EN
Nội dung này không sẵn có bằng ngôn ngữ của bạn nhưng đây là phiên bản tiếng Anh.

Migrating to a Failover Cluster Running Windows Server 2008 R2

Updated: February 4, 2010

Applies To: Windows Server 2008 R2

For information about migrating to a failover cluster running Windows Server 2008 R2, see Migrating Clustered Services and Applications to Windows Server 2008 R2 Step-by-Step Guide (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=182155).

Additional references

Nội dung của Cộng đồng

Thêm
Hiển thị: