Trang này có hữu ích không?
Phản hồi của bạn về nội dung này rất quan trọng. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn.
Phản hồi bổ sung?
Còn 1500 ký tự
Xuất (0) In
Mở rộng Tất cả
EN
Nội dung này không sẵn có bằng ngôn ngữ của bạn nhưng đây là phiên bản tiếng Anh.

Security Guidance for IIS

Updated: January 26, 2009

Applies To: Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista

Bạn có thấy thông tin này hữu ích không?
(Còn 1500 ký tự)
Cảm ơn bạn đã phản hồi

Nội dung của Cộng đồng

Thêm
Hiển thị:
© 2015 Microsoft