Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet

Tek noktaya yayın IPv6 adresleri

Tek noktaya yayın IPv6 adresleri

Tek noktaya yayın adresi, tek noktaya yayın adresinin türü kapsamında bir tek arabirim tanımlar. Uygun tek noktaya yayın yönlendirme topojisiyle, adresi tek noktaya yayın adresi olarak belirlenen paketler bir tek arabirime gönderilir. Aşağıdaki adres türleri IPv6 tek noktaya yayın adresleridir:

 • Bir araya toplanabilir genel tek noktaya yayın adresleri
 • Bağlantı yerel adresleri
 • Site yerel adresleri
 • Özel adresler
 • Uyumluluk adresleri
 • NSAP adresleri

Bir araya toplanabilir genel tek noktaya yayın adresleri

001 Biçim Önekiyle tanımlanan bir araya toplanabilir genel tek noktaya yayın adresleri genel IPv4 adreslerinin eşdeğeridir. Bunlar IPv6 Internet üzerinden genel yönlendirmeye ve ulaşıma açıktır. Bir araya toplanabilir genel tek noktaya yayın adresleri genel adresler olarak da bilinir.

Adından da anlaşılabileceği gibi, bir araya toplanabilir tek noktaya yayın adresleri etkin bir yönlendirme altyapısı oluşturmak üzere bir araya toplanacak veya özetlenecek şekilde tasarlanmıştır. Düz ve hiyerarşik yönlendirmenin bir karışımına sahip IPv4 tabanlı Internet'ten farklı olarak, IPv6 tabanlı Internet, kuruluşundan itibaren etkin, hiyerarşik adresleme ve yönlendirmeyi destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Bir araya toplanabilir tek noktaya yayın adresinin kapsamı, adresin benzersiz olduğu IPv6 ağlar arası ağ bölümü, IPv6 Internet'in tamamıdır.

Toplanabilir genel tek noktaya yayın adresinin yapısı

Bir araya toplanabilir genel tek noktaya yayın adresindeki alanlar aşağıdaki gibidir:

 • TLA Kimliği
  TLA Kimliği alanı, adrese ait Üst Düzey Toplayıcı Tanımlayıcı (TLS ID) gösterir. Bu alan 13 bittir. TLA yönlendirme hiyerarşisinin en üst düzeyini tanımlar. TLA'lar IANA tarafından yönetilir ve yerel Internet kayıt defterlerine dağıtılır. Bu kayıt defterleri ise TLA kimliklerini tek tek büyük, genel Internet servis sağlayıcılarına (ISS) dağıtır. 13 bitlik alan 8.192 farklı TLA kimliğine izin verir. IPv6 Internet yönlendirme hiyerarşisinin en yüksek düzeyindeki yönlendiricilerin (varsayılan değeri olmayan yönlendiriciler olarak adlandırılır) varsayılan bir yolu yoktur; yalnızca ayrılan TLA'lara karşılık gelen 16 bit önekli yolları vardır.
 • Res
  Res alanı, TLA Kimliği veya NLA Kimliği alanlarının boyutunu artırma gereği doğduğunda gelecekte kullanılmak üzere ayrılmıştır. Bu alanın boyutu 8 bittir.
 • NLA Kimliği
  NLA Kimliği alanı adrese ait Sonraki Düzey Toplayıcı Tanımlayıcı'yı (NLA ) belirtir. NLA Kimliği belirli bir müşteri sitesini tanımlamak için kullanılır. Bu alanın boyutu 24 bittir. NLA Kimliği alanı, ISS'ye adreslemeyi ve yönlendirmeyi düzenlemek ve siteleri tanımlamak için birden çok adresleme hiyerarşisi düzeyi oluşturma olanağı tanır. ISS ağının yapısı varsayılan değeri olmayan yönlendiriciler tarafından görülemez.
 • SLA Kimliği
  TLA SLA Kimliği alanı, adrese ait Site Üst Düzey Toplayıcı Tanımlayıcı'yı (SLA ID) gösterir. SLA Kimliği alanı, tek bir kuruluş tarafından kendi sitesi içindeki alt ağları tanımlamak için kullanılır. Bu alanın boyutu 16 bittir. Bu 16 biti kuruluş kendi sitesi içinde 65.536 alt ağ veya birden çok adresleme hiyerarşisi düzeyi ve etkili bir yönlendirme alt yapısı oluşturmak için kullanabilir. 16 bit uzunluğundaki alt ağ esnekliği ile, bir kuruluşa atanan bir araya toplanabilir genel tek noktaya yayın öneki, söz konusu kuruluşa bir IPv4 A Sınıfı ağ kimliği ayrılmasıyla eşdeğerdir (son sekizliğin alt ağlardaki düğümleri tanımlamak için kullanıldığı varsayılırsa). Müşteri ağının yapısı ISS tarafından görülemez.
 • Arabirim Kimliği
  Arabirim kimliği alanı, düğümün belirli bir alt ağdaki arabirimini belirtir. Bu alanın boyutu 64 bittir.

Aşağıdaki şekil bir araya toplanabilir genel tek noktaya yayın adresindeki alanların nasıl üç düzeyli bir topolojik yapı oluşturduğunu göstermektedir.

Toplanabilir genel tek noktaya yayın adresinin yapısı

Genel topoloji, IPv6 Internet'e erişim sağlayan büyük ve küçük ISS'lerin toplamıdır. Site topolojisi, bir kuruluşa ait sitedeki alt ağlar topluluğudur. Arabirim tanımlayıcısı, bir kuruluşun sitesindeki alt ağda yer alan belirli bir arabirimi tanımlar. Bir araya toplanabilir genel tek noktaya yayın adresleri için bkz: RFC 2374 "An IPv6 Aggregatable Global Unicast Address Format" ( IPv6 Bir Araya Toplanabilir Genel Tek Noktaya Yayın Adresi Biçimi).

Yerel olarak kullanılan tek noktaya yayın adresleri

Yerel olarak kullanılan iki tür tek noktaya yayın adresi bulunmaktadır:

 1. Bağlantıdaki komşular arasında ve Komşu Saptama işlemleri için kullanılan bağlantı yerel adresleri.
 2. Aynı sitedeki diğer düğümlerle iletişim kuran düğümler arasında kullanılan site yerel adresleri.

Bağlantı yerel adresleri

Bağlantı yerel adresleri (1111 1110 10 biçim önekiyle tanımlanır), düğümler tarafından, aynı bağlantı üzerindeki komşu düğümlerle iletişim kurmak için kullanılır. Örneğin, yönlendiricisiz tek bağlantılı IPv6 ağında, bağlantı yerel adresleri bağlantı üzerindeki ana makineler arasında iletişim kurmak için kullanılır. Bağlantı yerel adresleri Otomatik Özel IP Adresleme (APIPA) IPv4 adreslerine eşdeğerdir (169.254.0.0/16 önekini kullanarak). Bir bağlantı yerel adresinin kapsamı yerel bağlantıdır. Bir bağlantı yerel adresi, Komşu Saptama işlemleri için gereklidir ve tüm diğer tek noktaya yayın adresleri yokken bile daima otomatik olarak yapılandırılır. Bağlantı yerel adreslerinin otomatik yapılandırma işlemine ilişkin daha fazla bilgi için bkz: IPv6 otomatik adres yapılandırma.

Bağlantı yerel adresleri daima FE80 ile başlar. 64 bitlik arabirim tanımlayıcısı ile, bağlantı yerel adreslerinin öneki daima FE80::/64 şeklindedir. Bir IPv6 yönlendiricisi, bağlantı yerel trafiğini asla bağlantının ötesine iletmez.

Bağlantı yerel adreslerinin kullanımına ilişkin bilgi için bkz: Bağlantı yerel adresleri olan tek bir alt ağ.

Site yerel adresleri

Site yerel adresleri (1111 1110 11 biçim önekiyle tanımlanırlar), IPv4 özel adres alanına (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 ve 192.168.0.0/16) eşdeğerdir. Örneğin, IPv6 Internet'e doğrudan, yönlendirilmiş bağlantısı olmayan özel intranetler, bir araya toplanabilir genel tek noktaya yayın adresleriyle çakışmadan site yerel adreslerini kullanabilir. Site yerel adreslerine başka sitelerden erişilemez ve yönlendiriciler site yerel trafiğini site dışına iletmemek zorundadır. Site yerel adresleri bir araya toplanabilir genel tek noktaya yayın adreslerine ek olarak kullanılabilir. Bir site yerel adresinin kapsamı sitenin kendisidir (kuruluşun ağlar arası ağı).

Bağlantı yerel adreslerinden farklı olarak site yerel adresleri otomatik olarak yapılandırılmaz ve durum bilgisi olmayan veya durum bilgisi olan adres yapılandırma işlemleri tarafından atanmaları gerekir. Daha fazla bilgi için bkz: IPv6 otomatik adres yapılandırma.

İlk 48 bit, FEC0::/48 ile başlayarak, site yerel adresleri için daima sabitlenir. Sabit ilk 48 bitten sonra kuruluşunuz içinde alt ağlar oluşturabileceğiniz 16 bit sağlayan bir 16 bit alt ağ tanımlayıcısı (Alt Ağ Kimliği alanı) gelir. 16 bit ile, düz bir alt ağ yapısında en çok 65.536 alt ağa sahip olabilirsiniz veya Alt Ağ Kimliği alanının üst sıra bitlerini yeniden bölerek hiyerarşik ve bir araya toplanabilir bir yönlendirme alt yapısı oluşturabilirsiniz. Alt Ağ Kimliği alanından sonra, alt ağdaki belirli bir arabirimi tanımlayan 64 bitlik Arabirim Kimliği alanı gelir.

Bir araya toplanabilir genel tek noktaya yayın adresi ve site yerel adresi adresin ilk 48 bitlik bölümü sonrasında aynı yapıyı paylaşır. Bir araya toplanabilir genel tek noktaya yayın adreslerinde, SLA Kimliği bir kuruluş içindeki alt ağı tanımlar. Site yerel adresleri için Alt Ağ Kimliği aynı işlevi görür. Bu nedenle, hem site yerel adresleri hem de bir araya toplanabilir tek noktaya yayın adresleri için kullanılan bir alt ağı tanımlamak üzere belirli bir alt ağ numarası atayabilirsiniz.

Özel adresler

Aşağıdaki adresler özel IPv6 adresleridir:

 • Belirtilmemiş adres
  Belirtilmemiş adres (0:0:0:0:0:0:0:0 veya ::) yalnızca bir adresin bulunmadığını gösterir. IPv4'deki 0.0.0.0 belirtilmemiş adresinin eşdeğeridir. Belirtilmemiş adres genel olarak geçici bir adresin benzersizliğini doğrulamaya çalışan paketler için kaynak adresi olarak kullanılır. Belirtilmemiş adres hiçbir zaman arabirime atanmaz veya hedef adresi olarak kullanılmaz.
 • Geridöngü adresi
  Geridöngü adresi (0:0:0:0:0:0:0:1 veya ::1) bir geridöngü arabirimini tanımlamak ve bir düğümün kendi kendine paket göndermesini sağlamak için kullanılır. IPv4'deki 127.0.0.1 geridöngü adresinin eşdeğeridir. Geridöngü arabirimine gönderilen paketler hiçbir zaman bir bağlantı üzerinden gönderilmez veya bir IPv6 yönlendiricisi tarafından iletilmez.

Uyumluluk adresleri

Aşağıdaki adresler IPv4'den IPv6'ya geçişe yardımcı olmak ve her iki türdeki ana makinenin bir arada var olmasını kolaylaştırmak için tanımlanmıştır:

 • IPv4 uyumlu adres
  IPv4 uyumlu adresler (0:0:0:0:0:0:w.x.y.z veya ::w.x.y.z (burada w.x.y.z, genel IPv4 adresinin noktalı ondalık gösterimidir)) IPv6 ile IPv4 alt yapısı üzerinden iletişim kuran iki yığınlı düğümler tarafından kullanılır. İki yığınlı düğümler hem IPv4 hem de IPv6 iletişim kuralını kullanan düğümlerdir. IPv4 uyumlu adres IPv6 hedefi olarak kullanıldığında, IPv6 trafiği otomatik olarak bir IPv4 üstbilgisi ile kapsüllenir ve IPv4 alt yapısı kullanılarak hedefe gönderilir.
 • IPv4 eşlenmiş adres
  IPv4 eşlenmiş adres (0:0:0:0:0:FFFF:w.x.y.z veya ::FFFF:w.x.y.z) salt IPv4 düğümünü bir IPv6 düğümünde göstermek için kullanılır. Bu yalnızca iç gösterim için kullanılır. IPv4 eşlenmiş adres, hiçbir zaman IPv6 paketi için kaynak veya hedef adres olarak kullanılmaz. IPv6 protokolü IPv4 eşlenmiş adreslerin kullanımını desteklemez.
 • 6to4 adresi
  6to4 adresi, hem IPv4 hem de IPv6 kullanan iki düğüm arasında Internet üzerinden iletişim kurmak için kullanılır. 6to4 adresi, 2002::/16 önekini düğümün genel IPv4 adresinin 32 bitiyle birleştirip bir 48 bitlik bir önek oluşturularak üretilir. Örneğin, 137.107.0.1 IPv4 adresi için 6to4 öneki 2002:836B:1::/48 şeklindedir. 6to4 hakkında daha fazla bilgi için bkz: Internet (6to4) üzerindeki farklı sitelerin düğümleri arasındaki IPv6 trafiği.

NSAP adresleri

Ağ Hizmeti Erişim Noktası (NSAP) adreslerini IPv6 adreslerine eşlemenin bir yolunu sağlamak için, NSAP adresleri 0000001 biçim önekini kullanır ve IPv6 adresinin son 121 bitini bir NSAP adresine eşler. NSAP adres eşlemelerinin dört türü hakkında daha fazla bilgi için bkz: RFC 1888, "OSI NSAPs and IPv6" (OSI NSAP'leri ve IPv6).

Not

 • IPv6 hızla gelişen bir standarttır. Başvuru yapılan RFC'ler, yeni RFC'ler tarafından geçersizleştirilmiş olabilir.
Bunu faydalı buldunuz mu?
(1500 karakter kaldı)
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Topluluk İçeriği

Show:
© 2015 Microsoft