Skip to main content
Planları ve Eklentileri Yönetme
 

Uygulama Alanı: Windows Azure Pack

Bir barındırma hizmeti sağlayıcısı olarak plan biçiminde hizmet teklifleri oluşturabilirsiniz. Kiracılar bir plana abone olarak bu hizmet tekliflerini kullanır.

Aşağıdaki çizimde planların ve eklentilerin kiracılarınız için nasıl esnek bir seçenekler altyapısı sağladığı gösterilmiştir.

Microsoft Azure Pack Planları ve Eklentileri

Bir kiracı en az bir plana abone olmadığı sürece hizmetlere erişemez. Aynı zamanda hizmet planları olarak da bilinen planlar, barındırma hizmeti sağlayıcısı tarafından belirlenen bir kapsama uygun olarak bir kiracıya sunulan hizmetler topluluğudur. Her hizmette bir kullanım kotası ayarlayabilirsiniz. Çeşitli planlardan oluşan bu kapsam, kaynak sağlayıcılarının kapasitelerine, bir kiracının seçebileceği fiyat yapısına ve diğer iş veya organizasyon nedenlerine göre tanımlanır.

Planınızda veya eklentinizde sağladığınız hizmetlerin yazma işlemi sırasında kullanılabilir olması için zaten sağlanmış ve yapılandırılmış olması gerekir. Kaynak sağlamaya web siteleri, sanal makineler ve veritabanları dahildir.

VM bulutları sunan bir plan, belirli bir Virtual Machine Manager sunucusu ve o VMM sunucusundaki bir Virtual Machine Manager bulutu ile ilişkilidir. Kiracı bu plana abone olup bir sanal makine başlattığında, sistem bu sanal makineyi Virtual Machine Manager'daki ilişkili bulutta belirtilen özelliklerle dağıtır.

Yazma için ek bir hizmet sağlamak istiyorsanız bu kaynak sağlayıcısını Microsoft Azure Pack'e eklemeniz gerekir.

Eklentiler, kiracının aboneliğine eklemeyi seçebileceği bir plan üzerindeki isteğe bağlı hizmetlerdir. Eklentileri planın sağladığı çekirdek hizmetlere ek olarak seçenekler halinde sunulan hizmetler gibi düşünebilirsiniz. Bir eklenti yalnızca mevcut kotayı artırabilir veya bir plandaki mevcut hizmetleri başlatabilir. Planın sağlamadığı ek bir hizmet sağlayamaz.

Kotalar bir plandaki her hizmete göre bir dizi sınır oluşturur. Kota düzeylerini sadece yöneticiler ayarlayabilir.

Microsoft Azure Pack, kiracılarınızın abone olmayı ve böylece yalnızca faturalandırma ve diğer iş mantığı faktörlerine göre uygun buldukları planları seçebileceği planlar tanımlamanıza imkan sağlar.

Bir hesap oluşturduktan sonra kiracı aşağıdakileri yapabilir:

 • Bir veya daha fazla plana abone olma. Her abonelik bir plan ile ilişkilidir.

 • Bir plan ile ilişkili eklentiler satın alma.

 • Bir yönetim sertifikasını karşıya yükleme.

 • Abonelikler için bir abonelik içindeki hizmetleri yönetebilen bir veya daha fazla ortak yönetici belirleme.

Yönetici olarak, planlar ve eklentiler üzerinde aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:

 • Yeni plan veya eklenti yazma

  Bir plan için ve bir eklenti için yazma işlemi benzerdir, ancak şu anda sağlanan hizmetlerin plana veya eklentiye ilave edilebilecek ayrıntılı hizmet seçenekleri bakımından farklılık gösterir.

  Planlarda kaynak kullanımı için kotaları ayarlayabilir ve galeri öğeleri ekleyebilirsiniz.

 • Bir plan veya eklentiyi kopyalama

  Bir plan veya eklentiyi, var olan bir plan ya da eklentiyi yenilemek amacıyla kopyalayabilirsiniz. Planı veya eklentiyi kopyalamanız, eskinin yetkisini almanız ve kiracıların yeni (kopyalanmış) plan ya da eklentiye abone olmalarını sağlamanız gerekir.

 • Erişimi Değiştirme

  Mevcut durumuna bağlı olarak genel, özel veya yetkisi alınmış öğelere erişimi değiştirebilirsiniz.

 • Bir planı veya eklentiyi silme

Aşağıdaki tabloda plan ve eklentilerin durum değerleri listelenmektedir.

Plan durumları

Eklenti durumları

 • Genel

  Yalnızca plan genel olduğunda kiracılar bir plana abone olabilir.

 • Özel

  Oluşturulduktan sonra ilk durum. Bir kiracı özel bir planı görüntüleyemez ya da ona abone olamazken, bir yönetici özel planlara kiracılar için abonelikler ekleyebilir. Bu özellik sadece yöneticiler tarafından bilinen gizli planlar oluşturmanıza izin verir.

 • Yetkisi alınmış

  Plan etkindir, ancak yeni abonelik kabul etmez.

 • Yapılandırılmış veya Yapılandırılmamış

  Yapılandırılmışsa, plan için belirtilen en büyük izin verilen abonelik sayısı mevcuttur veya plan sınırsız olarak belirtilir. Planda en az bir yapılandırılmamış hizmet varsa, plan yapılandırılmamış halde kalır.

 • Güncelleme devam ediyor

  Plan güncelleştiriliyor.

 • Eşitlenmemiş

  Plandaki bir hizmetin kullanım kotası güncelleştirilemiyor veya başka bir sorun var.

 • Kullanılabilir

  Eklenti henüz kiracı tarafından satın alınmamış.

 • Alındı

  Eklenti satın alınmış.

 • Etkin

  Eklenti bir plan ile ilişkilendirilmiş.

 • Yetkisi alınmış

  Eklenti etkindir, ancak yeni abonelik kabul etmez.

 • Yapılandırılmış veya Yapılandırılmamış

  Yapılandırılmışsa, eklenti için belirtilen en büyük izin verilen abonelik sayısı mevcuttur veya eklenti sınırsız olarak belirtilir. Eklentide en az bir yapılandırılmamış hizmet varsa, eklenti yapılandırılmamış halde kalır.

 • Eşitlenmemiş

  Eklentideki bir hizmetin kullanım kotası güncelleştirilemiyor veya başka bir sorun var.

Yönetici olarak bir plan üzerinde aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:

 • Planda abonelik yoksa planı silme

 • Plan kopyalama

 • Planın durumunu (özel, genel veya yetkisi alınmış) değiştirme

 • Eklenti ekleme ve kaldırma

 • Kiracıların plana abone olmasına izin verilmesi için bir davet kodu yapılandırma

 • Kullanıcı hesabı başına izin verilen en fazla abonelik sayısını yapılandırma veya sınırsız olarak ayarlama

 • Bir planı tanıtma

  Bir kiracı kullanılabilir planları görüntülediğinde kiracı portalında gösterilen tanıtımları ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Ayrıca tanıtımınızın ayrıntıları için XML içeriğini içeri ve dışarı aktarabilirsiniz.

Yönetici olarak bir eklenti üzerinde aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:

 • Eklentide abonelik yoksa eklentiyi silme

 • Eklenti kopyalama

 • Eklentinin durumunu (özel, genel veya yetkisi alınmış) değiştirme

 • Plan başına izin verilen en fazla eklenti satın alma sayısını yapılandırma veya eklentiyi sınırsız olarak ayarlama

 • Eklentiyi tanıtma

  Bir kiracı kullanılabilir eklentileri görüntülediğinde kiracı portalında gösterilen tanıtımları ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

Plan ve eklentiler yazarken ve yönetirken aşağıdakileri dikkate alın:

 • Planlarınızda sağlamak için yeterli kaynağa sahip planlar oluşturun. 

 • Bir planı ancak plana abone olan bir kiracı yoksa silebilirsiniz.

 • Bir hizmeti kullanan bir abonelik varsa, hizmeti plandan kaldıramazsınız.

 • Bir planı kopyaladığınızda kotalar, yapılandırmalar ve tanıtımlar da dahil olmak üzere tüm plan özellikleri kopyalanır.

 • Bir plandaki eklentiyi yalnızca yönetici ekleyebilir ve kaldırabilir.

 • Plan yetkisi alınmış durumundaysa plana bir eklenti ilave edemezsiniz.

 • Bir plana eklediğiniz hiçbir şey, planı bu öğeyi içermeyecek şekilde güncelleştirmenize kadar Virtual Machine Manager (VMM) içinden kaldırılamaz. Bu önlemin alınması, kiracıların doğrudan VMM aracılığıyla artık dağıtılamayan öğeler üzerinde işlem yapmaya çalışmasını önler ve planları yönetmeyle ilgili güçlükleri hafifletmesini sağlar.

 • Planlara donanım profilleri ve VM şablonları eklerken VM Nesli veri alanında eski ve yeni sanal makine mimarileriyle ilgili bilgi sağlamak üzere 1 ya da 2 gösterilir. Nesil 1 geleneksel Pentium II sunucu mimarisini benzetirken, Nesil 2 BIOS yerine Birleşik Genişletilebilir Bellenim Arabirimi'ne (UEFI) dayanan daha yeni bir 64 bit mimari sağlar.

 • Sanal Makine Bulutları ayarları ile plan tanımlamaya yönelik aşağıdaki ek ayarlar, kiracılar için yönetim portalı öğesinin çalışmasını veya özelliklerini etkilemez:

  • Sanal makine denetim noktaları oluştur, görüntüle ve geri yükle

  • Sanal makine kontrol noktalarını görüntüle ve geri yükle

  • Sanal makine durumlarını kaydet

  • Sanal makineleri kitaplıkta depola ve sanal makineleri kitaplıktan dağıt

  • Sanal makine konsoluna bağlan ayarı dışında bu ayarlara yalnızca Windows PowerShell veya Hizmet Sağlayıcısı Altyapısı uç noktalarına erişebilen API'ler ile erişilebilir.

  • VM planları bir Ad alanı ile Özel Ayarlar sağlar. Otomasyon görevlerini tamamlamak üzere runbook'ların kullanacağı bir etiket değeri olarak bu alanı kullanabilirsiniz.

Bu bölümde Windows Azure Pack için bir plan yazma adımları açıklanmaktadır.

Bir plan yazmak için plana dahil edilmesini istediğiniz hizmetleri belirtmeniz ve kiracıların isteğe bağlı olarak aboneliklerine eklemesini istediğiniz eklentileri belirtmeniz gerekir.

Bir plan yazmak için

 1. yönetim portalı içinde Planlar ve ardından Yeni öğesine tıklayın.

 2. Plan oluştur öğesine tıklayın.

 3. Barındırma Planı Yazma sihirbazında aşağıdakileri yapın:

  • Plan için kolay bir ad belirtin.

  • Aşağıdaki hizmetlerden daha önce sağlanmış olmaları şartıyla barındırma planına dahil edilecek bir veya daha fazlasını seçin. Her hizmet için hizmetin kullanılabilir kaynağını belirtin.

   • Web Sitesi Bulutları

   • VM Bulutları

   • Hizmet Veri Yolu Bulutları

   • SQL Server'lar

   • MySQL Server'lar

  • Plana dahil etmek için kullanılabilir eklentilerden bir veya daha fazlasını seçin. Her eklenti için hizmetin kullanılabilir kaynağını belirtin.

Oluşturduğunuz plan, içerik bölmesindeki Planlar sekmesinde listelenmelidir. Bundan sonra hizmet ve eklentiler ekleyerek ve kaldırarak planı değiştirebilir, erişimini yapılandırabilir, en büyük abonelik sınırını ayarlayabilir ve planı tanıtabilirsiniz.

Bir plan oluşturduktan sonra, plandaki hizmetlere bağlı olarak planın belirli özellikleri için değer belirtmeniz gerekir.

Bir planın özelliklerini ayarlamak için

 1. yönetim portalı içinde Planlar'a tıklayın.

 2. Değiştirmek istediğiniz plana tıklayın. Planın Pano bölümü açılır.

  Pano bölümünde istatistikler, hizmet listesi ve eklenti listesi bulunur. Geçerliyse, plan için aşağıdaki ek özellik ayarları gösterilir:

  • Hizmetin yapılandırılabilir özellikleri ve kaynakları. Örneğin, sanal makine bulutları için şablonlar, donanım profilleri ve ağlar.

  • Kullanım sınırları için kotalar.

 3. Tüm ilgili özellikler ayarlandıktan sonra komut çubuğunda Kaydet'e tıklayın.

Bundan sonra dilediğiniz zaman bir eklenti yazabilirsiniz. Sonraki adıma geçmeden önce Step 8: Author an add-on yordamını gerçekleştirmekten çekinmeyin.

Bir plan oluşturduktan sonra planın hizmetlerini ekleyip kaldırabilir ve ayrıca eklentiler ekleyip kaldırabilirsiniz.

Bir planı değiştirmek için

 1. yönetim portalı içinde Planlar'a tıklayın.

 2. Değiştirmek istediğiniz plana tıklayın. Planın Pano bölümü açılır.

 3. Bir hizmet eklemek için komut çubuğunda Hizmet Ekle öğesine tıklayarak planınıza ekleyebileceğiniz kullanılabilir hizmetlerin listesini görüntüleyin. Bir hizmeti kaldırmak için kaldırılacak hizmeti seçin ve Hizmeti Kaldır öğesine tıklayın.

Bir plan genel yapılmadan önce yapılandırılmalıdır. Yapılandırılmış bir plan, belirtilen bir davet koduna sahiptir; böylece kodu bilen kiracılar plana abone olabilir. Bir planın yapılandırılması ayrıca izin verilen en yüksek abonelik sayısını belirtmenizi gerektirir.

Bir planı yapılandırmak için

 1. yönetim portalı içinde Planlar'a tıklayın.

 2. Yapılandırmak istediğiniz plana tıklayın. Planın Pano bölümü açılır.

 3. Plandaki hizmetlerin kullanım kota değerlerini belirtin.

 4. Ayarlar sekmesine tıklayın.

 5. Kiracıların kiracılar için yönetim portalı üzerinde planınıza kaydolabilmesi için bir davet kodu belirtin. Olası kiracılara davet kodunu vermeniz gerekir.

 6. Hesap başına izin verilen en fazla abonelik sayısı için bir değer belirtin veya sınırsız onay kutusunu işaretleyin. Bu değer bir kiracının bu planı aboneliğine en fazla kaç kez katabileceğini ifade eder.

 7. Komut çubuğunda Kaydet'e tıklayın.

Bir kiracı kullanılabilir planları görüntülediğinde kiracı portalında gösterilen tanıtımları ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Plan ayrıntılarını ayrıca XML biçimine dışa aktarabilir veya Microsoft Web Barındırma Galerisinde yayımlayabilirsiniz.

Bir planı tanıtmak için

 1. yönetim portalı içinde Planlar'a tıklayın.

 2. Tanıtmak istediğiniz plana tıklayın. Planın Pano bölümü açılır.

 3. Tanıt sekmesine tıklayın.

 4. Komut çubuğunda Tanıtım Ekle'ye tıklayın ve sanal makine sayısı, kaynak özellikleri, pazarlama promosyonları gibi planınızı tanıtan metni belirtin.

  Ayrıca tanıtımları düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

 5. İçerik bölmesinde kayıtlarınız için saklamak üzere Plan ayrıntılarını XML dosyasına dışarı aktar seçeneğine tıklayın.

 6. İçerik bölmesinde, planınızı Microsoft Web Barındırma Galerisinde yayımlamak için Plan ayrıntılarını Web Barındırma Galerisine içeri aktar seçeneğine tıklayın.

Bir planı yazdıktan, gerekli yapılandırmaları yaptıktan ve gerekli ayarları belirttikten sonra planı kiracıların abone olabilmesi için planı genel yapmaya hazır olursunuz.

Ayrıca, planı yeniden özel yapmak veya yetkisini almak isterseniz erişimini değiştirmeniz gerekir. Olası durumların listesi için bkz. States of plans and add-ons.

Bir plana erişimi değiştirmek için

 1. yönetim portalı içinde Planlar'a tıklayın.

 2. Planı seçin.

 3. Komut çubuğunda Erişimi Değiştir'e tıklayın.

 4. Plana uygulamak istediğiniz durumu seçin.

Başka planlar oluşturmak için şablon olarak kullanmak üzere bir planı kopyalayabilirsiniz.

Bir planı kopyalamak için

 1. yönetim portalı içinde Planlar'a tıklayın.

 2. Planı seçin.

 3. Komut çubuğunda Planı Kopyala'ya tıklayın.

 4. Kopyalanmış planın adını belirtin.

  Kopyalanmış plan, kopyalandığı planın tüm hizmet, eklenti, yapılandırma ve özellik değerlerini taşır.

Bir eklentinin yazılması, abonelerinize isteğe bağlı olarak sunmak istediğiniz hizmeti ya da hizmetleri seçmeniz dışında plan yazma ile aynıdır.

Eklenti yazmak için

 1. Tüm Öğeler gezinti bölmesinde Planlar ve ardından Yeni öğesine tıklayın.

 2. Eklenti Oluştur öğesine tıklayın.

 3. Barındırma Eklentisi Yazma sihirbazında aşağıdakileri yapın:

  • Eklenti için kolay bir ad belirtin.

  • Eklentiye dahil etmek için kullanılabilir hizmetlerden bir veya daha fazlasını seçin.

  Oluşturduğunuz eklenti, içerik bölmesindeki Eklentiler sekmesinde listelenmelidir.

Bir eklentinin ayarlarını planlarda yaptığınız gibi değiştirebilir, yapılandırabilir ve belirtebilirsiniz. Bu görevler aşağıdakileri içerir:

 • Eklentiye hizmet ekleme ve eklentiden hizmet kaldırma.

 • Eklentinin bir plana en fazla kaç kez eklenebileceğini belirleyerek veya sınırsız olarak ayarlayarak eklentiyi yapılandırma.

 • Metin tanıtımları ekleyerek, düzenleyerek, kaldırarak eklentiyi tanıtma. Planların aksine, eklenti tanıtımlarının ayrıntıları XML dosyalarına veya Microsoft Web Barındırma Galerisine aktarılamaz.

 • Eklentiye erişimi değiştirme. Olası durumların listesi için bkz. States of plans and add-ons.

 • Eklentiyi kopyalama.