Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet

Kablosuz Yerel Ağ (WLAN) İçin Netsh Komutları

Güncelleştirme: Şubat 2008

Uygulama Alanı: Windows Server 2008,Windows Vista

Kablosuz yerel ağ (WLAN) için Netsh komutları, Windows Vista® ve Windows Server® 2008 çalışan bilgisayarlar için kablosuz bağlantı ve güvenlik ayarlarını yapılandırma yöntemleri sağlar. Yerel bilgisayarı yapılandırmak veya bir oturum açma komut dosyası kullanarak birden çok bilgisayarı yapılandırmak için Netsh WLAN komutlarını kullanabilirsiniz. Uygulanan kablosuz Grup İlkesi ayarlarını görüntülemek için de netsh WLAN komutlarını kullanabilirsiniz.

Kablosuz Ağ (IEEE 802.11) İlkeleri profilleri salt okunurdur ve Netsh WLAN komutları kullanılarak değiştirilemez veya silinemez.

Windows Server 2008 çalışan bilgisayarlarda Netsh wlan komutlarını çalıştırma

Windows Server 2008 çalışan bilgisayarlarda Netsh WLAN komutlarını çalıştırmak için, ilk önce Kablosuz LAN Hizmeti'ni yüklemelisiniz.

noteNot
Windows Server 2008 çalışan bilgisayarlarda, Kablosuz LAN Hizmeti, Sunucu Yöneticisi / Özellikler altına yüklendiğinde, WLAN Otomatik Yapılandırma hizmeti eklenir ve başlatılır. WLAN Otomatik Yapılandırma hizmeti Sunucu Yöneticisi/Tanılama/Hizmetler Microsoft Yönetim Konsolu'nda (MMC) bulunur. WLAN Otomatik Yapılandırma hizmetini Windows Server 2008 çalışan bir bilgisayardan kaldırmak için, Sunucu Yöneticisi / Özellikler altından Kablosuz LAN Hizmeti'ni kaldırmalısınız.

Windows Server 2008 çalışan bilgisayarlara Kablosuz LAN Hizmeti'ni yüklemek için
 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. İlk Yapılandırma Görevleri'ndeki Bu Sunucuyu Özelleştir altında, Özellik Ekle'yi tıklatın. Özellik Ekleme Sihirbazı açılır.

  2. Başlat'ı ve Sunucu Yöneticisi'ni tıklatın. Sunucu Yöneticisi'nin sol bölmesinde Özellikler'i tıklatın ve ayrıntılar bölmesindeki Özellik Özeti altında Özellik Ekle'yi tıklatın. Özellik Ekleme Sihirbazı açılır.

 2. Özellikleri Seç sayfasında yer alan Özellikler altındaki listede aşağı doğru gidin, Kablosuz LAN Hizmeti'ni seçin ve sonra da İleri'yi tıklatın.

 3. Yükleme seçimlerini onaylama sayfasında Yükle'yi tıklatın.

 4. Yükleme Sonuçları sayfasındaki yükleme sonuçlarınızı gözden geçirin ve sonra da Kapat'ı tıklatın.

Netsh WLAN komutları

Bu bölüm aşağıdaki Netsh WLAN komutlarını içerir:

add filter

Kablosuz izin verilen veya engellenen listesine, Hizmet Kümesi Tanımlayıcısı'na (SSID) göre bir kablosuz ağ ekler.

Sözdizimi

add filter permission={allow|block|denyall} ssid=KablosuzAğAdınetworktype={infrastructure|adhoc}

Parametreler
Permission
Gerekli. Filtrenin izin türünü belirtir.

SSID
Gerekli [koşullu, bkz. "Açıklamalar"]. Kablosuz ağın SSID değeridir.

Networktype
Gerekli. Kablosuz ağ türünü belirtir.

Açıklamalar

ssid parametresi, izin allow veya block olarak ayarlanmışsa gereklidir. İzin denyall olarak ayarlanmışsa ssid parametresini belirtmeyin.

Komut örnekleri
 • add filter permission=allow ssid=WiFiNetwork networktype=infrastructure

 • add filter permission=block ssid="Kablosuz Ağ" networktype=adhoc

 • add filter permission=denyall networktype=infrastructure

add profile

Bilgisayardaki belirtilen arabirime bir WLAN profili ekler.

Sözdizimi

add profile filename= YolVeDosyaAdı [[interface=]ArabirimAdı] [[user=]{all|current}]

Parametreler
Filename
Gerekli. Profil verilerini içeren XML dosyasının hem yolunu hem de adını belirtir.

Interface
İsteğe bağlı. Profilin ekleneceği kablosuz arabirimin adını belirtir (burada ArabirimAdı, kablosuz arabirimin Ağ Bağlantıları'nda listelenen veya netsh wlan show interfaces komutu tarafından işlenen adıdır).

User
İsteğe bağlı. Profilin yalnızca geçerli kullanıcıya mı yoksa tüm kullanıcılara mı uygulanacağını belirtir.

Açıklamalar

interface parametresi, netsh wlan show interface komutu tarafından gösterilen arabirim adlarından biridir. interface parametresi belirtilirse, profil belirtilen arabirime eklenir. interface parametresi belirtilmezse, profil tüm kablosuz arabirimlere eklenir. Bu parametre için joker karakter desteği bulunmaktadır. Arabirim adının bir harfi veya harfleri yerine sırasıyla ? ve * karakterlerini kullanabilirsiniz.

user parametresi belirtilmezse, profil tüm kullanıcılara uygulanır.

Komut örnekleri
 • add profile filename=C:\Users\WirelessUser\Documents\profile1.xml interface="Kablosuz Ağ Bağlantısı"

 • add profile filename="C:\Wireless Profiles\WiFi Profile.xml" interface=w*

connect

Belirtilen parametreyi kullanarak bir kablosuz ağa bağlanır.

Sözdizimi

connect [[ssid=]KablosuzAğAdı] name=ProfilAdıinterface=ArabirimAdı

Parametreler
SSID
İsteğe bağlı [koşullu, bkz. "Açıklamalar"]. Kablosuz ağın SSID değerini belirtir.

Name
Gerekli. Bağlantı girişimi için kullanılacak kablosuz profilin adını belirtir (burada ProfilAdı, kablosuz profilin Kablosuz Ağları Yönet altında listelenen veya netsh wlan show profiles komutu tarafından işlenen adıdır).

Interface
Gerekli [koşullu, bkz. "Açıklamalar"]. Bağlantı girişimi için kullanılacak kablosuz arabirimi belirtir (burada ArabirimAdı, kablosuz arabirimin Ağ Bağlantıları'nda listelenen veya netsh wlan show interfaces komutu tarafından işlenen adıdır).

Açıklamalar

Profilde tek bir SSID belirtilirse, bağlantı için belirtilen SSID kullanılır ve ssid parametresi gerekli değildir. Profilde birden çok SSID belirtilirse, ssid parametresi gereklidir.

interface parametresi yalnızca bilgisayarda birden çok kablosuz arabirim varsa gereklidir. Arabirim adını belirtmek için joker karakter içeren (*) adlar kullanılamaz.

Belirtilen arabirim zaten bir kablosuz ağa bağlıysa, bu komut, arabirimin ağ bağlantısını keser ve yeni ağa bağlanmaya çalışır. Komut, arabirimin zaten bağlı olduğu bir ağa bağlanmaya çalışırsa, bu komut, bağlantının başarılı olduğunu bildiren bir ileti döndürür ve kablosuz bağdaştırıcının durumunu değiştirmez.

Örnekler
 • connect ssid=WiFiNetwork name=Profile1

 • connect ssid="Kablosuz Ağ" name=Profile2 interface="Kablosuz Ağ Bağlantısı"

delete filter

Kablosuz izin verilen veya engellenen listesinden bir kablosuz ağı kaldırır.

Sözdizimi

delete filter permission={allow|block|denyall} ssid=KablosuzAğAdınetworktype={infrastructure|adhoc}]

Parametreler
Permission
Gerekli. Filtrenin izin türünü belirtir.

SSID
Gerekli [koşullu, bkz. "Açıklamalar"]. Kablosuz ağın SSID değerini belirtir.

Networktype
Gerekli. Kablosuz ağ türünün geçici veya altyapı olduğunu belirtir.

Açıklamalar

permission parametresinin değeri denyall değilse, ssid parametresi gereklidir. permission parametresi denyall değerine sahipse, ssid parametresi verilmemelidir.

Komut örnekleri
 • delete filter permission=allow ssid=WiFiNetwork networktype=infrastructure

 • delete filter permission=block ssid="Kablosuz Ağ" networktype=adhoc

 • delete filter permission=denyall networktype=adhoc

delete profile

Bir veya birden çok arabirimden bir WLAN profilini kaldırır.

Sözdizimi

delete profile name= ProfilAdı [[interface=]ArabirimAdı]

Parametreler
Name
Gerekli. Silinecek kablosuz profilin adını belirtir (burada ProfilAdı, kablosuz profilin Kablosuz Ağları Yönet altında listelenen veya netsh wlan show profiles komutu tarafından işlenen adıdır).

Interface
İsteğe bağlı. Profilin silineceği kablosuz arabirimin adını belirtir (burada ArabirimAdı, kablosuz arabirimin Ağ Bağlantıları'nda listelenen veya netsh wlan show interfaces komutu tarafından işlenen adıdır).

Açıklamalar

interface parametresi belirtilirse, profil yalnızca belirtilen arabirimden silinir.

interface parametresi belirtilmezse, profil bilgisayardaki tüm arabirimlerden silinir.

name parametresinde joker karakterler kullanılabilir; joker karakterlerle eşleşen adlara sahip birden çok profil varsa, bu profillerin tümü silinir. Arabirim adının bir harfi veya harfleri yerine sırasıyla ? ve * karakterlerini kullanabilirsiniz.

Komut örnekleri
 • delete profile name="Profil 1" interface="Kablosuz Ağ Bağlantısı"

 • delete profile name=Profile2 interface=*

 • delete profile name="Profil 1" i=*

disconnect

Belirtilen arabirimin kablosuz ağ bağlantısını keser.

Sözdizimi

disconnect interface= ArabirimAdı

Parametreler
Interface
Gerekli [koşullu, bkz. "Açıklamalar"]. Bağlantı kesme girişimi için kullanılacak kablosuz arabirimi belirtir (burada ArabirimAdı, kablosuz arabirimin Ağ Bağlantıları'nda listelenen veya netsh wlan show interfaces komutu tarafından işlenen adıdır).

Açıklamalar

interface parametresi, bilgisayarda birden çok kablosuz arabirim varsa gereklidir. Birden çok arabirimi belirtmek üzere arabirim adında Joker (*) karakterler kullanabilirsiniz.

Belirtilen arabirim bir kablosuz ağa zaten bağlı değilse, bu komut, bağlantıyı kesme girişiminin başarılı olduğunu bildiren bir ileti döndürür; kablosuz bağdaştırıcının durumu değişmez.

Komut örnekleri
 • disconnect

 • disconnect interface="Kablosuz Ağ Bağlantısı"

export profile

WLAN profillerini belirtilen konuma XML dosyaları olarak kaydeder.

Sözdizimi

export profile folder= YolVeDosyaAdı [[name=]ProfilAdı] [[interface=]ArabirimAdı]

Parametreler
Folder
İsteğe bağlı. Profil XML dosyasının kaydedileceği yolu ve dosyayı ve kaydedilen dosya için kullanılacak adı belirtir.

Name
İsteğe bağlı. Verilecek kablosuz profilin adını belirtir. (kablosuz profilin adında ProfilAdı, kablosuz profilin Kablosuz Ağları Yönet altında listelenen veya netsh wlan show profiles komutu tarafından işlenen adıdır).

Interface
İsteğe bağlı. Profilin yapılandırılacağı kablosuz arabirimin adını belirtir (burada ArabirimAdı, kablosuz arabirimin Ağ Bağlantıları'nda listelenen veya netsh wlan show interfaces komutu tarafından işlenen adıdır).

Açıklamalar

folder parametresi, yerel bilgisayardan erişilebilen bir klasörü belirtmelidir. Mutlak yol veya geçerli çalışma dizininin göreli yolu olabilir. Ayrıca, "." geçerli çalışma dizininin, ".." ise geçerli çalışma dizininin ana dizini yerine kullanılır. Klasör adı bir Evrensel Adlandırma Kuralı (UNC) yolu olamaz.

name parametresi belirtilmişse ama interface parametresi belirtilmemişse, yalnızca bu profil kaydedilir. Aksi durumda, bilgisayardaki belirtilen ada sahip tüm profiller kaydedilir.

Hem interface parametresi hem de name parametresi belirtilmişse, yalnızca bu arabirim için belirtilen profil kaydedilir.

Belirtilen arabirimlerin profilleri "ArabirimAdı ProfilAdı.xml" dosya adı biçiminde kaydedilir. Bilgisayar düzeyindeki profiller "ProfilAdı.xml" dosya adı biçiminde kaydedilir.

Komut örnekleri
 • export profile folder=c:\profiles name="Profil 1" interface="Kablosuz Ağ Bağlantısı"

 • export profile folder="c:\wifi profiles" name=Profile2 interface=*

set autoconfig

Bir arabirimde WLAN Otomatik Yapılandırma Hizmeti'ni etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Sözdizimi

set autoconfig enabled={yes|no} interface=ArabirimAdı

Parametreler
enabled
Gerekli. WLAN Otomatik Yapılandırma Hizmeti'nin etkin veya devre dışı bırakılmış olarak ayarlanacağını belirtir.

Interface
Gerekli. Hizmetin etkin veya devre dışı bırakılmış olduğu arabirimin adını belirtir (burada ArabirimAdı, kablosuz arabirimin Ağ Bağlantıları'nda listelenen veya netsh wlan show interfaces komutu tarafından işlenen adıdır).

Açıklamalar

WLAN Otomatik Yapılandırma Hizmeti etkinleştirildiğinde, Windows Vista ve Windows Server 2008 çalışan bilgisayarlar belirtilen arabirimi kullanarak kablosuz ağlara otomatik olarak bağlanır. Varsayılan olarak, Windows Vista çalışan bilgisayarlarda otomatik yapılandırma etkinleştirilmiştir.

Otomatik yapılandırma devre dışı bırakılırsa, Windows, belirtilen arabirimi kullanarak kablosuz ağlara otomatik olarak bağlanmaz.

interface parametresi için joker karakter desteği bulunmaktadır. Arabirim adının bir harfi veya harfleri yerine sırasıyla ? ve * karakterlerini kullanabilirsiniz.

Komut örneği
 • set autoconfig enabled=yes interface="Kablosuz Ağ Bağlantısı"

set blockednetworks

Görünür ağ listesindeki engellenen ağları gösterir veya gizler.

Sözdizimi

set blockednetworks display={show|hide}

Parametreler
Display
Gerekli. Kullanılabilir kablosuz ağlar listesindeki engellenen ağların gösterileceğini veya gizleneceğini belirtir. "Açıklamalar" bölümüne bakın.

Açıklamalar

Kullanılabilir kablosuz ağların listesini görüntülemek için, Başlat'ı ve ardından Bağlan'ı tıklatarak Bir ağa bağlan iletişim kutusunu açın. Göster altında, yalnızca kablosuz ağları görüntülemek üzere Kablosuz'u seçin.

Komut örneği
 • set blockednetworks display=show

Komut örneği, engellenen ağların kullanılabilir ağlar listesinde gösterileceğini belirtir.

set createalluserprofile

Kullanıcıların, Administrators grubu üyesi olup olmadıklarına bakılmaksızın, tüm kullanıcı profillerini oluşturmalarına izin verilip verilmediğini belirtir. Administrators grubunun üyesi olan kullanıcılar, “set createalluserprofile enabled=” değerinin “yes” veya “no” olarak ayarlanmış olmasına bakılmaksızın tüm kullanıcı profillerini oluşturabilir.

noteNot
set createalluserprofile yalnızca Windows Vista Service Pack 1 ve Windows Server 2008 çalışan bilgisayarlarda kullanılabilir.

Sözdizimi

set createalluserprofile enabled={yes|no}

Parametreler
Enabled
Gerekli. Tüm bilgisayar kullanıcılarının tüm kullanıcı profillerini oluşturmalarına izin verilip verilmediğini belirtir.

Açıklamalar

enabled parametresi yes olarak ayarlanırsa, her kullanıcının tüm kullanıcı profillerini oluşturmasına izin verilir. enabled parametresi no olarak ayarlanırsa, yalnızca Administrator izinleri olan kullanıcıların tüm kullanıcı profillerini oluşturmalarına izin verilir.

Komut örneği
 • set createalluserprofile enabled=yes

set profileorder

Kablosuz ağ arabirimindeki bir kablosuz ağ profilinin tercih sırasını ayarlar.

Sözdizimi

set profileorder name= ProfilAdı interface= ArabirimAdı priority= integer

Parametreler
Name
Gerekli. Ayarlanacak profilin adını belirtir (burada ProfilAdı, kablosuz profilin Kablosuz Ağları Yönet altında listelenen veya netsh wlan show profiles komutu tarafından işlenen adıdır).

Interface
Gerekli. Bu profilin yapılandırılmış olduğu arabirimin adını belirtir (burada ArabirimAdı, kablosuz arabirimin Ağ Bağlantıları'nda listelenen veya netsh wlan show interfaces komutu tarafından işlenen adıdır).

Priority
Gerekli. Profil için yeni öncelik numarasını belirtir. "Açıklamalar" bölümüne bakın.

Açıklamalar

priority parametresi 0 veya 1 olarak ayarlanırsa, profil, başka bir profilin daha önce 0 veya 1 olarak ayarlanmış olmasına bakılmaksızın listede ilk konuma taşınır. Sayı ne kadar düşük olursa öncelik o kadar yüksektir. Bilgisayarda kullanabileceğiniz profil sayısında pratik olarak hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır.

Komut örneği
 • set profileorder name="profil 1" interface="Kablosuz Ağ Bağlantısı" priority=1

set profileparameter

Kablosuz ağ profilindeki parametreleri ayarlar.

noteNot
set profileparameter yalnızca Windows Vista Service Pack 1 ve Windows Server 2008 çalışan bilgisayarlarda kullanılabilir.

Sözdizimi

set profileparameter name= ProfilAdı [[interface=]ArabirimAdı] [[authMode=]{machineOrUser|machineOnly|userOnly|guest}] [[ssoMode=]{preLogon|postLogon|none}] [[maxDelay=]1-120] [[allowDialog={yes|no}] [[userVLAN=]{yes|no}] [[fips=]{yes|no}]

Parametreler
Name
Gerekli. Ayarlanacak profilin adını belirtir (burada ProfilAdı, kablosuz profilin Kablosuz Ağları Yönet altında listelenen veya netsh wlan show profiles komutu tarafından işlenen adıdır).

Interface
 • İsteğe bağlı. Profilin ayarlanacağı arabirimin adını belirtir (burada ArabirimAdı, kablosuz arabirimin Ağ Bağlantıları'nda listelenen veya netsh wlan show interfaces komutu tarafından işlenen adıdır).

AuthMode
İsteğe bağlı [koşullu, bkz. "Açıklamalar"]. Kimlik doğrulama için kullanılacak kimlik bilgilerinin türünü belirtir.

SSOMode
İsteğe bağlı [koşullu, bkz. "Açıklamalar"]. Girişimde bulunulacak çoklu oturum açma türünü belirtir.

MaxDelay
İsteğe bağlı [koşullu, bkz. "Açıklamalar"]. Çoklu oturum açma bağlantısı oluşturmak için zaman aşımı değerini belirtir.

AllowDialog
İsteğe bağlı [koşullu, bkz. "Açıklamalar"]. prelogon için bir iletişim kutusunun görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir.

UserVLAN
İsteğe bağlı [koşullu, bkz. "Açıklamalar"]. Kullanıcı kimlik doğrulaması sonrasında ağın farklı bir VLAN'a geçiş yapıp yapmayacağını belirtir.

FIPS
İsteğe bağlı [koşullu, bkz. "Açıklamalar"]. Federal Bilgi İşleme Standardı Yayınları (FIPS) modunun etkinleştirileceğini veya devre dışı bırakılacağını belirtir.

Açıklamalar

name parametresi gereklidir; diğer tüm parametreler isteğe bağlıdır; ancak interface parametresinin belirtilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, en az bir başka parametrenin daha belirtilmiş olması gerekir.

interface parametresi belirtilirse, yalnızca bu arabirimle ilişkili olan profiller değiştirilir.

Komut örnekleri
 • set profileparameter name="Profil 1" authMode=userOnly ssoMode=preLogon

 • set profileparameter name=Profile2 ssoMode=none fips=yes

set tracing

WLAN izlemeyi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Sözdizimi

set tracing mode={yes|no|persistent}

Parametreler
Mode
Gerekli. İzlemenin devre dışı bırakılmış, etkin ve kalıcı ya da etkin ve kalıcı olmayan olarak ayarlanacağını belirtir. Ek bilgi için "Açıklamalar" bölümüne bakın.

Açıklamalar

mode parametresi yes olarak ayarlanırsa, modu no olarak ayarlanıncaya veya bilgisayar yeniden başlatılıncaya kadar, kalıcı olmayan izleme etkindir.

mode parametresi no olarak ayarlanırsa, kalıcı veya kalıcı olmayan izleme durdurulur.

mode parametresi persistent olarak ayarlanırsa, bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra da izleme etkin olacaktır.

mode parametresi için varsayılan değer nonpersistent değeridir.

Komut örneği
 • set tracing mode=persistent

show all

Kablosuz ağ bağdaştırıcıları, kablosuz profiller ve kablosuz ağlarla ilgili tüm bilgileri görüntüler.

Sözdizimi

show all

Parametreler

Bu komut için kullanılabilir parametre bulunmamaktadır.

Açıklamalar

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere sistemdeki tüm 802.11 kablosuz arabirim bilgilerini, ağ bilgilerini ve kablosuz ayarlarını görüntüle:

 • Kablosuz bağdaştırıcı sürücüsü bilgileri

 • Kablosuz arabirim durumu

 • Kablosuz yapılandırma ayarları

 • Kablosuz ağ filtreleri

 • Kablosuz ağ profilleri listesi ve ayrıntıları

 • Görünür kablosuz ağlar

Komut örneği
 • show all

show autoconfig

WLAN Otomatik Yapılandırma hizmetinin etkinleştirilmiş veya devre dışı bırakılmış olduğunu gösterir

Sözdizimi

show autoconfig

Parametreler

Bu komut için kullanılabilir parametre bulunmamaktadır.

Açıklamalar

Her bir kablosuz bağdaştırıcı arabiriminde WLAN Otomatik Yapılandırma hizmetinin etkinleştirilmiş veya devre dışı bırakılmış olduğunu gösterir.

Komut örneği
 • show autoconfig

show blockednetworks

Görünür ağ listesindeki engellenen ağları görüntülemeye veya gizlemeye yönelik genel ayarı görüntüler

Sözdizimi

show blockednetworks

Parametreler

Bu komut için kullanılabilir parametre bulunmamaktadır.

Açıklamalar

Görünür ağ listesindeki engellenen ağları görüntülemeye veya gizlemeye yönelik genel ayarı görüntüler.

Komut örneği
 • show blockednetworks

show drivers

Bilgisayardaki kablosuz bağdaştırıcı sürücülerinin özelliklerini görüntüler.

Sözdizimi

show drivers [[interface=]ArabirimAdı]

Parametreler
Interface
İsteğe bağlı. Sürücü bilgilerinin görüntüleneceği arabirimin adını belirtir (burada ArabirimAdı, kablosuz arabirimin Ağ Bağlantıları'nda listelenen veya netsh wlan show interfaces komutu tarafından işlenen adıdır).

Açıklamalar

802.11 kablosuz LAN arabirimi sürücü bilgilerini gösterir.

Aşağıdaki listede, bu komut tarafından gösterilen bilgiler özetlenmektedir:

 • Arabirim adı (Kablosuz Ağ Bağlantısı)

 • Sürücü (modeli ve türü)

 • Satıcı (üretici adı)

 • Sağlayıcı (sürücü sağlayıcısı)

 • Tarih (sürücünün yazıldığı tarih)

 • Sürüm (sürücü sürüm numarası)

 • INF dosyası (sürücü INF dosyasının konumu)

 • Tür (Özgün Wi-Fi sürücüsü veya Eski Wi-Fi sürücüsü)

 • Desteklenen radyo türleri (Doğrudan Sıralı Yayılım Kapsamı [DSSS], 802.11g, 802.11b)

 • Altyapı modunda desteklenen kimlik doğrulama ve şifre (WPA2-Kuruluş TKIP; CCMP, Wi-Fi Korumalı erişim [WPA]-Kuruluş Geçici Anahtar Bütünlüğü Protokolü [TKIP]; CCMP, WPA2-Kişisel TKIP; CCMP, WPA-Kişisel TKIP; CCMP, Açık Kabloluya Eşdeğer Gizlilik [WEP], Açık Yok, Paylaşılan WEP, Paylaşılan Yok)

 • Geçici ağ modunda desteklenen kimlik doğrulama (Açık-WEP, Açık-Yok, Paylaşılan WEP)

Komut örneği
 • show drivers interface="Kablosuz Ağ Bağlantısı"

show filters

İzin verilen ve engellenen kablosuz ağların geçerli listesini görüntüler.

Sözdizimi

show filters [[permission=]{allow|block}]

Parametreler
Permission
İsteğe bağlı. Bilgisayarda yapılandırılmış olan izin verilen ve engellenen ağlar listesinin gösterilip gösterilmeyeceğini belirtir.

Açıklamalar

permission parametresi belirtilirse, komut, sistemde belirtilen izin türüyle (allow veya block) yapılandırılmış ağların listesini görüntüler. Aksi durumda, hem izin verilenler listesi hem de engellenenler listesi gösterilir.

Komut örnekleri
 • show filters

 • show filters permission=allow

 • show filters permission=block

show interfaces

Bilgisayardaki geçerli kablosuz arabirimlerin listesini görüntüler.

Sözdizimi

show interfaces

Parametreler

Bu komut için kullanılabilir parametre bulunmamaktadır.

Açıklamalar

Bilgisayarda yapılandırılmış olan kablosuz arabirimleri gösterir.

Aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

 • Bilgisayardaki arabirim sayısı

 • Adı (örneğin, "Kablosuz Ağ Bağlantısı")

 • Açıklaması (örneğin, Broadcom 802.11g Ağ Bağdaştırıcısı)

 • GUID (onaltılık dizi)

 • Arabirim durumu (bağlı veya bağlantısı kesilmiş)

Komut örneği
 • show interfaces

show networks

Bilgisayarda görünür olan kablosuz ağların listesini görüntüler.

Sözdizimi

show networks [[interface=]ArabirimAdı] [[mode=]{ssid|bssid}]

Parametreler
Interface
İsteğe bağlı. Ağ bilgilerinin döndürüleceği arabirimi belirtir (burada ArabirimAdı, kablosuz arabirimin Ağ Bağlantıları'nda listelenen veya netsh wlan show interfaces komutu tarafından işlenen adıdır).

Mode
İsteğe bağlı. Temel Hizmet Kümesi Tanımlayıcısı (BSSID) veya Hizmet Kümesi Tanımlayıcısı (SSID) bilgilerinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir.

Açıklamalar

Bilgisayarda kullanılabilir olan kablosuz ağları görüntüler.

interface parametresi belirtilirse, yalnızca belirtilen arabirim için görünür olan ağlar listelenir. Aksi durumda, bilgisayar için görünür olan tüm ağlar listelenir.

mode=ssid parametresi belirtilirse, görünür olan SSID ile ilgili bilgiler listelenir.

Aşağıdaki SSID bilgileri görüntülenir:

 • Arabirim adı

 • Görünür ağların sayısı

 • SSID değerine göre ağ adı

 • Ağ türü (altyapı veya geçici)

 • Kimlik doğrulaması (Kablosuz profilin özelliklerindeki "Güvenlik türü" olarak bilinir. Güvenlik türleri olarak WPA2-Kuruluş, WPA2-Kişisel, WPA-Kuruluş, WPA-Kişisel, WEP ve Açık kullanılır.)

 • Şifreleme yöntemi (örnek olarak Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES) ve Geçici Anahtar Bütünlüğü Protokolü (TKIP) gösterilebilir).

 • mode parametresinin belirtilmemiş olmasına bağlı olarak, yalnızca SSID değerleri listelenir.

Aşağıdaki SSID bilgileri görüntülenir:

 • Arabirim adı

 • Görünür ağların sayısı.

 • SSID değerine göre ağ adı

 • Ağ türü (altyapı veya geçici)

 • Kimlik doğrulama (erişim noktası - ağ kimlik doğrulaması)

 • Şifreleme yöntemi

mode=bssid parametresi belirtilirse, görünür olan her SSID için görünür BSSID bilgileri listelenir.

Aşağıdaki BSSID bilgileri görüntülenir:

 • Arabirim adı

 • Görünür ağların sayısı

 • SSID değerine göre ağ adı

 • Ağ türü (altyapı veya geçici)

 • Kimlik doğrulaması (Kablosuz profilin özelliklerindeki "Güvenlik türü" olarak bilinir. Güvenlik türleri olarak WPA2-Kuruluş, WPA2-Kişisel, WPA-Kuruluş, WPA-Kişisel, WEP ve Açık kullanılır.)

 • Şifreleme yöntemi (örnek olarak AES ve TKIP gösterilebilir)

 • BSSID numarası (örneğin, 00:54:96:32:06)

  • Sinyal gücü (% olarak)

  • Radyo türü (örneğin, 802.11b)

  • Kanal (radyo kanalı numarası)

Komut örnekleri
 • show networks interface="Kablosuz Ağ Bağlantısı"

 • show networks mode=bssid

 • show networks

show profiles

Bilgisayarda yapılandırılmış olan kablosuz profillerin listesini görüntüler.

Sözdizimi

show profiles [[name=]ProfilAdı] [[interface=]ArabirimAdı]

Parametreler
Name
İsteğe bağlı. Görüntülenecek profilin adını belirtir (burada ProfilAdı, kablosuz profilin Kablosuz Ağları Yönet altında listelenen veya netsh wlan show profiles komutu tarafından işlenen adıdır).

Interface
İsteğe bağlı. Bu profilin yapılandırılmış olduğu arabirimin adını belirtir (burada ArabirimAdı, kablosuz arabirimin Ağ Bağlantıları'nda listelenen veya netsh wlan show interfaces komutu tarafından işlenen adıdır).

Açıklamalar

Profil verilerini görüntüler veya bilgisayardaki profilleri listeler.

name parametresi belirtilirse, yalnızca belirtilen profilin içeriği görüntülenir. name parametresi belirtilmezse, yalnızca profil adı ve açıklaması görüntülenir.

interface parametresi belirtilirse, yalnızca belirtilen arabirim için profiller görüntülenir. interface parametresi belirtilmezse, belirtilen ada sahip olan tüm profiller görüntülenir.

Aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

 • Tüm Kullanıcılar veya Geçerli Kullanıcı Profili

 • Profil adı

 • Uygulanan profil (Geçerli Kullanıcı veya Tüm Kullanıcılar)

 • Denetim seçenekleri

  • Otomatik olarak bağlan veya el ile bağlan

  • Görünür SSID veya gizli SSID

 • bağlantı ayarları:

  • SSID sayısı (numarasına ve SSID değerine göre listelenir)

  • Ağ türü (altyapı veya geçici)

  • Radyo türü

  • Satıcı uzantısı

 • Güvenlik ayarları

  • Kimlik doğrulaması/şifre birleşimi sayısı (örneğin, auth: WPA2-Enterprise,cipher: TKIP)

  • Güvenlik anahtarı

  • 802.1X (etkin veya devre dışı bırakılmış)

  • Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü (EAP) türü

  • 802.1X kimlik doğrulama bilgileri

  • Kullanıcı bilgilerini önbelleğe al

Komut örnekleri
 • show profiles name="profil 1" interface="Kablosuz Ağ Bağlantısı"

 • show profiles name=profile2

 • show profiles

show settings

Kablosuz LAN'ın geçerli genel ayarlarını görüntüler.

Sözdizimi

show settings

Parametreler

Bu komut için kullanılabilir parametre bulunmamaktadır.

Açıklamalar

Her bir arabirimde WLAN Otomatik Yapılandırma hizmetinin etkinleştirilmiş olup olmadığı ve engellenen ağların gösterildiği ya da gizlendiği gibi, kablosuz ağ hizmetinin genel ayarını gösterir.

İzin verilen ve engellenen filtre listeleri, show filters komutuyla kullanılabilir.

Komut örneği
 • show settings

show tracing

Kablosuz izlemenin etkin veya devre dışı bırakılmış olduğunu gösterir.

Sözdizimi

show tracing

Parametreler

Bu komut için kullanılabilir parametre bulunmamaktadır.

Açıklamalar

Aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

 • İzleme durumu (etkin veya devre dışı bırakılmış)

 • İzleme kalıcılığı durumu (çalışıyor veya çalışmıyor)

 • İzleme günlük dosyası konumu (örneğin, "c:\Windows\system32\logfiles\WirelessAutoLog\")

Komut örneği
 • show tracing

Ayrýca Bkz:

Bunu faydalı buldunuz mu?
(1500 karakter kaldı)
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft