Trang này có hữu ích không?
Phản hồi của bạn về nội dung này rất quan trọng. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn.
Phản hồi bổ sung?
Còn 1500 ký tự
Xuất (0) In
Mở rộng Tất cả
EN
Nội dung này không sẵn có bằng ngôn ngữ của bạn nhưng đây là phiên bản tiếng Anh.

Windows Deployment Services

Updated: January 15, 2009

Applies To: Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2

Windows Deployment Services, the updated and redesigned version of Remote Installation Services (RIS), enables you to remotely deploy Windows operating systems, particularly Windows Vista. You can use Windows Deployment Services to reimage computers using customized images.

noteNote
To download the Windows Deployment Services documentation (including a step-by-step guide, deployment content, and WDSUTIL command-line syntax), see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=89381.

Help installed with Windows Vista and Windows Server 2008 is also available in the Windows Server 2008 Technical Library.

Bạn có thấy thông tin này hữu ích không?
(Còn 1500 ký tự)
Cảm ơn bạn đã phản hồi

Nội dung của Cộng đồng

Thêm
Hiển thị:
© 2015 Microsoft