File:C:\templates.xml
xcopy /Y /q C:\templates.xml $backupLocation\
net stop srmReports
net stop srmSvc
net stop quota
net stop Datascrn
robocopy "C:\System Volume Information\SRM" $backupLocation\SRM /E /ZB /R:3 /W:5
net start Datascrn
net start quota
net start srmSvc
net start srmReports