Skip to main content
Microsoft Azure Pack'i Geri Yükleme: Web Siteleri
 

Uygulama Alanı: Windows Azure Pack

Aynı adlara ve yönetici hesaplarına sahip sunuculara, yedekleme sırasında olduğu gibi geri yüklemeniz önemle tavsiye edilir. Geri yüklemenin başarılı olması için Dosyalama Sunucusu ve SQL Server, yedekleme sırasındaki yapılandırma, kullanıcılar ve izinler bakımından tam olarak aynı olmalıdır. Web Siteleri hizmetinize geri yükleme yaparken aşağıdaki sırayı kullanın:

1. SQL Server veritabanlarını geri yükleyin

2. Dosya Sunucusu'nu geri yükleyin

3. Web Siteleri Denetleyiciyi Geri Yükleme

4. Tüm roller üzerinde bir onarım gerçekleştirin

Geri yükleme işlemlerini gerçekleştirmek için betikleri kullanabilirsiniz. Adımlar aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

SQL Server Barındırma, Kaynak Ölçümü ve ana veritabanlarını geri yükleyin. SQL server yedekleme sırasındaki ada sahip olmalıdır.

Aşağıdaki örnek betik yalnızca tanım amaçlıdır ve desteklenmez. Oluşturduğunuz betik, yönetici ayrıcalıklarıyla çalıştırılmalıdır.

System_CAPS_noteNot

Bu betik Microsoft tarafından desteklenmez.

param ([string] $backupUser = "Administrator", $backupPassword, $sqlServer, $sqlUser = "sa", $sqlPassword, $backupLocation = "\\backupMachine\c$\backup" )
net use $backupLocation /user:$backupUser $backupPassword
xcopy /Y /q \\$backupMachine\c$\$backupLocation\Hosting.bak C:\HostingOfflineFeed\
xcopy /Y /q \\$backupMachine\c$\$backupLocation\ResourceMetering.bak C:\HostingOfflineFeed\
xcopy /Y /q $backupLocation\master.bak C:\HostingOfflineFeed\
net start "SQL Server (MSSQLSERVER)" /f
sqlcmd -S $sqlServer -U $sqlUser -P $sqlPassword -Q "RESTORE DATABASE [master] FROM DISK='C:\HostingOfflineFeed\master.bak' WITH REPLACE"
net stop "SQL Server (MSSQLSERVER)"
net start "SQL Server (MSSQLSERVER)"
sqlcmd -S $sqlServer -U $sqlUser -P $sqlPassword -Q "RESTORE DATABASE [Hosting] FROM DISK='C:\HostingOfflineFeed\Hosting.bak' WITH REPLACE"
sqlcmd -S $sqlServer -U $sqlUser -P $sqlPassword -Q "RESTORE DATABASE [ResourceMetering] FROM DISK='C:\HostingOfflineFeed\ResourceMetering.bak' WITH REPLACE"
del C:\HostingOfflineFeed\Hosting.bak
del C:\HostingOfflineFeed\ResourceMetering.bak
del C:\HostingOfflineFeed\master.bak

Dosya Sunucusu yedekleme sırasındaki ada sahip olmalıdır. Dosya Sunucusu bileşenlerini aşağıdaki sırada geri yüklemeniz gerekir:

 1. Sertifika Paylaşımını geri yükleme

 2. Web Siteleri Paylaşımını geri yükleme

 3. Gerekirse ACL'leri yeniden uygulama

 4. FSRM kotalarını WebSites paylaşımına yeniden uygulama

Biri yukarıdaki a ile c arasındaki adımlar için, diğeri ise FSRM kotalarını WebSites paylaşımına yeniden uygulamak amacıyla iki örnek betik sağlanır.

Aşağıdaki örnek betik yukarıdaki a-c adımlarını içerir (FSRM kotalarını geri yüklemez). Betik yalnızca tanım amaçlıdır ve desteklenmez. Oluşturduğunuz betik, yönetici ayrıcalıklarıyla çalıştırılmalıdır.

System_CAPS_noteNot

Bu betik Microsoft tarafından desteklenmez.

param ([string] $backupUser = "Administrator", $backupPassword, $certificateFolder = "C:\Certificates", $websiteFolder = "C:\websites", $backupLocation = "\\backupMachine\c$\backup" )
net use $backupLocation /user:$backupUser $backupPassword
mkdir $certificateFolder
mkdir $websiteFolder
xcopy /Y /q /E $backupLocation\ $certificateFolder
xcopy /Y /q /E $backupLocation\ $websiteFolder

Aşağıdaki örnek betik FSRM kotaları geri yükler. Betik yalnızca tanım amaçlıdır ve desteklenmez. Oluşturduğunuz betik, yönetici ayrıcalıklarıyla çalıştırılmalıdır.

System_CAPS_noteNot

Bu betik Microsoft tarafından desteklenmez.

param ([string] $backupUser = "Administrator", $backupPassword, $backupLocation = "\\backupMachine\c$\backup" )
net use $backupLocation /user:$backupUser $backupPassword
xcopy /Y /q $backupLocation\templates.xml C:\templates.xml
dirquota template import /File:C:\templates.xml
net stop srmReports
net stop srmSvc
net stop quota
net stop Datascrn
robocopy $backupLocation\SRM "C:\System Volume Information\SRM" /E /ZB /R:3 /W:5
net start Datascrn
net start quota
net start srmSvc
net start srmReports

Web Siteleri Denetleyicisini geri yüklemek için bu bölümde sunulan Restore.ps1 PowerShell betiğini kullanabilirsiniz.

Restore.ps1 betiğini Web Siteleri Denetleyicisine kopyalayın ve ardından Yönetici ayrıcalıklarıyla aşağıdaki komutu çalıştırın:

net use /Y $backupLocation /user:$backupMachineAdmin $backupMachinePassword
.\Restore.ps1 $backupLocation $encryptionKey
System_CAPS_noteNot

$encryptionKey bayrağı yalnızca yedekleme sırasında kullandıysanız gereklidir.

Bunu Restore.ps1 betiği izler.

##
## Re-install and restore the controller from a backup
## 

param ($backupPath,$password)

function ShowHelp
{
  Write-Host '===================== RESTORE.PS1 HELP ====================='
  Write-Host 'This is a script that restores based on a backup from the Hosting VSS writer'
  Write-Host 'Invoke it using .\Restore.ps1'
  Write-Host 'It can also be invoked as follows:'
  Write-Host '.\Restore.ps1 <backup path (e.g. \\backupmachine\C$\backuplocation)> <password for keys file>' 
  Write-Host ("Note: before running this script you may need to run:`r`n" + ' "net use /Y <backup path> /user:<username> <password>"')
  Write-Host '============================================================'
}

function CreateFeedWebAppIfNeeded ([string] $localFeedLocation)
{
  import-module WebAdministration
  $app = Get-WebApplication -Name HostingOfflineFeed 
  if ($app -eq $null) 
  {
    New-WebApplication -Name HostingOfflineFeed -Site 'Default Web Site' -PhysicalPath $localFeedLocation -ApplicationPool DefaultAppPool -Force
  }
  # Add mime types needed for downloading .msp files for offline installations
  $msp = Get-WebConfiguration //staticContent/* | where {$_.fileExtension -eq '.msp'}
  if ($msp -eq $null) 
  {
    Add-WebConfiguration //staticContent -Value @{fileExtension=".msp";mimeType="application/octet-stream"}
  }

  # Add mime types needed for downloading .msu files for offline installations
  $msu = Get-WebConfiguration //staticContent/* | where {$_.fileExtension -eq '.msu'}
  if ($msu -eq $null) 
  {
    Add-WebConfiguration //staticContent -Value @{fileExtension=".msu";mimeType="application/octet-stream"}
  }
}

function InstallController ([string]$offlineFeedUrl, [string]$customFeed) 
{
  $WebPiCmd = ([System.Environment]::ExpandEnvironmentVariables("%ProgramW6432%\Microsoft\Web Platform Installer\WebpiCmd.exe"))  
  if (!(Test-Path $WebPiCmd))
  {
    $WebPiCmd = Join-Path -Path $localFeedLocation -ChildPath "bin\WebpiCmd.exe"
  }
  Invoke-Command -ScriptBlock { & $WebPiCmd /Install /Products:HostingController /AcceptEula /XML:$offlineFeedUrl /SuppressReboot /Log:HostingController.log }

  if ($lastexitcode -ne $null -And $lastexitcode -ne 0) 
  {
    Write-Host "ERROR: There was a problem installing using WebPI!"
    exit $lastexitcode
  }
}

function DecodeBase64($string)
{
  return [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($string))
}

function DecryptString($EncryptedFile, $Passphrase, $salt, $init) 
{ 
  $encryptedStrings = (Get-Content $EncryptedFile)
  $ret = @()
  foreach ($Encrypted in $encryptedStrings)
  {
    # If the value in the Encrypted is a string, convert it to Base64 
    if($Encrypted -is [string])
    { 
      $Encrypted = [Convert]::FromBase64String($Encrypted) 
    } 
    # Create a COM Object for RijndaelManaged Cryptography 
    $r = new-Object System.Security.Cryptography.RijndaelManaged 
    # Convert the Passphrase to UTF8 Bytes 
    $pass = [Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($Passphrase) 
    # Convert the Salt to UTF Bytes 
    $salt = [Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($salt) 
    # Create the Encryption Key using the passphrase, salt and SHA1 algorithm at 256 bits 
    $r.Key = (new-Object Security.Cryptography.PasswordDeriveBytes $pass, $salt, "SHA1", 5).GetBytes(32) #256/8 
    # Create the Intersecting Vector Cryptology Hash with the init 
    $r.IV = (new-Object Security.Cryptography.SHA1Managed).ComputeHash( [Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($init) )[0..15]
    # Create a new Decryptor 
    $d = $r.CreateDecryptor() 
    # Create a New memory stream with the encrypted value. 
    $ms = new-Object IO.MemoryStream @(,$Encrypted)
    # Read the new memory stream and read it in the cryptology stream 
    $cs = new-Object Security.Cryptography.CryptoStream $ms,$d,"Read" 
    # Read the new decrypted stream 
    $sr = new-Object IO.StreamReader $cs 
    # Return from the function the stream 
    $ret += $sr.ReadToEnd()
    # Stops the stream
    $sr.Close() 
    # Stops the crypology stream 
    $cs.Close() 
    # Stops the memory stream 
    $ms.Close() 
    # Clears the RijndaelManaged Cryptology IV and Key 
    $r.Clear() 
  }
  return $ret
}

if ($backupPath -and $backupPath.Contains('/?'))
{ 
  ShowHelp
  return
}

Write-Host 'Starting the hosting restore process. Run with /? to see help.'
Write-Host ("Note: before running this script you may need to run:`r`n" + ' "net use /Y <backupPath> /user:<username> <password>"')
# argument parsing
if (!$backupPath)
{
  $backupPath = Read-Host "Please enter the name of the backup path (e.g. \\backupmachine\C$\backuplocation)"
}
if (!$password)
{
  $password = Read-Host "Please enter the password of the keys file" -AsSecureString
  $password = [Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStringAuto([Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureStringToBSTR($password))
}

$systemDrive = [System.Environment]::ExpandEnvironmentVariables('%systemdrive%\')
# Fetch restore data from remote machine
$localFeedLocation = ($systemDrive +'HostingOfflineFeed\')
$c = 0
do
{ 
  $c++
  "D" | xcopy /q /Y (Join-Path -Path $backupPath -ChildPath "HostingOfflineFeed") "$localFeedLocation" /E
} while ($c -lt 10 -and !$?)
# Install the IIS cmdlets
$dismLocation = Join-Path -Path $systemDrive -ChildPath 'Windows\System32\dism.exe'
& $dismLocation /online /enable-feature /featurename:IIS-ManagementScriptingTools /all
CreateFeedWebAppIfNeeded $localFeedLocation

Stop-Service ResourceMetering -ErrorAction SilentlyContinue
# install webpi
$wpi = (dir ($systemDrive + 'hostingofflinefeed\installers\HostingWebPlatformInstaller') -r -i 'wpi.msi').DirectoryName
if ($wpi.Count -gt 1)
{
  $wpi = $wpi[0]
}
$wpi = Join-Path -Path $wpi -ChildPath "wpi.msi"
msiexec /quiet /i $wpi
$offlineFeedUrl = 'http://localhost/HostingOfflineFeed/feeds/latest/WebSites0.9.0.xml'
InstallController $offlineFeedUrl
$keys = DecryptString (Join-Path -Path $backupPath -ChildPath 'encryptedkeys.txt') $password 'salt12345' 'init12345'
Stop-Service WebFarmService -ErrorAction SilentlyContinue
Add-PSSnapIn WebHostingSnapIn
# Restore the keys
# Keys are Base64 encoded
Set-ControllerConnectionString -ConnectionString (DecodeBase64($keys[0])) 3>$null
# Set-MeteringConnectionString -MeteringConnectionString (DecodeBase64($keys[1])) -ServerName (HostName)
Set-SymmetricKey -SymmetricKeyName SystemCore -SymmetricKey (DecodeBase64($keys[1])) 3>$null
Set-SymmetricKey -SymmetricKeyName SiteRuntime -SymmetricKey (DecodeBase64($keys[2])) 3>$null
Set-MeteringConnectionString -MeteringConnectionString ([Microsoft.Web.Hosting.SiteManager]::GetMeteringConnectionString()) -ServerName (HostName) 3>$null

Start-Service WebFarmService -ErrorAction SilentlyContinue

Dosya Sunucusu veya SQL Server olmayan bir sunucuyu, özgün olandan farklı sunucu adlarına veya yönetici hesaplarına sahip bir sunucuya ya da sunuculara geri yüklemeniz gerekiyorsa aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 1. WebSites modülünü içeri aktarma

 2. Kimlik bilgilerini güncelleştirme

 3. Eski sunucu adlarını gruptan kaldırma

 4. Yeni sunucuları uygun gruplara ekleme

 1. İlk olarak başka bir komut çalıştırmadan önce WebSites modülünü içeri aktarın:

  Import-Module WebSites

  Bundan sonra Denetleyici'de komut 2-4'ü Yönetici olarak çalıştırın.

 2. <RoleType> rolünün kimlik bilgileri değiştirildiyse, değiştirilen her kimlik bilgisi aşağıdakileri çalıştırın:

  Set-WebSitesConfig Credential -CredentialName <RoleType> Credential -UserName <RoleAdminUser> -Password <RoleAdminPassword>
  System_CAPS_noteNot

  Set-WebSitesConfig komutunda <RoleType> için olası değerler: ManagementServer, FileServer, FrontEnd, Publisher ve Worker.

 3. Artık kullanılmayan her eski sunucu adı <OldName> için şunu çalıştırın:

  Remove-WebSitesServer -Name <OldName>
 4. <RoleType> rolünün her yeni sunucu adı <NewName> için şunu çalıştırın:

  New-WebSitesServer -Name <NewName> -ServerType <RoleType>
  System_CAPS_noteNot

  New-WebSitesServer komutunda <RoleType> için olası değerler: ManagementServer, FileServer, LoadBalancer, Publisher ve WebWorker.

Örnek

"OldWorker" adlı eski bir Web Çalışanınız ve "NewWorker" adlı yeni bir Web Çalışanınız varsa ve WebWorker kimlik bilgilerini "WebWorkerAdmin" ile güncelleştirdiyseniz şunu çalıştırın:

Import-Module WebSites

Set-WebSitesConfig Credential -CredentialName WorkerCredential -UserName WebWorkerAdmin -Password $WebWorkerPassword

Remove-WebSitesServer -Name OldWorker

New-WebSitesServer -Name NewWorker -ServerType WebWorker

Geri yükleme işlemini tamamladıktan sonra tüm roller üzerinde onarım gerçekleştirin ve iyi durumda olduklarını doğrulayın.