Xuất (0) In
Mở rộng Tất cả
EN
Nội dung này không sẵn có bằng ngôn ngữ của bạn nhưng đây là phiên bản tiếng Anh.

Upgrading from Windows 2000 Domains to Windows Server 2003 Domains

Updated: March 28, 2003

Applies To: Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 with SP1, Windows Server 2003 with SP2

Upgrading your network operating system from Microsoft® Windows® 2000 to Windows® Server 2003 requires minimal network configuration and typically has a low impact on user operations. The upgrade process is straightforward, efficient, and allows your organization to take advantage of the improved security that is offered by Windows Server 2003.

In This Chapter

Related Information

Bạn có thấy thông tin này hữu ích không?
(Còn 1500 ký tự)
Cảm ơn bạn đã phản hồi

Nội dung của Cộng đồng

Thêm
Hiển thị:
© 2015 Microsoft