Skip to main content
Kimlik doğrulama siteleri ile yönetim portalları arasında yeniden güven oluşturma
 

Uygulama Alanı: Windows Azure Pack

Windows Azure Pack dağıtımındaki sanal makinelerin herhangi birinden aşağıdaki betiği bir kez çalıştırın. Yeniden güven oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Azure Pack İçinde FQDN'leri ve Bağlantı Noktalarını Yeniden Yapılandırma.

$MgmtStoreConnectionString="Data Source=$server;Initial Catalog=Microsoft.MgmtSvc.Store;User Id=sa;Password=$password"
$ConnectionString="Data Source=$server;User Id=$userid;Password=$password"
$TenantMetadataEndpoint="https://${AuthSiteLB}:$AuthSitePort/federationMetaData/2007-06/FederationMetadata.xml"
$AdminMetadataEndpoint="https://${WinAuthSiteLB}:$WinAuthSitePort/federationMetaData/2007-06/FederationMetadata.xml"
 
Set-MgmtSvcRelyingPartySettings -Target Tenant –MetadataEndpoint $TenantMetadataEndpoint  -DisableCertificateValidation -PortalConnectionString $PortalconnectionString  -ManagementConnectionString $MgmtStoreConnectionString
Set-MgmtSvcRelyingPartySettings -Target Admin –MetadataEndpoint $AdminMetadataEndpoint  -DisableCertificateValidation -PortalConnectionString $PortalconnectionString  -ManagementConnectionString $MgmtStoreConnectionString
 
$AdminSiteMetadataEndpoint="https://${AdminSiteLB}:$AdminSitePort/federationMetaData/2007-06/FederationMetadata.xml"
$TenantSiteMetadataEndpoint="https://${TenantSiteLB}:$TenantSitePort/federationMetaData/2007-06/FederationMetadata.xml"
 
Set-MgmtSvcIdentityProviderSettings -Target MemberShip –MetadataEndpoint  $TenantSiteMetadataEndpoint -ConnectionString $ConnectionString -DisableCertificateValidation
Set-MgmtSvcIdentityProviderSettings -Target Windows –MetadataEndpoint  $AdminSiteMetadataEndpoint -ConnectionString $ConnectionString -DisableCertificateValidation