Xuất (0) In
Mở rộng Tất cả
EN
Nội dung này không sẵn có bằng ngôn ngữ của bạn nhưng đây là phiên bản tiếng Anh.

Upgrade a Cluster from Windows 2000

Updated: January 21, 2005

Applies To: Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 with SP1, Windows Server 2003 with SP2

Upgrade a cluster from Windows 2000

If you are upgrading from Windows 2000 to Windows Server 2003, Enterprise Edition on cluster nodes, you might be able to perform a rolling upgrade of the operating system. In a rolling upgrade, you sequentially upgrade the operating system on each node, making sure that one node is always available to handle client requests. When you upgrade the operating system, the Cluster service is automatically upgraded also. A rolling upgrade maximizes availability of clustered services and minimizes administrative complexity.

The following topics describe the processes and procedures for upgrading from Windows 2000 to Windows Server 2003.

Bạn có thấy thông tin này hữu ích không?
(Còn 1500 ký tự)
Cảm ơn bạn đã phản hồi

Nội dung của Cộng đồng

Thêm
Hiển thị:
© 2015 Microsoft